திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
విణ్ణప్పక్ కలివెణ్పా
viṇṇappak kaliveṇpā
సివనేస వెణ్పా
sivanēsa veṇpā
First Thirumurai

003. నెఞ్సఱివుఱుత్తల్
neñsaṟivuṟuttal

  కాప్పు
  కుఱళ్వెణ్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. సీర్సాన్ఱ ముక్కట్ సివకళిఱ్ఱైస్ సేర్ందిటిలాం
  పేర్సాన్ఱ ఇన్పం పెరితు.
 • 2. ఆఱు ముకత్తాన్ అరుళటైయిన్ ఆంఎల్లాప్
  పేఱు మికత్తాన్ పెరితు.
 • కలివెణ్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పొన్నార్ మలైపోల్ పొలివుఱ్ ఱసైయామల్
  ఎన్నాళుం వాళియనీ ఎన్నెఞ్సే - పిన్నాన
 • 2. ఇప్పిఱప్పి నోటిఙ్ కెళుపిఱప్పుం అన్ఱియెనై
  ఎప్పిఱప్పుం విట్టకలా ఎన్నెఞ్సే - సెప్పముటన్
 • 3. సెవ్వొరుసార్ నిన్ఱు సిఱియేన్ కిళక్కిన్ఱ
  ఇవ్వొరుసొల్ కేట్టిటుక ఎన్నెఞ్సే - ఎవ్వెవ్
 • 4. ఉలకుం పరవుం ఒరుముతలాయ్ ఎఙ్కుం
  ఇలకుం సివమాయ్ ఇఱైయాయ్ - విలకుం
 • 5. ఉరువాయ్ ఉరువిల్ ఉరువాయ్ ఉరువుళ్
  అరువాయ్ అరువిల్ అరువాయ్ - ఉరుఅరువాయ్
 • 6. నిత్తియమాయ్ నిర్క్కుణమాయ్ నిఱ్సలమాయ్ నిన్మలమాయ్స్
  సత్తియమాయ్స్ సత్తువమాయ్త్ తత్తువమాయ్ - ముత్తియరుళ్
 • 7. ఒన్ఱాయ్ప్ పలవాయ్ ఉయిరాయ్ ఉయిర్క్కుయిరాయ్
  నన్ఱాయ్ నవమాయ్ నటునిలైయాయ్ - నిన్ఱోఙ్కుం
 • 8. వేతమాయ్ వేతాంద విత్తాయ్ విళఙ్కుపర
  నాతమాయ్ నాతాంద నాయకమాయ్ - ఓతుం
 • 9. సెఱివాయ్త్ తిరమాయ్స్ సితాకాస మాయ్స్సొల్
  అఱివాయ్ అఱివుళ్ అఱివాయ్ - నెఱిమేవు
 • 10. కాలమాయ్క్ కాలం కటంద కరుత్తాయ్నఱ్
  సీలమాయ్స్ సిఱ్పరమాయ్స్ సిన్మయమాయ్ - ఞాలం
 • 11. పొరుందాప్ పొరుళాయ్ప్ పొరుందుం పొరుళాయ్ప్
  పెరుందా రకంసూళ్ంద పేఱాయ్త్ - తిరుందాత
 • 12. పోక్కుం వరత్తుమిలాప్ పూరణమాయ్ప్ పుణ్ణియర్కళ్
  నోక్కుం తిఱత్తెళుంద నుణ్ణుణర్వాయ్ - నీక్కమిలా
 • 13. ఆతియాయ్ ఆతినటు అందమాయ్ ఆఙ్కకన్ఱ
  సోతియాయ్స్ సోతియాస్ సొఱ్పయనాయ్ - నీతియాయ్
 • 14. ఆఙ్కార నీక్కుం అకార ఉకారమతాయ్
  ఓఙ్కార మాయ్అవఱ్ఱిన్ ఉట్పొరుళాయ్ప్ - పాఙ్కాన
 • 15. సిత్తమాయ్స్ సిత్తాంద తేసాయ్త్ తికంపరమాయ్స్
  సత్తమాయ్స్ సుత్త సతానిలైయాయ్ - విత్తమాయ్
 • 16. అణ్టమాయ్ అణ్టత్ తణువాయ్ అరుళకణ్టా
  కణ్టమాయ్ ఆనందా కారమతాయ్ - అణ్టత్తిన్
 • 17. అప్పాలాయ్ ఇప్పాలాయ్ అణ్మైయాయ్స్ సేయ్మైయతాయ్
  ఎప్పాలాయ్ ఎప్పాలుం ఇల్లతుమాయ్స్ - సెప్పాలుం
 • 18. నెఞ్సాలుం కాయ నిలైయాలుం అన్నిలైక్కుళ్
  అఞ్సాలుఙ్ కాణ్టఱ్ కరుంపతమాయ్ - ఎఞ్సాప్
 • 19. పరమాయ్ప్ పకాప్పొరుళాయ్ప్ పాలాయ్స్ సువైయిన్
  తరమాయ్ప్ పరప్పిరమం తానాయ్-వరమాయ
 • 20. ఒన్పాన్ వటివాయ్ ఒళియెణ్ కుణక్కటలాయ్
  అన్పాయ్ అకనిలైయాయ్ అఱ్పుతమాయ్ - ఇన్పాయ్
 • 21. అకమాయ్ప్ పుఱమాయ్ అకంపుఱమాయ్ నీఙ్కుం
  సకమాయ్స్ సకమాయై తానాయ్ - సకమాయై
 • 22. ఇల్లాతాయ్ ఎన్ఱుం ఇరుప్పతాయ్ యాతొన్ఱుం
  కొల్లాతార్క్ కిన్పం కొటుప్పతాయ్ - ఎల్లార్క్కుం
 • 23. నణ్ణువతాయ్ నణ్ణాతాయ్ నల్వినైయాయ్ అల్వినైయాయ్
  ఎణ్ణువతాయ్ ఎణ్ణిన్ ఇయలాతాయ్ - ఎణ్ణుకిన్ఱ
 • 24. వానాయ్ నిలనాయ్ వళియాయ్ అనలాయ్నీర్
  తానాయ్ వళిపటునాన్ తాన్తానాయ్ - వానాతి
 • 25. ఒన్ఱిటత్తుం ఒన్ఱాతాయ్ ఒన్ఱువతాయ్ ఆనందం
  మన్ఱిటత్తిల్ ఎన్ఱుం వతివతాయ్ - ఒన్ఱియతోర్
 • 26. ఐన్నిఱమాయ్ అన్నిఱత్తిన్ ఆమొళియాయ్ అవ్వొళిక్కుళ్
  ఎన్నిఱముం వేణ్టా ఇయనిఱమాయ్ - మున్నిఱత్తిల్
 • 27. పూప్పతువాయ్క్ కాప్పతువాయ్ప్ పోక్కువతాయ్త్ తేక్కువతాయ్
  నీప్పతువాయ్త్ తన్నుళ్ నిఱుత్తువతాయ్ప్ - పూప్పతిన్ఱి
 • 28. వాళా తిరుప్పతువాయ్ వాతనా తీతమాయ్
  నీళాతు నీణ్ట నిలైయినతాయ్ - మీళాప్
 • 29. పెరితాయ్స్ సిఱితాయ్ప్ పెరితుం సిఱితుం
  అరితాయ్ అరితిల్ అరితాయ్త్ - తురియ
 • 30. వెళియాయ్ప్ పరవెళియాయ్ మేవుపర విందిన్
  ఒళియాయ్స్ సివానంద ఊఱ్ఱాయ్త్ - తెళియాతి
 • 31. కఱ్పకమాయ్క్ కాణుఞ్సఙ్ కఱ్ప వికఱ్పమాయ్
  నిఱ్పతా కార నిరువికఱ్పాయ్ప్ - పొఱ్పుటైయ
 • 32. ముస్సుటరాయ్ ముస్సుటర్క్కుం మున్నొళియాయ్ప్ పిన్నొళియాయ్
  ఎస్సుటరుం పోతా ఇయఱ్సుటరాయ్ - అస్సిల్
 • 33. నిఱైవాయ్క్ కుఱైవాయ్ నిఱైకుఱై విల్లాతాయ్
  మఱైవాయ్ వెళియాయ్ మనువాయ్ - మఱైయాత
 • 34. సస్సితా నందమతాయ్త్ తన్నికరొన్ ఱిల్లాతాయ్
  విస్సైయాల్ ఎల్లాం విరిప్పతువాయ్ - మెస్సుకిన్ఱ
 • 35. యోకమాయ్ యోకియర్ యోకత్ తెళుందసివ
  పోకమాయ్ప్ పోకియాయ్ప్ పోకమరుళ్ - ఏకమాయ్క్
 • 36. కేవలమాయ్స్ సుత్త సకలమాయ్క్ కీళ్స్సకల
  కేవలఙ్కళ్ సఱ్ఱుం కిటైయాతాయ్ - మావలత్తిల్
 • 37. కాట్సియాయ్క్ కాణ్పానాయ్క్ కాణప్ పటుపొరుళాయ్స్
  సూట్సియాయ్స్ సూట్సియాల్ తోయ్వరితాయ్ - మాట్సిపెఱస్
 • 38. సెయ్పవనాయ్స్ సెయ్తొళిలాయ్స్ సెయ్పొరుళాయ్స్ సెయ్తొళిలాల్
  ఉయ్పవనాయ్ ఉయ్విక్కుం ఉత్తమనాయ్ - మొయ్కొళ్
 • 39. అతువాయ్ అవళాయ్ అవనాయ్ అవైయుం
  కతువాతు నిన్ఱ కణిప్పాయ్క్ - కతువామల్
 • 40. ఐయం తిరిపో టఱియామై విట్టకఱ్ఱిప్
  పొయ్యెన్ప తొన్ఱుం పొరుందారాయ్స్ - సెయ్యెన్ఱ
 • 41. ఓర్వినైయిల్ ఇన్పముమఱ్ ఱోర్వినైయిల్ తున్పముమాం
  సార్వినైవిట్ టోఙ్కుం తకైయినరాయ్ప్ - పార్వినైయిల్
 • 42. ఓర్పాల్ వెఱుప్పుమఱ్ఱై ఓర్పాల్ విరుప్పుముఱుం
  సార్పాల్ మయఙ్కాత్ తకైయినరాయ్స్ - సార్పాయ
 • 43. ఓరిటత్తిల్ తణ్మైయుమఱ్ ఱోరిటత్తిల్ వెఞ్సినముం
  పారిటత్తిల్ కొళ్ళాప్ పరిసినరాయ్ - నీరిటత్తిల్
 • 44. తణ్మైనిక రాతెన్ఱుం సాందం పళుత్తుయర్ంద
  ఒణ్మైయుటన్ ఒన్ఱై ఉణర్ందవరాయ్ - వెణ్మైయిలా
 • 45. ఒన్ఱుం అఱివిన్ ఉతయాతి ఈఱళవుం
  ఎన్ఱుం ఇరణ్టెన్ప తిల్లవరాయ్ - మన్ఱవొళిర్
 • 46. అంమూన్ఱి నుళ్ళే అటుక్కివరుం ఒన్ఱకన్ఱ
  ముంమూన్ఱిన్ మూన్ఱుం మునిందవరాయ్త్ - తంమూన్ఱి
 • 47. వీటాతు నిన్ఱుం విరిందుం వికఱ్పనటై
  నాటాతు నాన్కుం నసిత్తవరాయ్ - ఊటాక
 • 48. ఎఞ్సామల్ అఞ్సిన్ ఇటమాయ్ నటమాటుం
  అఞ్సాతి అఞ్సుం అఱుత్తవరాయ్ - ఎఞ్సామల్
 • 49. ఈణ్టాణ్ టరుళుం ఇఱైయోర్ తమైయాఱిల్
  ఆణ్టాణ్టు కణ్టా ఱకన్ఱవరాయ్ - ఈణ్టాతు
 • 50. వాళియుఱ్ఱ వానోరుం వందు తమక్కిరణ్టో
  టేళియఱ్ఱ ఏళుం ఇకందవరాయ్ - ఊళియఱ్ఱక్
 • 51. కట్టినిన్ఱుట్ సోతియొన్ఱు కాణత్ తొటఙ్కుకిన్ఱోర్
  ఎట్టుకిన్ఱ ఎట్టిన్మేల్ ఎయ్తినరాయ్క్ కట్టుకిన్ఱ
 • 52. తేన్తోయ్ కరుణైస్ సివఙ్కలందు తేక్కుకిన్ఱ
  సాన్ఱోర్తం ఉళ్ళం తణవాతాయ్ - మాన్ఱమలత్
 • 53. తాక్కొళిందు తత్తువత్తిన్ సార్పాం - తనువొళిందు
  వాక్కొళిందు మాణా మనమొళిందు - ఏక్కముఱ
 • 54. వాయ్క్కుం సుకమొళిందు మణ్ణొళిందు విణ్ణొళిందు
  సాయ్క్కుం ఇరాప్పకలుం తానొళిందు - నీక్కొళిందు
 • 55. నానుమొళి యాతొళిందు ఞానమొళి యాతొళిందు
  తానుం ఒళియామఱ్ ఱానొళిందు - మోననిలై
 • 56. నిఱ్కుం పిరమ నిరతిసయా నందమతాయ్
  నిఱ్కుం పరమ నిరుత్తనెవన్ - తఱ్పరమాయ్
 • 57. నిన్ఱాన్ ఎవనన్పర్ నేయమనత్ తేవిరైందు
  సెన్ఱాన్ ఎవన్సర్వ తీర్త్తనెవన్ - వన్తీమై
 • 58. ఇల్లాన్ ఎవన్యార్క్కుం ఈసన్ ఎవన్యావుం
  వల్లాన్ ఎవనంది వణ్ణనెవన్ - కల్లాలిల్
 • 59. సుట్టకన్ఱ ఞాన సుకాతీతం కాట్టిముఱ్ఱుం
  విట్టకన్ఱ యోక వినోతనెవన్ - మట్టకన్ఱ
 • 60. అణ్టఙ్కళ్ ఎల్లాం అణువిల్ అటైత్తరుళిత్
  తిణ్టఙ్కు మాఱిరుత్తుం సిత్తనెవన్ - పణ్టఙ్కు
 • 61. వీయాస్ సిఱుపెణ్ విళైయాట్టుళ్ అణ్టమెలాం
  తేయాతు కూట్టువిక్కుం సిత్తనెవన్ - యాయాతుం
 • 62. వేణ్టామై వేణ్టువతు మేవాత సిత్తర్తమైత్
  తీణ్టాతు తీణ్టుకిన్ఱ సిత్తనెవన్ - ఈణ్టోతు
 • 63. పఱ్ఱురువాయ్ప్ పఱ్ఱాప్ పరవణువిన్ ఉళ్విళఙ్కుం
  సిఱ్ఱురువాయ్ ఉళ్ళొళిక్కుం సిత్తనెవన్ - మఱ్ఱురువిన్
 • 64. వైయాతు వైత్తులకై మావిన్ తిరసాలం
  సెయ్యాతు సెయ్విక్కుం సిత్తనెవన్ - నైయామల్
 • 65. అప్పిటైవైప్ పాములకిల్ ఆరుయిరై మాయైయెనుం
  సెప్పిటైవైత్ తాట్టుకిన్ఱ సిత్తనెవన్ - ఒప్పుఱవే
 • 66. నిల్లాత కాఱ్ఱై నిలైయాక్ కటత్తటైత్తుస్
  సెల్లాతు వైక్కిన్ఱ సిత్తనెవన్ - పొల్లాత
 • 67. వెంపాంపై మేలణిందోర్ వెంపుఱ్ఱిన్ ఉళ్ళిరుందే
  సెంపాంపై ఆట్టుకిన్ఱ సిత్తనెవన్ - తంపాఙ్కర్
 • 68. ఒణ్కయిఱ్ఱాన్ ఒన్ఱిన్ఱి ఉణ్ణిన్ ఱుయిర్కళైయూళ్త్
  తిణ్కయిఱ్ఱాన్ ఆట్టుకిన్ఱ సిత్తనెవన్ - వణ్కైయుటైత్
 • 69. తానసైందాల్ మఱ్ఱైస్ సకమసైయుం ఎన్ఱుమఱై
  తేనసైయస్ సొల్లుకిన్ఱ సిత్తనెవన్ - ఊనమిన్ఱిప్
 • 70. పేర్త్తుయిర్క ళెల్లాంఓర్ పెణ్పిళ్ళై యిన్వసమాయ్స్
  సేర్త్తు వరువిక్కుం సిత్తనెవన్ - పోర్త్తుమిక
 • 71. అల్విరవుఙ్ కాలై అకిలమెలాం తన్పతత్తోర్
  సిల్విరలిల్ సేర్క్కిన్ఱ సిత్తనెవన్ - పల్వకైయాయ్క్
 • 72. కైకలంద వణ్మైక్ కరుప్పా సయప్పైయుళ్
  సెయ్కరువుక్ కూట్టువిక్కుం సిత్తనెవన్ - ఉయ్కరువై
 • 73. మెయ్వైత్త వేర్వైయినుం వీళ్నిలత్తుం అణ్టత్తుం
  సెయ్విత్తఙ్ కూట్టువిక్కుం సిత్తనెవన్ - ఉయ్విక్కుం
 • 74. విత్తొన్ఱుం ఇన్ఱి విళైవిత్ తరుళళిక్కుం
  సిత్తెన్ఱుం వల్లవొరు సిత్తనెవన్ - సత్తుటనే
 • 75. ఉఱ్పత్తి యాయులకిల్ ఒన్పతువాయ్ప్ పావైకళ్సెయ్
  సిఱ్పత్ తొళిల్వల్ల సిత్తనెవన్ - పఱ్పలవాం
 • 76. కారా ళికళైక్ కరైయిన్ఱి ఎల్లైయిలాస్
  సేరూళి నిఱ్కవైత్త సిత్తనెవన్ - పేరాత
 • 77. నీర్మేల్ నెరుప్పై నిలైయుఱవైత్ తెవ్వులకుం
  సీర్మే వుఱస్సెయ్యుం సిత్తనెవన్ - పారాతి
 • 78. ఐందిలైందు నాన్కొరుమూన్ ఱామిరణ్టొన్ ఱాయ్ముఱైయే
  సిందైయుఱ నిన్ఱరుళుం సిత్తనెవన్ - పందముఱ
 • 79. ఆణ్పెణ్ణాయ్ప్ పెణ్ణాణాయ్ అణ్మై తనైవానిన్
  సేణ్పణ్ణ వల్లవొరు సిత్తనెవన్ - మాణ్పణ్ణాప్
 • 80. పేటాణాయ్ప్ పెణ్ణాయప్ పెణ్ణాణ్ పెరుంపేటాయ్స్
  సేటాకస్ సెయ్యవల్ల సిత్తనెవన్ - సేటాయ
 • 81. వెణ్మై కిళమాయ్ విరుత్తమంద వెణ్మైయతాయ్త్
  తిణ్మై పెఱస్సెయ్యుం సిత్తనెవన్ - ఒణ్మైయిలా
 • 82. ఓట్టినైస్సెం పొన్నా యుయర్సెంపొన్ ఓటాకస్
  సేట్టైయఱస్ సెయ్కిన్ఱ సిత్తనెవన్ - కాట్టిలుఱు
 • 83. కాఞ్సిరత్తైక్ కఱ్పకమాయ్క్ కఱ్పకత్తైక్ కాఞ్సిరమాయ్త్
  తేఞ్సివణస్ సెయ్కిన్ఱ సిత్తనెవన్ - వాఞ్సైయుఱ
 • 84. నారణన్సేయ్ నాన్ముకనాయ్ నాన్ముకన్సేయ్ నారణనాయ్స్
  సీరణవస్ సెయ్యవల్ల సిత్తనెవన్ - పేరణవక్
 • 85. కొంమై పెఱుఙ్కోటా కోటియణ్టం ఎల్లామోర్
  సెంమయిర్క్కాల్ ఉట్పుకుత్తుం సిత్తనెవన్ - సెంమైయిలా
 • 86. వెంపులియై వెణ్పాల్ విళైపసువాయ్ అప్పసువైస్
  సెంపులియాస్ సెయ్యవల్ల సిత్తనెవన్ - అంపులియై
 • 87. అఙ్కతిరొణ్ సెఙ్కతిరాయ్ అంపులియాయ్ప్ పంపుకిన్ఱ
  సెఙ్కతిరైస్ సెయ్యవల్ల సిత్తనెవన్ - తుఙ్కముఱా
 • 88. ఓరణువోర్ మామలైయాయ్ ఓర్మా మలైయతువోర్
  సీరణువాయ్స్ సెయ్యవల్ల సిత్తనెవన్ - వీరముటన్
 • 89. మున్నకైయా నిన్ఱతొరు ముప్పురత్తై అన్ఱొరుకాల్
  సిన్నకైయాల్ తీమటుత్త సిత్తనెవన్ - మున్నయన్మాల్
 • 90. మఱ్ఱిరుంద వానవరుం వాయ్ందసైక్కా వణ్ణమొరు
  సిఱ్ఱురుంపై85 నాట్టినిన్ఱ సిత్తనెవన్ - మఱ్ఱవర్పోల్
 • 91. అల్లా అయనుం అరియుం ఉరుత్తిరనుం
  సెల్లా నెఱినిన్ఱ సిత్తనెవన్ - ఒల్లాత
 • 92. కల్లిఱ్ సువైయాయ్క్ కనియిఱ్ సువైయిలతాయ్స్
  సెల్లప్ పణిక్కవల్ల సిత్తనెవన్ - అల్లలఱప్
 • 93. పార్క్కిన్ఱ యావర్కట్కుం పావనా తీతనెనస్
  సీర్క్కిన్ఱ మెయ్ఞ్ఞానస్ సిత్తనెవన్ - మార్క్కఙ్కళ్
 • 94. ఒన్ఱెన్ఱ మేలవరై ఒన్ఱెన్ ఱురైత్తవర్పాల్
  సెన్ఱొన్ఱి నిఱ్కిన్ఱ సిత్తనెవన్ - అన్ఱొరునాళ్
 • 95. కల్లానై తిన్నక్ కరుంపళిత్తుప్ పాణ్టియన్వీణ్
  సెల్లా తళిత్తమకా సిత్తనెవన్ - సొల్లాత
 • 96. ఒన్ఱే ఇరణ్టేమేల్ ఒన్ఱిరణ్టే ఎన్పవఱ్ఱుళ్
  సెన్ఱే నటునిన్ఱ సిత్తనెవన్ - సెన్ఱేఱుం
 • 97. అత్తిరత్తై మెన్మలరాయ్ అంమలరై అత్తిరమాయ్స్
  సిత్తిరత్తైప్ పేసువిక్కుం సిత్తనెవన్ - ఎత్తలత్తుం
 • 98. సఙ్కమతే86 తాపరమాయ్త్ తాపరమే సఙ్కమతాయ్స్
  సెఙ్కైయిటా తాఱ్ఱవల్ల సిత్తనెవన్ - తఙ్కుకిన్ఱ
 • 99. సత్తెల్లాం ఆకిస్ సయంపువాయ్ ఆనందస్
  సిత్తెల్లాం వల్లసివ సిత్తనెవన్ - తత్తెల్లాం
 • 100. నీట్టాతు నెఞ్సం నిలైత్తవర్క్కుం తన్నుణ్మై
  కాట్టాతు కాట్టినిఱ్కుం కళ్వనెవన్ - పాట్టోటు
 • 101. వణ్టాలుఙ్ కొన్ఱై మలరోయ్ ఎనమఱైకళ్
  కణ్టాలుం కాణాత కళ్వనెవన్ - తొణ్టాక
 • 102. అళ్ళం సెఱియార్క్కే అన్ఱి అఱివార్క్కుక్
  కళ్ళం సెఱియాత కళ్వనెవన్ - ఎళ్ళలఱక్
 • 103. కొణ్టవెలాన్ తన్పాల్ కొటుక్కుమవర్ తంమిటత్తిల్
  కణ్టవెలాం కొళ్ళైకొళుఙ్ కళ్వనెవన్ - కొణ్టుళత్తిల్
 • 104. తన్నైయొళిక్ కిన్ఱోర్కళ్ తంముళొళిత్ తుళ్ళవెలాం
  కన్నమిటక్ కైవంద కళ్వనెవన్ - మణ్ణులకైస్
 • 105. సఱ్పనైసెయ్ కిన్ఱతిరో తానమెనుం సత్తియినాల్
  కఱ్పనైసెయ్ తేమయక్కుం కళ్వనెవన్ - ముఱ్పటుమిత్
 • 106. తొణ్టులకిల్ ఉళ్ళఉయిర్ తోఱుమొళిత్ తాఱ్ఱలెలాం
  కణ్టులవు కిన్ఱతొరు కళ్వనెవన్ - విణ్టకలా
 • 107. మణ్మయక్కుం పొన్మయక్కుం మాతర్ మయక్కుమెనుం
  కణ్మయక్కం కాట్టినిఱ్కుం కళ్వనెవన్ - ఉణ్మయక్కు
 • 108. మాసు పఱిక్కుం మతియుటైయోర్ తంముటైయ
  కాసు పఱిక్కిన్ఱ కళ్వనెవన్ - ఆసకన్ఱ
 • 109. పెణ్ణాల్ ఎవైయుం పిఱప్పిత్తు మఱ్ఱైనుతఱ్
  కణ్ణాల్ అళిక్కిన్ఱ కళ్వనెవన్ - ఎణ్ణాతు
 • 110. నానెన్ఱు నిఱ్కిన్ నటువేయన్ నానాణత్
  తానెన్ఱు నిఱ్కుం సతురనెవన్ - మానెన్ఱ
 • 111. మాయైతనైక్ కాట్టి మఱైప్పిత్తం మాయైయిఱ్ఱన్
  సాయైతనైక్ కాట్టుం సతురనెవన్ - నేయముటన్
 • 112. నాన్మఱైయుం నాన్ముకనుం నారణనుం నాటుతొఱుం
  తాన్మఱైయుం మేన్మైస్ సతురనెవన్ - వాన్మఱైయాం
 • 113. మున్నై మఱైక్కుం ముటిప్పొరుళెన్ ఱాయ్పవర్క్కుం
  తన్నై మఱైక్కుం సతురనెవన్ - ఉన్నుకిన్ఱోర్
 • 114. సిత్తత్తిఱ్ సుత్త సితాకాసం ఎన్ఱొరుసిఱ్
  సత్తత్తిఱ్ కాట్టుం సతురనెవన్ - ముత్తరెన
 • 115. యావర్ ఇరుందార్ అవర్కాణ వీఱ్ఱిరుక్కుం
  తేవర్ పుకళ్తలైమైత్ తేవనెవన్ - యావర్కళుం
 • 116. ఇవ్వణత్తన్ ఇవ్విటత్తన్ ఇవ్వియలన్ ఎన్ఱఱియాస్
  సెవ్వణత్తన్ ఆంతలైమైత్ తేవనెవన్ - మెయ్వణత్తోర్
 • 117. తాంవాళ అణ్ట సరాసరఙ్కళ్ తాంవాళ
  నాంవాళత్ తన్నురైయాం నాన్మఱైకళ్ - తాంవాళస్
 • 118. సారురువిన్ నల్లరుళే సత్తియాయ్ మెయ్యఱివిన్
  సీరురువే ఓరురువాం తేవనెవన్ - ఈరురువుం
 • 119. ఒన్ఱెన్ ఱుణర ఉణర్త్తి అటియరుళం
  సెన్ఱఙ్ కమర్ందరుళుం తేవనెవన్ - ఎన్ఱెన్ఱుం
 • 120. తఱ్సకసం ఎన్ఱే సమయం సమరసమాం
  సిఱ్సపైయిల్ వాళ్కిన్ఱ తేవనెవన్ - పిఱ్పటుమోర్
 • 121. పొయ్విట్టు మెయ్న్నెఱియైప్ పోఱ్ఱిత్తఱ్ పోతత్తైక్
  కైవిట్ టుణర్వే కటైప్పిటిత్తు - నెయ్విట్ట
 • 122. తీప్పోఱ్ కనలుం సెరుక్కఱవే సెఙ్కమలప్
  పూప్పోలుం తన్తాళ్ పుణైపఱ్ఱిక్ - కాప్పాయ
 • 123. వెణ్­ ఱణిందు వితిర్వితిర్త్తు మెయ్పొటిప్పక్
  కణ్­ర్ అరువి కలందాటి- ఉణ్­ర్మై
 • 124. ఎన్పురుకి ఉళ్ళురుకి ఇన్పార్ ఉయిరురుకి
  అన్పురుకి అన్పురువం ఆకిప్పిన్ - వన్పకన్ఱు
 • 125. పుణ్ణియా తిఙ్కట్ పురిసటైయాయ్ పొన్నితళిక్
  కణ్ణియా ఎఙ్కళ్ కళైకణ్ణే - ఎణ్ణియాఙ్
 • 126. కన్పర్క్ కరుళుం అరసే అముతేపే
  రిన్పక్ కటలే ఎమతుఱవే - మన్పెఱ్ఱు
 • 127. మాఱ్ఱురైయాప్ పొన్నే మణియేఎం కణ్మణియే
  ఏఱ్ఱువంద మెయ్ప్పొరుళే ఎన్ఱునితం - పోఱ్ఱినిన్ఱాల్
 • 128. ఉళ్ళూఱి ఉళ్ళత్ తుణర్వూఱి అవ్వుణర్విన్
  అళ్ళూఱి అణ్ణిత్ తముతూఱిత్ - తెళ్ళూఱుం
 • 129. వాన్పోల్ పరవి మతిపోల్ కుళిర్ందుయర్కోల్
  తేన్పోల్ మతురిక్కుం తేవనెవన్ - వాన్పోనార్
 • 130. మాణ్కొటుక్కుం తెయ్వ మటందైయర్క్కు మఙ్కలప్పొన్
  నాణ్కొటుక్క నఞ్సువంద నాతనెవన్ - నాణ్మలర్పెయ్
 • 131. తార్త్తియాయ్త్ తేవర్ అరకరవెన్ ఱేత్తఅట్ట
  మూర్త్తియాయ్ నిన్ఱ ముతల్వనెవన్ - సీర్త్తిపెఱ
 • 132. ఈణ్టఱ్ పుతవటివాయ్ ఎత్తేవ రేనునిన్ఱు
  కాణ్టఱ్ కరితాం కణేసనెవన్ - వేణ్టుఱ్ఱుప్
 • 133. పూమియెఙ్కుం వాళ్త్తిప్ పుకళ్వార్ విరుంపుమిట్ట
  కామియఙ్కళ్ ఈయుం కణేసనెవన్ - నామియఙ్క
 • 134. ఏణ వరుమిటైయూ ఱెల్లాం అకఱ్ఱియరుళ్
  కాణ ఎమక్కీయుం కణేసనెవన్ - మాణవరు
 • 135. ముంద మఱైయిన్ ముళుప్పొరుళై నాన్ముకఱ్కుత్
  తంద అరుట్కటలాం సామియెవన్ - తందమక్కాం
 • 136. వాతకఱ్ఱి ఉణ్మై మరపళిత్తు వఞ్సమలక్
  కోతకఱ్ఱుం నెఞ్సక్ కుకేసనెవన్ - తీతకఱ్ఱిత్
 • 137. తఙ్కుం ఉలకఙ్కళ్ సాయామఱ్ సెఞ్సటైమేల్
  కఙ్కైతనైస్ సేర్త్త కటవుళెవన్ - ఎఙ్కుఱినుం
 • 138. కూంపా నిలైమైక్ కుణత్తోర్ తొళుకిన్ఱ
  పాంపా పరణప్ పరమనెవన్ - కూంపాతు
 • 139. పోఱ్ఱురైత్తు నిఱ్కుం పునితన్మేల్ వందకొటుఙ్
  కూఱ్ఱుతైత్త సెందాళ్ కుళకనెవన్ - ఆఱ్ఱలుఱు
 • 140. వైయం తుతిక్కుం మకాలిఙ్క మూర్త్తిముతల్
  ఐయైందు మూర్త్తియెనుం ఐయనెవన్ - ఐయందీర్
 • 141. వల్లార్సొల్ వణ్ణమెంద వణ్ణమంద వణ్ణఙ్కళ్
  ఎల్లాం ఉటైయ వితత్తనెవన్ - ఎల్లార్క్కుం
 • 142. తాంతలైవ రాకత్తం తాళ్తొళుమెత్ తేవర్క్కుం
  ఆందలైమై ఈందపర మార్త్తనెవన్ - పోందుయిర్కళ్
 • 143. ఎఙ్కెఙ్ కిరుందుమనత్ తియాతు విళైందాలుం
  అఙ్కఙ్ కిరుందళిక్కుం అణ్ణలెవన్ - పుఙ్కమికుం
 • 144. అణ్ణల్ తిరుమలర్క్కై ఆళిపెఱక్ కణ్ణిటంద
  కణ్ణఱ్ కరుళియముక్ కణ్ణనెవన్ - మణ్ణిటత్తిల్
 • 145. ఓయాతు సూల్ముతిర్ంద ఓర్పెణ్ తనక్కాకత్
  తాయాకి వంద తయాళనెవన్ - సేయాక
 • 146. వేల్పిటిత్త కణ్ణప్పన్ మేవుమెస్సిల్ వేణ్టుమితత్
  తాఱ్పొసిత్తు నేర్ంద తయాళనెవన్ - పాఱ్కుటత్తైత్
 • 147. తాన్తందై ఎన్ఱెఱిందోన్ తాళెఱింద తణ్టిక్కుత్
  తాన్తందై ఆన తయాళనెవన్ - తాన్కొణ్టు
 • 148. సంపు నఱుఙ్కనియిన్ తన్వితైయైత్ తాళ్పణింద
  సంపు మునిక్కీయుం తయాళనెవన్ - అంపువియిల్
 • 149. ఆణ్టవనెన్ ఱేత్తప్పొన్ నంపలత్తిల్ ఆనందత్
  తాణ్టవంసెయ్ కిన్ఱ తయాళనెవన్ - కాణ్తకైయ
 • 150. ముత్తుస్సివికైయిన్మేల్ మున్కాళి ఓఙ్కుముళు
  ముత్తైత్ తనివైత్త ముత్తనెవన్ - పత్తిపెఱు
 • 151. నావొన్ఱరసర్క్కు నాంతరువేం నల్లూరిల్
  వాఎన్ఱు వాయ్మలర్ంద వళ్ళలెవన్ - పూవొన్ఱు
 • 152. నన్ఱొణ్టర్ సుందరరై నాంతటుక్క వందమైయాల్
  వన్ఱొణ్టన్ నీఎన్ఱ వళ్ళలెవన్ - నన్ఱొణ్టిన్
 • 153. కాణిక్కై యాకక్ కరుత్తళిత్తార్ తంమొళియై
  మాణిక్కం ఎన్ఱురైత్త వళ్ళలెవన్ - తాణిఱ్కుం
 • 154. తన్నన్పర్ తాంవరుందిల్ సఱ్ఱున్ తరియాతు
  మన్నన్ పరుళళిక్కుం వళ్ళలెవన్ - మున్నన్పిల్
 • 155. సాల్పుటైయ నల్లోర్క్కుత్ తణ్ణరుళ్తన్ తాట్కొళవోర్
  మాల్విటైమేల్ వందరుళుం వళ్ళలెవన్ - మాన్ముతలోర్
 • 156. తామలైయా వణ్ణం తకైయరుళి ఓఙ్కువెళ్ళి
  మామలైవాళ్ కిన్ఱఅరుళ్ వళ్ళలెవన్ - ఆమవనే
 • 157. నంమైప్ పణికొణ్టు నారణనుం నాటరితాం
  సెంమైక్ కతియరుళ్నం తెయ్వఙ్కాణ్ - ఎంమైయినుం
 • 158. నాటక్ కిటైత్తల్ నమక్కన్ఱి నాన్ముకఱ్కుం
  తేటక్ కిటైయానం తెయ్వఙ్కాణ్ - నీటస్సీర్
 • 159. నల్వన్ తనైసెయ్యుం నంపోల్వార్క్ కోర్ఞానస్
  సెల్వన్ తరునమతు తెయ్వంకాణ్ - సొల్వంద
 • 160. ఎణ్మైపెఱుం నాములకిల్ ఎన్ఱుం పిఱందిఱవాత్
  తిణ్మై అళిత్తరుళ్నం తెయ్వంకాణ్ - వణ్మైయుఱ
 • 161. ముప్పాళ్ కటంద ముళుప్పాళుక్ కప్పాలైస్
  సెప్పాతు సెప్పుఱునం తేసికన్కాణ్ - తప్పాతు
 • 162. తీరా ఇటుంపైత్ తిరిపెన్పతి యాతొన్ఱుం
  సేరా నెఱియరుళ్నం తేసికన్కాణ్ - ఆరాతు
 • 163. నిత్తం తెరియా నిలైమే వియనమతు
  సిత్తం తెళివిక్కుం తేసికన్కాణ్ - విత్తరెన
 • 164. యాతొన్ఱుం తేరా తిరుందనమక్ కివ్వులకం
  తీతెన్ ఱఱివిత్త తేసికన్కాణ్ - కోతిన్ఱి
 • 165. ఓసై పెఱుకటల్సూ ళుఱ్ఱ వులకినంమై
  ఆసై యుటనీన్ఱ అప్పన్కాణ్ - మాసుఱవే
 • 166. వన్పాయ్ వళర్క్కిన్ఱ మఱ్ఱైయర్పో లల్లామల్
  అన్పాయ్ నమైవళర్క్కుం అప్పన్కాణ్ - ఇన్పాక
 • 167. ఇప్పారిల్ సేయార్ ఇతయం మలర్ందంమై
  అప్పా ఎనుంనఙ్కళ్ అప్పన్కాణ్ - సెప్పామల్
 • 168. ఎళ్ళిత్ తిరిందాలుం ఇందా87 ఎన్ ఱిన్నముతం
  అళ్ళిక్ కొటుక్కునమ తప్పన్కాణ్ - ఉళ్ళిక్కొణ్
 • 169. టిన్ఱే అరుళ్వాయ్ ఎనత్తుతిక్కిల్ ఆఙ్కునమక్
  కన్ఱే అరుళునమ తప్పన్కాణ్ - నన్ఱేమున్
 • 170. కాతరవు సెయ్తు88 నలం కఱ్పిత్తుప్ పిన్పెరియ
  ఆతరవు సెయ్యునఙ్కళ్ అప్పన్కాణ్ - కోతుఱుమా
 • 171. వఞ్సమలత్ తాల్వరుంది వాటుకిన్ఱ నందమైయే
  అఞ్సలఞ్స లెన్ఱరుళుం అప్పన్కాణ్ - తుఞ్సలెనుం
 • 172. నస్సెన్ఱ వాతనైయై నాళుమెణ్ణి నామఞ్సుం
  అస్సం కెటుత్తాణ్ట అప్పన్కాణ్ - నిస్సలుమిఙ్8
 • 173. కేయిరవుం ఎల్లుం ఎళియేం పిళైత్తపిళై
  ఆయిరముం తాన్పొఱుక్కుం అప్పన్కాణ్ - సేయిరఙ్కా
 • 174. మున్నం ఎటుత్తణైత్తు ముత్తమిట్టుప్ పాలరుత్తుం
  అన్నైయినుం అన్పుటైయ అప్పన్కాణ్ - మన్నులకిల్
 • 175. వన్మై యఱప్పత్తు మాతం సుమందునమై
  నన్మై తరప్పెఱ్ఱ నఱ్ఱాయ్కాణ్ - ఇంమైతనిల్
 • 176. అన్ఱొరునాళ్ నంపసికణ్ టందో తరియాతు
  నన్ఱిరవిల్సోఱళిత్త నఱ్ఱాయ్కాణ్ - ఎన్ఱుమరుట్
 • 177. సెంమై ఇలాస్సిఱియ తేవర్కళ్పాల్ సేర్క్కాతు
  నంమై వళర్క్కిన్ఱ నఱ్ఱాయ్కాణ్ - సుంమైయెన
 • 178. మూళుం పెరుఙ్కుఱ్ఱం మున్నిమేల్ మేఱ్సెయినుం
  నాళుం పొఱుత్తరుళుం నఱ్ఱాయ్కాణ్ - మూళుకిన్ఱ
 • 179. వన్నెఱియిఱ్ సెన్ఱాలుం వావెన్ ఱళైత్తునమై
  నన్నెఱియిఱ్ సేర్క్కిన్ఱ నఱ్ఱాయ్కాణ్ - సెన్నెఱియిన్
 • 180. నాంతేటా మున్నం నమైత్తేటిప్ పిన్పుతనై
  నాంతేటస్ సెయ్కిన్ఱ నఱ్ఱాయ్కాణ్ - ఆంతోఱుం
 • 181. కాలం అఱిందే కనివోటు నల్లరుట్పాల్
  ఞాలం మిసైయళిక్కుం నఱ్ఱాయ్కాణ్ - సాలవుఱు
 • 182. వెంపిణియుం వేతనైయుం వేసఱిక్కై యుంతుయరుం
  నంపసియుం తీర్త్తరుళుం నఱ్ఱాయ్కాణ్ - అంపువియిల్
 • 183. వెన్నీరిల్ ఆట్టిటిలెం మెయ్నోకుం ఎన్ఱరుళాం
  నన్నీరిల్ ఆట్టుకిన్ఱ నఱ్ఱాయ్కాణ్ - ఎన్నీరిన్
 • 184. మేలాయ్ నమక్కు వియనులకిల్ అన్పుటైయ
  నాలా యిరంతాయిల్ నఱ్ఱాయ్కాణ్ - ఏలాతు
 • 185. వాటియళు తాలెం వరుత్తం తరియాతు
  నాటిఎటుత్ తణైక్కుం నఱ్ఱాయ్కాణ్ - నీటులకిల్
 • 186. తాన్పాటక్కేట్టుత్ తమియేన్ కళిక్కుమున్నం
  నాన్పాటక్కేట్టువక్కుం నఱ్ఱాయ్కాణ్ - వాన్పాటుం
 • 187. ఞానమణం సెయ్యరుళాం నఙ్కైతనైత్ తందునమక్
  కానమణం సెయ్విక్కుం అంమాన్కాణ్ - తేనినొటుం
 • 188. ఇన్పాల్ అముతాతి ఏక్కముఱ ఇన్నరుళ్కొణ్
  టన్పాల్ విరుందళిక్కుం అంమాన్కాణ్ - వన్పావ
 • 189. ఆళ్కటల్వీళ్న్ తుళ్ళం అళుందుం నమైయెటుత్తుస్
  సూళ్కరైయిల్ ఏఱ్ఱుం తుణైవన్కాణ్ - వీళ్కుణత్తాల్
 • 190. ఇన్పం ఎనైత్తుం ఇతువెన్ ఱఱియానం
  తున్పం తుటైక్కుం తుణైవన్కాణ్ - వన్పవమాం
 • 191. తీనెఱియిఱ్ సెన్ఱు తియఙ్కుకిన్ఱ నందమక్కుత్
  తూనెఱియైక్ కాట్టుం తుణైవన్కాణ్ - మానిలత్తిల్
 • 192. ఇన్ఱుతొట్ట తన్ఱి యియఱ్కైయాయ్ నందమక్కుత్
  తొన్ఱుతొట్టు వందవరుట్ సుఱ్ఱఙ్కాణ్ - తొన్ఱుతొట్టే
 • 193. ఆయుముటఱ్ కన్పుటైత్తాం ఆరుయిరిఱ్ ఱాన్సిఱంద
  నేయంవైత్త నంముటైయ నేసన్కాణ్ - పేయరెన
 • 194. వాఙ్కాతు నామే మఱందాలుం నంమైవిట్టు
  నీఙ్కాత నంముటైయ నేసన్కాణ్ - తీఙ్కాక
 • 195. ఈట్టుకిన్ఱ ఆపత్తిల్ ఇందా ఎనఅరుళై
  నీట్టుకిన్ఱ నంముటైయ నేసన్కాణ్ - కూట్టులకిల్
 • 196. పుల్లెన్ఱ మాయైయిటైప్ పోందోఱుం నంమైయిఙ్కు
  నిల్లెన్ ఱిరుత్తుకిన్ఱ నేసన్కాణ్ - సిల్లెన్ఱెన్
 • 197. ఉట్టూవుం తన్నైమఱన్ తుణ్టాలుం మఱ్ఱతఱ్కు
  నిట్టూరం సెయ్యాత నేసన్కాణ్ - నట్టూర్ందు9
 • 198. వఞ్సమతు నామెణ్ణి వాళ్ందాలుం తాన్సిఱితుం
  నెఞ్సిలతు వైయాత నేసన్కాణ్ - ఎఞ్సలిలాప్
 • 199. పార్నిన్ఱ నాంకిటైయాప్ పణ్టమెతు వేణ్టిటినుం
  నేర్నిన్ ఱళిత్తువరు నేసన్కాణ్ - ఆర్వముటన్
 • 200. ఆర్ందనమక్ కివ్విటత్తుం అవ్విటత్తుం ఎవ్విటత్తుం
  నేర్ందఉయిర్ పోఱ్కిటైత్త నేసన్కాణ్ - సేర్ందుమికత్
 • 201. తాపఞ్సెయ్ కుఱ్ఱం తరినుం పొఱుప్పతన్ఱిక్
  కోపఞ్ సెయానమతు కోమాన్కాణ్ - పాపమఱ
 • 202. విళ్ళుమిఱై నామన్పు మేవలన్ఱి వేఱ్ఱరసర్
  కొళ్ళుమిఱై వాఙ్కానం కోమాన్కాణ్ - ఉళ్ళముఱ
 • 203. ఉణ్టళిక్కుం ఊణుటైపూణ్ ఊరా తికళ్తానే
  కొణ్టునమక్ కిఙ్కళిక్కుం కోమాన్కాణ్ - మణ్టలత్తిల్
 • 204. ఒన్ఱాలుం నీఙ్కా తుకఙ్కళ్ పలపలవాయ్స్
  సెన్ఱాలుం సెల్లానం సెల్వంకాణ్ - మున్తావి
 • 205. నాటివైక్కుం నల్లఱివోర్ నాళుం తవంపురిందు
  తేటివైత్త నంముటైయ సెల్వంకాణ్ - మాటిరుందు
 • 206. నామెత్ తనైనాళుం నల్కిటినుం తానులవాస్
  సేమిత్త వైప్పిన్ తిరవియంకాణ్ - పూమిక్కణ్
 • 207. ఈఙ్కుఱినుం వానాతి యాఙ్కుఱినుం విట్టకలా
  తోఙ్కరుళాల్ నంమై ఉటైయవన్కాణ్ - ఆఙ్కవన్తన్
 • 208. కఙ్కైస్ సటైయళకుం కాతన్మికుం అస్సటైమేల్
  తిఙ్కట్ కొళుందిన్ తిరువళకుం - తిఙ్కళ్తన్మేల్
 • 209. సార్ందిలఙ్కుం కొన్ఱైమలర్త్ తారళకుం అత్తార్మేల్
  ఆర్ందిలఙ్కుం వణ్టిన్ అణియళకుం - తేర్ందవర్క్కుం
 • 210. నోక్కరియ నోక్కళకుం నోక్కార్ నుతలళకుం
  పోక్కరియ నన్నుతలిల్ పొట్టళకుం - తేక్కుతిరి
 • 211. పుణ్టరత్తిన్ నల్లళకుం పొన్నరుళ్తాన్ తన్నెళిలైక్
  కణ్టవర్పాల్ ఊఱ్ఱుకిన్ఱ కణ్ణళకుం - తొణ్టర్కళ్తం
 • 212. నేసిత్త నెఞ్సమలర్ నీటు మణముకంద
  నాసిత్ తిరుక్కుమిళిన్ నల్లళకుం - తేసుఱ్ఱ
 • 213. ముల్లై ముకైయాం ముఱువలళ కుంపవళ
  ఎల్లై వళర్సెవ్ వితళళకుం - నల్లవరైత్
 • 214. తేవెన్ఱ తీంపాలిల్ తేన్కలందాఱ్ పోలినిక్క
  వావెన్ ఱరుళుమలర్ వాయళకుం - పూవొన్ఱుం
 • 215. కోన్పరవుం సఙ్కక్ కుళైయళకుం అన్పర్మొళిత్
  తేన్పరవుం వళ్ళైస్ సెవియళకుం - నాన్పరవి
 • 216. వేట్టవైయై నిన్ఱాఙ్కు విణ్ణప్పం సెయ్యవతు
  కేట్టరుళుం వార్సెవియిన్ కేళళకుం - నాట్టిలుయర్
 • 217. సైవం ముతలాయ్త్ తళైక్క అరుళ్సురక్కుం
  తెయ్వ ముకత్తిన్ తిరువళకుం - తెయ్వముకత్
 • 218. తుళ్ళం కుళిర ఉయిర్కుళిర మెయ్కుళిరక్
  కొళ్ళుం కరుణైక్ కుఱిప్పళకుం - ఉళ్ళఱివిన్
 • 219. ఎళ్ళాత మేన్మైయుల కెల్లాం తళైప్పవొళిర్
  తెళ్ళార్ అముతస్ సిరిప్పళకుం - ఉళ్ళోఙ్కుం
 • 220. సీల అరుళిన్ తిఱత్తుక్ కిలస్సినైయాం
  నీల మణిమిటఱ్ఱిన్ నీటళకుం - మాలకఱ్ఱి
 • 221. వాళ్ందొళిరుం అన్పర్ మనంపోలుం వెణ్­ఱు
  సూళ్ందొళికొణ్ టోఙ్కుతిరుత్ తోళళకుం - తాళ్ందిలవాయ్త్
 • 222. తానోఙ్కుం అణ్టమెలాం సత్తముఱక్ కూవుమొరు
  మానోఙ్కుం సెఙ్కై మలరళకుం - ఊనోఙ్కుం
 • 223. ఆణవత్తిన్ కూఱ్ఱై అళిక్క ఒళిర్మళువైక్
  కాణవైత్త సెఙ్కమలక్ కైయళకుం - నాణముఱ్ఱే
 • 224. ఏఙ్కుం పరిసుటైయ ఎంపోల్వార్ అస్సమెలాం
  వాఙ్కుం అపయ మలరళకుం - తీఙ్కటైయాస్
 • 225. సీర్వరవుం ఎల్లాస్ సిఱప్పుం పెఱవుమరుళ్
  సార్వరత వొణ్కైత్ తలత్తళకుం - పేరరవప్
 • 226. పూణిలఙ్క వెణ్పొఱ్ పొటియిలఙ్క ఎన్పణిత్తార్
  మాణిలఙ్క మేవుతిరు మార్పళకుం - సేణిలత్తర్
 • 227. మేలుటుత్త ఆటైయెలాం వెః¤క వియాక్కిరమత్
  తోలుటుత్త ఒణ్మరుఙ్కిల్ తున్నళకుం - పాలటుత్త
 • 228. కేళ్క్కోల మేవుతిరుక్ కీళళకుం అక్కీళిన్
  కీళ్క్కో వణత్తిన్ కిళరళకుం - కీట్కోలం
 • 229. ఒట్టినిన్ఱ మెయ్యన్పర్ ఉళ్ళ మెలాఞ్సేర్త్తుక్
  కట్టినిన్ఱ వీరక్ కళలళకుం - ఎట్టిరణ్టుం
 • 230. సిత్తిక్కుం యోకియర్తం సిందైతనిల్ తేన్పోన్ఱు
  తిత్తిక్కుం సేవటియిన్ సీరళకుం - సత్తిత్తు
 • 231. మల్వైత్త మామఱైయుం మాలయనుం కాణ్పరియ
  సెల్వత్ తిరువటియిన్ సీరళకుం - సొల్వైత్త
 • 232. సెంమై మణిమలైయైస్ సేర్ంద - మరకతంపోల్
  అంమైయొరు పాల్వాళ్న్ తరుళళకుం - అంమమికస్
 • 233. సీర్త్తినికళ్ సెంపవళస్ సెంమే నియినళకుం
  పార్త్తిరుందాల్ నంముట్ పసిపోఙ్కాణ్ - తీర్త్తరుళం
 • 234. కొణ్టిరుందాన్ పొన్మేనిక్ కోలమతై నాంతినముఙ్
  కణ్టిరుందాల్ అల్లలెలాం కట్టఱుఙ్కాణ్ - తొణ్టటైందు
 • 235. పాట్టాల్ అవన్పుకళైప్ పాటుకిన్ఱోర్ పక్కనిన్ఱు
  కేట్టాల్ వినైకళ్విటై కేట్కుంకాణ్ - నీట్టామల్
 • 236. ఒన్నార్ పురంపొటిత్త ఉత్తమనే ఎన్ఱొరుకాల్
  సొన్నా లులకత్ తుయరఱుఙ్కాణ్ - ఎన్నాళుం
 • 237. పన్నుముళ్ళత్ తుళ్ళాం పరసివమే ఎన్ఱొరుకాల్
  ఉన్నుమున్నం తీమైయెలాం ఓటిటుఙ్కాణ్ - అన్నవన్ఱన్
 • 238. ఆట్టియల్కాఱ్ పూమాట్ టటైయెన్ఱాల్ అందోమున్
  నీట్టియకాల్ పిన్వాఙ్కి నిఱ్కిన్ఱాయ్ - ఊట్టుమవన్
 • 239. మాఱ్కటవు ళామోర్ మకవలఱక్ కణ్టుతిరుప్
  పాఱ్కటలై యీందవరుట్ పాన్మైతనై - నూఱ్కటలిన్
 • 240. మత్తియిల్నీ కేట్టుం వణఙ్కుకిలాయ్ అన్పటైయప్
  పుత్తియుళోర్క్ కీతొన్ఱుం పోతాతో - ముత్తినెఱి
 • 241. మాణా అరక్కన్ మలైక్కీళ్ ఇరుందేత్త
  వాణాళ్91 వళఙ్కియతోర్ వణ్మైతనై - నాణాళుం
 • 242. నణ్ణి ఉరైత్తుం నయందిలైనీ అన్పుకొళప్
  పుణ్ణియరుక్ కీతొన్ఱుం పోతాతో - పుణ్ణియరాం
 • 243. సుందరర్క్కుక్ కస్సూరిల్ తోళమైయైత్ తాన్తెరిక్క
  వందిరప్పుస్ సోఱళిత్త వణ్మైతనై - ముందకత్తిల్
 • 244. పేతమఱక్ కేట్టుం పిఱళ్ందనైయే అన్పటైయప్
  పోతముళోర్క్ కీతొన్ఱుం పోతాతో - పోతవుంనెయ్
 • 245. అఙ్కోర్ ఎలితాన్ అరుందవకల్ తూణ్టవతైస్
  సెఙ్కోలన్ ఆక్కియవస్ సీర్త్తితనై - ఇఙ్కోతస్
 • 246. సందతంనీ కేట్టుమవన్ తాళ్నినైయాయ్ అన్పటైయప్
  పుందియుళోర్క్ కీతొన్ఱుం పోతాతో - ముందవరుం
 • 247. నఱ్ఱుణైయెన్ ఱేత్తుమంద నావరసర్క్ కన్ఱుకటఱ్
  కఱ్ఱుణై92యోర్ తెప్పమెనక్ కాట్టియతై - ఇఱ్ఱెననీ
 • 248. మావులకిల్ కేట్టుం వణఙ్కుకిలాయ్ అన్పటైయప్
  పూవులకర్క్ కీతొన్ఱుం పోతాతో - తావునుతల్
 • 249. కణ్సుమందాన్ అన్పన్ కలఙ్కా వకైవైకై
  మణ్సుమందాన్ ఎన్ఱురైక్కుం వాయ్మైతనైప్ - పణ్పుటైయోర్
 • 250. మాణవురైప్ పక్కేట్టుం వాయ్ందేత్తాయ్ మెయ్యన్పు
  పూణవెన్ఱాల్ ఈతొన్ఱుం పోతాతో - నీణరకత్
 • 251. తీఙ్కుఱుమా పాతకత్తైత్ తీర్త్తోర్ మఱైయవనైప్
  పాఙ్కటైయస్ సెయ్తఅరుట్ పణ్పతనై - ఈఙ్కులకర్
 • 252. తుఙ్కం ఉఱఉరైత్తుఞ్ సూళ్కిన్ ఱిలైయన్పు
  పొఙ్కవెన్ఱాల్ ఈతొన్ఱుం పోతాతో - తఙ్కియఇప్
 • 253. పారఱియాత్ తాయాకిప్ పన్ఱిక్ కురుళైకట్కు
  ఊరఱియ నన్ములైప్పాల్ ఊట్టియతైస్ - సీరఱివోర్
 • 254. సొల్లినిన్ఱార్ కేట్టుం తుతిక్కిన్ ఱిలైయన్పు
  పుల్లఎన్ఱాల్ ఈతొన్ఱుం పోతాతో - నల్లతిరుప్
 • 255. పాత మలర్వరుందప్ పాణన్ తనక్కాళాయ్క్
  కోతిల్విఱ కేఱ్ఱువిలై కూఱియతై - నీతియుళోర్
 • 256. సాఱ్ఱినిన్ఱార్ కేట్టుమవన్ తాళ్నినైయాయ్ మెయ్యన్పిల్
  పోఱ్ఱవెన్ఱాల్ ఈతొన్ఱుం పోతాతో - పోఱ్ఱుకిన్ఱ
 • 257. ఆటుం కరియుం అణిలుం కురఙ్కుమన్పు
  తేటుఞ్ సిలంపియొటు సిఱ్ఱెఱుంపుం - నీటుకిన్ఱ
 • 258. పాంపుం సివార్స్సనైతాన్ పణ్ణియతెన్ ఱాల్పూసై
  ఓంపువతఱ్ కియార్తా మువవాతార్ - సోంపుఱునీ
 • 259. వన్పెన్ప తెల్లాం మఱుత్తవన్తాళ్ పూసిక్కుం
  అన్పెన్పతి యాతో అఱియాయే - అన్పుటనే
 • 260. సెఞ్సటైకొళ్ నంపెరుమాన్ సీర్కేట్ టిరైయరుందా
  తఞ్సటక్కి యోకం అమర్ందులకిన్ - వఞ్సమఱ
 • 261. నారైయే ముత్తియిన్పం నాటియతెన్ ఱాల్మఱ్ఱై
  యారైయే నాటాతార్ ఎన్ఱురైప్పేన్ - ఈరమిలాయ్
 • 262. నీయో సిఱితుం నినైందిలైఅవ్ విన్పమెన్నై
  యేయోనిన్ తన్మై ఇరుందవితం - ఓయాత
 • 263. అన్పుటైయార్ యారినుంపేర్ అన్పుటైయాన్ నంపెరుమాన్
  నిన్పుటైయాన్ నిత్తం నికళ్త్తుకిన్ఱేన్ - ఉన్పుటైయోర్
 • 264. అన్పవన్మేల్ కొణ్ట తఱియేన్ పుఱస్సమయత్
  తిన్పుటైయా రేనుం ఇణఙ్కువరే - అన్పుటనే
 • 265. తావెన్ఱాల్ నల్లరుళ్ఇన్ తావెన్పాన్ నంపెరుమాన్
  ఆఉన్పాల్ ఓతి అలుక్కిన్ఱేన్ - నీవన్పాల్
 • 266. నిన్ఱాయ్ అలతవనై నేర్ందునినై యాయ్పిత్తర్
  ఎన్ఱాలుం ఎన్సొఱ్ కిణఙ్కువరే - కున్ఱాతు
 • 267. పిత్తా ఎనినుం పిఱప్పఱుప్పాన్ నంముటైయాన్
  అత్తో93ఉనక్కీ తఱైకిన్ఱేన్ - సఱ్ఱేనుం
 • 268. కేళ్వియిలార్ పోలతనైక్ కేళాయ్ కెటుకిన్ఱాయ్
  వేళ్వియిలార్ కూట్టం విళైకిన్ఱాయ్ - వేళ్వియెన్ఱ
 • 269. వేలైవరుఙ్ కాలొళిత్తు మేవుకిన్ఱాయ్ నిన్తలైక్కఙ్
  కోలైవరుఙ్ కాలిఙ్ కొళిప్పాయే - మాలైయుఱుం
 • 270. ఇప్పార్ వెఱుంపూ ఇతునయవేల్ ఎన్ఱునక్కుస్
  సెప్పా మునంవిరైందు సెల్కిన్ఱాయ్ - అప్పాళిల్
 • 271. సెల్లాతే సైవనెఱి సెల్లెన్ఱాల్ ఎన్నుటనుం
  సొల్లాతు పోయ్మయక్కం తోయ్కిన్ఱాయ్ - పొల్లాత
 • 272. అఞ్స94రుందెన్ ఱాలముతి నార్కిన్ఱాయ్ విట్టిటెన్ఱాల్
  నఞ్సరుందెన్ ఱాఱ్పోల్ నలికిన్ఱాయ్ - వఞ్సకత్తిల్
 • 273. ఓటుకిన్ఱాయ్ మీళామల్ ఉన్నిస్సై యిన్వళియే
  ఆటుకిన్ఱాయ్ మఱ్ఱఙ్ కయర్కిన్ఱాయ్ - నీటులకైస్
 • 274. సూళ్కిన్ఱాయ్ వేఱొన్ఱిల్ సుఱ్ఱుకిన్ఱాయ్ మఱ్ఱొన్ఱిల్
  వీళ్కిన్ఱాయ్ మేలొన్ఱిల్ మీళ్కిన్ఱాయ్ - తాళ్వొన్ఱే
 • 275. ఈకిన్ఱాయ్ వన్నెఱియిల్ ఎన్నై వలతళిక్కప్
  పోకిన్ఱాయ్ మీట్టుం పుకుకిన్ఱాయ్ - యోకిన్ఱి
 • 276. ఒన్ఱైమఱైక్ కిన్ఱాయ్మఱ్ ఱొన్ఱైనినైక్ కిన్ఱాయెన్
  నన్ఱైమఱైక్ కిన్ఱాయ్ నలికిన్ఱాయ్ - వెన్ఱిపెఱుం
 • 277. సేవిఱ్ పరమన్తాళ్ సేరెన్ఱాల్ మఱ్ఱొరుసార్
  మేవిప్ పలవాయ్ విరికిన్ఱాయ్ - పావిత్తుక్
 • 278. కున్ఱుం ఉనక్కనందం కోటితెణ్ట నిట్టాలుం
  ఒన్ఱుం ఇరఙ్కాయ్ ఉళల్కిన్ఱాయ్ - నన్ఱురుకాక్
 • 279. కల్లెన్పేన్ ఉన్నైక్ కరణం కలందఱియాక్
  కల్లెన్ఱాల్ ఎన్సొల్ కటవాతే - పుల్లనినై
 • 280. వల్లిరుంపెన్ పేన్అంద వల్లిరుంపేల్ కూటత్తిల్
  కొల్లన్కుఱిప్ పైవిట్టుక్ కోణాతే - అల్లలెలాం
 • 281. కూట్టుకిన్ఱ వన్మైక్ కురఙ్కెన్పేన్ అక్కురఙ్కేల్
  ఆట్టుకిన్ఱోన్ సొల్వళివిట్ టాటాతే - నీట్టులకర్
 • 282. ఏసుకిన్ఱ పేయెన్పేన్ ఎప్పేయుం అఞ్సెళుత్తైప్
  పేసుకిన్ఱోర్ తంమైప్ పిటియాతే - కూసుకిఱ్పక్
 • 283. కణ్టోరైక్ కవ్వుఙ్ కటుఞ్సుణఙ్కన్ ఎన్పనతు
  కొణ్టోరైక్ కణ్టాల్ కులైయాతే - అణ్టార్క్కుం
 • 284. పూవిల్ అటఙ్కాప్ పులియెన్పేన్ ఎప్పులియుం
  మేవిల్ వయప్పట్టాల్ ఎతిరాతే - నోవియఱ్ఱి
 • 285. వీఱుకిన్ఱ ముంమతమాల్ వెఱ్పెన్పేన్ ఆఙ్కతువుం
  ఏఱుకిన్ఱోన్95 సొల్వళివిట్ టేఱాతే - సీఱుకిన్ఱ
 • 286. వెన్నటైసేర్96 మఱ్ఱై విలఙ్కెన్పేన్ ఎవ్విలఙ్కుం
  మన్నవన్సేర్ నాట్టిల్ వళఙ్కాతే - నిన్నైయిని
 • 287. ఎన్నెన్పేన్ ఎన్మొళియై ఏఱ్ఱనైయేల్ మాఱ్ఱుయర్ంద
  పొన్నెన్పేన్ ఎన్వళియిల్ పోందిలైయే - కొన్నుఱనీ
 • 288. పోంవళియుం పొయ్నీ పురివతువుం పొయ్అతనాల్
  ఆంవిళైవుం పొయ్నిన్ నఱివుంపొయ్ - తోంవిళైక్కుం
 • 289. నిన్నుటలుం పొయ్యిఙ్కు నిన్తవముం పొయ్నిలైయా
  నిన్నిలైయుం పొయ్యన్ఱి నీయుంపొయ్ - ఎన్నిలివణ్
 • 290. ఏతుం ఉణర్ందిలైయే ఇంమాయ వాళ్క్కైయెనుం
  వాతిలిళుత్ తెన్నై మయక్కినైయే - తీతుఱునీ
 • 291. వన్నేర్ విటఙ్కాణిన్ వన్పెయరిన్ మున్పొరుకీఱ్
  ఱెన్నే అఱియామల్ ఇట్టళైత్తేన్ - కొన్నేనీ
 • 292. నోవ తొళియా నొఱిఱ్98 కామ వెప్పినిటై
  ఆవ తఱియా తళుందినైయే - మేవుమతిల్
 • 293. ఉళ్ళెరియ మేలాం ఉణర్వుం కరుకవుటల్
  నళ్ళెరియ నట్పిన్ నలంవెతుంప - విళ్వతిన్ఱి
 • 294. వాటిప్ పిలఞ్సెన్ఱు వాన్సెన్ ఱొళిత్తాలుం
  తేటిస్ సుటుఙ్కొటియ తీక్కణ్టాయ్ - ఓటిఅఙ్కు
 • 295. పేర్ందాల్ అలతు పెరుఙ్కామత్ తీనిన్నైస్
  సేర్ందా రైయుఞ్సుటుంసెన్ తీక్కణ్టాయ్ - సార్ందాఙ్కు
 • 296. సందీ యెనవరువార్ తంమైస్ సుటుఙ్కామఞ్
  సెందీ యైయుఞ్ సుటుమోర్ తీక్కణ్టాయ్ - వందీఙ్కు
 • 297. మణ్ణిల్ తనైక్కాణా వణ్ణం నినైత్తాలుం
  నణ్ణిత్ తలైక్కేఱు నఞ్సఙ్కాణ్ - ఎణ్ణఱ్ఱ
 • 298. పోరుఱుముట్ కామప్ పుతుమయక్కం నిన్నుటైయ
  పేరఱివైక్ కొళ్ళైకొళుం పిత్తఙ్కాణ్ - సోరఱివిల్
 • 299. కళ్ళటైక్కుం కామక్ కటుమయక్కం మెయ్న్నెఱిక్కోర్
  ముళ్ళటైక్కుం పొల్లా మురణ్కణ్టాయ్ - అళ్ళలుఱ
 • 300. ఏతమెలాం తన్నుళ్ ఇటుఙ్కామం పాతకత్తిన్
  పేతమెలాం ఒన్ఱిప్ పిఱప్పిటఙ్కాణ్ - ఆతలినాల్
 • 301. వెంమాల్ మటందైయరై మేవవొణా తాఙ్కవర్కళ్
  తంమాసై ఇన్నుం తవిర్ందిలైయే - ఇంమాయ
 • 302. మన్ఱ వణఙ్కినర్సెవ్ వాయ్మటవార్ పేతైయర్కళ్
  ఎన్ఱకొటుఞ్ సొఱ్పొరుళై ఎణ్ణిలైయే - తొన్ఱులకిల్
 • 303. పెణ్ణెన్ ఱురైప్పిఱ్ పిఱప్పేళుం ఆందుయరం
  ఎణ్ణెన్ఱ నల్లోర్సొల్ ఎణ్ణిలైయే - పెణ్ణిఙ్కు
 • 304. మామాత్ తిరైయిన్ వరుత్తనమెన్ ఱెణ్ణినైఅన్
  నామార్త్తం ఆసైయెన నాటిలైయే - యామార్త్తం
 • 305. మందిరత్తుం పూసై మరపినుమఱ్ ఱెవ్వితమాం
  తందిరత్తుం సాయాస్ సళక్కన్ఱో - మందిరత్తిల్
 • 306. పేయ్పిటిత్తాల్ తీర్ందిటుమిప్ పెణ్పేయ్ విటాతేసెన్
  నాయ్పిటిత్తాల్ పోలుమెన్ఱు నాటిలైయే - ఆయ్విలున్ఱన్
 • 307. ఏళైమైఎన్ నెన్పేన్ ఇవర్మయక్కం వల్నరకిన్
  తోళైమైయెన్ ఱందో తుణిందిలైయే - ఊళమైంద
 • 308. కారిరుళిల్ సెల్లక్ కలఙ్కుకిన్ఱాయ్ మాతర్సూళల్
  పేరిరుళిల్ సెల్వతనైప్ పేర్త్తిలైయే - పారిటైయోర్
 • 309. ఎణ్వాళ్ ఎనిలఞ్సి ఏకుకిన్ఱాయ్ ఏందిళైయార్
  కణ్వాళ్ అఱుప్పక్ కనిందనైయే - మణ్వాళుం
 • 310. ఓరానై యైక్కణ్టాల్ ఓటుకిన్ఱాయ్ మాతర్ములై
  ఈరానై యైక్కణ్ టిసైందనైయే - సీరాన
 • 311. వెఱ్పెన్ఱాల్ ఏఱ విరైందఱియాయ్ మాతర్ములై
  వెఱ్పెన్ఱాల్ ఏఱ విరైందనైయే - పొఱ్పొన్ఱుం
 • 312. సిఙ్కమెన్ఱాల్ వాటిత్ తియఙ్కుకిన్ఱాయ్ మాతరిటైస్
  సిఙ్కమెనిల్ కాణత్ తిరుంపినైయే - ఇఙ్కుసిఱు
 • 313. పాంపెన్ఱాల్ ఓటిప్ పతుఙ్కుకిన్ఱాయ్ మాతరల్కుల్
  పాంపెన్ఱాల్ సఱ్ఱుం పయందిలైయే - ఆంపణ్టైక్
 • 314. కీళ్క్కటలిల్ ఆటెన్ఱాల్ కేట్కిలైనీ మాతరల్కుల్
  పాళ్క్కటలిల్ కేళాతు పాయ్ందనైయే - కీళ్క్కతువుం
 • 315. కల్లెన్ఱాల్ పిన్నిటువాయ్ కారికైయార్ కాఱ్సిలంపు
  కల్లెన్ఱాల్ మేలెళుంపక్ కఱ్ఱనైయే - అల్అళకం
 • 316. మైయో కరుమెన్ మణలోఎన్ పాయ్మాఱి
  ఐయో నరైప్ప తఱిందిలైయో - పొయ్యోతి
 • 317. ఒణ్పిఱైయే ఒణ్ణుతలెన్ ఱున్నుకిన్ఱాయ్ ఉళ్ళెలుంపాం
  వెణ్పిఱైయన్ ఱేయతనై విణ్టిలైయే - కణ్పురువం
 • 318. విల్లెన్ఱాయ్ వెణ్మయిరాయ్ మేవి ఉతిర్ందిటుఙ్కాల్
  సొల్లెన్ఱాల్ సొల్లత్ తుణియాయే - వల్లంపిల్
 • 319. కట్కు వళైఎన్ఱాయ్క్ కణ్­ర్ ఉలర్ందుమిక
  ఉట్కుళియుం పోతిల్ ఉరైప్పాయే - కట్కులవు
 • 320. మెయ్క్కుమిళే నాసియెన వెః¤కినైయాల్ వెణ్మలత్తాల్
  ఉయ్క్కుమిళుఞ్ సీంద లుళతేయో - ఎయ్త్తలిలా
 • 321. వళ్ళైయెన్ఱాయ్ వార్కాతు వళ్ళైతనక్ కుట్పుళైయో
  టుళ్ళునరం పిన్పునైవుం ఉణ్టేయో - వెళ్ళైనకై
 • 322. ముల్లైయెన్ఱాయ్ ముల్లై ముఱిత్తొరుకోల్ కొణ్టునితం
  ఒల్లై అళుక్కెటుప్ప తుణ్టేయో - నల్లతొరు
 • 323. కొవ్వై యెనఇతళైక్ కొళ్కిన్ఱాయ్ మేల్కుళంపుం
  సెవ్వై ఇరత్తమెనత్ తేర్ందిలైయే - సెవ్వియకణ్
 • 324. ణాటి యెనక్కవుట్కే ఆసైవైత్తాయ్ మేల్సెళుందోల్
  వాటియక్కాల్ ఎన్నురైక్క మాట్టువైయే - కూటియతోర్
 • 325. అంద మతిముకమెన్ ఱాటుకిన్ఱాయ్ ఏళ్తుళైకళ్
  ఎందమతిక్ కుణ్టతనై ఎణ్ణిలైయే - నందెనవే
 • 326. కణ్టమట్టుం కూఱినైఅక్ కణ్టమట్టుం అన్ఱియుటల్
  కొణ్టమట్టుం మఱ్ఱతన్మెయ్క్ కూఱన్ఱో - విణ్టవఱ్ఱైత్
 • 327. తోళెన్ ఱురైత్తుత్ తుటిక్కిన్ఱాయ్ అవ్వేయ్క్కు
  మూళొన్ఱు వెళ్ళెలుంపిన్ మూట్టుణ్టే - నాళొన్ఱుం
 • 328. సెఙ్కాందళ్ అఙ్కైయెనస్ సెప్పుకిన్ఱాయ్ అంమలర్క్కుప్
  పొఙ్కాప్ పలవిరలిన్ పూట్టుణ్టే - మఙ్కాత
 • 329. సెవ్విళనీర్ కొఙ్కైయెనస్ సెప్పినైవల్ ఊన్ఱటిప్పిఙ్
  కెవ్విళనీర్క్ కుణ్టతనై ఎణ్ణిలైయే - సెవ్వైపెఱుం
 • 330. సెప్పెన్ ఱనైములైయైస్ సీసీ సిలంది100యతు
  తుప్పెన్ ఱవర్క్కియాతు సొల్లుతియే - వప్పిఱుకస్10
 • 331. సూళ్ందములై మొట్టెన్ఱే తుళ్ళుకిన్ఱాయ్ కీళ్త్తువణ్టు
  వీళ్ందములైక్ కెన్న విళంపుతియే - తాళ్ందఅవై
 • 332. మణ్కట్టుం పందెనవే వాళ్ందాయ్ ముతిర్ందుటైయాప్
  పుణ్కట్టి ఎన్పవర్వాయ్ప్ పొత్తువైయే102 - తిణ్కట్టుం
 • 333. అన్నీర్క్ కురుంపై అవైయెన్ఱాయ్ మేలెళుంపుం
  సెన్నీర్ప్ పుటైప్పెన్పార్ తేర్ందిలైయే - అన్నీరార్
 • 334. కణ్­ర్ తరుంపరువాయ్క్ కట్టురైప్పార్ సాన్ఱాక
  వెణ్­ర్ వరల్కణ్టుం వెట్కిలైయే - తణ్­ర్మైస్
 • 335. సాటియెన్పాయ్ నీఅయలోర్ తాతుక్ కటత్తిటుమేన్
  మూటియెన్పార్ మఱ్ఱవర్వాయ్ మూటుతియో - మేటతనై10
 • 336. ఆలిలైయే ఎన్పాయ్ అటర్కుటరో టీరుళొటుం
  తోలిలైయే ఆలిలైక్కెన్ సొల్లుతియే - ను‘లిటైతాన్
 • 337. ఉణ్టో ఇలైయోఎన్ ఱుట్పుకళ్వాయ్ కైతొట్టుక్
  కణ్టోర్పూట్105 టుణ్టెన్పార్ కణ్టిలైయే - విణ్టోఙ్కుం
 • 338. ఆళ్ఙ్కటలెన్ పాయ్మటవార్ అల్కులినైస్ సిఱ్సిలర్కళ్
  పాళ్ఙ్కిణఱెన్ పారతనైప్ పార్త్తిలైయే - తాళ్ఙ్కొటిఞ్సిత్
 • 339. తేరాళి ఎన్పాయస్ సీక్కుళియై అన్ఱుసిఱు
  నీరాళి యెన్పవర్క్కెన్ నేరుతియే106 - ఆరాప్పున్
 • 340. నీర్వీళియై ఆసై నిలైయెన్ఱాయ్ వన్మలంతాన్
  సోర్వళియై ఎన్నెన్ఱు సొల్లుతియే - సార్ముటైతాన్
 • 341. ఆఱాస్ సిలైనీర్కాన్ ఆఱాయ్ ఒళుక్కిటవుం
  వీఱాప్పుణ్ ఎన్ఱు విటుత్తిలైయే - ఊఱాక్కి
 • 342. మూలై ఎఱుంపుటన్ఈ మొయ్ప్పతఞ్సి మఱ్ఱతన్మేల్
  సీలైయిటక్ కణ్టుం తెరిందిలైయే - మేలైయుఱు
 • 343. మేనరకం ఎన్ఱాల్ వితిర్ప్పుఱునీ మాతరల్కుల్
  కోనరకం ఎన్ఱాల్ కులైందిలైయే - ఊనమితైక్
 • 344. కణ్టాల్ నమతాసై కైవిటువార్ ఎన్ఱతనైత్
  తణ్టా తొళిత్తిటవుం సార్ందనైయే - అణ్టాతు
 • 345. పోతవిటా యాకిప్ పులంపుకిన్ఱాయ్ మఱ్ఱతన్పాల్
  మాతవిటాయ్ ఉణ్టాల్ మతిత్తిలైయే - మాతరవర్
 • 346. తఙ్కుఱఙ్కై మెల్లరంపైత్ తణ్టెన్ఱాయ్ తణ్టూన్ఱి
  వెఙ్కురఙ్కిన్ మేవుఙ్కాల్ విళ్ళుతియే - నన్కిలవాయ్
 • 347. ఏయ్ంద ముళందాళైవరాల్ ఎన్ఱాయ్ పులాఱ్సిఱితే
  వాయ్ందు వరాఱ్ఱోఱ్కు మతిత్తిలైయే - సేందవటి
 • 348. తణ్టా మరైయెన్ఱాయ్ తన్మై విళర్ప్పటైందాల్
  వెణ్టా మరైయెన్ఱు మేవుతియో - వణ్టారా
 • 349. మేనాట్టుఞ్ సణ్పకమే మేనియెన్ఱాయ్ తీయిటుఙ్కాల్
  తీనాఱ్ఱం సణ్పకత్తిల్ తేర్ందనైయో - వానాట్టుం
 • 350. మిన్ఱేర్ వటివెన్ఱాయ్ మేల్నీ ఉరైత్తవుళీ
  తొన్ఱే ఒరుపుటైయాయ్ ఒత్తతుకాణ్107 - ఒన్ఱాస్సొల్
 • 351. వేళ్వా కనమెన్ఱాయ్ వెయ్యనమన్ విట్టిటుందూ
  తాళ్వా కనమెన్ఱాల్ ఆకాతో - వేళానోన్
 • 352. కాకళమాయ్108 ఇన్కురలైక్ కట్టురైత్తాయ్ కాలనెన్పోన్
  కాకళమెన్ పార్క్కెన్ కళఱుతియే - నాకళవుం
 • 353. సాయైమయిల్ ఎన్ఱే తరుక్కుకిన్ఱాయ్ సార్పిరమ
  సాయై109యః¤ తెన్పార్క్కెన్ సాఱ్ఱుతియే - సేయమలర్
 • 354. అన్న నటైఎన్పాయ్ అః¤తన్ ఱరుందుకిన్ఱ
  అన్ననటై ఎన్పార్క్కెన్ ఆఱ్ఱుతియే - అన్నవరై
 • 355. ఓరో వియమెన్పాయ్ ఓవియమేల్ ఆఙ్కెళుపత్
  తీరా యిరనాటి యాణ్టుటైత్తే - పారార్ంద
 • 356. మున్నుమలర్క్ కొంపెన్పాయ్ మూన్ఱొటరైక్ కోటియెనత్
  తున్ను మురోమత్ తువారముణ్టే - ఇన్నముతాల్
 • 357. సెయ్తవటి వెన్పాయస్ సెయ్కైమెయ్యేల్ నీయవర్కళ్
  వైతిటినుం మఱ్ఱతనై వైయాయే - పొయ్తవిరాయ్
 • 358. ఒళ్ళిళైయార్ తంమురువోర్ ఉణ్కరుంపెన్ ఱాయ్సిఱితు
  కిళ్ళియెటుత్ తాల్ఇరత్తఙ్ కీళ్వరుమే - కొళ్ళుమవర్
 • 359. ఈటిల్పెయర్ నల్లార్ ఎననయందాయ్ నాయ్ప్పెయర్తాన్
  కేటిల్పెరుఞ్ సూరనెన్పర్ కేట్టిలైయో - నాటిలవర్
 • 360. మెల్లియలార్ ఎన్పాయ్ మికుకరుప్ప వేతనైయై
  వల్లియలార్ యార్పొఱుక్క వల్లార్కాణ్ - విల్లియల్పూణ్
 • 361. వేయ్ందాల్ అవర్మేల్ విళుకిన్ఱాయ్ వెందీయిల్
  పాయ్ందాలుం అఙ్కోర్ పలనుణ్టే - వేయ్ందాఙ్కు
 • 362. సెన్ఱాల్ అవర్పిన్నర్స్ సెల్కిన్ఱాయ్ వెంపులిప్పిన్
  సెన్ఱాలుం అఙ్కోర్ తిఱనుణ్టే - సెన్ఱాఙ్కు
 • 363. నిన్ఱాల్ అవర్పిన్నర్ నిఱ్కిన్ఱాయ్ కణ్మూటి
  నిన్ఱాలుం అఙ్కోర్ నిలైయుణ్టే - ఒన్ఱాతు
 • 364. కణ్టాల్ అవరుటంపైక్ కట్టుకిన్ఱాయ్110కల్లణైత్తుక్
  కొణ్టాలుం అఙ్కోర్ కుణముణ్టే - పెణ్టానార్
 • 365. వైతాలుం తొణ్టు వలిత్తాయ్ పిణత్తొణ్టు
  సెయ్తాలుం అఙ్కోర్ సిఱప్పుళతే - కైతావి
 • 366. మెయ్త్తావుం సెందోల్ మినుక్కాల్ మయఙ్కినైనీ
  సెత్తాలుం అఙ్కోర్ సిఱప్పుళతే - వైత్తాటుం
 • 367. మఞ్సళ్ మినుక్కాల్ మయఙ్కినైనీ మఱ్ఱొళిందు
  తుఞ్సుకినుం అఙ్కోర్ సుకముళతే - వఞ్సియరైప్
 • 368. పార్త్తాటి ఓటిప్ పటర్కిన్ఱాయ్ వెన్నరకైప్
  పార్త్తాలుం అఙ్కోర్ పలనుణ్టే - సేర్త్తార్కైత్
 • 369. తొట్టాల్ కళిత్తుస్ సుకిక్కిన్ఱాయ్ వన్పూతం
  తొట్టాలుం అఙ్కోర్ తుణైయుణ్టే - నట్టాలుం
 • 370. తెవ్విన్మట వారైత్ తిళైక్కిన్ఱాయ్ తీవిటత్తై
  వవ్వుకినుం అఙ్కోర్ మతియుణ్టే - సెవ్వితళ్నీర్
 • 371. ఉణ్టాల్ మకిళ్వాయ్నీ ఒణ్సిఱువర్ తంసిఱునీర్
  ఉణ్టాలుం అఙ్కో రురనుణ్టే - కణ్టాకక్
 • 372. కవ్వుకిన్ఱాయ్ అవ్వితళైక్ కార్మతుకం వేంపివఱ్ఱైక్
  కవ్వుకినుం అఙ్కోర్ కతియుణ్టే - అవ్విళైయర్
 • 373. మెన్ఱీయుం మిస్సిల్ విళైకిన్ఱాయ్ నీవెఱుంవాయ్
  మెన్ఱాలుం అఙ్కోర్ విళైవుణ్టే - మున్ఱానై
 • 374. పట్టాల్ మకిళ్వు పతిందాయ్ పతైక్కవంపు
  పట్టాలుం అఙ్కోర్ పలనుణ్టే - కిట్టామెయ్త్
 • 375. తీణ్టిటిలుళ్ ళోఙ్కిస్ సిరిక్కిన్ఱాయ్ సెందేళ్మున్
  తీణ్టిటినుం అఙ్కోర్ తిఱనుణ్టే - వేణ్టియవర్
 • 376. వాయ్క్కిటయా తానుమొన్ఱు వాఙ్కుకిన్ఱాయ్ మఱ్ఱతైయోర్
  నాయ్క్కిటినుం అఙ్కోర్ నలనుణ్టే - తాక్కవర్క్కాయ్త్
 • 377. తేట్టాణ్మై సెయ్వాయత్ తేట్టాణ్మై యైత్తెరువిల్
  పోట్టాలుం అఙ్కోర్ పుకళుణ్టే - వాట్టారైక్
 • 378. కొణ్టా రుటనుణవు కొళ్కిన్ఱాయ్ కుక్కలుటన్
  ఉణ్టాలుం అఙ్కోర్ ఉఱవుణ్టే - మిణ్టాకుం
 • 379. ఇఙ్కివర్వాయ్ప్ పాకిలైయై ఏఱ్కిన్ఱాయ్ పున్మలత్తై
  నుఙ్కినుమఙ్ కోర్నల్ నొఱిలుణ్టే111 - మఙ్కైయర్తం
 • 380. ఏత్తా మనైకాత్ తిరుక్కిన్ఱాయ్ ఈమమతు
  కాత్తాలుం అఙ్కోర్ కనముణ్టే - పూత్తాళ్వోర్
 • 381. కాట్టాక్ కురల్కేట్పాయ్ కర్త్తపత్తిన్ పాళ్ఙ్కురలైక్
  కేట్టాలుం అఙ్కోర్ కిళరుణ్టే - కోట్టావి
 • 382. ఆళ్ందా రుటన్వాళ ఆతరిత్తాయ్ ఆళ్ఙ్కటలిల్
  వీళ్ందాలుం అఙ్కోర్ విరకుణ్టే - వీళ్ందారుళ్
 • 383. వీట్టాల్ ములైయుమెతిర్ వీట్టాల్ ముకముముఱక్
  కాట్టానిన్ ఱార్కణ్టుం కాయ్ందిలైయే - కూట్టాట్కుస్
 • 384. సెయ్కై యిటుంపటితన్ సీమాన్ తనతుపణప్
  పైకైయిటల్ కణ్టుం పయందిలైయే - సైకైయతు
 • 385. కైయాల్ ఒరుసిలర్క్కుం కణ్ణాల్ ఒరుసిలర్క్కుం
  సెయ్యా మయక్కుకిన్ఱార్ తేర్ందిలైయే - ఎయ్యామల్
 • 386. ఈఱికంద ఇవ్వకైయాయ్ ఇంమటవార్ సెయ్కైయెలాం
  కూఱువనేల్ అంమ కుటర్కుళంపుం - కూఱుమివర్
 • 387. వాయొరుపాల్ పేస మనమొరుపాల్ సెల్లవుటల్
  ఆయొరుపాల్ సెయ్య అళివార్కాణ్ - ఆయఇవర్
 • 388. నన్ఱఱియార్ తీతే నయప్పార్ సివతలత్తిల్
  సెన్ఱఱియార్ పేయ్క్కే సిఱప్పెటుప్పార్ - ఇన్ఱివరై
 • 389. వఞ్సమెన్కో వెవ్వినైయాం వల్లియమెన్ కోపవత్తిన్
  పుఞ్సమెన్కో మానరక పూమియెన్కో - అఞ్సుఱుమీర్
 • 390. వాళెన్కో వాయ్క్కటఙ్కా మాయమెన్కో మణ్ముటివు
  నాళెన్కో వెయ్య నమనెన్కో - కోళెన్కో
 • 391. సాలమెన్కో వానింద்ర సాలమెన్కో వీఱాల
  కాలమెన్కో నిన్పొల్లాక్ కాలమెన్కో - ఞాలమతిల్
 • 392. పెణ్ఎన్ఱాల్ యోకప్ పెరియోర్ నటుఙ్కువరేల్
  మణ్నిన్ఱార్ యార్నటుఙ్క మాట్టార్కాణ్ - పెణ్ఎన్ఱాల్
 • 393. పేయుం ఇరఙ్కుమెన్పార్ పేయ్ఒన్ఱో తాంపయంద
  సేయుం ఇరఙ్కుమవర్ తీమైక్కే - ఆయుఞ్సెం
 • 394. పొన్నాల్ తుకిలాల్ పునైయా విటిలవర్మెయ్
  ఎన్నాకుం మఱ్ఱితైనీ ఎణ్ణిలైయే - ఇన్నామైక్
 • 395. కొత్తెన్ఱ అంమటవార్ కూట్టం ఎళుమైక్కుం
  విత్తెన్ ఱఱిందుమతై విట్టిలైయే - తొత్తెన్ఱు
 • 396. పాస వినైక్కుట్ పటుత్తుఱుంఅప్ పావైయర్మేల్
  ఆసైయునక్ కెవ్వా ఱటైందతువే - నేసమిలాయ్
 • 397. నిన్నాసై ఎన్నెన్పేన్ నెయ్వీళ్ నెరుప్పెనవే
  పొన్నాసై మేన్మేలుం పొఙ్కినైయే - పొన్నాసై
 • 398. వైత్తిళందు వీణే వయిఱెరిందు మణ్ణులకిల్
  ఎత్తనైపేర్ నిన్కణ్ ఎతిర్నిన్ఱార్ - తత్తుకిన్ఱ
 • 399. పొన్నుటైయార్ తున్పప్ పుణరియొన్ఱే అల్లతుమఱ్
  ఱెన్నుటైయార్ కణ్టిఙ్ కిరుందనైయే - పొన్నిరుందాల్
 • 400. ఆఱ్ఱన్మికు తాయుమఱి యావకైయాల్ వైత్తిటవోర్
  ఏఱ్ఱవిటం వేణ్టుమతఱ్ కెన్సెయ్వాయ్ - ఏఱ్ఱవిటం
 • 401. వాయ్త్తాలుం అఙ్కతనై వైత్తవిటం కాట్టామల్
  ఏయ్త్తాల్ సివసివమఱ్ ఱెన్సెయ్వాయ్ - ఏయ్క్కాతు
 • 402. నిన్ఱాలుం పిన్నతుతాన్ నీటుం కరియాన
  తెన్ఱాల్ అరకరమఱ్ ఱెన్సెయ్వాయ్ - నన్ఱాక
 • 403. ఒన్ఱొరుసార్ నిల్లెన్ఱాల్ ఓటుకిన్ఱ నీఅతనై
  ఎన్ఱుం పురప్పతనుక్ కెన్సెయ్వాయ్ - వెన్ఱియొటు
 • 404. పేర్త్తుప్ పురట్టిప్ పెరుఞ్సినత్తాల్ మాఱ్ఱలర్కళ్
  ఈర్త్తుప్ పఱిక్కిలతఱ్ కెన్సెయ్వాయ్ - పేర్త్తెటుక్కక్
 • 405. కైపుకుత్తుం కాలుట్ కరుఙ్కుళవి సెఙ్కుళవి
  ఎయ్పుకుత్తక్ కొట్టిటిన్మఱ్ ఱెన్సెయ్వాయ్ - పొయ్పుకుత్తుం
 • 406. పొన్కావల్ పూతమతు పోయెటుక్కుం పోతుమఱిత్
  తెన్కావల్ ఎన్ఱాల్మఱ్ ఱెన్సెయ్వాయ్ - పొన్కావల్
 • 407. వీఱుఙ్కాల్ ఆణవమాం వెఙ్కూళి నిన్తలైమేల్
  ఏఱుఙ్కాల్ మఱ్ఱతనుక్ కెన్సెయ్వాయ్ - మాఱుంసీర్
 • 408. ఉన్నేయం వేణ్టి ఉలోపం ఎనుంకుఱుంపన్
  ఇన్నే వరువనతఱ్ కెన్సెయ్వాయ్ - మున్నేతుం
 • 409. ఇల్లా నమక్కుణ్టో ఇల్లైయో ఎన్నునలం
  ఎల్లాం అళియుమతఱ్ కెన్సెయ్వాయ్ - నిల్లామల్
 • 410. ఆయ్ందోర్ సిలనాళిల్ ఆయిరంపేర్ పక్కలతు
  పాయ్ందోటిప్ పోవతునీ పార్త్తిలైయే - ఆయ్ందోర్సొల్
 • 411. కూత్తాట్ టవైసేర్ కుళాంవిళిందాఱ్ పోలుమెన్ఱ
  సీర్త్తాట్ కుఱళ్మొళియుం తేర్ందిలైయే112- పేర్త్తోటుం
 • 412. నాట్కొల్లి ఎన్ఱాల్ నటుఙ్కుకిన్ఱాయ్ నాళఱియా
  ఆట్కొల్లి ఎన్పరితై ఆయ్ందిలైయే - కీళ్క్కొల్లైప్
 • 413. పస్సిలైయాల్ పొన్నైప్ పటైప్పారేల్ మఱ్ఱతన్మేల్
  ఇస్సైయునక్ కెవ్వా ఱిరుందతువే - ఇస్సైయిలార్
 • 414. ఇట్టమలం పట్టవిటం ఎల్లాంపొన్ నాంఎన్ఱాల్
  ఇట్టమతై విట్టఱ్113 కిసైందిలైయే - ముట్టకఱ్ఱప్
 • 415. పొన్నటప్ప తన్ఱియతు పోనకమే యాతియవాయ్
  ఎన్నటుత్త తొన్ఱుమిః¤ తెణ్ణిలైయే - ఇన్నిలత్తిల్
 • 416. నీణ్మయక్కం పొన్మున్ నిలైయాయ్ ఉలకియలాం
  వీణ్మయక్కం ఎన్ఱతనై విట్టిలైయే -నీణ్వలయత్
 • 417. తిస్సెల్వ మిన్ఱి ఇయలాతేల్ సిఱ్ఱుయిర్కళ్
  ఎస్సెల్వం కొణ్టిఙ్ కిరుందనవే - వెస్సెన్ఱ
 • 418. మణ్ణాసై కొణ్టనైనీ మణ్ణాళుం మన్నరెలాం
  మణ్ణాల్ అళితల్ మతిత్తిలైయే - ఎణ్ణాతు
 • 419. మణ్కొణ్టార్ మాణ్టార్తం మాయ్ందవుటల్ వైక్కవయల్
  మణ్కొణ్టార్ తంమిరుప్పిల్ వైత్తిలరే - తిణ్కొణ్ట
 • 420. విణ్ణేకుఙ్ కాలఙ్కు వేణ్టుమెన ఈణ్టుపిటి
  మణ్ణేనుఙ్ కొణ్టేక వల్లారో - మణ్నేయం
 • 421. ఎన్నతెన్ఱాన్ మున్నొరువన్ ఎన్నతెన్ఱాన్ పిన్నొరువన్
  ఇన్నతునీ కేట్టిఙ్ కిరుందిలైయో - మన్నులకిల్
 • 422. కణ్కాణి యాయ్నీయే కాణియల్లాయ్ నీయిరుంద
  మణ్కాణి ఎన్ఱు మతిత్తనైయే - కణ్కాణ
 • 423. మణ్కాణి వేణ్టి వరుందుకిన్ఱాయ్ నీమేలై
  విణ్కాణి వేణ్టల్ వియప్పన్ఱే - ఎణ్కాణ
 • 424. అందరత్తిల్ నిన్ఱాయ్నీ అందో నినైవిటమణ్
  అందరత్తిల్ నిన్ఱ తఱిందిలైయే - తందిరత్తిల్
 • 425. మణ్కొటుప్పేన్ ఎన్ఱురైక్కిల్ వైవార్ సిఱువర్కళుం
  మణ్కొటుక్కిల్ నీతాన్ మకిళ్ందనైయే - వణ్కొటుక్కుం
 • 426. వీటెన్ఱేన్ మఱ్ఱతైమణ్ వీటెన్ఱే నీనినైందాయ్
  వీటెన్ఱ సొఱ్పొరుళై విణ్టిలైయే - నాటొన్ఱుం
 • 427. మణ్ణాల్ మరత్తాల్ వనైకిన్ఱ వీటనైత్తుం
  కణ్ణారక్ కట్టళితల్ కణ్టిలైయో - మణ్ణాన
 • 428. మేల్వీటుం అఙ్కుటైయ వేందర్కళుం మేల్వీట్టప్
  పాల్వీటుం పాళాతల్ పార్త్తిలైయో - మేల్వీట్టిల్
 • 429. ఏఱువనే ఎన్పాయ్ ఇయమన్ కటామిసైవన్
  తేఱువనేల్ ఉన్నాసై ఎన్నామో - కూఱిటుంఇం
 • 430. మణ్ణళిత్త వేతియనుం మణ్విరుప్పం కొళ్ళానేల్
  ఎణ్ణమునక్ కెవ్వా ఱిరుందతువే - మణ్ణిటత్తిల్
 • 431. ఆకాత్ తురుంపిటత్తుం ఆసైవైత్తాయ్ - ఎన్నిలున్ఱన్
  ఏకాప్ పెరుఙ్కామం ఎన్సొల్కేన్ - పోకాత
 • 432. పాపక్ కటఱ్కోర్ పటుకటలాం పాళ్వెకుళిక్
  కోపక్ కటలిల్ కుళిత్తనైయే - తాపముఱస్
 • 433. సెల్లా విటత్తుస్ సినందీతు సెల్లిటత్తుం
  ఇల్లతనిల్ తీయతెన్ఱ తెణ్ణిలైయే114 - మల్లల్పెఱత్
 • 434. తన్నైత్తాన్ కాక్కిల్ సినఙ్కాక్క ఎన్ఱతనైప్
  పొన్నైప్పోల్పోఱ్ఱిప్ పుకళ్ందిలైయే115 - తున్ని
 • 435. అకళ్వారైత్ తాఙ్కుం నిలంపోల ఎన్నున్
  తికళ్వాయ్ మైయుంనీ తెళియాయ్116 - ఇకళ్వారై
 • 436. ఎవ్వణ్ణం నంమై ఇకళ్వార్ అఱివోమెన్
  ఱివ్వణ్ణం ఎన్నైవెళి యిట్టనైయే - తెవ్వెన్న
 • 437. ఓరా వెకుళి యుటైయాన్ తవమటైయాన్
  తీరాయెన్ పారతువుం తేర్ందిలైయే - పేరానిన్
 • 438. వెవ్వినైక్కీ టాకఅరన్ వెంమైపురి వానెన్ఱాల్
  ఇవ్వెకుళి యార్మాట్ టిరుత్తువతే - సెవ్వైయిలాయ్
 • 439. ఏయ్ందనైయన్ పోరిటత్తిల్ ఇన్నామై సెయ్తవరైక్
  కాయ్ందనైమఱ్ ఱెన్నపలన్ కణ్టనైయే - వాయ్ందఱివోర్
 • 440. ఎల్లా నలముం ఇః¤తేయెన్ ఱేత్తుకిన్ఱ
  కొల్లా నలంసిఱితుఙ్ కొణ్టిలైయే - పొల్లాత
 • 441. వన్పో టిరుక్కు మతియిలినీ మన్నుయిర్క్కణ్
  అన్పో టిరక్కం అటైందిలైయే - ఇన్పోఙ్కు
 • 442. తూయ్మైయెన్ప తెల్లాం తుణైయాయ్ అణైవతుతాన్
  వాయ్మైయెన్ప తొన్ఱే మతిత్తిలైయే - తూయ్మైయిలాయ్
 • 443. మానొరుకై ఏందినిన్ఱ వళ్ళలన్పర్ తఙ్కళుళే
  నానొరువన్ ఎన్ఱు నటిత్తనైయే - ఆనమఱ్ఱైప్
 • 444. పాతకఙ్క ళెల్లాం పళకిప్ పళకియతిల్
  సాతకఞ్సెయ్ వోరిల్ తలైనిన్ఱాయ్ - పాతకత్తిల్
 • 445. ఓయా వికార ఉణర్స్సియినాల్ ఇవ్వులక
  మాయా వికారం మకిళ్ందనైయే - సాయాతు
 • 446. నీఇళమై మెయ్యాయ్ నినైందాయ్ నినైప్పెఱ్ఱ
  తాయిళమై ఎత్తనైనాళ్ తఙ్కియతే - ఆయిళమై
 • 447. మెయ్కొటుత్త తెన్పాయ్ విరుత్తర్కట్కు నిన్పోల్వార్
  కైకొటుత్తుప్ పోవతనైక్ కణ్టిలైయో - మెయ్కొటుత్త
 • 448. కూనొటుంకైక్ కోలూన్ఱిక్ కుంది నటైతళర్ందు
  కానటుఙ్క నిఱ్పవరైక్ కణ్టిలైయో - ఊనొటుఙ్క
 • 449. ఐయనట వెన్ఱే అరుంపుతల్వర్ మున్సెలప్పిన్
  పైయ నటప్పవరైప్ పార్త్తిలైయో - వెయ్యనమన్
 • 450. నాటళైక్కస్ సేననరి నాయళైక్క నాఱుసుటు
  కాటళైక్క మూత్తునిన్ఱార్ కణ్టిలైయో - పీటటైంద
 • 451. మెయ్యులర్ందు నీరిన్ విళియులర్ందు వాయులర్ందు
  కైయులర్ందు నిఱ్పవరైక్ కణ్టిలైయో - మెయ్యులర్ందుం
 • 452. సాకాన్ కిళవన్ తళర్కిన్ఱాన్ ఎన్ఱివణ్నీ
  ఓకాళం సెయ్వతనై ఓర్ందిలైయో - ఆకాత
 • 453. కణ్టమితు పొల్లాక్ కటునోయ్ ఎనుఙ్కుమర
  కణ్టమిః¤ తెన్పవరైక్ కణ్టిలైయో - కొణ్టవుటల్
 • 454. కుట్టముఱక్ కైకాల్ కుఱుక్కుమితు పొల్లాత
  కుట్టమెన నోవార్ కుఱిత్తిలైయో - తుట్టవినై
 • 455. మాలైయినుం కాలైయినుం మత్తియినుం కుత్తుమితు
  సూలైయెన నోవారైస్ సూళ్ందిలైయో - సాలవుమిత్
 • 456. తేక మతునలియస్ సెయ్యుఙ్కాణ్ ఉయ్వరితాం
  మేకమిః¤ తెన్పారై మేవిలైయో - తాకముఱస్
 • 457. సిత్తనోయ్ సెయ్కిన్ఱ సీతనోయ్ వాతమొటు
  పిత్తనోయ్ కొణ్టవర్పాల్ పేర్ందిలైయో - మెత్తరియ
 • 458. కైప్పిణియుం కాఱ్పిణియుం కట్పిణియో టెణ్ణరియ
  మెయ్ప్పిణియుం కొణ్టవరై విణ్టిలైయో - ఎయ్ప్పుటైయ
 • 459. ముట్టూఱుం కైకాల్ ముటఙ్కూన్ ముతలాయ
  ఎట్టూఱుఙ్ కొణ్టవరై ఎణ్ణిలైయో - తట్టూఱిఙ్
 • 460. కెణ్ణఱ్ఱ తుణ్టేల్ ఇళమై ఒరుపొరుళాయ్
  ఎణ్ణప్ పటుమోవెన్ ఱెణ్ణిలైయో - ఎణ్ణత్తిల్
 • 461. పొయ్యెన్ ఱఱవోర్ పులంపుఱవుం ఇవ్వుటంపై
  మెయ్యెన్ఱు పొయ్ంమయక్కం మేవినైయే - కైనిన్ఱు
 • 462. కూకా ఎనమటవార్ కూటి అళల్కణ్టుం
  నీకాతల్ వైత్తు నికళ్ందనైయే - మాకాతల్
 • 463. పెణ్టిరుందు మాళ్కప్ పిణఙ్కొణ్టు సెల్వారైక్
  కణ్టిరుందుం అందో కలఙ్కిలైయే - పణ్టిరుంద
 • 464. ఊరార్ పిణత్తిన్ ఉటన్సెన్ఱు నాంమీణ్టు
  నీరాటల్ సఱ్ఱుం నినైందిలైయే - సీరాక
 • 465. ఇన్ఱిరుందార్ నాళైక్ కిరుప్పతుపొయ్ ఎన్ఱఱవోర్
  నన్ఱిరుంద వార్త్తైయుంనీ నాటిలైయే - ఒన్ఱి
 • 466. ఉఱఙ్కువతు పోలుమెన్ఱ ఒణ్కుఱళిన్ వాయ్మై
  మఱఙ్కరుతి అందో మఱందాయ్117 - కఱఙ్కిన్
 • 467. నెరునల్ ఉళనొరువన్ ఎన్నుం నెటుఞ్సొల్
  మరువుం కుఱట్పా మఱందాయ్118 - తెరువిల్
 • 468. ఇఱందార్ పిఱందా రిఱందా రెనుఞ్సొల్
  మఱందాయ్ మఱందాయ్ మఱందాయ్ - ఇఱందార్
 • 469. పఱైయోసై అణ్టం పటీరెన్ ఱొలిక్క
  మఱైయోసై యన్ఱే మఱందాయ్ - ఇఱైయోన్
 • 470. పులనైందుంఎన్ఱరుళుం పొన్మొళియై మాయా
  మలమొన్ఱి అందో మఱందాయ్119 - నిలనొన్ఱి
 • 471. విక్కుళ్ ఎళనీర్ విటుమి నెనఅయలోర్
  నెక్కురుకల్ అందో నినైందిలైయే - మిక్కనలిల్
 • 472. నెయ్విటల్పోల్ ఉఱ్ఱవర్కణ్ణీర్విట్ టళవుయిర్పల్
  మెయ్విటలుం కణ్టనైనీ విణ్టిలైయే - సెయ్వినైయిన్
 • 473. వాళ్కళియస్ సెఙ్కతిరోన్ వాన్కళియ నంముటైయ
  నాళ్కళితఱ్ కందో నటుఙ్కిలైయే - కోళ్కళియుం
 • 474. నాళికైయోర్ నాళాక నాటినైయే నాళైఒరు
  నాళికైయాయ్ ఎణ్ణి నలిందిలైయే - నాళికైమున్
 • 475. నిన్ఱార్ ఇరుందార్ నిలైకులైయ వీళ్ందుయిర్తాన్
  సెన్ఱార్ ఎనక్కేట్టుం తేర్ందిలైయే - పిన్ఱాతు
 • 476. తొట్టార్ ఉణవుటనే తుంమినార్ అంమఉయిర్
  విట్టార్ ఎనక్కేట్టుం వెట్కిలైయే - తట్టామల్
 • 477. ఉణ్టార్ పటుత్తార్ ఉఱఙ్కినార్ పేరుఱక్కం
  కొణ్టార్ ఎనక్కేట్టుం కూసిలైయే - వణ్తారార్
 • 478. నేఱ్ఱు మణంపురిందార్ నీఱానార్ ఇన్ఱెన్ఱు
  సాఱ్ఱువతు కేట్టుం తణందిలైయే - వీఱ్ఱుఱుతేర్
 • 479. ఊర్ందార్ తెరువిల్ ఉలాప్పోందార్ వానులకం
  సేర్ందార్ ఎనక్కేట్టుం తేర్ందిలైయే - సేర్ందాఙ్కు
 • 480. ఎన్నే ఇరుందార్ ఇరుమినార్ ఈణ్టిఱందార్
  అన్నే ఎనక్కేట్టుం ఆయ్ందిలైయే - కొన్నే
 • 481. మరువుం కరుప్పైక్కుళ్ వాయ్ందే ముతిరాక్
  కరువుం పితిర్ందుతిరక్ కణ్టాయ్ - కరువొన్
 • 482. ఱొటుతిఙ్కళ్ ఐయైందిల్120 ఒవ్వొన్ఱిల్ అందో
  కెటుకిన్ఱ తెన్ఱతువుం కేట్టాయ్ - పటుమిన్
 • 483. నిలైముఱ్ఱ యోని నెరుక్కిల్ ఉయిర్పోయ్ప్
  పలనఱ్ఱు వీళ్ందతువుం పార్త్తాయ్ - పలనుఱ్ఱే
 • 484. కావెన్ఱు వీళ్ందక్ కణమే పిణమాకక్
  కోవెన్ ఱళువార్ కుఱిత్తిలైయో - నోవిన్ఱిప్
 • 485. పాలనెన్ఱే అన్నైములైప్ పాలరుందుం కాలైయిలే
  కాలన్ ఉయిర్కుటిక్కక్ కణ్టిలైయో - మేలువందు
 • 486. పెఱ్ఱార్ మకిళ్వెయ్తప్ పేసివిళై యాటుఙ్కాల్
  అఱ్ఱావి పోవ తఱిందిలైయో - కఱ్ఱాయప్
 • 487. పళ్ళియిటుఙ్ కాలవనైప్ పార నమన్వాయిల్
  అళ్ళియిటున్ తీమై అఱిందిలైయో - పళ్ళివిటుం
 • 488. కాళైప్ పరువమతిల్ కణ్టార్ ఇరఙ్కిటఅవ్
  ఆళైస్ సమన్కొళ్వ తాయ్ందిలైయో - వేళైమణ
 • 489. మాప్పిళ్ళై ఆకి మణముటిక్కుం అన్ఱవనే
  సాప్పిళ్ళై యాతలెణ్ణిస్ సార్ందిలైయే - మేఱ్పిళ్ళై
 • 490. మాటైయేర్ప్ పెణ్టుటనిల్ వాళుఙ్కాల్ పఱ్పలర్తాం
  పాటైమేల్ సేర్తలినైప్ పార్త్తిలైయో - వీటలిః¤
 • 491. తిక్కణమో మేల్వన్ తిటుఙ్కణమో అన్ఱిమఱ్ఱై
  ఎక్కణమో ఎన్ఱార్నీ ఎణ్ణిలైయే - తొక్కుఱుతోల్
 • 492. కూటెన్కో ఇవ్వుటంపైక్ కోళ్వినైనీర్ ఓట్టిల్విట్ట
  ఏటెన్కో నీర్మేల్ ఎళుత్తెన్కో - కాటెన్కో
 • 493. పాళెన్కో ఒన్పతువాయ్ప్ పావైయెన్కో వన్పిఱవి
  ఏళెన్కో కన్మమతఱ్ కీటెన్కో - తాళ్మణ్ణిన్
 • 494. పాణ్టమెన్కో వెఞ్సరక్కుప్ పైయెన్కో పాళ్ఙ్కరుమ
  కాణ్టమెన్కో ఆణవత్తిన్ కట్టెన్కో - కోణ్తకైయార్
 • 495. మెయ్యెన్కో మాయ విళైవెన్కో మిన్నెన్కో
  పొయ్యెన్కో మాయప్ పొటియెన్కో - మెయ్యెన్ఱ
 • 496. మఙ్కలత్తై మఙ్కలత్తాల్ వాఞ్సిత్ తనరులకర్
  అఙ్కవఱ్ఱై ఎణ్ణా తలైందనైయే - తఙ్కులకిల్
 • 497. మఱ్ఱితనై ఓంపి వళర్క్క ఉళన్ఱనైనీ
  కఱ్ఱతనై ఎఙ్కే కవిళ్త్తనైయే - అఱ్ఱవరై
 • 498. ఇక్కట్ టవిళ్త్తిఙ్ కెరిమూట్ టెనక్కేట్టుం
  ముక్కట్టుం తేట ముయన్ఱనైయే - ఇక్కట్టు
 • 499. మణ్పట్టు వెందీ మరంపట్ టిటక్కణ్టుం
  వెణ్పట్ టుటుక్క విరైందనైయే - పణ్ప ట్ట
 • 500. ఐయా అరైనాణ్ అవిళుమెనక్ కేట్టునిన్ఱుం
  మెయ్యా పరణత్తిన్ మేవినైయే - ఎయ్యామల్
 • 501. కాతిఱ్ కటుక్కన్ కళఱ్ఱుమెనక్ కేట్టునిన్ఱుం
  ఏతిఱ్ పణియినిటత్ తెయ్తినైయే - తాతిఱ్కుత్
 • 502. తుఱ్కంద మాకస్ సుటుఙ్కాల్ ముకర్ందిరుందుం
  నఱ్కందత్ తిన్పాల్ నటందనైయే - పుఱ్కెన్ఱ
 • 503. వన్సువైత్తీ నాఱ్ఱ మలమాయ్ వరల్కణ్టుం
  ఇన్సువైప్పాల్ ఎయ్తి యిరుందనైయే - మున్సువైత్తుప్
 • 504. పాఱుణ్ట కాట్టిల్ పలర్వెన్ తిటక్కణ్టుం
  సోఱుణ్ టిరుక్కత్ తుణిందనైయే - మాఱుణ్టు
 • 505. కూంపులకం పొయ్యెననాన్ కూవుకిన్ఱేన్ కేట్టుమికు
  సోంపలుటన్ తూక్కన్ తొటర్ందనైయే - ఆంపలనోర్
 • 506. నల్వాళ్వై ఎణ్ణి నయందోర్ నయవాత
  ఇల్వాళ్వై మెయ్యెన్ ఱిరుందనైయే - సొల్లావి
 • 507. ఈన్ఱోన్ తనైనాళుం ఎణ్ణామల్ ఇవ్వుటంపై
  ఈన్ఱోరై ఈన్ఱోరెన్ ఱెణ్ణినైయే - ఈన్ఱోర్కళ్
 • 508. నొందాల్ ఉటనిన్ఱు నోవార్ వినైప్పకైతాన్
  వందాల్ అతునీక్క వల్లారో - వందాటల్
 • 509. ఉఱ్ఱసిఱార్ నంమటైయా తోట్టుకిఱ్పార్ తెన్ఱిసైవాళ్
  మఱ్ఱవన్వన్ తాల్తటుక్క వల్లారో - సిఱ్ఱుణవై
 • 510. ఈఙ్కెన్ఱాల్ వాఙ్కి యిటువార్ అరుళముతం
  వాఙ్కెన్ఱాల్ వాఙ్కియిట వల్లారో - తీఙ్కకఱ్ఱత్
 • 511. తూణ్టా మనైయాతిస్ సుఱ్ఱమెలాం సుఱ్ఱియిట
  నీణ్టాయ్ అవర్నన్ నెఱిత్తుణైయో - మాణ్టార్పిన్
 • 512. కూటి అళత్తుణైయాయ్క్ కూటువార్ వన్నరకిల్
  వాటియళుం పోతు వరువారో - నీటియనీ
 • 513. ఇస్సీవర్ తన్తుణైయో ఈఙ్కివర్కళ్ నిన్తుణైయో
  సీస్సీ ఇతెన్న తిఱఙ్కణ్టాయ్ - ఇస్సీవర్
 • 514. నిన్నైవైత్తు మున్సెన్ఱాల్ నీసెయ్వ తెన్నవర్మున్
  ఇన్నిలత్తిల్ నీసెన్ఱాల్ ఎన్సెయ్వర్ - నిన్నియల్పిన్
 • 515. ఎత్తనైతాయ్ ఎత్తనైపేర్ ఎత్తనైయూర్ ఎత్తనైవాళ్
  వెత్తనైయో తేకం ఎటుత్తనైయే - అత్తనైక్కుం
 • 516. అవ్వవ్ విటఙ్కటొఱుం అవ్వవరై ఆణ్టాణ్టిఙ్
  కెవ్వెవ్ వితత్తాల్ ఇళందనైయో - అవ్వితత్తిల్
 • 517. ఒన్ఱేనుం నన్ఱాయ్ ఉణర్ందిరుత్తి యేలివరై
  ఇన్ఱే తుఱత్తఱ్ కిసైయాయో - నిన్ఱోరిల్
 • 518. తాయార్ మనైయార్ తనయరార్ తంమవరార్
  నీయార్ ఇతనై నినైందిలైయే - సేయేకిల్
 • 519. ఏఙ్కువరే ఎన్ఱాయ్ ఇయమన్వరిన్ నిన్నుయిరై
  వాఙ్కిముటి యిట్టకత్తిల్ వైప్పారో - నీఙ్కియివణ్
 • 520. ఉన్తందై తన్ఱనక్కిఙ్ కోర్తందై నాటువనీ
  ఎన్తందై ఎన్ఱురైప్ప తెవ్వాఱే - సెన్ఱుపిన్నిన్
 • 521. తన్మనైయాళ్ మఱ్ఱొరువన్ తన్మనైయాళ్ ఆవళెనిల్
  ఎన్మనైయాళ్ ఎన్పతునీ ఎవ్వణమే - నన్మైపెఱుం
 • 522. నట్పమైంద నన్నెఱినీ నాటా వకైతటుక్కుం
  ఉట్పకైవర్ ఎన్ఱివరై ఓర్ందిలైయే - నట్పుటైయాయ్
 • 523. ఎంమాన్ పటైత్తఉయిర్ ఇత్తనైక్కుట్ సిల్లుయిర్పాల్
  ఇంమాల్ అటైందతునీ ఎన్నినైందో - వంమాఱిల్
 • 524. ఎంపంద మేనినక్కిఙ్ కిల్లైయెన్ఱాల్ మఱ్ఱైయవర్
  తంపందం ఎవ్వాఱు తఙ్కియతే - సంపందర్
 • 525. అఱ్ఱవరుక్ కఱ్ఱసివనామెనుమప్ పొన్మొళియై
  మఱ్ఱైమొళి పోన్ఱు మఱందనైయే - సిఱ్ఱుయిర్క్కుక్
 • 526. కఱ్పనైయిల్ కాయ్ప్పుళతాయ్క్ కాట్టుం పిరపఞ్సక్
  కఱ్పనైయై మెయ్యెన్ఱు కణ్టనైయే - పఱ్పలవాం
 • 527. తూరియత్తిల్122 తోన్ఱొలిపోల్ తోన్ఱిక్ కెటుమాయా
  కారియత్తై మెయ్యెననీ కణ్టనైయే - సీరియఱ్ఱుం
 • 528. ఆటకత్తిల్ పిత్తళైయై ఆలిత్ తిటుఙ్కపట
  నాటకత్తై మెయ్యెన్ఱు నంపినైయే - నీటకత్తిల్
 • 529. కాయవిత్తై యాలక్ కటవుళ్ ఇయఱ్ఱుమింద
  మాయవిత్తై మెయ్యెననీ వాళ్ందనైయే - వాయవిత్తై
 • 530. ఇప్పటక మాయై యిరుళ్తమమే ఎన్నుమొరు
  ముప్పటకత్ తుళ్ళే ముయఙ్కినైయే - ఒప్పిఱైవన్
 • 531. ఆనవొళి యిఱ్పరైయాం ఆతపత్తి నాల్తోన్ఱుం
  కానలినై నీరాయ్క్ కళిత్తనైయే - ఆనకిరి
 • 532. యాసత్తి యెన్ఱిటుమోర్ అంమైవిళై యాట్టెనుమిప్
  పాసత్తి నుళ్ళే పటర్ందనైయే - నేసత్తిన్
 • 533. పొయ్యొన్ఱుణ్ మెయ్యిఱ్ పుకుంపాల లీలైతనై
  మెయ్యెన్ఱు వీణిల్ విరిందనైయే - పొయ్యెన్ఱు
 • 534. మీట్టునిన్ఱ లీలా వినోత మెనుఙ్కతైయైక్
  కేట్టునిన్ఱుం అందో కిళర్ందనైయే - ఈట్టినిన్ఱ
 • 535. కాలత్తై వీణిల్ కళిక్కుం పటిమేక
  సాలత్తై మెయ్యాయ్త్ తరుక్కినైయే - సాలత్తిల్
 • 536. కణ్మైయకన్ ఱోఙ్కుమంద కారత్తిల్ సెంమాప్పుఱ్
  ఱుణ్మైయొన్ఱుఙ్ కాణా తుళన్ఱనైయే - వణ్మైయిలాయ్
 • 537. ఇఙ్కు నినైప్పెరియోర్ ఎన్నినైప్పార్ ఏమాప్పిల్
  కఙ్కు లినైప్పకలాయ్క్ కణ్టనైయే - తఙ్కుఱుమిత్
 • 538. తేకాతి పొయ్యెనవే తేర్ందార్ ఉరైక్కవుంనీ
  మోకాతిక్ కుళ్ళే ముయల్కిన్ఱాయ్ - ఓకోనుం
 • 539. కోముటిక్కణ్ తీప్పఱ్ఱిక్ కొణ్టతెన్ఱాల్ మఱ్ఱతఱ్కుప్
  పూముటిక్కత్ తేటుకిన్ఱోర్ పోన్ఱనైయే - మాముటిక్కుం
 • 540. వాళ్వునిలై యన్ఱిమైప్పిల్ మాఱుకిన్ఱ తెన్ఱురైత్తుం
  వీళ్వుకొటు123 వాళా విళుకిన్ఱాయ్ - తాళ్వుఱనుం
 • 541. విణ్టుఱుఙ్కై వీటనలాల్ వేకిన్ఱ తెన్నవుట్పోయ్
  ఉణ్టుఱఙ్కు కిన్ఱోరై ఒత్తనైయే - తొణ్టులకఙ్
 • 542. కానముయఱ్ కొంపాయ్క్ కళికిన్ఱ తెన్కిన్ఱేన్
  నీనయముఱ్ ఱందో నికళ్కిన్ఱాయ్ - ఆననుంమూర్
 • 543. వెళ్ళత్తి నాల్ముళుకి విట్టతెన్ఱాల్ సెన్ఱుకటై
  కొళ్ళత్ తిరిపవర్పోల్ కూటినైయే - కొళ్ళవిఙ్కు
 • 544. కణ్టనవెల్ లాంనిలైయాక్ కైతవమెన్ కిన్ఱేన్నీ
  కొణ్టవైముఱ్ సేరక్ కుఱిక్కిన్ఱాయ్ - ఉణ్టళిక్క
 • 545. ఊళివెళ్ళం వందతెన్ఱాల్ ఉణ్పతఱ్కుం ఆటుతఱ్కుం
  ఊళినన్నీ124రోవెన్పార్ ఒత్తనైయే - ఏళియఱ్ఱుం
 • 546. తఱ్పువనం పోకం తనుకరణం ఎన్కిన్ఱ
  సొఱ్పనత్తిల్ అందో తువన్ఱినైయే - పఱ్పకలుం
 • 547. ఉణ్టనవే ఉణ్కిన్ఱాయ్ ఓర్ందనవే ఓర్కిన్ఱాయ్
  కణ్టనవే కణ్టు కళిక్కిన్ఱాయ్ - కొణ్టనవే
 • 548. కొణ్టియఙ్కు కిన్ఱాయ్ కుఱిత్తనవే పిఱ్కుఱిత్తుప్
  పణ్టఱియార్ పోలప్ పటర్కిన్ఱాయ్ - పణ్టఱిందు
 • 549. సొల్లాటి నిన్ఱనవే సొల్కిన్ఱాయ్ మఱ్ఱితనై
  నల్లోర్కళ్ కణ్టాల్ నకైయారో - సెల్లాన
 • 550. కాలంపోల్ ఇఙ్కునికళ్ కాలముంకాణ్ కిన్ఱియెతిర్
  కాలమఱ్ఱుం అత్తిఱంమేఱ్ కాణ్కువైయేల్ - సాలవుమున్
 • 551. పోతుసెలా మున్నమను పూతియైనీ నాటామల్
  యాతుపయన్ ఎణ్ణి ఇనైకిన్ఱాయ్ - తీతుసెయుం
 • 552. వీణవత్తై యెల్లాం విళైక్కుం తిఱల్మూల
  ఆణవత్తి నాలే అళిందనైయే - ఆణవత్తిల్
 • 553. నీయార్ ఎనఅఱియాయ్ నిన్నెతిరిల్ నిన్ఱవరై
  నీయార్ ఎనవినవి నీణ్టనైయే - ఓయామల్
 • 554. ఊనిన్ఱ ఒన్ఱిన్ ఉళవఱియాయ్ అందోనీ
  నానెన్ఱు సొల్లి నలిందనైయే - నానెన్ఱు
 • 555. సొల్లుతియో సొల్లాయో తువ్వామై పెఱ్ఱొరునీ
  అల్లలుఱుఙ్ కాలత్ తఱైకణ్టాయ్ - అల్లవెలాం
 • 556. నీఇఙ్కే నాన్అఙ్కే నిఱ్కనటు వేకుతిత్తాల్
  నీఎఙ్కే నాన్ఎఙ్కే నిన్ఱఱికాణ్ - నీఇఙ్కు
 • 557. ఒన్ఱెటుక్కస్ సెన్ఱుమఱ్ఱై ఒన్ఱెటుక్కక్ కాణ్కిన్ఱేన్
  ఇన్ఱటుత్త నీఎఙ్ కిరుందనైయే - మన్ఱటుత్త
 • 558. తాళా తరిత్తేనిన్ ఱన్నైమఱన్ తుయ్యాతు
  వాళా మతత్తిన్ మలికిన్ఱాయ్ - కేళాయిస్
 • 559. సార్పిలొన్ఱు విట్టొళిందాల్ సాలమకిళ్ కిఱ్పేనాన్
  సోర్పుకొణ్టు నీతాన్ తుయర్కిన్ఱాయ్ - సార్పుపెరున్
 • 560. తూవెన్ఱు నానివణఞ్ సుంమా ఇరుందాలుం
  వావెన్ ఱెనైయుం వలిక్కిన్ఱాయ్ - ఓవున్ఱన్
 • 561. సూళ్స్సియఱి యేన్నీ సుళల్కిన్ఱ పోతెల్లాం
  సూళ్స్సియిలే నానుం సుళల్కిన్ఱేన్ - నీట్సియిల్నీ
 • 562. కాలసైత్తాల్ యానుం కటితిల్ తలైయసైప్పేన్
  మాలసైత్త నిన్పుణర్ప్పిన్ వాఱెతువో - వాలుమణ్టక్
 • 563. కూవత్తిల్ యానోర్ కుటనీ కయిఱ్ఱోటుం
  ఏవల్కొ ళుమేళై ఎన్కేనో - పావత్తిల్
 • 564. సుఱ్ఱుణ్ట నీకటలిల్ తోన్ఱుసుళి యాకఅతిల్
  ఎఱ్ఱుణ్ట నాన్తిరణం ఎన్కేనో - పఱ్ఱిటునీ
 • 565. సఙ్కఱ్ప మాఞ్సూఱై తానాక నానాటుం
  అఙ్కట్ సరుకెన్ ఱఱైకేనో - పొఙ్కుఱ్ఱ
 • 566. సేలైవిరా యోర్తఱియిల్ సెల్కుళైనీ పిన్తొటరుం
  నూలిళైనాన్ ఎన్ఱు నువల్కేనో - మాలిటునీ
 • 567. తుళ్ళుఱుప్పిన్ మట్పకైఞన్ సుఱ్ఱాళి యాకవతిన్
  ఉళ్ళుఱుప్పే నానెన్ ఱురైక్కేనో - ఎళ్ళుఱునీ
 • 568. పాళలైవా నేకుం పరుందాక అప్పరుందిన్
  నీళలైనాన్ ఎన్ఱు నినైకేనో - నీళలుఱా
 • 569. నిన్వసంనాన్ ఎన్ఱులకు నిందైమొళి కిన్ఱతలాల్
  ఎన్వసంనీ ఎన్ప తిలైకణ్టాయ్ - ఎన్వసంనీ
 • 570. ఆనాల్ ఎళియేనుక్ కాకాప్ పొరుళుళవో
  వానాటర్ వందు వణఙ్కారో - ఆనామల్12
 • 571. ఎణ్ణుతఱ్కుం పేసుతఱ్కుం ఎట్టాప్ పరఞ్సోతిక్
  కణ్ణుతలుం అఙ్కైక్ కనియన్ఱో - ఎణ్ణుమిటత్
 • 572. తెన్సెయ్వే నోర్కణముం ఎన్సొల్వళి నిల్లామల్
  కొన్సెయ్వేన్ ఎన్ఱు కుతిక్కిన్ఱాయ్ - వన్సెయ్యుం
 • 573. సిందోటుం126 ఓర్వటవైత్ తీయుం కరత్తటైప్పర్
  అందో ఉనైయార్ అటక్కువరే - వందోటుం
 • 574. కస్సోతం127 ఎన్నక్ కతిరోన్ తనైయెటుప్పర్
  అస్సో ఉనైయార్ అటక్కువరే - వైస్సోఙ్కు
 • 575. మూవులకుం సేర్త్తొరుతం మున్ఱానై యిన్ముటివర్
  ఆవునైయుం ఇఙ్కార్ అటక్కువరే - మేవుపల
 • 576. తేసమెన్ఱుం కాలమెన్ఱుం తిక్కెన్ఱుం పఱ్పలవాం
  వాసమెన్ఱుం అవ్వవ్ వళక్కెన్ఱుం - మాసుటైయ
 • 577. పోకమెన్ఱుం మఱ్ఱైప్ పులనెన్ఱుం పొయ్అకలా
  యోకమెన్ఱుం పఱ్పలవాం యూకమెన్ఱుం - మేకమెన్ఱుం
 • 578. వానెన్ఱుం మున్నీర్ మలైయెన్ఱుం మణ్ణెన్ఱుం
  ఊనెన్ఱుం మఱ్ఱై ఉఱవెన్ఱుం - మేల్నిన్ఱ
 • 579. సాతియెన్ఱుం వాళ్వెన్ఱుం తాళ్వెన్ఱుం ఇవ్వులక
  నీతియెన్ఱుం కన్మ నెఱియెన్ఱుం - ఓతరియ
 • 580. అణ్టమెన్ఱుం అణ్టత్ తసైవుం అసైవుమలాప్
  పణ్టమెన్ఱుం సొల్పవెలాం పన్ముకఙ్కళ్ - కొణ్టిరుంద
 • 581. ఉన్నినైవి నుళ్ళే ఉతిత్తిట్ టులవినిఱ్ప
  ఎన్నినైవు కొణ్టోమఱ్ ఱివ్వులకర్ - ఎన్నవైయుం
 • 582. తందోన్ ఎవనో సతుముకనుణ్ టెన్పార్కళ్
  అందోనిన్ సెయ్కై అఱియారే - అందోనాన్
 • 583. ఆమెన్ఱాల్ మఱ్ఱతనై అల్లవెన్పాయ్ అల్లవెన్ఱాల్
  ఆమెన్పాయ్ ఎన్నై అలైక్కిన్ఱాయ్ - నాంఅన్పాయ్
 • 584. ఎన్ఱుం పిఱందిఱవా ఇన్పం అటైతుమెన్ఱాల్
  నన్ఱెన్ ఱొరుప్పటువాయ్ నణ్ణుఙ్కాల్ - తొన్ఱెనవే12
 • 585. సెల్కిఱ్పాయ్ సెల్లాస్ సిఱునటైయిల్ తీమైయెలాం
  నల్కిఱ్పాయ్ ఎన్నేనిన్ నట్పుటైమై - సొల్కిఱ్పిల్
 • 586. ఆవతువుం నిన్నాల్ అళివతువుంనిన్ నాలెనయాన్
  నోవతువుం కణ్టయలిల్ నోక్కినైయే - తావుమెనక్
 • 587. కాణవలం పెణ్ణవలం ఆకుం పొరుళవలం
  ఊణవలం ఉఱ్ఱారో టూరవలం - పూణవలం
 • 588. ఊన్అవలం అన్ఱియుంఎన్ ఉఱ్ఱతుణై యాంనీయుం
  తాన్అవలం ఎన్ఱాలెన్ సాఱ్ఱువతే - నాన్ఇవణం
 • 589. ఇన్పమెతు కణ్టేమాల్ ఇస్సైయెలాం తున్పమతిల్
  తున్పం పిఱప్పెన్ఱే సోర్కిన్ఱేన్ - వన్పుటైయ
 • 590. ఇప్పిఱవిత్ తున్పత్తి నుంతితియిల్ తున్పమతు
  సెప్పరితాం ఎన్ఱే తికైక్కిన్ఱేన్ - సెప్పిఱప్పిన్
 • 591. ఓయాత తున్పం ఉరైక్క ఉటంపెల్లాం
  వాయాకి నుంపోత మాట్టాతేల్ - ఏఏనాం
 • 592. సెయ్వతెన్నో ఎన్ఱు తియఙ్కుకిన్ఱేన్ ఇవ్వణంనాన్
  నైవతెల్లాం కణ్టు నటందనైయే - కైవరుమివ్
 • 593. ఇల్లిక్ కుటముటైందాల్ యాతామెన్ ఱున్నుటన్యాన్
  సొల్లిత్ తిరిందుమెనైస్ సూళ్ందిలైయే - వల్ఇయమన్
 • 594. నాళైయో ఇన్ఱో నటక్కిన్ఱ నాట్కళిలెవ్
  వేళైయో తూతు విటిల్అవర్కళ్ - కేళైయో
 • 595. నల్లోం ఎనినుం నటవార్ నటవార్నాం
  సెల్లోం ఎనినుమతు సెల్లాతే - వల్లీర్యాం
 • 596. ఇన్సొలినోం ఇన్ఱిఙ్ కిరుందువరు వోంఎనయాం
  ఎన్సొలినుం అస్సొలెలాం ఏలాతే - మన్సొలుటైత్
 • 597. తామరైయోన్ మాన్ముతలోర్ తాంఅఱైయా రాయిలన్ఱు
  నామఱైవోం ఎన్ఱల్ నటవాతే - నామివణం
 • 598. అన్నాళ్ వరుమున్నర్ ఆతి అరుళటైయుం
  నన్నాళ్ అటైతఱ్కు నాటుతుఙ్కాణ్ - ఎన్నానిన్
 • 599. ఱోతుకిన్ఱేన్ కేట్టుం ఉఱార్పోన్ ఱులకియలిల్
  పోతుకిన్ఱాయ్ యాతు పురికిఱ్పేన్ - తీతునన్ఱో
 • 600. టేఱ్ఱవటి నాళ్ఉఱవాం ఎన్నైవిట్టుత్ తామతమా
  నేఱ్ఱైయుఱ వోటుఱవు నేర్ందనైయే - సాఱ్ఱుమంద
 • 601. తామతమే ఓరవిత్తై తామతమే ఆవరణం
  తామతమే మోక సముత్తిరంకాణ్ - తామతమెన్
 • 602. ఱైయో ఒరునీ అతనోటు కూటినైయాల్
  పొయ్యోనాం ఎన్ఱు పుకన్ఱతువే - కైయామల్
 • 603. ఒన్నలర్పోల్ కూటువా రోటొరునీ కూటుఙ్కాల్
  ఎన్నైనినై యాయెన్సొ లెణ్ణుతియో - పన్నుఱునిన్
 • 604. తీతెల్లాం నానాతి సేటర్పల రాయ్ప్పిరమన్
  పోతెల్లాం సొల్లిటినుం పోతాతే - ఆతలినాల్
 • 605. వైకిన్ఱేన్ వాళ్త్తాయ్ మతిత్తొరునీ సెయ్వతెల్లాం
  సెయ్కిన్ఱాయ్ ఈతోర్ తిఱమన్ఱే - ఉయ్కిఱ్పాన్
 • 606. వాటుకిన్ఱేన్ నిన్నై మతిత్తొరునాన్ నీమలత్తై
  నాటుకిన్ఱాయ్ ఈతోర్ నలమన్ఱే - కూటుకిన్ఱ
 • 607. ఈణ్టోర్ అణువాయ్ ఇరుందనీ ఎణ్టిసైపోల్
  నీణ్టాయ్ ఇః¤తోర్ నెఱియన్ఱే - వేణ్టానీ
 • 608. మఱ్ఱవర్పోల్ అన్ఱే మననేనిన్ వణ్పుకళై
  ముఱ్ఱుమివణ్ ఆర్తాన్ మొళివారే - సుఱ్ఱిమనం
 • 609. తానటఙ్కిన్ ఎల్లాస్ సకముం అటఙ్కుమొరు
  మానటఙ్కొళ్ పాత మలర్వాయ్క్కుం - వానటఙ్క
 • 610. ఎల్లా నలముం ఇతనాల్ ఎనమఱైకళ్
  ఎల్లాం నిన్సీరే ఎటుత్తియంపుం - ఎల్లార్క్కుం
 • 611. మాకమఙ్కొణ్ టుఱ్ఱ మనోలయమే వాన్కతియెన్
  ఱామకఙ్కళ్ నిన్సీర్ అఱైందిటుఙ్కాణ్ - ఆకుమింద
 • 612. నన్మై పెఱుమేన్మై నణ్ణియనీ నిన్నుటైయ
  తన్మైవిటల్ అందో సతురలఇప్ - పున్మైయెలాం
 • 613. విట్టొళిత్తు నాన్మొళియుం మెయ్స్సుకత్తై నణ్ణుతినీ
  ఇట్టిళైత్త అస్సుకందాన్ యాతెన్నిల్ - కట్టళిత్త
 • 614. వేటం సుకమెన్ఱుం మెయ్యుణర్వై యిన్ఱినిన్ఱ
  మూటం సుకమెన్ఱుం మున్పలవాం - తోటంసెయ్
 • 615. పోకం సుకమెన్ఱుం పోకం తరుంకరుమ
  యోకం సుకమెన్ఱుం ఉణ్టిలైయెన్ - ఱాకఞ్సెయ్
 • 616. పోతం సుకమెన్ఱుం పొన్ఱల్సుకం ఎన్ఱుంవిందు
  నాతం సుకమెన్ఱుం నాంపొరుళెన్ - ఱోతలః¤
 • 617. తొన్ఱే సుకమెన్ఱుం ఉట్కణ్ టిరుక్కుమంద
  నన్ఱే సుకమెన్ఱుం నాంపుఱత్తిల్ - సెన్ఱేకణ్
 • 618. టాఱ్ఱల్ సుకమెన్ఱుం అన్పఱియాస్ సూనియమే
  ఏఱ్ఱ సుకమెన్ఱుం ఇవ్వణ్ణం - ఏఱ్ఱపటి
 • 619. వెల్లుకిన్ఱోర్ పోన్ఱు విరినీర్ ఉలకిటైయే
  సొల్లుకిన్ఱోర్ సొల్లుం సుకమన్ఱు - సొల్లుకిన్ఱ
 • 620. వానాతి తత్తువఙ్కళ్ మాయ్త్తాణ్ టుఱుకిన్ఱ
  నానాతి మూన్ఱిలొన్ఱు నాటామల్ - ఆనామై
 • 621. ఎళ్ళుం పకలుం ఇరవుమిలా ఓరిటత్తిల్
  ఉళ్ళుం పుఱంపుం ఒరుపటిత్తాయ్ - వళ్ళలెన
 • 622. వాళుం పరసివత్తిన్ వన్నివెప్పం పోలముఱ్ఱుం
  సూళుం సుకమే సుకంకణ్టాయ్ - సూళ్వతనుక్
 • 623. కెవ్వా ఱిరుందాల్ ఇయలుం ఎనిలంమ
  ఇవ్వా ఱిరుందాల్ ఇయలాతాల్ - సెవ్వాఱ్ఱిల్
 • 624. పఱ్ఱఱ్ఱాన్ పఱ్ఱినైయే పఱ్ఱియిటల్ వేణ్టుమతు
  పఱ్ఱఱ్ఱాల్ అన్ఱిప్ పలియాతాల్ - పఱ్ఱఱ్ఱల్
 • 625. వేతనైయాల్ ఈఙ్కు విరియుం సకప్పళక్క
  వాతనైపోయ్ నీఙ్కిలన్ఱి వారాతాల్ - వాతనైయుం
 • 626. ఈనమందో ఇవ్వులకం ఎన్ఱరుళై నాటుకిన్ఱ
  ఞానంవందాల్ అన్ఱి నలియాతాల్ - ఞానమతు
 • 627. పోకముఱ్ఱుం పొయ్యెనవే పోతుం అనిత్తియవి
  వేకముఱ్ఱాల్ అన్ఱి విళఙ్కాతాల్ - ఆకవః¤
 • 628. తుణ్ణవందాల్ పోలుమివణ్ ఉఱ్ఱువిసా రిత్తిటుమోర్
  ఎణ్ణంవందాల్ అన్ఱి ఇసైయాతాల్ - ఎణ్ణమతు
 • 629. పఙ్కమటైన్ తార్అవైయైప్ పారాతు సాతుక్కళ్
  సఙ్కమటైన్ తాలన్ఱిస్ సారాతాల్ - ఇఙ్కతనాల్
 • 630. వీళ్ముకత్త రాకినితం వెణ్­ ఱణిందఱియాప్
  పాళ్ముకత్తోర్ తంపాల్ పటర్ందుఱైయేల్ - పాళ్ముకత్తిల్
 • 631. పేయాట ఉళ్ళఱియాప్ పిత్తాట నిన్నుటనే
  వాయాటు వోర్పాల్ మరువినిల్లేల్ - నీయాటిప్
 • 632. పేతిత్ తిటవుం పిఱళ్ందిటవుం నిన్నుటనే
  వాతిత్ తిటువోర్పాల్ వాయ్ందుఱైయేల్ - సాతిత్తుస్
 • 633. సైవమెఙ్కే వెణ్­ఱ్ఱిన్ సార్పెఙ్కే మెయ్యాన
  తెయ్వమెఙ్కే ఎన్పవరైస్ సేర్ందుఱైయేల్ - ఉయ్వతెఙ్కే
 • 634. తీరాస్ సివనిందై సెయ్తుసిఱు తేవర్కళై
  నేరాయ్ప్ పితఱ్ఱువర్పాల్ నేర్ందుఱైయేల్ - ఓరామల్
 • 635. ఎళ్ళెన్ఱుం తెయ్వమెన్ప తిల్లై ఇతుతెళిందు
  కొళ్ళెన్ఱుం తుళ్ళుకిన్ఱోర్ కూట్టముఱేల్ - నళ్ళొన్ఱు
 • 636. నామెన్ఱుం నంమైయన్ఱి నణ్ణుం పిరమమిల్లై
  ఆమెన్ఱుం సొల్పవర్పాల్ ఆర్ందుఱైయేల్ - తామొన్ఱ
 • 637. ఎల్లా అఱివుం ఎమతఱివే ఎన్ఱురైక్కుం
  పొల్లా వలక్కారర్ పొయ్ఉకవేల్ - పుల్లాక
 • 638. అఱ్పమే మఱ్ఱవెలాం ఆయిలళి129 యాక్కాయ
  కఱ్పమే వత్తువెన్పార్ కణ్ణటైయేల్ - సిఱ్సిలవాం
 • 639. సిత్తికళే వత్తువెన్పోర్స్ సేర్ందుఱైయేల్ పన్మాయా
  సత్తికళే వత్తువెన్పోర్ సార్పటైయేల్ - పొత్తియఇస్
 • 640. సన్మమే తోఱ్ఱుం తరమాం తిరమనిత్త
  కన్మమే వత్తువెన్పోర్ కణ్ణుఱైయేల్ - కన్మమికు
 • 641. మాకం కతియెన్పార్ మాట్టుఱైయేల్ పల్పోక
  యోకం పొరుళెన్పా రూటుఱైయేల్ - ఏకంకొళ్
 • 642. మణ్ణెన్పార్ వానెన్పార్ వాయ్ముస్ సుటరెన్పార్
  పెణ్ణెన్పార్ మఱ్ఱవర్తం పేరురైయేల్ - మణ్ణిన్పాల్
 • 643. మన్నురైయాస్ సిల్లోర్ మరందెయ్వం ఎన్పార్మఱ్
  ఱెన్నురైయార్ ఈణ్టవర్పాల్ ఎయ్తియిటేల్ - మన్నలఙ్కళ్
 • 644. పూత్తాల్ సిఱువర్కళుం పూసా పలంఎన్పార్
  తేఱ్ఱార్ సివపూసై సెయ్యారాయ్ప్ - పూత్తావి
 • 645. వీఱుకిన్ఱ పూసైయిలెన్ వీణ్ఎన్ఱు వీణ్పాళ్వాయ్క్
  కూఱుకిన్ఱ పేయర్కళ్పాల్ కూటియుఱేల్ - మాఱుకిన్ఱ
 • 646. నీట్కోల వాళ్క్కైయెలాం నీత్తిటువోన్ పొన్అఱైక్కుత్
  తాట్కోల్ ఇటువారైస్ సార్ందుఱైయేల్ - నీట్కోల
 • 647. మెయ్యొళుక్కత్ తార్పోల్ వెళినిన్ ఱకత్తొళియాప్
  పొయ్యొళుక్కత్ తార్పాల్ పొరుందియుఱేల్ - పొయ్యొళుక్కిల్
 • 648. పొయ్న్నూల్ పతఱిప్ పులంపుకిన్ఱ పిత్తర్కళ్పాల్
  అన్నూల్ విరుంపి అటైందలైయేల్ - కైన్నేర్ందు
 • 649. కోటాతు కోటి కొటుత్తాలుం సైవనెఱి
  నాటా తవరవైయై నణ్ణియిటేల్ - కోటాతు
 • 650. కొల్లా విరతమతు కొళ్ళారైక్ కాణిలొరు
  పుల్లాక ఎణ్ణిప్ పుఱంపొళిక - ఎల్లాముం
 • 651. ఆకనవిల్ కిన్ఱతెన్నం ఐయనుక్కన్ పిల్లారై
  నీకనవి లేనుం నినైయఱ్క - ఏకనటిక్
 • 652. కన్పే వటివాయ్ అరుళే ఉయిరాయ్ప్పే
  రిన్పే ఉణర్వాయ్ ఇసైందారుం - అన్పాకిక్
 • 653. కణ్టికైయే పూణిఱ్ కలవైయే వెణ్­ఱాయ్క్
  కొణ్టికవాస్ సార్పు కుఱిత్తారుం - తొణ్టుటనే
 • 654. వాయ్మలరాల్ మాలై వకుత్తలొటు నంమిఱైక్కుత్
  తూయ్మలరాల్ మాలై తొటుప్పారుం - సార్మలరోన్
 • 655. ఏర్నంద నప్పణికణ్ టిస్సైయుఱ నంమిఱైక్కుస్
  సీర్నంద నప్పణికళ్ సెయ్వోరుం - నార్నందాత్
 • 656. తీయిన్మెళు కాస్సిందై సేర్ందురుకి నంమిఱైవాళ్
  కోయిల్మెళు కానిన్ఱ కొళ్కైయరుం - మేయినరైత్
 • 657. తాయిల్ వళర్క్కుం తయవుటైయ నంపెరుమాన్
  కోయిల్ విళక్కుం కుణత్తోరుం - తూయఅరుళ్
 • 658. ఇన్పుటనే తీపముతల్ ఎల్లాస్ సరియైకళుం
  అన్పుటనే సెయ్తఙ్ కమర్వారుం - అన్పుటనే
 • 659. అణ్ణియమేల్ అన్పర్క్ కముతీత లాతిసివ
  పుణ్ణియమే నాళుం పురివోరుం - పుణ్ణియమాం
 • 660. తేనే అముతే సివమే సివమేఎం
  మానేఎన్ ఱేత్తి మకిళ్వారుం - వానాన
 • 661. మన్నే అరుట్కటలే మాణిక్క మేఎఙ్కళ్
  అన్నేఎన్ ఱున్ని అమర్వోరుం - నన్నేయప్
 • 662. పణ్­ర్ మొళియాల్ పరిందేత్తి ఆనందక్
  కణ్­ర్కొణ్ టుళ్ళం కళిప్పోరుం - ఉణ్­రిల్
 • 663. పణ్టుకణ్టుం కాణాప్ పరిసినరాయ్ప్ పొన్మేని
  కణ్టుకణ్టు నాళుం కళిప్పోరుం - తొణ్టటైయుం
 • 664. పొఱ్పతికం ఎన్ఱెణ్ణిప్ పోఱ్ఱిఒరు మూవర్కళిన్
  సొఱ్పతికం కొణ్టు తుతిప్పోరుం - సొఱ్పనత్తుం
 • 665. మాసకత్తిల్ సేర్క్కాత మాణిక్కం ఎన్ఱతిరు
  వాసకత్తై వాయాల్ మలర్వోరుం - వాసకత్తిన్
 • 666. మన్నిసైప్పాల్ మేలోర్ వకుత్తేత్తి నిన్ఱతిరు
  ఇన్నిసైప్పా ఆతి ఇసైప్పోరుం - మన్నిసైప్పిన్
 • 667. నల్వాళ్ వరుళుకిన్ఱ నంపెరుమాన్ మాన్మియఙ్కళ్
  సొల్వోరుం కేట్టుత్ తొళువోరుం - సొల్వాయ్ంద
 • 668. తాతావెన్ ఱన్పుటనే సామకీ తఙ్కళ్ముతల్
  వేతాక మఙ్కళ్ విరిప్పోరుం - వేతాందం
 • 669. సేర్ందోర్క్ కరుళుం సివమే పొరుళెన్ఱు
  తేర్ందే సివపూసై సెయ్వోరుం - ఆర్ందేత్తి
 • 670. నన్నెఞ్సే కోయిలెన నంపెరుమాన్ తన్నైవైత్తు
  మన్నుం సివనేయం వాయ్ందోరుం - మున్అయన్ఱన్
 • 671. అఞ్సెళుత్తెల్ లాంకేట్కిల్ అఞ్సెళుత్తాం ఎంపెరుమాన్
  అఞ్సెళుత్తాల్ అర్స్సిత్ తమర్వోరుం - అఞ్సెనవే
 • 672. విఞ్సుం పొఱియిన్ విటయమెలాం నంపెరుమాన్
  సెఞ్సున్ తరప్పతత్తిల్ సేర్త్తోరుం - వఞ్సంసెయ్
 • 673. పొయ్వే తనైనీక్కుం పుణ్ణియన్పాల్ తంముయిరై
  నైవే తనమాక్కుం నల్లోరుం - సెయ్వేలై
 • 674. నీట నటత్తలొటు నిఱ్ఱల్ముతల్ నంపెరుమాన్
  ఆటల్ అటిత్తియానం ఆర్ందోరుం - వాటలఱత్
 • 675. తూయ ననవిఱ్ సుళుత్తియొటు నంపెరుమాన్
  నేయం నికళ్త్తుం నెఱియోరుం - మాయముఱు
 • 676. మానతువాయ్ నిన్ఱ వయంనీక్కిత్ తానఱ్ఱుత్
  తానతువాయ్ నిఱ్కుం తకైయోరుం - వానమతిల్
 • 677. వానఙ్కణ్ టాటుం మయిల్పోన్ఱు నంపెరుమాన్
  తానఙ్కణ్ టాటుం తవత్తోరుం - మోనమొటు
 • 678. తాళ్సటైయుం నీఱుం సరికోవ ణక్కీళుం
  వాళ్సివముం కొణ్టు వతివోరుం - ఆళ్నిలైయ
 • 679. వారియలై పోన్ఱసుత్త మాయైయినాల్ ఆంపూత
  కారియఙ్క ళాతియెలాం కణ్టొళిత్తు - ఊర్ఇయఙ్కత్
 • 680. తఞ్సం తరుమలరోన్ తత్తువమాం పూతఙ్కళ్
  ఐఞ్సుం పొఱియఞ్సుం అఞ్సఱివుం - అఞ్సెనుమోర్
 • 681. వాక్కుముతల్ ఐఞ్సుమఱ్ఱు మాలోన్తన్ తత్తువమాం
  ఊక్కుం కలైముతలాం ఓరేళుం - నీక్కిఅప్పాల్
 • 682. మేవి విళఙ్కుసుత్త విత్తైముతల్ నాతమట్టుం
  తావి వయఙ్కుసుత్త తత్తువత్తిల్ - మేవిఅకన్
 • 683. ఱప్పాల్ అరుళ్కణ్ టరుళాల్ తమైత్తాంకణ్
  టప్పాల్ పరవెళికణ్ టప్పాలుక్ - కప్పాలుం
 • 684. తీరాస్ సుయమాయ్స్ సితానంద మాంఒళియైప్
  పారా ఇరుంద పటియిరుందు - పేరాతు
 • 685. కణ్టతువెన్ ఱొన్ఱుం కలవాతు తాంకలందు
  కొణ్టసివ యోకియరాం కొఱ్ఱవరుం - అణ్టరియ
 • 686. సత్తువత్తిల్ సత్తువమే తంమురువాయ్క్ కొణ్టుపర
  తత్తువత్తిన్ నిఱ్కుం తకవోరుం - అత్తువత్తిల్
 • 687. తీతుం సుకముం సివన్సెయలెన్ ఱెణ్ణివంద
  యాతుం సమమా ఇరుప్పోరుం - కోతుపటక్
 • 688. కూఱుం కుఱియుం కుణముం కులముమటి
  ఈఱుం కటైయుం ఇకందోరుం - వీఱుకిన్ఱ
 • 689. సేంది నటైందవెలాఞ్ సీరణిక్కస్ సేర్సిత్త
  సాంది యుటనే సరిప్పోరుం - సాందిపెఱత్
 • 690. తంమైయుఱుం సిత్తెవైయుం తామువత్తల్ సెయ్యామల్
  సెంమైయుటన్ వాళుం తిఱలోరుం - ఎంమైయినుం
 • 691. ఆరామై ఓఙ్కుం అవాక్కటల్నీర్ మాన్కుళంపిన్
  నీరాక నీంది నిలైత్తోరుం - సేరాతు
 • 692. తంపొరుళైక్ కణ్టే సతానంద వీట్టినిటైస్
  సెంపొరుళైస్ సార్ంద తిఱత్తోరుం - మణ్పొరుళ్పోయ్త్
 • 693. తాయర్ ఎనమాతర్ తంమైయెణ్ణిప్ పాలర్పిత్తర్
  పేయరెన నణ్ణుం పెరియోరు - మీయతనిన్
 • 694. ఎయ్ప్పరిసాం ఓర్తిరణం ఎవ్వులకుం సెయ్తళిక్క
  మెయ్ప్పరిసఞ్ సెయ్యవల్ల విత్తకరుం - మెయ్ప్పటవే
 • 695. యావుం అఱిందుం అఱియార్పోన్ ఱెప్పొళుతుం
  సావుం పిఱప్పుం తవిర్ందోరుం - ఓవలిన్ఱి
 • 696. వైతిటినుం వాళ్కఎన వాళ్త్తి ఉపసారం
  సెయ్తిటినుం తన్మై తిఱంపారుం - మెయ్వకైయిల్
 • 697. తేఱా వులకం సివమయమాయ్క్ కణ్టెఙ్కుం
  ఏఱా తిళియా తిరుప్పోరుం - మాఱాతు
 • 698. మోనందాన్ కొణ్టు ముటిందవిటత్ తోఙ్కుపర
  మానందా తీతత్ తమర్ందోరుం - తాంనందాస్
 • 699. సాతుక్కళ్ ఆమవర్తం సఙ్క మకత్తువత్తైస్
  సాతుక్క ళన్ఱియెవర్ తామఱివార్ - నీతుక్కం
 • 700. నీఙ్కిఅన్నోర్ సఙ్కత్తిల్ నిన్ఱుమకిళ్న్ తేత్తినితం
  ఆఙ్కవర్తాట్ కుఱ్ఱేవల్ ఆయ్ందియఱ్ఱి - ఓఙ్కుసివ
 • 701. పఞ్సాట్ సరత్తైప్ పకరరుళే నావాక
  ఎఞ్సాప్ పరివుటనే ఎణ్ణియరుళ్ - సెఞ్సోతిత్
 • 702. తాతొన్ఱు తుంపైముటిత్ తాణుఅటి యొన్ఱిమఱ్ఱై
  యాతొన్ఱుం నోక్కా తమైందిటుక - తీతెన్ఱ
 • 703. పాళ్వాళ్వు నీఙ్కప్ పతివాళ్విల్ ఎఞ్ఞాన్ఱుం
  వాళ్వాయ్ఎన్ నోటుం మకిళ్ందు.

  • 84. మాన్ఱ మలత్తాక్కు ఎన్పతు మయక్కుతలైస్ సెయ్కిన్ఱ మలత్తినెతిరీటు ఎనక్కొళ్క.తొ.వే.
  • 705 85. సిల్ తురుంపు - అఱ్పమాకియ తురుంపు. తొ.వే.
  • 86. సఙ్కమం, సఙ్కమెన వికారమాయిఱ్ఱు. తొ.వే.
  • 706 87. ఇందా ఎన్పతు మరూఉస్ సొల్. 'ఇతనైత్ తరప్పెఱ్ఱుక్కొళ్' ఎన్నుం పొరుట్టు.అల్లతూఉం 'ఇఙ్కు వా' ఎన్నుం ఎళిమై కణ్ణియ ఏవలుమాం. తొ.వే.
  • 88. కాతరవు సెయ్తల్ - అస్సుఱుత్తల్. తొ.వే.
  • 707 89. నిస్సల్ - నాటోఱుం. తొ.వే.
  • 90. నట్టు ఊర్ందు ఎనప్పిరిత్తు నేసిత్తుస్ సెన్ఱు ఎనప్ పొరుళ్ కొళ్క. తొ.వే.
  • 708 91. వాళ్నాళ్, వాణాళ్ ఎన మరీఇయతు. తొ.వే.
  • 92. కఱ్ఱూణై, సఱ్ఱుణై ఎనక్ కుఱుకి నిన్ఱతు. తొ.వే.
  • 709 93. అందో, అత్తో ఎన వలిక్కుం వళి వలిత్తతు. తొ.వే.
  • 94. ఐందు, అఞ్సు ఎన మరువిఱ్ఱు. అః¤తు ఈణ్టు ఆకుపెయరాయ్స్ సువై ఒళి ఊఱు ఓసై నాఱ్ఱంఎన్నుం ఐందాసైకళైక్ కుఱిత్తు నిన్ఱతు. తొ.వే.
  • 710 95. ఏఱుతల్ ఎన్పతు ఈణ్టొళుక్కత్తిన్ మేనిన్ఱతు. తొ.వే.
  • 96. వెల్ నటై ఎనప్ పిరిత్తుక్ కొళ్క. అఱ్ఱేల్ కొటు నటై ఎనప్ పొరుళ్ కొళ్ళిన్వెన్నటై ఎనప్ పొతు నకరమాక్కిక్కొళ్క. తొ.వే.
  • 711 97. నెఞ్సు ఎనుం మొళిక్కు మున్నుళ్ళ కీఱ్ఱు(—) నీఙ్కిన్ నఞ్సు ఎన్ఱాకుం. స.ము.క.
  • 98. నొఱిల్ - విరైవు. తొ.వే.
  • 712 99. పెణ్ణిఙ్కు మామాత్తిరైయిన్ వరుత్తనమెన్ ఱెణ్ణినై - ఎన్పతఱ్కుప్ పేణ్ ఎన్ఱుపొరుళ్కొణ్టనై ఎన్పతు పొరుళ్. తొ.వే.
  • 100. సిలంది - పుణ్కట్టి. స.ము.క.
  • 713 101. వంపు, వప్పెన వికారమాయిఱ్ఱు. తొ.వే.
  • 102. పొత్తుతల్ - మూటుతల్. తొ.వే.
  • 714 103. మేటు - వయిఱు. తొ.వే.
  • 104. ఈరల్, ఈరుళ్ ఎన మరీఇ వళఙ్కియతు. తొ.వే.
  • 715 105. పూట్టు - ఉటఱ్పొరుత్తు, తొ.వే.
  • 106. నేర్తల్ - విటై కొటుత్తల్ ఎన్నుం పొరుట్టు. తొ.వే.
  • 716 107. ఈణ్ టొరుపుటైఒత్తమై తోఱ్ఱియాఙ్ కళియు నిలైయిన్మైయాన్ ఎన్ఱు కొళ్క.తొ.వే.
  • 108. వేళానోన్కాకళం - కుయిల్. తొ.వే.
  • 717 109. పిరమసాయై - పిరమకత్తి. తొ.వే.
  • 110. కట్టుతల్, ఈణ్టుత్ తళువుతల్ ఎన్నుంపొరుట్టు. తొ.వే.
  • 718 111. నొఱిల్ - అటక్కం. తొ.వే.
  • 112. కూత్తాట్ టవైక్కుళాత్ తఱ్ఱే పెరుఞ్సెల్వంపోక్కుం అతువిళిన్ తఱ్ఱు. తిరుక్కుఱళ్332. ( 34 నిలైయామై 2 )
  • 719 113. విటఱ్కు, విట్టఱ్కెన వికారమాయిఱ్ఱు. తొ.వే.
  • 114. సెల్లా ఇటత్తుస్ సినందీతు సెల్లిటత్తుంఇల్అతనిన్ తీయ పిఱ. తిరుక్కుఱళ్ 302 ( 31 వెకుళామై 2 )
  • 720 115. తన్నైత్తాన్ కాక్కిన్ సినఙ్కాక్క కావాక్కాల్తన్నైయే కొల్లుం సినం. తిరుక్కుఱళ్ 305 ( 31 వెకుళామై 5 )
  • 116. అకళ్వారైత్ తాఙ్కుం నిలంపోలత్ తంమైఇకళ్వార్ప్ పొఱుత్తల్ తలై. తిరుక్కుఱళ్ 151 (16 పొఱైయుటైమై 1 )
  • 721 117. ఉఱఙ్కువతు పోలుం సాక్కాటు ఉఱఙ్కివిళిప్పతు పోలుం పిఱప్పు. తిరుక్కుఱళ్ 339 ( 34 నిలైయామై 9 )
  • 118. నెరునల్ ఉళనొరువన్ ఇన్ఱిల్లై ఎన్నుంపెరుమై ఉటైత్తుఇవ్ వులకు. తిరుక్కుఱళ్ 336 ( 34 నిలైయామై 6 )
  • 722 119. పులనైందుం పొఱికలఙ్కి నెఱిమయఙ్కి అఱివళిత్తిట్(టు) ఐంమేలుందిఅలమంద పోతాక అఞ్సేల్ఎన్(ఱు) అరుళ్ సెయ్వాన్ అమరుంకోయిల్వలంవంద మటవార్కళ్ నటమాట ముళవతిర మళైఎన్ ఱఞ్సిస్సిలమంది అలమందు మరమేఱిముకిల్ పార్క్కుం తిరువైయాఱే.ఞానసంపందర్ తేవారం 1394 ( 1 - 130 - 1 )
  • 120. ఐయైందు - ఐందుం ఐందుం, ఉంమైత్తొకై. తొ.వే.
  • 723 121. వెఱ్ఱవే అటియార్ అటిమిసై వీళుం విరుప్పినన్ వెళ్ళైనీ ఱణియుంకొఱ్ఱవన్ తనక్కు మందిరి యాయ కులస్సిఱై కులావినిన్ ఱేత్తుంఒఱ్ఱైవెళ్ విటైయన్ ఉంపరార్ తలైవన్ ఉలకినిల్ ఇయఱ్కైయై ఒళిత్తిట్(టు)అఱ్ఱవర్క్కు అఱ్ఱ సివన్ఉఱై కిన్ఱ ఆలవాయ్ ఆవతుం ఇతువే.ఞానసంపందర్ తేవారం - 4091 ( 3 - 120 - 2 )
  • 122. తూరియం - పఱై. తొ.వే.
  • 724 123. వీళ్వు - విరుప్పం. తొ.వే.
  • 124. ఊళి - కటల్. తొ.వే.
  • 725 125. ఆనామై - విట్టు నీఙ్కామై. తొ.వే.
  • 126. సిందు - కటల్. తొ.వే.
  • 726 127. కస్సోతం - మిన్మినిప్పూస్సి. తొ.వే.
  • 128. తొన్ఱు - పళమై. తొ.వే.
  • 727 129. ఆయిల్ - ఆరాయుఙ్కాల్. తొ.వే

நெஞ்சறிவுறுத்தல் // நெஞ்சறிவுறுத்தல்