திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആറെഴുത് തുണ്‍മൈ
āṟeḻut tuṇmai
പണിത്തിറം വേട്ടല്‍
paṇittiṟam vēṭṭal
Fifth Thirumurai

017. പോക് കുരൈയീടു
pōk kuraiyīṭu

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കറ്കി ലേന്‍ഉന തരുട്പെയര്‍ ആംകുക കന്തഎന്‍ പവൈനാളും
  നിറ്കി ലേന്‍ഉന താകമ നെറിതനില്‍ നീചനേന്‍ ഉയ്വേനോ
  ചൊറ്കി ലേചമില്‍ അടിയവര്‍ അന്‍പിനുള്‍ തോയ്തരു പചുന്തേനേ
  അറ്കി ലേര്‍തരും തണികൈആര്‍ അഴുതമേ ആനന്ത അരുട്കുന്‍റേ.
 • 2. പാവ വാഴ്ക്കൈയില്‍ പാവിയേന്‍ ചെയ്തിടും പണ്‍പിലാപ് പിഴൈനോക്കിത്
  തേവ രീര്‍മന തിരക്കമുറ് റേഅരുള്‍ ചെയ്തിടാ തിരുപ്പീരേല്‍
  കാവ ലാകിയ കടുംപിണിത് തുയരംഇക് കടൈയനേന്‍ തനക്കിന്‍നും
  യാവ താകുമോ എന്‍ചെയ്കോ എന്‍ചെയ്കോ ഇയലുംവേല്‍ കരത്തീരേ.
 • 3. ചേവി യാതഎന്‍ പിഴൈകളൈ എന്‍നുളേ ചിറിതറി തരുംപോതോ
  പാവി യേന്‍മനം പകീലെന വെതുംപിയുള്‍ പതൈത്തിടക് കാണ്‍കിന്‍റേന്‍
  ആവി യേഅരുള്‍ അമുതമേ നിന്‍തിരു വരുള്‍തനക് കെന്‍നാമോ
  പൂവില്‍ നായകന്‍ പോറ്റിടും തണികൈയം പൊരുപ്പമര്‍ന്‍ തിടുവാഴ്വേ.
 • 4. തുന്‍പി നാല്‍അകം വെതുംപിനൈന്‍ തയര്‍ന്തുനിന്‍ തുണൈഅടി മലര്‍ഏത്തും
  അന്‍പി ലാതഇപ് പാവിയേന്‍ ചെയ്പിഴൈ അനൈത്തൈയും പൊറുപ്പായേല്‍
  വന്‍പി ലാതനിന്‍ അടിയവര്‍ തംതിരു മനത്തിനുക് കെന്‍നാമോ
  ഇന്‍പി നാല്‍ചുരര്‍ പോറ്റിടും തണികൈവാഴ് ഇറൈവനേ എംമാനേ.
 • 5. എന്‍ചെയ് കേന്‍ഇനും തിരുവരുള്‍ കാണ്‍കിലേന്‍ എടുക്കരും തുയര്‍ഉണ്‍ടേന്‍
  കന്‍ചെയ് പേയ്മനക് കടൈയനേന്‍ എന്‍നിനും കാപ്പതുന്‍ കടന്‍അന്‍റോ
  പൊന്‍ചെയ് കുന്‍റമേ പൂരണ ഞാനമേ പുരാതനപ് പൊരുള്‍വൈപ്പേ
  മന്‍ചെയ് മാണിക്ക വിളക്കമേ തണികൈവാഴ് വള്‍ളലേ മയിലോനേ.
 • 6. മണ്‍ണില്‍ നണ്‍ണിയ വഞ്ചകര്‍ പാല്‍കൊടു വയിറ്റിനാല്‍ അലൈപ്പട്ടേന്‍
  കണ്‍ണില്‍ നണ്‍ണരും കാട്ചിയേ നിന്‍തിരുക് കടൈക്കണ്‍ണോക് കരുള്‍നോക്കി
  എണ്‍ണി എണ്‍ണിനെഞ് ചഴിന്തുകണ്‍ണീര്‍കൊളും ഏഴൈയേന്‍ തനക്കിന്‍നും
  പുണ്‍ണില്‍ നണ്‍ണിയ വേല്‍എനത് തുയര്‍ഉറില്‍ പുലൈയന്‍എന്‍ ചെയ്കേനേ.
 • 7. മലങ്കി വഞ്ചകര്‍ മാട്ടിരന്‍ തൈയകോ വരുന്തിനെഞ് ചയര്‍വുറ്റേ
  കലങ്കി നിന്‍തിരുക് കരുണൈയൈ വിഴൈയുംഎന്‍ കണ്‍അരുള്‍ ചെയ്യായോ
  ഇലങ്കി എങ്കണും നിറൈന്തരുള്‍ ഇന്‍പമേ എന്തൈയേ എന്തായേ
  നലങ്കി ളര്‍ന്തിടും തണികൈയം പതിയമര്‍ നായക മണിക്കുന്‍റേ.
 • 8. ചൈവ നായക ചംപന്തന്‍ ആകിയ തമിഴ്അരുട് കുന്‍റേഎന്‍
  തെയ്വ മേനിനൈ അന്‍റിഓര്‍ തുണൈയിലേന്‍ തിരുവരുള്‍ അറിയാതോ
  വൈവ തേകൊളും വഞ്ചകര്‍ തംഇടൈ വരുന്തിനെഞ് ചഴികിന്‍റേന്‍
  ചെയ്വ തോര്‍കിലേന്‍ കൈവിടില്‍ എന്‍ചെയ്കേന്‍ തെളിവിലാച് ചിറിയേനേ.
 • 9. വാഴ്വില്‍ ആംചിറു കളിപ്പിനാല്‍ ഉന്‍റനൈ മറന്തിറു മാക്കിന്‍റേന്‍
  താഴ്വി ലേചിറി തെണ്‍ണിനൊന്‍ തയര്‍വന്‍എന്‍ തന്‍മൈനന്‍ റരുളാളാ
  കേഴ്വി മേവിയ അടിയവര്‍ മകിഴ്വുറക് കിടൈത്തരുള്‍ പെരുവാഴ്വേ
  വേഴ്വി8 ഓങ്കിയ തണികൈമാ മലൈതനില്‍ വിളങ്കിവീറ് റിരുപ്പോനേ.
 • 10. എന്‍റും മാതര്‍മേല്‍ ഇച്ചൈവൈത് തുന്‍റനൈ എണ്‍ണുവേന്‍ തുയരുറ്റാല്‍
  കന്‍റു നെഞ്ചകക് കള്‍വനേന്‍ അന്‍പിനൈക് കരുത്തിടൈ എണില്‍ചാല
  നന്‍റു നന്‍റെനക് കെവ്വണം പൊന്‍അരുള്‍ നല്‍കുവൈ അറികില്‍ലേന്‍
  തുന്‍റു മാതവര്‍ പോറ്റിടും തണികൈവാഴ് ചോതിയേ ചുകവാഴ്വേ.

  • 8. കേഴ്വി വേഴ്വി എന്‍പന എതുകൈ നോക്കിത് തിരിത്തവാറു. തൊ.വേ.

போக் குரையீடு // போக் குரையீடு