திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പോക് കുരൈയീടു
pōk kuraiyīṭu
നെഞ്ചൊടു പുലത്തല്‍
neñsoṭu pulattal
Fifth Thirumurai

018. പണിത്തിറം വേട്ടല്‍
paṇittiṟam vēṭṭal

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. നണ്‍ണേനോ മകിഴ്വിനൊടും തിരുത്തണികൈ മലൈഅതനൈ നണ്‍ണി എന്‍റന്‍
  കണ്‍ണേനീ അമര്‍ന്തഎഴില്‍ കണ്‍കുളിരക് കാണേനോ കണ്‍ടു വാരി
  ഉണ്‍ണേനോ ആനന്തക് കണ്‍­ര്‍കൊണ്‍ ടാടിഉനക് കുകപ്പാത് തൊണ്‍ടു
  പണ്‍ണേനോ നിന്‍പുകഴൈപ് പാടേനോ വായാരപ് പാവി യേനേ.
 • 2. പാവിയേന്‍ പടുന്തുയരുക് കിരങ്കിഅരുള്‍ തണികൈയില്‍എന്‍ പാല്‍വാ എന്‍റു
  കൂവിനീ ആട്കൊളഓര്‍ കനവേനും കാണേനോ കുണപ്പൊറ് കുന്‍റേ
  ആവിയേ അറിവേഎന്‍ അന്‍പേഎന്‍ അരചേനിന്‍ അടിയൈച് ചറ്റും
  ചേവിയേന്‍ എനിനുംഎനൈക് കൈവിടേല്‍ അന്‍പര്‍പഴി ചെപ്പു വാരേ.
 • 3. വാരേനോ തിരുത്തണികൈ വഴിനോക്കി വന്തെന്‍കണ്‍ മണിയേ നിന്‍റു
  പാരേനോ നിന്‍അഴകൈപ് പാര്‍ത്തുലക വാഴ്ക്കൈതനില്‍ പടുംഇച് ചോപം
  തീരേനോ നിന്‍അടിയൈച് ചേവിത്താ നന്തവെള്‍ളം തിളൈത്താ ടേനോ
  ചാരേനോ നിന്‍അടിയര്‍ ചമുകംഅതൈച് ചാര്‍ന്തവര്‍താള്‍ തലൈക്കൊള്‍ ളേനോ.
 • 4. കൊള്‍ളേനോ നീഅമര്‍ന്ത തണികൈമലൈക് കുറഎണ്‍ണം കോവേ വന്തേ
  അള്‍ളേനോ നിന്‍അരുളൈ അള്‍ളിഉണ്‍ടേ ആനന്തത് തഴുന്തി ആടിത്
  തുള്‍ളേനോ നിന്‍താളൈത് തുതിയേനോ തുതിത്തുലകത് തൊടര്‍പൈ എല്‍ലാം
  തള്‍ളേനോ നിന്‍അടിക്കീഴ്ച് ചാരേനോ തുണൈഇല്‍ലാത് തനിയ നേനേ.
 • 5. തനിയേഇങ് കുഴല്‍കിന്‍റ പാവിയേന്‍ തിരുത്തണികാ ചലംവാഴ് ഞാനക്
  കനിയേനിന്‍ ചേവടിയൈക് കണ്‍ആരക് കണ്‍ടുമനം കളിപ്പു റേനോ
  തുനിയേചെയ് വാഴ്വില്‍അലൈന്‍ തെന്‍എണ്‍ണം മുടിയാതു ചുഴല്‍വേന്‍ ആകില്‍
  ഇനിഏതു ചെയ്വേന്‍മറ് റൊരുതുണൈയും കാണേന്‍ഇവ് വേഴൈ യേനേ.
 • 6. ഇവ്വേളൈ അരുള്‍തണികൈ അമര്‍ന്തരുളും തേവൈഎന തിരുകണ്‍ ആയ
  ചെവ്വേളൈ മനങ്കളിപ്പച് ചെന്‍റുപുകഴ്ന്‍ താനന്തത് തെളിതേന്‍ഉണ്‍ടേ
  എവ്വേളൈ യുംപരവി ഏത്തേനോ അവന്‍പണികള്‍ ഇയറ്റി ടേനോ
  തെവ്വേളൈ അടര്‍ക്കവകൈ തെരിയാമല്‍ ഉഴല്‍തരുമിച് ചിറിയ നേനേ.
 • 7. ചിറിയേന്‍ഇപ് പോതേകിത് തിരുത്തണികൈ മലൈഅമര്‍ന്ത തേവിന്‍ പാതം
  കുറിയേനോ ആനന്തക് കൂത്താടി അന്‍പര്‍കള്‍തം കുഴാത്തുള്‍ ചെന്‍റേ
  അറിയേനോ പൊരുള്‍നിലൈയൈ അറിന്തെനതെന്‍പതൈവിടുത്തിവ്വകിലമായൈ
  മുറിയേനോ ഉടല്‍പുളകം മൂടേനോ നന്‍നെറിയൈ മുന്‍നി ഇന്‍റേ.
 • 8. മുന്‍നേനോ തിരുത്തണികൈ അടൈന്തിടനിന്‍ ചന്‍നിതിയിന്‍ മുന്‍നേ നിന്‍റു
  മന്‍നേനോ അടിയരുടന്‍ വാഴേനോ നിന്‍അടിയൈ വാഴ്ത്തി ടേനോ
  ഉന്‍നേനോ നന്‍നിലൈയൈ ഉലകത്തോര്‍ എല്‍ലീരും ഉങ്കേ വാരും
  എന്‍നേനോ നിന്‍പെയരൈ യാര്‍കൂറി നാലുംഅവര്‍ക് കിതങ്കൂ റേനോ.
 • 9. കൂറേനോ തിരുത്തണികൈക് കുറ്റുന്‍അടിപ് പുകഴതനൈക് കൂറി നെഞ്ചം
  തേറേനോ നിന്‍അടിയര്‍ തിരുച്ചമുകം ചേരേനോ തീരാത് തുന്‍പം
  ആറേനോ നിന്‍അടിയന്‍ ആകേനോ പവക്കടല്‍വിട് ടകന്‍റേ അപ്പാല്‍
  ഏറേനോ അരുട്കടലില്‍ ഇഴിയേനോ ഒഴിയാത ഇന്‍പം ആര്‍ന്തേ.
 • 10. തേടേനോ എന്‍നാതന്‍ എങ്കുറ്റാന്‍ എനഓടിത് തേടിച് ചെന്‍റേ
  നാടേനോ തണികൈതനില്‍ നായകനേ നിന്‍അഴകൈ നാടി നാടിക്
  കൂടേനോ അടിയരുടന്‍ കോവേഎം കുകനേഎം കുരുവേ എന്‍റു
  പാടേനോ ആനന്തപ് പരവചംഉറ് റുന്‍കമലപ് പതംനണ്‍ ണേനോ.

பணித்திறம் வேட்டல் // பணித்திறம் வேட்டல்