திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಮಕಾತೇವ ಮಾಲೈ
makātēva mālai
ವಟಿವುಟೈ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಲೈ
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

006. ತಿರುವರುಣ್ ಮುಱೈಯೀಟು
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu

  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತುನಿಯಾಲ್ ಉಳಂದಳರ್ನ್ ತಂದೋ ತುರುಂಪಿಲ್ ಸುೞಲುಕಿನ್ಱೇನ್
  ಇನಿಯಾ ಯಿನುಂಇರಙ್ ಕಾತೋನಿನ್ ಸಿತ್ತಂಎನ್ ತಾಯ್ಇತೆನ್ನ
  ಅನಿಯಾಯ ಮೋಎನ್ ನಳವಿನ್ನಿನ್ ಪಾಲ್ತಣ್ ಣರುಳಿಲೈಯೋ
  ಸನಿಯಾಂಎನ್ ವಲ್ವಿನೈಪ್ ಪೋತನೈ ಯೋಎನ್ಕೊಲ್ ಸಾಱ್ಱುವತೇ.
 • 2. ಎನ್ನೇ ಮುಱೈಯುಣ್ ಟೆನಿಲ್ಕೇಳ್ವಿ ಉಣ್ಟೆನ್ಪರ್ ಎನ್ನಳವಿಲ್
  ಇನ್ನೇ ಸಿಱಿತುಂ ಇಲೈಯೇನಿನ್ ಪಾಲ್ಇತಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ಕುವೇನ್
  ಮನ್ನೇಮುಕ್ ಕಣ್ಣುಟೈ ಮಾಮಣಿ ಯೇಇಟೈ ವೈಪ್ಪರಿತಾಂ
  ಪೊನ್ನೇಮಿನ್ ನೇರ್ಸಟೈತ್ ತನ್ನೇ ರಿಲಾಪ್ಪರಿ ಪೂರಣನೇ.
 • 3. ತಣ್ಟಾತ ಸಞ್ಸಲಙ್ ಕೊಣ್ಟೇನ್ ನಿಲೈಯೈಇತ್ ತಾರಣಿಯಿಲ್
  ಕಣ್ಟಾರ್ ಇರಙ್ಕುವರ್ ಕೇಟ್ಟಾರ್ ಉರುಕುವರ್ ಕಙ್ಕೈತಿಙ್ಕಳ್
  ತುಣ್ಟಾರ್ ಮಲರ್ಸ್ಸಟೈ ಎಂದಾಯ್ ಇರಙ್ಕಿಲೈ ತೂಯ್ಮೈಯಿಲಾ
  ಅಣ್ಟಾರ್ ಪಿೞೈಯುಂ ಪೊಱುಪ್ಪೋಯ್ ಇತುನಿನ್ ಅರುಟ್ಕೞಕೇ.
 • 4. ಪೊಯ್ಯಾಂ ಉಲಕ ನಟೈನಿನ್ಱು ಸಞ್ಸಲಂ ಪೊಙ್ಕಮುಕ್ಕಣ್
  ಐಯಾಎನ್ ಉಳ್ಳಂ ಅೞಲಾರ್ ಮೆೞುಕೊತ್ ತೞಿಕಿನ್ಱತಾಲ್
  ಪೈಯಾರ್ ಅರವ ಮತಿಸ್ಸಟೈ ಯಾಯ್ಸೆಂ ಪವಳನಿಱಸ್
  ಸೆಯ್ಯಾಯ್ ಎನಕ್ಕರುಳ್ ಸೆಯ್ಯಾಯ್ ಎನಿಲ್ಎನ್ನ ಸೆಯ್ಕುವನೇ.
 • 5. ವಿಟಮಿಲೈ ಯೇರ್ಮಣಿ ಕಣ್ಟಾನಿನ್ ಸೈವ ವಿರತಞ್ಸೆಯ್ಯತ್
  ತಿಟಮಿಲೈ ಯೇಉಟ್ ಸೆಱಿವಿಲೈ ಯೇಎನ್ಱನ್ ಸಿತ್ತತ್ತುನಿನ್
  ನಟಮಿಲೈ ಯೇಉನ್ಱನ್ ನಣ್ಪಿಲೈ ಯೇಉನೈ ನಾಟುತಱ್ಕೋರ್
  ಇಟಮಿಲೈ ಯೇಇತೈ ಎಣ್ಣಿಲೈ ಯೇಸಱ್ ಱಿರಙ್ಕಿಲೈಯೇ.
 • 6. ವಿಣ್ಣುಟೈ ಯಾಯ್ವೆಳ್ಳಿ ವೆಱ್ಪುಟೈ ಯಾಯ್ಮತಿ ಮೇವುಸಟೈಕ್
  ಕಣ್ಣುಟೈ ಯಾಯ್ನೆಱ್ಱಿಕ್ ಕಣ್ಣುಟೈ ಯಾಯ್ಅರುಟ್ ಕಣ್ಣುಟೈಯಾಯ್
  ಪಣ್ಣುಟೈ ಯಾಯ್ತಿಸೈಪ್ ಪಟ್ಟುಟೈ ಯಾಯ್ಇಟಪ್ ಪಾಲಿಲ್ಅರುಟ್
  ಪೆಣ್ಣುಟೈ ಯಾಯ್ವಂದಿಪ್ ಪಿಟ್ಟುಟೈ ಯಾಯ್ಎನ್ ಪೆರುಞ್ಸೆಲ್ವಮೇ.
 • 7. ವಿಟೈಯುಟೈ ಯಾಯ್ಮಱೈ ಮೇಲುಟೈ ಯಾಯ್ನತಿ ಮೇವಿಯಸೆಞ್
  ಸಟೈಯುಟೈ ಯಾಯ್ಕೊನ್ಱೈತ್ ತಾರುಟೈ ಯಾಯ್ಕರಂ ತಾಙ್ಕುಮೞುಪ್
  ಪಟೈಯುಟೈ ಯಾಯ್ಅರುಟ್ ಪಣ್ಪುಟೈ ಯಾಯ್ಪೆಣ್ ಪರವೈಯಿನ್ಪಾಲ್
  ನಟೈಯುಟೈ ಯಾಯ್ಅರುಳ್ ನಾಟುಟೈ ಯಾಯ್ಪತಂ ನಲ್ಕುಕವೇ.
 • 8. ಕೀಳುಟೈ ಯಾಯ್ಪಿಱೈಕ್ ಕೀಱ್ಱುಟೈ ಯಾಯ್ಎಙ್ ಕಿಳೈತ್ತಲೈಮೇಲ್
  ತಾಳುಟೈ ಯಾಯ್ಸೆಞ್ ಸಟೈಯುಟೈ ಯಾಯ್ಎನ್ ತನೈಯುಟೈಯಾಯ್
  ವಾಳುಟೈ ಯಾಯ್ಮಲೈ ಮಾನುಟೈ ಯಾಯ್ಕಲೈ ಮಾನುಟೈಯಾಯ್
  ಆಳುಟೈ ಯಾಯ್ಮನ್ಱುಳ್ ಆಟ್ಟುಟೈ ಯಾಯ್ಎನ್ನೈ ಆಣ್ಟರುಳೇ.
 • 9. ನಾನ್ಪಟುಂ ಪಾಟು ಸಿವನೇ ಉಲಕರ್ ನವಿಲುಂಪಞ್ಸು
  ತಾನ್ಪಟು ಮೋಸೊಲ್ಲತ್ ತಾನ್ಪಟು ಮೋಎಣ್ಣತ್ ತಾನ್ಪಟುಮೋ
  ಕಾನ್ಪಟು ಕಣ್ಣಿಯಿನ್ ಮಾನ್ಪಟು ಮಾಱು ಕಲಙ್ಕಿನಿನ್ಱೇನ್
  ಏನ್ಪಟು ಕಿನ್ಱನೈ ಎನ್ಱಿರಙ್ ಕಾಯ್ಎನ್ನಿಲ್ ಎನ್ಸೆಯ್ವನೇ.
 • 10. ಪೊಯ್ಯೋ ಅಟಿಮೈ ಉರೈತ್ತಲ್ಎನ್ ತಾಯ್ಎನ್ನುಟ್ ಪೋಂದಿರುಂದಾಯ್
  ಐಯೋನಿನ್ ಉಳ್ಳತ್ ತಱಿಂದತನ್ ಱೋಎನ್ ಅವಲಮೆಲ್ಲಾಂ
  ಕೈಯೋಟ ವಲ್ಲವರ್ ಓರ್ಪತಿ ನಾಯಿರಙ್ ಕಱ್ಪನಿನ್ಱು
  ಮೆಯ್ಯೋ ಟೆೞುತಿನುನ್ ತಾನ್ಅಟಙ್ ಕಾತ ವಿಯಪ್ಪುಟೈತ್ತೇ.
 • 11. ತೇನ್ಸೊಲ್ಲುಂ ವಾಯುಮೈ ಪಾಕಾನಿನ್ ತನ್ನೈತ್ ತೆರಿಂದಟುತ್ತೋರ್
  ತಾನ್ಸೊಲ್ಲುಙ್ ಕುಱ್ಱಙ್ ಕುಣಮಾಕಕ್ ಕೊಳ್ಳುನ್ ತಯಾಳುವೆನ್ಱೇ
  ನಾನ್ಸೊಲ್ವ ತೆನ್ನೈಪೊನ್ ನಾಣ್ಸೊಲ್ಲುಂ ವಾಣಿತನ್ ನಾಣ್ಸೊಲ್ಲುಂಅವ್
  ವಾನ್ಸೊಲ್ಲುಂ ಎಂಮಲೈ ಮಾನ್ಸೊಲ್ಲುಂ ಕೈಂಮಲೈ ಮಾನ್ಸೊಲ್ಲುಮೇ.
 • 12. ವೆನ್ಱೇ ಮುತಲೈಯುಂ ಮೂರ್ಕ್ಕರುಂ ಕೊಣ್ಟತು ಮೀಳವಿಟಾರ್
  ಎನ್ಱೇ ಉರೈಪ್ಪರಿಙ್ ಕೆನ್ಪೋನ್ಱ ಮೂಟರ್ಮಱ್ ಱಿಲ್ಲೈನಿನ್ಪೇರ್
  ನನ್ಱೇ ಉರೈತ್ತುನಿನ್ ಱನ್ಱೇ ವಿಟುತ್ತನನ್ ನಾಣಿಲ್ಎನ್ಮಟ್
  ಟಿನ್ಱೇಯಕ್ ಕಟ್ಟುರೈ ಇನ್ಱೇಎನ್ ಸೊಲ್ವ ತಿಱೈಯವನೇ.
 • 13. ಕೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಕಾಯುಂ ಇನಿಪ್ಪಾಂ ವಿಟಮುಂ ಕನಅಮುತಾಂ
  ಪೊಯ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ಕಾನಲುಂ ನೀರಾಂವನ್ ಪಾವಮುಂ ಪುಣ್ಣಿಯಮಾಂ
  ವೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಓಟುಞ್ಸೆಂ ಪೊನ್ನಾಂಎನ್ ಕೆಟ್ಟ ಮನತುನಿನ್ಸೀರ್
  ತುಯ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ನಲ್ಲ ಮನತಾವ ತಿಲ್ಲೈಎನ್ ಸೊಲ್ಲುವನೇ.
 • 14. ವೀಣೇ ಪೊೞುತು ಕೞಿಕ್ಕಿನ್ಱ ನಾನ್ಉನ್ ವಿರೈಮಲರ್ತ್ತಾಳ್
  ಕಾಣೇನ್ಕಣ್ ಟಾರೈಯುಙ್ ಕಾಣ್ಕಿನ್ಱಿ ಲೇನ್ಸಱ್ಱುಂ ಕಾಣಱ್ಕನ್ಪುಂ
  ಪೂಣೇನ್ ತವಮುಂ ಪುರಿಯೇನ್ ಅಱಮುಂ ಪುಕಲ್ಕಿನ್ಱಿಲೇನ್
  ನಾಣೇನ್ ವಿಲಙ್ಕಿೞಿ ಯಾಣೇ ಯೆನುಙ್ಕಟೈ ನಾಯಿನನೇ.
 • 15. ನಾನೋರ್ ಎಳಿಮೈ ಅಟಿಮೈಯೆನ್ ಱೋನಲ್ಲನ್ ಅಲ್ಲನೆನ್ಱು
  ತಾನೋನಿನ್ ಅನ್ಪರ್ ತಕಾತೆನ್ಪರ್ ಈತೆನ್ಱು ತಾನಿನೈತ್ತೋ
  ಏನೋನಿನ್ ಉಳ್ಳಂ ಇರಙ್ಕಿಲೈ ಇನ್ನು ಮಿರಙ್ಕಿಲೈಯೇಲ್
  ಕಾನೋಟು ವೇನ್ಕೊಲ್ ಕಟಲ್ವಿೞು ವೇನ್ಕೊಲ್ಮುಕ್ ಕಣ್ಣವನೇ.
 • 16. ಮಿನ್ಪೋಲುಞ್ ಸೆಞ್ಸಟೈ ವಿತ್ತಕ ನೇಒಳಿ ಮೇವಿಯಸೆಂ
  ಪೊನ್ಪೋಲು ಮೇನಿಎಂ ಪುಣ್ಣಿಯ ನೇಎನೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಿಪ್ಪೆಱ್ಱ
  ತನ್ಪೋಲುನ್ ತಾಯ್ತಂದೈ ಆಯಿರಂ ಪೇರಿರುನ್ ತಾಲುಂಅಂದೋ
  ನಿನ್ಪೋಲುಂ ಅನ್ಪುಟೈ ಯಾರ್ಎನಕ್ ಕಾರ್ಇಂದ ನೀಣಿಲತ್ತೇ.
 • 17. ಅನ್ಪಾಲೆನ್ ತನ್ನೈಇಙ್ ಕಾಳುಟೈ ಯಾಯ್ಇವ್ ವಟಿಯವನೇನ್
  ನಿನ್ಪಾಲೆನ್ ತುನ್ಪ ನೆಱಿಪ್ಪಾಲ್ ಅಕಱ್ಱೆನ್ಱು ನಿನ್ಱತಲ್ಲಾಲ್
  ತುನ್ಪಾಲ್ ಇಟರೈಪ್ ಪಿಱರ್ಪಾಲ್ ಅಟುತ್ತೊನ್ಱು ಸೊನ್ನತುಣ್ಟೋ
  ಎನ್ಪಾಲ್ ಇರಙ್ಕಿಲೈ ಎನ್ಪಾಱ್ ಕಟಲ್ಪಿಳ್ಳೈಕ್ ಕೀಂದವನೇ.
 • 18. ಎನ್ಪೋನ್ ಮನಿತರೈ ಏನ್ಅಟುಪ್ ಪೇನ್ಎನಕ್ ಕೆಯ್ಪ್ಪಿಲ್ವೈಪ್ಪಾಂ
  ಪೊನ್ಪೋಲ್ ವಿಳಙ್ಕುಂ ಪುರಿಸಟೈ ಯಾನ್ಱನೈಪ್ ಪೋಯಟುತ್ತೇನ್
  ತುನ್ಪೋರ್ ಅಣುವುಂ ಪೆಱೇನ್ಇನಿ ಯಾನ್ಎನ್ಱು ಸೊಲ್ಲಿವಂದೇನ್
  ಮುನ್ಪೋಲ್ ಪರಾಮುಕಞ್ ಸೆಯ್ಯೇಲ್ ಅರುಳುಕ ಮುಕ್ಕಣನೇ.
 • 19. ಪೊನ್ನುಟೈ ಯಾರ್ತಮೈಪ್ ಪೋಯ್ಅಟುಪ್ ಪಾಯ್ಎನ್ಱ ಪುನ್ಮೈಯಿನೋರ್ಕ್
  ಕೆನ್ನುಟೈ ಯಾನ್ಱನೈ ಯೇಅಟುಪ್ ಪೇನ್ಇತಱ್ ಕೆಳ್ಳಳವುಂ
  ಪಿನ್ನಿಟೈ ಯೇನ್ಅವರ್ ಮುನ್ನಟೈ ಯೇನ್ಎನಪ್ ಪೇಸಿವಂದೇನ್
  ಮಿನ್ನಿಟೈ ಮಾತುಮೈ ಪಾಕಾಎನ್ ಸೋಕಂ ವಿಲಕ್ಕುಕವೇ.
 • 20. ಸಾತಕತ್ ತೋರ್ಕಟ್ಕುತ್ ತಾನರುಳ್ ವೇನೆನಿಲ್ ತಾೞ್ಂದಿಟುಮಾ
  ಪಾತಕತ್ ತೋನುಕ್ಕು ಮುನ್ನರುಳ್ ಈಂದತೆಪ್ ಪಾನ್ಮೈಕೊಣ್ಟೋ
  ತೀತಕತ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನ್ಆ ಯಿನುಂಉನ್ ತಿರುವಟಿಯಾಂ
  ಪೋತಕತ್ ತೇನಿನೈಕ್ ಕಿನ್ಱೇನ್ ಕರುಣೈ ಪುರಿಂದರುಳೇ.
 • 21. ಅರುಳಱಿ ಯಾಸ್ಸಿಱು ತೇವರುನ್ ತಂಮೈ ಅಟುತ್ತವರ್ಕಟ್
  ಕಿರುಳಱಿ ಯಾವಿಳಕ್ ಕೆನ್ಱಾಲುಂ ನೆಞ್ಸಂ ಇರಙ್ಕುಕಿನ್ಱಾರ್
  ಮರುಳಱಿ ಯಾಪ್ಪೆರುನ್ ತೇವೇನಿನ್ ತನ್ನಟಿ ವಂದಟುತ್ತೇನ್
  ತೆರುಳಱಿ ಯಾಸ್ಸಿಱಿ ಯೇನ್ಆಯಿ ನುಞ್ಸೆಯ್ಕ ಸೀರರುಳೇ.
 • 22. ಅರುಂಪೊರು ಳೇಎನ್ ಅರಸೇಎನ್ ಆರುಯಿರ್ಕ್ ಕಾಕವಂದ
  ಪೆರುಂಪೊರು ಳೇಅರುಟ್ ಪೇಱೇ ಸಿವಾನಂದಂ ಪೆಱ್ಱವರ್ಪಾಲ್
  ವರುಂಪೊರು ಳೇಮುಕ್ಕಣ್ ಮಾಮಣಿ ಯೇನಿನ್ ವೞಿಯರುಳಾಲ್
  ತರುಂಪೊರು ಳೇಪೊರುಳ್ ಎನ್ಱುವನ್ ತೇನ್ಎನೈತ್ ತಾಙ್ಕಿಕ್ಕೊಳ್ಳೇ.
 • 23. ಸರಙ್ಕಾರ್ ಮುಕಂದೊಟುತ್ ತೆಯ್ವತು ಪೋಲೆನ್ ಱನೈಯುಲಕತ್
  ತುರಙ್ಕಾ ರಿರುಟ್ಪೆರು ವಾತನೈ ಯಾಲ್ಇಟರ್ ಊಟ್ಟುನೆಞ್ಸಕ್
  ಕುರಙ್ಕಾಲ್ ಮೆಲಿಂದುನಿನ್ ನಾಮನ್ ತುಣೈಯೆನಕ್ ಕೂಱುಕಿನ್ಱೇನ್
  ಇರಙ್ಕಾರ್ ತಮಕ್ಕುಂ ಇರಙ್ಕುಕಿನ್ ಱೋಯ್ಎಱ್ ಕಿರಙ್ಕುಕವೇ.
 • 24. ಕೂಱುಱ್ಱ ಕುಱ್ಱಮುನ್ ತಾನೇ ಮಕಿೞ್ವಿಲ್ ಕುಣಮೆನವೇ
  ಆಱುಱ್ಱ ಸೆಞ್ಸಟೈ ಅಣ್ಣಲ್ಕೊಳ್ ವಾನ್ಎನ್ಪರ್ ಆಙ್ಕತಱ್ಕು
  ವೇಱುಱ್ಱ ತೋರ್ಕರಿ ವೇಣ್ಟುಙ್ಕೊ ಲೋಎನ್ನುಳ್ ಮೇವಿಎನ್ಱುಂ
  ವೀಱುಱ್ಱ ಪಾತತ್ ತವನ್ಮಿಟಱ್ ಱೇಕರಿ ಮೇವಿಯುಮೇ.
 • 25. ಸೂಱ್ಪಟು ಮೇಕ ನಿಱತ್ತೋನುಂ ನಾನ್ಮುಕತ್ ತೋನುಂಎನ್ನೈಪ್
  ಪೋಱ್ಪಟುಂ ಪಾಟುನಲ್ ಲೋರ್ಸೊಲಕ್ ಕೇಟ್ಕುಂ ಪೊೞುತುಮನಂ
  ವೇಱ್ಪಟುಂ ಪುಣ್ಣಿಲ್ ಕಲಙ್ಕಿಅನ್ ತೋನಂ ವಿಟೈಯವನ್ಪೂಙ್
  ಕಾಱ್ಪಟುನ್ ತೂಳಿನಂ ಮೇಱ್ಪಟು ಮೋಒರು ಕಾಲ್ಎನ್ನುಮೇ.
 • 26. ವಾಳೇಯ್ ನೆಟುಙ್ಕಣ್ಣಿ ಎಂಪೆರು ಮಾಟ್ಟಿ ವರುಟುಮಲರ್ತ್
  ತಾಳೇ ವರುಂದ ಮಣಿಕ್ಕೂಟಱ್ ಪಾಣನ್ ತನಕ್ಕಟಿಮೈ
  ಆಳೇ ಎನವಿಱ ಕೇಱ್ಱುವಿಱ್ ಱೋಯ್ನಿನ್ ನರುಳ್ಕಿಟೈಕ್ಕುಂ
  ನಾಳೇನನ್ ನಾಳ್ಅಂದ ನಾಟ್ಕಾ ಯಿರಂದೆಣ್ಟನ್ ನಾನ್ಸೆಯ್ವನೇ.
 • 27. ಅಟುತ್ತಾರ್ ತಮೈಎನ್ಱುಂ ಮೇಲೋರ್ ವಿಟಾರ್ಕಳ್ ಅವರ್ಕ್ಕುಪ್ಪಿಸ್ಸೈ
  ಎಟುತ್ತಾ ಯಿನುಂಇಟು ವಾರ್ಕಳ್ಎನ್ ಪಾರ್ಅತಱ್ ಕೇಱ್ಕಸ್ಸೊಱ್ಪೂತ್
  ತೊಟುತ್ತಾರ್ ಒರುವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕಸ್ಸೂರಿ ಲೇಪಿಸ್ಸೈಸ್ ಸೋಱೆಟುತ್ತುಕ್
  ಕೊಟುತ್ತಾಯ್ನಿನ್ ಪೇರರುಳ್ ಎನ್ಸೊಲ್ಲು ಕೇನ್ಎಣ್ ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱಮೇ.
 • 28. ನಾಟಿನಿನ್ ಱೇನಿನೈ ನಾನ್ಕೇಟ್ಟುಕ್ ಕೊಳ್ವತು ನಣ್ಣುಂಪತ್ತುಕ್
  ಕೋಟಿಯನ್ ಱೇಒರು ಕೋಟಿಯಿನ್ ನೂಱ್ಱೊರು ಕೂಱುಮನ್ಱೇ
  ತೇಟಿನಿನ್ ಱೇಪುತೈಪ್ ಪೋರುನ್ ತರುವರ್ನಿನ್ ಸೀರ್ನಿನೈಂದುಟ್
  ಪಾಟಿಯನ್ ತೋಮನಂ ವಾಟಿನಿನ್ ಱೇನ್ಮುಕಂ ಪಾರ್ತ್ತರುಳೇ.
 • 29. ತಾಯಾಕಿ ನುಞ್ಸಱ್ಱು ನೇರನ್ ತರಿಪ್ಪಳ್ನನ್ ತಂದೈಯೈನಾಂ
  ವಾಯಾರ ವಾೞ್ತ್ತಿನುಂ ವೈಯಿನುಂ ತನ್ನಿಟೈ ವಂದಿತುನೀ
  ಈಯಾಯ್ ಎನಿಲ್ಅರುಳ್ ವಾನ್ಎನ್ ಱುನೈಯಟುತ್ ತೇನ್ಉಮೈಯಾಳ್
  ನೇಯಾ ಮನಮಿರಙ್ ಕಾಯಾಎನ್ ಎಣ್ಣಂ ನೆಱಿಪ್ಪಟವೇ.
 • 30. ನಟುಂಪಾಟ್ಟೈ ನಾವಲನ್ ವಾಯ್ತ್ತಿರುಪ್ ಪಾಟ್ಟೈ ನಯಂದಿಟ್ಟನೀ
  ಕುಟುಂಪಾಟ್ಟೈ ಮೇಱ್ಕೊಣ್ಟ ಎನ್ತಮಿೞ್ಪ್ ಪಾಟ್ಟೈಯುಂ ಕೊಣ್ಟೆನುಳ್ಳತ್
  ತಿಟುಂಪಾಟ್ಟೈ ನೀಕ್ಕಿಲೈ ಎನ್ನಿನುನ್ ತುನ್ಪತ್ ತಿೞುಕ್ಕುಱ್ಱುನಾನ್
  ಪಟುಂಪಾಟ್ಟೈ ಯಾಯಿನುಂ ಪಾರ್ತ್ತಿರಙ್ ಕಾಯ್ಎಂ ಪರಞ್ಸುಟರೇ.
 • 31. ಏಟ್ಟಾಲುಙ್ ಕೇಳಯಲ್ ಎನ್ಪಾರೈ ನಾನ್ಸಿರಿತ್ ತೆನ್ನೈವೆಟ್ಟಿಪ್
  ಪೋಟ್ಟಾಲುಂ ವೇಱಿಟಂ ಕೇಳೇನ್ಎನ್ ನಾಣೈಪ್ ಪುಱಂವಿಟುತ್ತುಕ್
  ಕೇಟ್ಟಾಲುಂ ಎನ್ನೈ ಉಟೈಯಾ ನಿಟಞ್ಸೆನ್ಱು ಕೇಟ್ಪನೆನ್ಱೇ
  ನೀಟ್ಟಾಲುಂ ವಾಯುರೈಪ್ ಪಾಟ್ಟಾಲುಞ್ ಸೊಲ್ಲಿ ನಿಱುತ್ತುವನೇ.
 • 32. ಸೀರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ಕೂಟಲಿಲ್ ಪಾಣನುಕ್ ಕಾಟ್ಪಟಸ್ ಸೆನ್ಱಅನ್ನಾಳ್
  ವೇರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ವೆಂಮಣಲ್ ಎನ್ತಲೈ ಮೇಲ್ವೈಕ್ಕು ಮೆಲ್ಲಟಿಕ್ಕುಪ್
  ಪೇರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ತೋಱುಂ ಉಱುತ್ತಿಯ ತೋಎನಪ್ ಪೇಸಿಎಣ್ಣಿಪ್
  ಪಾರ್ಕ್ಕಿನ್ಱ ತೋಱುಂಎನ್ ಕಣ್ಣೇಎನ್ ಉಳ್ಳಂ ಪತೈಕ್ಕಿನ್ಱತೇ.
 • 33. ನೀಯೇಎನ್ ತಂದೈ ಅರುಳುಟೈ ಯಾಯ್ಎನೈ ನೇರ್ಂದುಪೆಱ್ಱ
  ತಾಯೇನಿನ್ ಪಾಲಿಟತ್ ತೆಂಪೆರು ಮಾಟ್ಟಿಇತ್ ತನ್ಮೈಯಿನಾಲ್
  ನಾಯೇನ್ ಸಿಱಿತುಙ್ ಕುಣಮಿಲನ್ ಆಯಿನುಂ ನಾನುಂಉಙ್ಕಳ್
  ಸೇಯೇ ಎನೈಪ್ಪುಱಂ ವಿಟ್ಟಾಲ್ ಉಲಕಞ್ ಸಿರಿತ್ತಿಟುಮೇ.
 • 34. ತೆರುಳುಂ ಪೊರುಳುಂನಿನ್ ಸೀರರು ಳೇಎನತ್ ತೇರ್ಂದಪಿನ್ಯಾನ್
  ಮರುಳುಂ ಪುವನತ್ ತೊರುವರೈ ಯೇನು ಮತಿತ್ತತುಣ್ಟೋ
  ವೆರುಳುಂ ಪುವಿಯಿಲ್ ತುಯರಾಲ್ ಕಲಙ್ಕಿ ವೆತುಂಪುಕಿನ್ಱೇನ್
  ಇರುಳುಂ ಕರುಮಣಿ ಕಣ್ಟಾ ಅಱಿಂದುಂ ಇರಙ್ಕಿಲೈಯೇ.
 • 35. ಪೆಣ್ಣಾನ್ ಮಯಙ್ಕುಂ ಎಳಿಯೇನೈ ಆಳಪ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ
  ಅಣ್ಣಾನಿನ್ ಉಳ್ಳಂ ಇರಙ್ಕಾತ ವಣ್ಣಂ ಅಱಿಂದುಕೊಣ್ಟೇನ್
  ಕಣ್ಣಾರ್ ಉಲಕಿಲ್ಎನ್ ತುನ್ಪಮೆಲ್ ಲಾಂವೆಳಿ ಕಾಣಿಲಿಂದ
  ಮಣ್ಣಾ ಪಿಲತ್ತೊಟು ವಿಣ್ಣಾಟುಙ್ ಕೊಳ್ಳೈ ವೞಙ್ಕುಮೆನ್ಱೇ.
 • 36. ನೆಱಿಕೊಣ್ಟ ನಿನ್ನಟಿತ್ ತಾಮರೈಕ್ ಕಾಟ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ಱಎನ್ನೈಕ್
  ಕುಱಿಕೊಣ್ಟ ವಾೞ್ಕ್ಕೈತ್ ತುಯರಾಂ ಪೆರಿಯ ಕೊಟುಙ್ಕಲಿಪ್ಪೇಯ್
  ಮುಱಿಕೊಣ್ ಟಲೈಕ್ಕ ವೞಕ್ಕೋ ವಳರ್ತ್ತ ಮುಟಕ್ಕಿೞನಾಯ್
  ವೆಱಿಕೊಣ್ಟ ತೇನುಂ ವಿಟತ್ತುಣಿ ಯಾರ್ಇವ್ ವಿಯನಿಲತ್ತೇ.
 • 37. ಮತಿಯಾಮಲ್ ಆರೈಯುಂ ನಾನ್ಇಱು ಮಾಂದು ಮಕಿೞ್ಕಿನ್ಱತೆಂ
  ಪತಿಯಾಂ ಉನತು ತಿರುವರುಟ್ ಸೀರುರಂ ಪಱ್ಱಿಯನ್ಱೋ
  ಎತಿಯಾರ್ ಪಟಿನುಂ ಇಟರ್ಪ್ಪಟ್ ಟಲೈಯಇವ್ ವೇೞೈಕ್ಕೆನ್ನ
  ವಿತಿಯಾ ಇನಿಪ್ಪಟ ಮಾಟ್ಟೇನ್ ಅರುಳ್ಸೆಯ್ ವಿಟೈಯವನೇ.
 • 38. ಕಱ್ಕೋಟ್ಟೈ ನೆಞ್ಸರುನ್ ತಂಪಾಲ್ ಅಟುತ್ತವರ್ ಕಟ್ಕುಸ್ಸುಂಮಾಸ್
  ಸೊಱ್ಕೋಟ್ಟೈ ಯಾಯಿನುಂ ಕಟ್ಟುವರ್ ನಿನ್ನೈತ್ ತುಣಿಂದಟುತ್ತೇನ್
  ಅಱ್ಕೋಟ್ಟೈ ನೆಞ್ಸುಟೈ ಯೇನುಕ್ ಕಿರಙ್ಕಿಲೈ ಅನ್ಱುಲವಾ
  ನೆಱ್ಕೋಟ್ಟೈ ಈಂದವನ್ ನೀಯಲ್ಲೈ ಯೋಮುಕ್ಕಣ್ ನಿನ್ಮಲನೇ.
 • 39. ಆತಿಕ್ಕ ಮಾಯೈ ಮನತ್ತೇನ್ ಕವಲೈ ಅಟುತ್ತಟುತ್ತು
  ವಾತಿಕ್ಕ ನೊಂದು ವರುಂದುಕಿನ್ ಱೇನ್ನಿನ್ ವೞಕ್ಕಂಎಣ್ಣಿಸ್
  ಸೋತಿಕ್ಕ ಎನ್ನೈತ್ ತೊಟಙ್ಕೇಲ್ ಅರುಳತ್ ತೊಟಙ್ಕುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಪೋತಿಕ್ಕ ವಲ್ಲನಱ್ ಸೇಯ್ಉಮೈ ಯೋಟೆನ್ನುಳ್ ಪುಕ್ಕವನೇ.
 • 40. ಪಿಱೈಮುಟಿತ್ ತಾಣ್ಟೊರು ಪೆಣ್ಮುಟಿತ್ ತೋರ್ಪಿಳ್ಳೈಪ್ ಪೇರ್145ಮುಟಿತ್ತ
  ನಿಱೈಮುಟಿತ್ ತಾಣ್ಟವಞ್ ಸೆವ್ವೇಣಿ ಸೆಯ್ತಿಟ ನಿತ್ತಮನ್ಱಿನ್
  ಮಱೈಮುಟಿತ್ ತಾಣ್ಟವಞ್ ಸೆಯ್ವೋಯ್ಎನ್ ಪಾಲರುಳ್ ವೈತ್ತೆಳಿಯೇನ್
  ಕುಱೈಮುಟಿತ್ ತಾಣ್ಟುಕೊಳ್ ಎನ್ನೇ ಪಲಮುಱೈ ಕೂಱುವತೇ.
 • 41. ನಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ಪೊನ್ನಟಿ ನೀೞಲಿಲ್ ನಾನ್ವಂದು ನಣ್ಣುಮಟ್ಟುಂ
  ತಿಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ನಿನ್ಪುಕೞ್ ಅಲ್ಲಾಲ್ ಪಿಱರ್ಪುಕೞ್ ಸೆಪ್ಪವೈಯೇಲ್
  ವಿಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ಕಣ್ಟತ್ ತರುಟ್ಕುನ್ಱ ಮೇಇಮ ವೆಱ್ಪುಟೈಯಾಳ್
  ಇಟಙ್ಕೊಣ್ಟ ತೆಯ್ವತ್ ತನಿಮುತ ಲೇಎಂ ಇಱೈಯವನೇ.
 • 42. ವಿೞಿಕ್ಕಞ್ಸ ನಂದರುಂ ಮಿನ್ನಾರ್ತಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ವೀೞ್ಂದಯಲೋರ್
  ಮೊೞಿಕ್ಕಞ್ಸಿ ಉಳ್ಳಂ ಪೊಱಾತುನಿನ್ ನಾಮ ಮೊೞಿಂದೆಳಿಯೇನ್
  ಕುೞಿಕ್ಕಞ್ಸಿ ಪೋನ್ಮಯಙ್ ಕಿನ್ಱೇನ್146ಅರುಳಕ್ ಕುಱಿತ್ತಿಲೈಯೇಲ್
  ಪೞಿಕ್ಕಞ್ಸಿ ನೋಯ್ಇನ್ನುಂ ಎನ್ಪೞಿಕ್ ಕಞ್ಸಪ್ ಪಟುಮುನಕ್ಕೇ.
 • 43. ಸೇಲ್ವೈಕ್ಕುಂ ಕಣ್ಣುಮೈ ಪಾಕಾನಿನ್ ಸಿತ್ತಂ ತಿರುವರುಳ್ಎನ್
  ಪಾಲ್ವೈಕ್ಕು ಮೇಲ್ಇಟರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಎನೈವಿಟ್ಟಪ್ ಪಾಲ್ನಟಕ್ಕಕ್
  ಕಾಲ್ವೈಕ್ಕು ಮೇನಱ್ ಸುಕವಾೞ್ವೆನ್ ಮೀತಿನಿಲ್ ಕಣ್ವೈಕ್ಕುಮೇ
  ಮಾಲ್ವೈಕ್ಕು ಮಾಯೈಕಳ್ ಮಣ್ವೈಕ್ಕು ಮೇತಙ್ಕಳ್ ವಾಯ್ತನಿಲೇ.
 • 44. ಒರುಮಾತು ಪೆಱ್ಱ ಮಕನ್ಪೊರುಟ್ ಟಾಕ ಉವಂದುಮುನ್ನಂ
  ವರುಮಾಮ ನಾಕಿ ವೞಕ್ಕುರೈತ್ ತೋಯ್ಎನ್ ವೞಕ್ಕುರೈತ್ತಱ್
  ಕಿರುಮಾ ನಿಲತ್ತತು ಪೋಲ್ವೇಟಙ್ ಕಟ್ಟ ಇರುತ್ತಿಕೊಲೋ
  ತಿರುಮಾಲ್ ವಣಙ್ಕುಂ ಪತತ್ತವ ಯಾನುನ್ ಸಿಱುವನನ್ಱೇ.
 • 45. ಮುನ್ನಞ್ಸ ಮುಣ್ಟ ಮಿಟಱ್ಱರ ಸೇನಿನ್ ಮುೞುಕ್ಕರುಣೈ
  ಅನ್ನಞ್ ಸುಕಂಪೆಱ ಉಣ್ಟುಂಉನ್ ಪಾಲ್ಅನ್ ಪಟೈಂದಿಲತಾಲ್
  ಕನ್ನೆಞ್ಸ ಮೋಕಟ್ಟೈ ವನ್ನೆಞ್ಸ ಮೋಎಟ್ಟಿಕ್ ಕಾಯ್ನೆಞ್ಸಮೋ
  ಎನ್ನೆಞ್ಸಂ ಎನ್ನೆಞ್ಸ ಮೋತೆರಿ ಯೇನ್ಇತಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ವತೇ.
 • 46. ವಾನಂ ವಿಟಾತುಱು ಕಾಲ್ಪೋಲ್ಎನ್ ತನ್ನೈ ವಳೈಂದುಕೊಣ್ಟ
  ಮಾನಂ ವಿಟಾತಿತಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ಕು ವೇನ್ನಿನ್ನೈ ವಂದಟುತ್ತೇನ್
  ಊನಂ ವಿಟಾತುೞಲ್ ನಾಯೇನ್ ಪಿೞೈಯೈ ಉಳಙ್ಕೊಣ್ಟಿಟೇಲ್
  ಞಾನಂ ವಿಟಾತ ನಟತ್ತೋಯ್ನಿನ್ ತಣ್ಣರುಳ್ ನಲ್ಕುಕವೇ.
 • 47. ನಾಯುಞ್ ಸೆಯಾತ ನಟೈಯುಟೈ ಯೇನುಕ್ಕು ನಾಣಮುಂಉಳ್
  ನೋಯುಞ್ ಸೆಯಾನಿನ್ಱ ವನ್ಮಿಟಿ ನೀಕ್ಕಿನನ್ ನೋನ್ಪಳಿತ್ತಾಯ್
  ಪೇಯುಞ್ ಸೆಯಾತ ಕೊಟುಂದವತ್ ತಾಲ್ಪೆಱ್ಱ ಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕುನಲ್
  ತಾಯುಂ ಸೆಯಾಳ್ಇಂದ ನನ್ಱಿಕಣ್ ಟಾಯ್ಸೆಞ್ ಸಟೈಯವನೇ.
 • 48. ಉರುವತ್ತಿ ಲೇಸಿಱಿ ಯೇನಾಕಿ ಯೂಕತ್ತಿ ಲೊನ್ಱುಮಿನ್ಱಿತ್
  ತೆರುವತ್ತಿ ಲೇಸಿಱು ಕಾಲ್ವೀಸಿ ಯಾಟಿಟಸ್ ಸೆನ್ಱಅಂದಪ್
  ಪರುವತ್ತಿ ಲೇನಲ್ ಅಱಿವಳಿತ್ ತೇಉನೈಪ್ ಪಾಟಸ್ಸೆಯ್ತಾಯ್
  ಅರುವತ್ತಿ ಲೇಉರು ವಾನೋಯ್ನಿನ್ ತಣ್ಣಳಿ ಯಾರ್ಕ್ಕುಳತೇ.
 • 49. ಮಾನೆೞುನ್ ತಾಟುಙ್ ಕರತ್ತೋಯ್ನಿನ್ ಸಾಂದ ಮನತ್ತಿಲ್ಸಿನನ್
  ತಾನೆೞನ್ ತಾಲುಂ ಎೞುಕಎನ್ ಱೇಎನ್ ತಳರ್ವೈಎಲ್ಲಾಂ
  ಊನೆೞುನ್ ತಾರ್ಕ್ಕನಿನ್ ಪಾಲ್ಉರೈಪ್ ಪೇನ್ಅನ್ಱಿ ಊರ್ಕ್ಕುರೈಕ್ಕ
  ನಾನೆೞುನ್ ತಾಲುಂಎನ್ ನಾಎೞು ಮೋಮೊೞಿ ನಲ್ಕಿಟವೇ.
 • 50. ವನಮೆೞುನ್ ತಾಟುಞ್ ಸಟೈಯೋಯ್ನಿನ್ ಸಿತ್ತ ಮಕಿೞ್ತಲನ್ಱಿಸ್
  ಸಿನಮೆೞುನ್ ತಾಲುಂ ಎೞುಕಎನ್ ಱೇಎನ್ ಸಿಱುಮೈಯೈನಿನ್
  ಮುನಮೆೞುನ್ ತಾಱ್ಱುವ ತಲ್ಲಾಲ್ ಪಿಱರ್ಕ್ಕು ಮೊೞಿಂದಿಟಎನ್
  ಮನಮೆೞುನ್ ತಾಲುಂಎನ್ ವಾಯ್ಎೞು ಮೋಉಳ್ಳ ವಾಱಿತುವೇ.
 • 51. ಸಿಱ್ಪರ ಮೇಎಞ್ ಸಿವಮೇ ತಿರುವರುಳ್ ಸೀರ್ಮಿಕುಂದ
  ಕಱ್ಪಕ ಮೇಉನೈಸ್ ಸಾರ್ಂದೋರ್ಕ್ ಕಳಿಕ್ಕುನಿನ್ ಕೈವೞಕ್ಕಂ
  ಅಱ್ಪಮನ್ ಱೇಪಲ ಅಣ್ಟಙ್ ಕಳಿನ್ಅಟಙ್ ಕಾತತೆನ್ಱೇ
  ನಱ್ಪರ ಞಾನಿಕಳ್ ವಾಸಕತ್ ತಾಲ್ಕಣ್ಟು ನಾಟಿನನೇ.
 • 52. ವರುಞ್ಸೆಲ್ಲುಳ್148 ನೀರ್ಮಱುತ್ ತಾಲುಂ ಕರುಣೈ ಮಱಾತಎಙ್ಕಳ್
  ಪೆರುಞ್ಸೆಲ್ವ ಮೇಎಞ್ ಸಿವಮೇ ನಿನೈತ್ತೊೞಪ್ ಪೆಱ್ಱುಂಇಙ್ಕೇ
  ತರುಞ್ಸೆಲ್ ಅರಿಕ್ಕು ಮರಂಪೋಲ್ ಸಿಱುಮೈತ್ ತಳರ್ನಟೈಯಾಲ್
  ಅರುಞ್ಸೆಲ್ಲಲ್ ಮೂೞ್ಕಿನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್ ಇತುನಿನ್ ಅರುಟ್ಕೞಕೇ.
 • 53. ಕರುಮುಕ ನೀಕ್ಕಿಯ ಪಾಣನುಕ್ ಕೇಕನ ಕಙ್ಕೊಟುಕ್ಕತ್
  ತಿರುಮುಕಂ ಸೇರಱ್ ಕಳಿತ್ತೋಯ್ಎನ್ ಱುನ್ನೈತ್ ತೆರಿಂದಟುತ್ತೆನ್
  ಒರುಮುಕಂ ಪಾರ್ತ್ತರುಳ್ ಎನ್ಕಿನ್ಱ ಏೞೈಕ್ ಕುತವಿಲೈಯೇಲ್
  ಉರುಮುಕ149 ವಾರ್ಕ್ಕುಂ ವಿಟೈಯೋಯ್ ಎವರ್ಮಱ್ ಱುತವುವರೇ.
 • 54. ಮರುಪ್ಪಾ ವನತ್ತುಱ್ಱ ಮಾಣಿಕ್ಕು ಮನ್ನನ್ ಮನಮಱಿಂದೋರ್
  ತಿರುಪ್ಪಾ ಸುರಞ್ಸೆಯ್ತು ಪೊಱ್ಕಿೞಿ ಈಂದನಿನ್ ಸೀರ್ನಿನೈಂದೇ
  ವಿರುಪ್ಪಾ ನಿನೈಯಟುತ್ ತೇನ್ಎನಕ್ ಕೀಂದಿಟ ವೇಇನ್ಱೆನ್ನೈ
  ಕರುಪ್ಪಾನಿನ್ ಸಿತ್ತಂ ತಿರುಪ್ಪಾಯ್ಎನ್ ಮೀತು ಕಱೈಕ್ಕಣ್ಟನೇ.
 • 55. ಪೀೞೈಯೈ ಮೇವುಂಇವ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿ ಲೇಮನಂ ಪೇತುಱ್ಱಇವ್
  ಏೞೈಯೈ ನೀವಿಟ ಲಾಮೋ ಅಟಿಮೈಕ್ ಕಿರಙ್ಕುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಮಾೞೈಯೈಪ್150 ಪೋನ್ಮುನ್ನರ್ತ್ ತಾಙ್ಕೊಣ್ಟು ವೈತ್ತು ವಳರ್ತ್ತಇಳ
  ವಾೞೈಯೈತ್ ತಾಂಪಿನ್ನರ್ ನೀರ್ವಿಟ ಲಿನ್ಱಿ ಮಱುಪ್ಪತುಣ್ಟೇ.
 • 56. ಕರುತ್ತಱಿ ಯಾಸ್ಸಿಱಿ ಯೇನ್ಪಟುನ್ ತುನ್ಪಕ್ ಕಲಕ್ಕಮೆಲ್ಲಾಂ
  ಉರುತ್ತಱಿ ಯಾಮೈ ಪೊಱುತ್ತರುಳ್ ಈಪವರ್ ಉನ್ನೈಯನ್ಱಿತ್
  ತಿರುತ್ತಱಿ ಯಾರ್ಪಿಱರ್ ಅನ್ಱೇಮೆನ್ ಕನ್ಱಿನ್ ಸಿಱುಮೈಒನ್ಱುಂ
  ಎರುತ್ತಱಿ ಯಾತುನಱ್ ಸೇತಾ ಅಱಿಯುಂ ಇರಙ್ಕುಕವೇ.
 • 57. ವಾನ್ವೇಣ್ಟಿಕ್ ಕೊಣ್ಟ ಮರುಂದೋಮುಕ್ ಕಣ್ಕೊಣ್ಟ ವಳ್ಳಲುನ್ನೈ
  ನಾನ್ವೇಣ್ಟಿಕ್ ಕೊಣ್ಟತು ನಿನ್ನಟಿ ಯಾರ್ಕ್ಕು ನಕೈತರುಮೀ
  ತೇನ್ವೇಣ್ಟಿಕ್ ಕೊಣ್ಟನೈ ಎನ್ಪಾರ್ ಇತಱ್ಕಿನ್ನುಂ ಏನಿರಙ್ಕಾಯ್
  ತಾನ್ವೇಣ್ಟಿಕ್ ಕೊಣ್ಟ ಅಟಿಮೈಕ್ಕುಕ್ ಕೂೞಿಟತ್ ತಾೞ್ಪ್ಪತುಣ್ಟೇ.
 • 58. ಪೈಯುರೈತ್ ತಾಟುಂ ಪಣಿಪ್ಪುಯತ್ ತೋಯ್ತಮೈಪ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೋರ್
  ಉಯ್ಯುರೈತ್ ತಾವುಳ್ಳ ತಿಲ್ಲತೆನ್ ಱಿಲ್ಲತೈ ಉಳ್ಳತೆನ್ಱೇ
  ಪೊಯ್ಯುರೈತ್ ತಾಲುಂ ತರುವಾರ್ ಪಿಱರ್ಅತು ಪೋಲನ್ಱಿನಾನ್
  ಮೆಯ್ಯುರೈತ್ ತಾಲುಂ ಇರಙ್ಕಾಮೈ ನಿನ್ನರುಳ್ ಮೆಯ್ಕ್ಕೞಕೇ.
 • 59. ಮಟಲ್ವಱ್ಱಿ ನಾಲುಂ ಮಣಂವಱ್ಱು ಱಾತ ಮಲರೆನಎನ್
  ಉಟಲ್ವಱ್ಱಿ ನಾಲುಂಎನ್ ಉಳ್ವಱ್ಱು ಮೋತುಯರ್ ಉಳ್ಳವೆಲ್ಲಾಂ
  ಅಟಲ್ವಱ್ಱು ಱಾತನಿನ್ ತಾಟ್ಕನ್ಱಿ ಈಙ್ಕಯ ಲಾರ್ಕ್ಕುರೈಯೇನ್
  ಕಟಲ್ವಱ್ಱಿ ನಾಲುಂ ಕರುಣೈವಱ್ ಱಾತಮುಕ್ ಕಣ್ಣವನೇ.
 • 60. ಎಳ್ಳಿರುಕ್ ಕಿನ್ಱತಱ್ ಕೇನುಞ್ ಸಿಱಿತಿಟ ಮಿನ್ಱಿಎನ್ಪಾನ್
  ಮುಳ್ಳಿರುಕ್ ಕಿನ್ಱತು ಪೋಲುಱ್ಱ ತುನ್ಪ ಮುಯಕ್ಕಮೆಲ್ಲಾಂ
  ವೆಳ್ಳಿರುಕ್ ಕಿನ್ಱವರ್ ತಾಮುಙ್ಕಣ್ ಟಾರ್ಎನಿಲ್ ಮೇವಿಎನ್ಱನ್
  ಉಳ್ಳಿರುಕ್ ಕಿನ್ಱನಿನ್ ತಾಟ್ಕೋತಲ್ ಎನ್ಎಂ ಉಟೈಯವನೇ.
 • 61. ಪೊನ್ಕಿನ್ಱು151 ಪೂತ್ತ ಸಟೈಯಾಯ್ಇವ್ ವೇೞೈಕ್ಕುನ್ ಪೊನ್ನರುಳಾಂ
  ನನ್ಕಿನ್ಱು ನೀತರಲ್ ವೇಣ್ಟುಂಅನ್ ತೋತುಯರ್ ನಣ್ಣಿಎನ್ನೈತ್
  ತಿನ್ಕಿನ್ಱ ತೇಕೊಟುಂ ಪಾಂಪೈಯುಂ ಪಾಲುಣಸ್ ಸೆಯ್ತುಕೊಲಾರ್
  ಎನ್ಕಿನ್ಱ ಞಾಲಂ ಇೞುಕ್ಕುರೈ ಯಾತೆಱ್ ಕಿರಙ್ಕಿಟಿನೇ.
 • 62. ವಾಯ್ಮೂಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಪವರ್ ಪೋಲೇಎನ್ ಉಳ್ಳತ್ತೈ ವನ್ತುಯರಾಂ
  ಪೇಯ್ಮೂಟಿಕ್ ಕೊಣ್ಟತೆನ್ ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಮುಕತ್ತಿಲ್ ಪಿಱಙ್ಕುಕೈಯೈಸ್
  ಸೇಯ್ಮೂಟಿಕ್ ಕೊಣ್ಟುನಱ್ ಪಾಱ್ಕೞಕ್ ಕಣ್ಟುನ್ ತಿಕೞ್ಮುಲೈಯೈತ್
  ತಾಯ್ಮೂಟಿಕ್ ಕೊಳ್ಳುವ ತುಣ್ಟೋ ಅರುಳುಕ ಸಙ್ಕರನೇ.
 • 63. ಕೋಳ್ವೇಣ್ಟುಂ ಏೞೈ ಮನತ್ತಿನೈ ವೇಱುಱ್ಱುಕ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೊಳ್ಳಿತ್
  ತೇಳ್ವೇಣ್ಟು ಮೋಸುಟತ್ ತೀವೇಣ್ಟು ಮೋವತೈ ಸೆಯ್ತಿಟಓರ್
  ವಾಳ್ವೇಣ್ಟು ಮೋಕೊಟುನ್ ತುನ್ಪೇ ಅತಿಲ್ಎಣ್ ಮಟಙ್ಕುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಆಳ್ವೇಣ್ಟು ಮೇಲ್ಎನ್ನೈ ಆಳ್ವೇಣ್ಟುಂ ಎನ್ನುಳ್ ಅಞರ್ಒೞಿತ್ತೇ.
 • 64. ವಿಟೈಯಿಲೈ ಯೋಅತನ್ ಮೇಲೇಱಿ ಎನ್ಮುನ್ ವಿರೈಂದುವರಪ್
  ಪಟೈಯಿಲೈ ಯೋತುಯರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ತುಣಿಕ್ಕಪ್ ಪತಙ್ಕೊಳರುಟ್
  ಕೊಟೈಯಿಲೈ ಯೋಎನ್ ಕುಱೈತೀರ ನಲ್ಕಕ್ ಕುಲವುಂಎನ್ತಾಯ್
  ಪುಟೈಯಿಲೈ ಯೋಎನ್ ತನಕ್ಕಾಕಪ್ ಪೇಸಎಂ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ.
 • 65. ನಱೈಯುಳ ತೇಮಲರ್ಕ್ ಕೊನ್ಱೈಕೊಣ್ ಟಾಟಿಯ ನಱ್ಸಟೈಮೇಲ್
  ಪಿಱೈಯುಳ ತೇಕಙ್ಕೈಪ್ ಪೆಣ್ಣುಳ ತೇಪಿಱಙ್ ಕುಙ್ಕೞುತ್ತಿಲ್
  ಕಱೈಯುಳ ತೇಅರುಳ್ ಎಙ್ಕುಳ ತೇಇಕ್ ಕಟೈಯವನೇನ್
  ಕುಱೈಯುಳ ತೇಎನ್ ಱರಱ್ಱವುಂ ಸಱ್ಱುಙ್ ಕುಱಿತ್ತಿಲತೇ.
 • 66. ಸಿನತ್ತಾಲುಂ ಕಾಮತ್ತಿ ನಾಲುಂಎನ್ ತನ್ನೈತ್ ತಿಕೈಪ್ಪಿಕ್ಕುಂಇಂ
  ಮನತ್ತಾಲ್ ಉಱುಂದುಯರ್ ಪೋತಾಮೈ ಎನ್ಱು ಮತಿತ್ತುಸ್ಸುಱ್ಱುಂ
  ಇನತ್ತಾಲುಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ ಇಟುಂಪೈಯಿ ನಾಲುಂ ಇಳೈಕ್ಕವೈತ್ತಾಯ್
  ಅನತ್ತಾನ್ ಪುಕೞುಂ ಪತತ್ತೋಯ್ ಇತುನಿನ್ ಅರುಟ್ಕೞಕೇ.
 • 67. ಪುಲ್ಲಳ ವಾಯಿನುಂ ಈಯಾರ್ತಂ ವಾಯಿಲ್ ಪುಕುಂದುಪುಕೞ್ಸ್
  ಸೊಲ್ಲಳ ವಾನಿನ್ ಱಿರಪ್ಪೋರ್ ಇರಕ್ಕನಱ್ ಸೊನ್ನಙ್ಕಳೈಕ್
  ಕಲ್ಲಳ152 ವಾತ್ತರು ಕಿನ್ಱೋರ್ತಂ ಪಾಲುಙ್ ಕರುತಿಸ್ಸೆನ್ಱೋರ್
  ನೆಲ್ಲಳ ವಾಯಿನುಂ ಕೇಳೇನ್ನಿನ್ ಪಾಲನ್ಱಿ ನಿನ್ಮಲನೇ.
 • 68. ಪಿಱೈಸೂೞ್ಂದ ವೇಣಿ ಮುಟಿಕ್ಕನಿ ಯೇಎಂ ಪೆರುಞ್ಸೆಲ್ವಮೇ
  ಕಱೈಸೂೞ್ಂದ ಕಣ್ಟತ್ತೆಂ ಕಱ್ಪಕ ಮೇನುತಱ್ ಕಟ್ಕರುಂಪೇ
  ಮಱೈಸೂೞ್ಂದ ಮನ್ಱೊಳಿರ್ ಮಾಮಣಿ ಯೇಎನ್ ಮನಮುೞುತುಂ
  ಕುಱೈಸೂೞ್ಂದು ಕೊಣ್ಟತೆನ್ ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಅಕಱ್ಱಕ್ ಕುಱಿತ್ತರುಳೇ.
 • 69. ಕಣ್ಕಟ್ಟಿ ಆಟುಂ ಪರುವತ್ತಿ ಲೇಮುಲೈ ಕಣ್ಟಒರು
  ಪೆಣ್ಕಟ್ಟಿ ಯಾಳ ನಿನೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಓರ್ಸಿಱು ಪಿಳ್ಳೈಯೈಪ್ಪೋಲ್
  ಎಣ್ಕಟ್ಟಿ ಯಾನುನ್ ಅರುಳ್ವಿೞೈನ್ ತೇನ್ಸಿವ ನೇಎನ್ನೆಞ್ಸಂ
  ಪುಣ್ಕಟ್ಟಿ ಯಾಯ್ಅಲೈಕ್ ಕಿನ್ಱತು ಮಣ್ಕಟ್ಟಿಪ್ ಪೋಲುತಿರ್ಂದೇ.
 • 70. ಮೆಯ್ವಿಟ್ಟ ವಞ್ಸಕ ನೆಞ್ಸಾಲ್ ಪಟುಂದುಯರ್ ವೆನ್ನೆರುಪ್ಪಿಲ್
  ನೆಯ್ವಿಟ್ಟ ವಾಱಿಂದ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿನ್ ವಾತನೈ ನೇರಿಟ್ಟತಾಲ್
  ಪೊಯ್ವಿಟ್ಟ ನೆಞ್ಸುಱುಂ ಪೊಱ್ಪತತ್ ತೈಯ ಇಪ್ ಪೊಯ್ಯನೈನೀ
  ಕೈವಿಟ್ ಟಿಟನಿನೈ ಯೇಲ್ಅರುಳ್ ವಾಯ್ಕರು ಣೈಕ್ಕಟಲೇ.
 • 71. ಅರುಟ್ಕಟ ಲೇಅಕ್ ಕಟಲಮು ತೇಅವ್ ವಮುತತ್ತುಱ್ಱ
  ತೆರುಟ್ಸುವೈ ಯೇಅಸ್ ಸುವೈಪ್ಪಯ ನೇಮಱೈಸ್ ಸೆನ್ನಿನಿನ್ಱ
  ಪೊರುಟ್ಪತ ಮೇಅಪ್ ಪತತ್ತರ ಸೇನಿನ್ ಪುಕೞ್ನಿನೈಯಾ
  ಇರುಟ್ಕುಣ ಮಾಯೈ ಮನತ್ತೇ ನೈಯುಂಉವನ್ ತೇನ್ಱುಕೊಳ್ಳೇ.
 • 72. ಅಣ್ಟಙ್ಕಣ್ ಟಾನುಂ ಅಳಂದಾನುಂ ಕಾಣ್ಟಱ್ ಕರಿಯವನಿನ್
  ಕಣ್ಟಙ್ಕಣ್ ಟಾರ್ಕ್ಕುಞ್ ಸಟೈಮೇಲ್ ಕುಱೈಂದ ಕಲೈಮತಿಯಿನ್
  ತುಣ್ಟಙ್ಕಣ್ ಟಾರ್ಕ್ಕುಂ ಪಯಮುಳ ತೋಎನಸ್ ಸೂೞ್ಂದಟೈಂದೇನ್
  ತೊಣ್ಟನ್ಕಣ್ ಟಾಳ್ಪಲ ತೆಣ್ಟನ್ಕಣ್ ಟಾಯ್ನಿನ್ ತುಣೈಯಟಿಕ್ಕೇ.
 • 73. ತೇಟ್ಟಕ್ಕಣ್ ಟೇರ್ಮೊೞಿಪ್ ಪಾಕಾ ಉಲಕಿಲ್ ಸಿಲರ್ಕುರಙ್ಕೈ
  ಆಟ್ಟಕ್ಕಣ್ ಟೇನ್ಅನ್ಱಿ ಅಕ್ಕುರಙ್ ಕಾಲ್ಅವರ್ ಆಟಸ್ಸಱ್ಱುಂ
  ಕೇಟ್ಟುಕ್ಕಣ್ ಟೇನಿಲೈ ನಾನೇೞೈ ನೆಞ್ಸಕ್ ಕಿೞಕ್ಕುರಙ್ಕಾಲ್
  ವೇಟ್ಟುಕ್ಕೊಣ್ ಟಾಟುಕಿನ್ ಱೇನ್ಇತು ಸಾನ್ಱ ವಿಯಪ್ಪುಟೈತ್ತೇ.
 • 74. ಪೋಕಙ್ಕೊಣ್ ಟಾರ್ತ್ತ ಅರುಳಾರ್ ಅಮುತಪ್ ಪುಣರ್ಮುಲೈಯೈಪ್
  ಪಾಕಙ್ಕೊಣ್ ಟಾರ್ತ್ತ ಪರಂಪೊರು ಳೇನಿನ್ ಪತನಿನೈಯಾ
  ವೇಕಙ್ಕೊಣ್ ಟಾರ್ತ್ತ ಮನತ್ತಾಲ್ಇವ್ ವೇೞೈ ಮೆಲಿಂದುಮಿಕಸ್
  ಸೋಕಙ್ಕೊಣ್ ಟಾರ್ತ್ತುನಿಱ್ ಕಿನ್ಱೇನ್ ಅರುಳತ್ ತೊಟಙ್ಕುಕವೇ.
 • 75. ಇನ್ಱಲ ವೇನೆಟು ನಾಳಾಕ ಏೞೈಕ್ ಕೆತಿರ್ತ್ತತುನ್ಪಂ
  ಒನ್ಱಲ ವೇಪಲ ಎಣ್ಣಿಲ ವೇಉಱ್ ಱುರೈತ್ತತಯಲ್
  ಮನ್ಱಲ ವೇಪಿಱರ್ ನನ್ಱಲ ವೇಯೆನ ವಂದಕಯಕ್
  ಕನ್ಱಲ ವೇಪಸುಙ್ ಕನ್ಱಟಿ ಯೇನ್ಱನೈಕ್ ಕಾತ್ತರುಳೇ.
 • 76. ಪಟಿಪಟ್ಟ ಮಾಯೈಯಿನ್ ಪಾಱ್ಪಟ್ಟ ಸಾಲಪ್ ಪರಪ್ಪಿಱ್ಪಟ್ಟೇ
  ಮಿಟಿಪಟ್ಟ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿನ್ ಮೇಱ್ಪಟ್ಟ ತುನ್ಪ ವಿಸಾರತ್ತಿನಾಲ್
  ಅಟಿಪಟ್ಟ ನಾನುನಕ್ ಕಾಟ್ಪಟ್ಟುಂ ಇನ್ನುಂ ಅಲೈತಲ್ನನ್ಱೋ
  ಪಿಟಿಪಟ್ಟ ನೇರಿಟೈಪ್ ಪೆಣ್ಪಟ್ಟ ಪಾಕಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ.
 • 77. ಉಟೈಯಾಯ್ಎನ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ಒನ್ಱುಣ್ಟು ಕೇಟ್ಟರುಳ್ ಉನ್ನಟಿಸ್ಸೀರ್
  ತಟೈಯಾತುಂ ಇನ್ಱಿಪ್ ಪುಕಲ್ವತಲ್ ಲಾಲ್ಇಸ್ ಸಕತ್ತಿಟೈನಾನ್
  ನಟೈಯಾಲ್ ಸಿಱುಮೈಕೊಣ್ ಟಂದೋ ಪಿಱರೈ ನವಿನ್ಱವರ್ಪಾಲ್
  ಅಟೈಯಾ ಮೈಯುನೆಞ್ ಸುಟೈಯಾಮೈ ಯುಂದನ್ ತರುಳುಕವೇ.
 • 78. ತಞ್ಸಮೆನ್ ಱೇನಿನ್ಱ ನಾಯೇನ್ ಕುಱೈಯೈತ್ ತವಿರ್ಉನಕ್ಕೋರ್
  ಪಞ್ಸಮಿನ್ ಱೇಉಲ ಕೆಲ್ಲಾನಿನ್ ಸೀರರುಟ್ ಪಾಙ್ಕುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಎಞ್ಸನಿನ್ ಱೇಱ್ಕುನೈ ಯಲ್ಲಾಲ್ ತುಣೈಪಿಱಿ ತಿಲ್ಲೈಇತು
  ವಞ್ಸಮನ್ ಱೇನಿನ್ ಪತಙ್ಕಾಣ್ಕ ಮುಕ್ಕಣ್ ಮಣಿಸ್ಸುಟರೇ.
 • 79. ಪೊಱುತ್ತಾಲುಂ ನಾನ್ಸೆಯುಂ ಕುಱ್ಱಙ್ಕಳ್ ಯಾವುಂ ಪೊಱಾತೆನೈನೀ
  ಒಱುತ್ತಾಲುಂ ನನ್ಱಿನಿಕ್ ಕೈವಿಟ್ಟಿ ಟೇಲ್ಎನ್ ನುಟೈಯವನ್ನೀ
  ವೆಱುತ್ತಾಲುಂ ವೇಱಿಲೈ ವೇಱ್ಱೋರ್ ಇಟತ್ತೈ ವಿರುಂಪಿಎನ್ನೈ
  ಅಱುತ್ತಾಲುಞ್ ಸೆನ್ಱಿಟ ಮಾಟ್ಟೇನ್ ಎನಕ್ಕುನ್ ಅರುಳಿಟಮೇ.
 • 80. ಸೇಲ್ವರುಂ ಏರ್ವಿೞಿ ಮಙ್ಕೈಪಙ್ ಕಾಎನ್ ಸಿಱುಮೈಕಣ್ಟಾಲ್
  ಮೇಲ್ವರು ನೀವರತ್ ತಾೞ್ತ್ತಾಲುಂ ಉನ್ಱನ್ ವಿಯನ್ಅರುಟ್ಪೊಱ್
  ಕಾಲ್ವರು ಮೇಇಳಙ್ ಕನ್ಱೞತ್ ತಾಯ್ಪ್ಪಸುಕ್ ಕಾಣಿನ್ಮಟಿಪ್
  ಪಾಲ್ವರು ಮೇಮುಲೈಪ್ ಪಾಲ್ವರು ಮೇಪೆಱ್ಱ ಪಾವೈಕ್ಕುಮೇ.
 • 81. ವನ್ಪಟ್ಟ ಕೂಟಲಿಲ್ ವಾನ್ಪಟ್ಟ ವೈಯೈ ವರಂಪಿಟ್ಟನಿನ್
  ಪೊನ್ಪಟ್ಟ ಮೇನಿಯಿಲ್ ಪುಣ್ಪಟ್ಟ ಪೋತಿಲ್ ಪುವಿನಟೈಯಾಂ
  ತುನ್ಪಟ್ಟ ವೀರರ್ಅನ್ ತೋವಾತ ವೂರರ್ತಂ ತೂಯನೆಞ್ಸಂ
  ಎನ್ಪಟ್ಟ ತೋಇನ್ಱು ಕೇಟ್ಟಎನ್ ನೆಞ್ಸಂ ಇಟಿಪಟ್ಟತೇ.
 • 82. ನೀರ್ಸಿಂದುಂ ಕಣ್ಣುಂ ನಿಲೈಸಿಂದುಂ ನೆಞ್ಸಮುಂ ನೀಣಟೈಯಿಲ್
  ಸೀರ್ಸಿಂದು ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯುಂ ತೇನ್ಸಿಂದಿ ವಾಟಿಯ ಸೆಂಮಲರ್ಪೋಲ್
  ಕೂರ್ಸಿಂದು ಪುಂದಿಯುಂ ಕೊಣ್ಟುನಿನ್ ಱೇನ್ಉಟ್ ಕುಱೈಸಿಂದುಂವಾ
  ಱೋರ್ಸಿಂದು ಪೋಲರುಳ್ ನೇರ್ಸಿಂದನ್ ಏತ್ತುಂ ಉಟೈಯವನೇ.
 • 83. ಕೊಟಿಕೊಣ್ಟ ಏಱ್ಱಿನ್ ನಟೈಯುಂ ಸಟೈಯುಂ ಕುಳಿರ್ಮುಕಮುಂ
  ತುಟಿಕೊಣ್ಟ ಕೈಯುಂ ಪೊಟಿಕೊಣ್ಟ ಮೇನಿಯುಂ ತೋಲುಟೈಯುಂ
  ಪಿಟಿಕೊಣ್ಟ ಪಾಕಮುಂ ಪೇರರುಳ್ ನೋಕ್ಕಮುಂ ಪೆಯ್ಕೞಲುಂ
  ಕುಟಿಕೊಣ್ಟ ನನ್ಮನಂ ಎನ್ಮನಂ ಪೋಱ್ಕುಱೈ ಕೊಳ್ವತಿನ್ಱೇ.
 • 84. ವಿತಿಕ್ಕುಂ ಪತಿಕ್ಕುಂ ಪತಿನತಿ ಆರ್ಮತಿ ವೇಣಿಪ್ಪತಿ
  ತಿತಿಕ್ಕುಂ ಪತಿಕ್ಕುಂ ಪತಿಮೇಱ್ ಕತಿಕ್ಕುನ್ ತಿಕೞ್ಪತಿವಾನ್
  ತುತಿಕ್ಕುಂ ಪತಿಕ್ಕುಂ ಪತಿಓಙ್ಕು ಮಾಪತಿ ಸೊಱ್ಕಟಂದ
  ಪತಿಕ್ಕುಂ ಪತಿಸಿಱ್ ಪತಿಯೆಂ ಪತಿನಂ ಪಸುಪತಿಯೇ.
 • 85. ಎನೈಯಟೈನ್ ತಾೞ್ತ್ತಿಯ ತುನ್ಪಸ್ ಸುಮೈಯೈ ಇಱಕ್ಕೆನವೇ
  ನಿನೈಯಟೈನ್ ತೇನ್ಅಟಿ ನಾಯೇಱ್ ಕರುಳ ನಿನೈತಿಕಣ್ಟಾಯ್
  ವಿನೈಯಟೈನ್ ತೇಮನ ವೀಱುಟೈನ್ ತೇನಿನ್ಱು ವೇಱ್ಱವರ್ತಂ
  ಮನೈಯಟೈನ್ ತೇಮನಂ ವಾಟಲ್ಉನ್ ತೊಣ್ಟರ್ ಮರಪಲ್ಲವೇ.
 • 86. ವನಂಪೋಯ್ ವರುವತು ಪೋಲೇವನ್ ಸೆಲ್ವರ್ ಮನೈಯಿಟತ್ತೇ
  ತಿನಂಪೋಯ್ ವರುಮಿಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ ಸಿಱುಮೈಸ್ ಸೆಯಲತುಪೋಯ್ಸ್
  ಸಿನಂಪೋಯ್ಕ್ ಕೊಟುಂಪಕೈಕ್ ಕಾಮಮುಂ ಪೋಯ್ನಿನ್ ತಿಱನಿಕೞ್ತ್ತಾ
  ಇನಂಪೋಯ್ಕ್ ಕೊಟಿಯ ಮನಂಪೋಯ್ ಇರುಪ್ಪತೆನ್ ಱೆನ್ನರಸೇ.
 • 87. ಪೆಱ್ಱಾ ಳನೈಯನಿನ್ ಕುಱ್ಱೇವಲ್ ಸೆಯ್ತು ಪಿೞೈಕ್ಕಱಿಯಾಸ್
  ಸಿಱ್ಱಾಳ್ ಪಲರಿನುಂ ಸಿಱ್ಱಾ ಳೆನುಮೆನ್ ಸಿಱುಮೈತವಿರ್ತ್
  ತುಱ್ಱಾಳ್ ಕಿಲೈಎನಿನ್ ಮಱ್ಱಾರ್ ತುಣೈಎನಕ್ ಕುನ್ಕಮಲಪ್
  ಪೊಱ್ಱಾಳ್ ಅರುಟ್ಪುಕೞ್ಕ್ ಕಱ್ಱಾಯ್ಂದು ಪಾಟಪ್ ಪುರಿಂದರುಳೇ.
 • 88. ಅನ್ನಾಣೈ ಯಾತುನಞ್ ಸೇಱ್ಱಯನ್ ಮಾಲ್ಮನೈ ಯಾತಿಯರ್ತಂ
  ಪೊನ್ನಾಣೈಕ್ ಕಾತ್ತ ಅರುಟ್ಕಟ ಲೇಪಿಱರ್ ಪುನ್ಮನೈಪೋಯ್
  ಇನ್ನಾಣೈ ಯಾವಕೈ ಎನ್ನಾಣೈಕ್ ಕಾತ್ತರುಳ್ ಏೞೈಕ್ಕುನಿನ್
  ತನ್ನಾಣೈ ಐಯನಿನ್ ತಾಳಾಣೈ ವೇಱು ಸರಣಿಲ್ಲೈಯೇ.
 • 89. ಪವಸಾತ ನಂಪೆಱುಂ ಪಾತಕರ್ ಮೇವುಂಇಪ್ ಪಾರಿಟೈನಲ್
  ಸಿವಸಾತ ನತ್ತರೈ ಏನ್ಪಟೈತ್ ತಾಯ್ಅತ್ ತಿರುವಿಲಿಕಳ್
  ಅವಸಾತ ನಙ್ಕಳೈಕ್ ಕಣ್ಟಿವ ರುಳ್ಳಂ ಅೞುಙ್ಕಎನ್ಱೋ
  ಕವಸಾ ತನಮೆನಕ್ ಕೈಂಮಾ ನುರಿಯೈಕ್ ಕಳಿತ್ತವನೇ.
 • 90. ನಾನ್ಸೆಯ್ತ ಪುಣ್ಣಿಯ ಮಿಯಾತೋ ಸಿವಾಯ ನಮಎನವೇ
  ಊನ್ಸೆಯ್ತ ನಾವೈಕ್ಕೊಣ್ ಟೋತಪ್ಪೆಱ್ ಱೇನ್ಎನೈ ಒಪ್ಪವರಾರ್
  ವಾನ್ಸೆಯ್ತ ನಾನ್ಮುಕತ್ ತೋನುಂ ತಿರುನೆಟು ಮಾಲುಮಱ್ಱೈತ್
  ತೇನ್ಸೆಯ್ತ ಕಱ್ಪಕತ್ ತೇವನುಂ ತೇವರುಞ್ ಸೆಯ್ಯರಿತೇ.
 • 91. ಉಱ್ಱಾ ಯಿನುಮಱೈಕ್ ಕೋರ್ವರಿ ಯೋಯ್ಎನೈ ಉಱ್ಱುಪ್ಪೆಱ್ಱ
  ನಱ್ಱಾ ಯಿನುಂಇನಿ ಯಾನೇನಿನ್ ನಲ್ಲರುಳ್ ನಲ್ಕಿಲ್ಎನ್ನೈ
  ವಿಱ್ಱಾ ಯಿನುಙ್ಕೊಳ ವೇಣ್ಟುಕಿನ್ ಱೇನ್ಎನ್ ವಿರುಪ್ಪಱಿಂದುಂ
  ಸಱ್ಱಾ ಯಿನುಂಇರಙ್ ಕಾತೋನಿನ್ ಸಿತ್ತಂ ತಯಾನಿತಿಯೇ.
 • 92. ವಾನ್ಮಾ ಱಿನುಮೊೞಿ ಮಾಱಾತ ಮಾಱನ್ ಮನಙ್ಕಳಿಕ್ಕಕ್
  ಕಾನ್ಮಾಱಿ ಯಾಟಿಯ ಕಱ್ಪಕ ಮೇನಿನ್ ಕರುಣೈಯೆನ್ಮೇಲ್
  ತಾನ್ಮಾ ಱಿನುಂವಿಟ್ಟು ನಾನ್ಮಾಱಿ ಟೇನ್ಪೆಱ್ಱ ತಾಯ್ಕ್ಕುಮುಲೈಪ್
  ಪಾನ್ಮಾಱಿ ನುಂಪಿಳ್ಳೈ ಪಾನ್ಮಾಱು ಮೋಅತಿಲ್ ಪಲ್ಲಿಟುಮೇ.
 • 93. ಅನ್ಪರಿ ತಾಮನತ್ ತೇೞೈಯನ್ ಯಾನ್ತುಯ ರಾಲ್ಮೆಲಿಂದೇ
  ಇನ್ಪರಿ ತಾಮಿಸ್ ಸಿಱುನಟೈ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಏಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್
  ಎನ್ಪರಿ ತಾಪ ನಿಲೈನೀ ಅಱಿಂದುಂ ಇರಙ್ಕಿಲೈಯೇಲ್
  ವನ್ಪರಿ ತಾಂದಣ್ ಅರುಟ್ಕಟ ಲೇಎನ್ನ ವಾೞ್ವೆನಕ್ಕೇ.
 • 94. ಮೈಕಣ್ಟ ಕಣ್ಟಮುಂ ಮಾನ್ಕಣ್ಟ ವಾಮಮುಂ ವೈತ್ತರುಳಿಲ್
  ಕೈಕಣ್ಟ ನೀಎಙ್ಕುಂ ಕಣ್ಕಣ್ಟ ತೆಯ್ವಂ ಕರುತಿಲೆನ್ಱೇ
  ಮೆಯ್ಕಣ್ಟ ನಾನ್ಮಱ್ಱೈಪ್ ಪೊಯ್ಕಣ್ಟ ತೆಯ್ವಙ್ಕಳ್ ಮೇವುವನೋ
  ನೆಯ್ಕಣ್ಟ ಊಣ್ವಿಟ್ಟು ನೀರ್ಕಣ್ಟ ಕೂೞುಕ್ಕೆನ್ ನೇಟುವತೇ.
 • 95. ವೇಣಿಕ್ಕು ಮೇಲೊರು ವೇಣಿ153 ವೈತ್ ತೋಯ್ಮುನ್ ವಿರುಂಪಿಒರು
  ಮಾಣಿಕ್ಕು ವೇತಂ ವಕುತ್ತೇ ಕಿೞಿಒನ್ಱು ವಾಙ್ಕಿತ್ತಂದ
  ಕಾಣಿಕ್ಕುತ್ ತಾನರೈಕ್ ಕಾಣಿಮಟ್ ಟಾಯಿನುಂ ಕಾಟ್ಟುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಪಾಣಿಕ್ಕುಮೋ154 ತರುಂ ಪಾಣಿ155 ವನ್ ತೇಱ್ಱವರ್ ಪಾನ್ಮೈಕಣ್ಟೇ.
 • 96. ಮಱೈಕ್ಕೊಳಿತ್ ತಾಯ್ನೆಟು ಮಾಱ್ಕೊಳಿತ್ ತಾಯ್ತಿಸೈ ಮಾಮುಕಙ್ಕೊಳ್
  ಇಱೈಕ್ಕೊಳಿತ್ ತಾಯ್ಇಙ್ ಕತಿಲೋರ್ ಪೞಿಯಿಲೈ ಎನ್ಱನ್ಮನಕ್
  ಕುಱೈಕ್ಕೊಳಿತ್ ತಾಲುಂ ಕುಱೈತೀರ್ತ್ ತರುಳೆನಕ್ ಕೂವಿಟುಂಎನ್
  ಮುಱೈಕ್ಕೊಳಿತ್ ತಾಲುಂ ಅರಸೇನಿನ್ ಪಾಲ್ಪೞಿ ಮೂಟಿಟುಮೇ.
 • 97. ಮುನ್ಮೞೈ ವೇಣ್ಟುಂ ಪರುವಪ್ ಪಯಿರ್ವೆಯಿಲ್ ಮೂಟಿಕ್ಕೆಟ್ಟ
  ಪಿನ್ಮೞೈ ಪೇಯ್ಂದೆನ್ನ ಪೇಱುಕಣ್ ಟಾಯ್ಅಂದಪ್ ಪೆಱ್ಱಿಯೈಪ್ಪೋಲ್
  ನಿನ್ಮೞೈ ಪೋಱ್ಕೊಟೈ ಇನ್ಱನ್ಱಿ ಮೂಪ್ಪು ನೆರುಙ್ಕಿಯಕ್ಕಾಲ್
  ಪೊನ್ಮೞೈ ಪೇಯ್ಂದೆನ್ನ ಕನ್ಮೞೈ ಪೇಯ್ಂದೆನ್ನ ಪೂರಣನೇ.
 • 98. ನೀಳಾ ತರವುಕೊಣ್ ಟೆನ್ಕುಱೈ ಯಾವುಂ ನಿಕೞ್ತ್ತವುಂನೀ
  ಕೇಳಾ ತವನ್ಎನ ವಾಳಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱ ಕೇಣ್ಮೈಎನ್ನೋ
  ಸೂಳಾತ ಮುಕ್ಕಣ್ ಮಣಿಯೇ ವಿಟೇಲ್ಉನೈಸ್ ಸೂೞ್ಂದಎನ್ನೈ
  ಆಳಾಕಕ್ ಕೊಳ್ಳಿನುಂ ಮೀಳಾ ನರಕತ್ ತೞುತ್ತಿನುಮೇ.
 • 99. ವಳಙ್ಕನ್ಱು ಮಾವನತ್ ತೀನ್ಱತನ್ ತಾಯಿನ್ಱಿ ವಾಟುಕಿನ್ಱ
  ಇಳಙ್ಕನ್ಱು ಪೋಲ್ಸಿಱು ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ನಿನ್ಅರುಳ್ ಇನ್ಱಿಅಂದೋ
  ಉಳಙ್ಕನ್ಱು ನಾನ್ಸೆಯ್ವ ತೆನ್ನೇ ಕರುಣೈ ಉತವುಕಣ್ಟಾಯ್
  ಕಳಙ್ಕನ್ಱು ಪೇರರುಟ್ ಕಾರೆನ್ಱು ಕೂಱುಂ ಕಳತ್ತವನೇ.
 • 100. ಕಾಱ್ಱುಕ್ಕು ಮೇಲ್ವಿಟ್ಟ ಪಞ್ಸಾಕಿ ಉಳ್ಳಂ ಕಱಙ್ಕಸ್ಸೆನ್ಱೇ
  ಸೋಱ್ಱುಕ್ಕು ಮೇಱ್ಕತಿ ಇನ್ಱೆನ ವೇಱ್ಱಕನ್ ತೋಱುಂಉಣ್ಪೋರ್
  ತೂಱ್ಱುಕ್ಕು ಮೇಲ್ಪೆರುನ್ ತೂಱಿಲೈ ಆಙ್ಕೆನ್ ತುಯರಮೆನುಂ
  ಸೇಱ್ಱುಕ್ಕು ಮೇಲ್ಪೆರುಞ್ ಸೇಱಿಲೈ ಕಾಣ್ಅರುಟ್ ಸೆವ್ವಣ್ಣನೇ.
 • 101. ಅಂದೋ ತುಯರಿಲ್ ಸುೞನ್ಱಾಟುಂ ಏೞೈ ಅವಲನೆಞ್ಸಂ
  ಸಿಂದೋತ ನೀರಿಲ್ ಸುೞಿಯೋ ಇಳೈಯವರ್ ಸೆಙ್ಕೈತೊಟ್ಟ
  ಪಂದೋ ಸಿಱುವರ್ತಂ ಪಂಪರ ಮೋಕೊಟ್ಟುಂ ಪಞ್ಸುಕೊಲೋ
  ವಂದೋ ಟುೞಲುಂ ತುರುಂಪೋಎನ್ ಸೊಲ್ವತೆಂ ಮಾಮಣಿಯೇ.
 • 102. ಪೊನ್ವಸ ಮೋಪೆಣ್ಕ ಳಿನ್ವಸ ಮೋಕಟಱ್ ಪೂವಸಮೋ
  ಮಿನ್ವಸ ಮೋಎನುಂ ಮೆಯ್ವಸ ಮೋಎನ್ ವಿತಿವಸಮೋ
  ತನ್ವಸ ಮೋಮಲನ್ ತನ್ವಸ ಮೋಎನ್ ಸವಲೈನೆಞ್ಸಂ
  ಎನ್ವಸ ಮೋಇಲ್ಲೈ ನಿನ್ವಸಂ ನಾನ್ಎನೈ ಏನ್ಱುಕೊಳ್ಳೇ.
 • 103. ನಾನಟಙ್ ಕಾತೊರು ನಾಟ್ಸೆಯುಂ ಕುಱ್ಱ ನಟಕ್ಕೈಎಲ್ಲಾಂ
  ವಾನಟಙ್ ಕಾತಿಂದ ಮಣ್ಣಟಙ್ ಕಾತು ಮತಿಕ್ಕುಮಣ್ಟಂ
  ತಾನಟಙ್ ಕಾತೆಙ್ಕುನ್ ತಾನಟಙ್ ಕಾತೆನತ್ ತಾನಱಿಂದುಂ
  ಮಾನಟಙ್ ಕಾಟ್ಟು ಮಣಿಎನೈ ಆಣ್ಟತು ಮಾವಿಯಪ್ಪೇ.
 • 104. ಪಾಂಪಾ ಯಿನುಂಉಣಪ್ ಪಾಲ್ಕೊಟುಪ್ ಪಾರ್ವಳರ್ಪ್ ಪಾರ್ಮನೈಪ್ಪಾಲ್
  ವೇಂಪಾಯಿ ನುಂವೆಟ್ಟಲ್ ಸೆಯ್ಯಾರ್ ವಳರ್ತ್ತ ವೆರುಟ್ಸಿಕ್ಕಟಾತ್
  ` ತಾಂಪಾ ಯಿನುಂ156 ಒರು ತಾಂಪಾಯಿ ನುಙ್ಕೊಟು ತಾಂಪಿನ್ಸೆಲ್ವಾರ್
  ತೇಂಪಾಯ್ ಮಲರ್ಕ್ಕುೞಱ್ ಕಾಂಪಾಕ ಎನ್ನೈಯುಂ ಸೇರ್ತ್ತುಕ್ಕೊಳ್ಳೇ.
 • 105. ನೆರುಪ್ಪುಕ್ಕು ಮುಟ್ಟೈಯುಂ ಕೂೞ್ಕ್ಕಿಟ ಉಪ್ಪೈಯುಂ ನೇಟಿಸ್ಸೆಲ್ವೋರ್
  ಪರುಪ್ಪುಕ್ಕು ನೆಯ್ಯುಂಒಣ್ ಪಾಲುಕ್ಕು ವಾೞೈಪ್ ಪೞಮುಙ್ಕೊಳ್ಳತ್
  ತೆರುಪ್ಪುಕ್ಕು ವಾರೊಟು ಸೇರ್ಕಿಲೆನ್ ನಾಂಇಸ್ ಸಿಱುನಟೈಯಾಂ
  ಇರುಪ್ಪುಕ್ಕು ವೇಣ್ಟಿಯ ನಾನ್ಸಿವ ಯೋಕರ್ಪಿನ್ ಎಯ್ತಿಲೆನ್ನೇ.
 • 106. ಎಂಮತ ಮಾಟ್ಟು ಮರಿಯೋಯ್ಎನ್ ಪಾವಿ ಇಟುಂಪೈನೆಞ್ಸೈ
  ಮುಂಮತ ಯಾನೈಯಿನ್ ಕಾಲಿಟ್ ಟಿಟಱಿನುಂ ಮೊಯ್ಅನಱ್ಕಣ್
  ವಿಂಮತ ಮಾಕ್ಕಿನುಂ ವೆಟ್ಟಿನುಂ ನನ್ಱುನ್ನೈ ವಿಟ್ಟ ಅತನ್
  ವೆಂಮತ ನೀಙ್ಕಲೆನ್ ಸಂಮತಙ್ ಕಾಣ್ಎವ್ ವಿತತ್ತಿನುಮೇ.
 • 107. ಕಲ್ಲಾತ ಪುಂದಿಯುಂ ಅಂದೋನಿನ್ ತಾಳಿಲ್ ಕಣಪ್ಪೊೞುತುಂ
  ನಿಲ್ಲಾತ ನೆಞ್ಸಮುಂ ಪೊಲ್ಲಾತ ಮಾಯೈಯುಂ ನೀಣ್ಮತಮುಂ
  ಕೊಲ್ಲಾಮಲ್ ಕೊನ್ಱೆನೈತ್ ತಿನ್ನಾಮಲ್ ತಿನ್ಕಿನ್ಱ ಕೊಳ್ಕೈಯೈಇಙ್
  ಕೆಲ್ಲಾಂ ಅಱಿಂದ ಉನಕ್ಕೆಳಿ ಯೇನಿನ್ ಱಿಸೈಪ್ಪತೆನ್ನೇ.
 • 108. ತೆವ್ವೞಿ ಓಟುಂ ಮನತ್ತೇನುಕ್ ಕುನ್ಱನ್ ತಿರುವುಳಂದಾನ್
  ಇವ್ವೞಿ ಏಕೆನ್ ಱಿರುವೞಿಕ್ ಕುಳ್ವಿಟ್ಟ ತೆವ್ವೞಿಯೋ
  ಅವ್ವೞಿ ಯೇವೞಿ ಸೆವ್ವೞಿ ಪಾಟನಿನ್ ಱಾಟುಕಿನ್ಱೋಯ್
  ವೆವ್ವೞಿ ನೀರ್ಪ್ಪುಣೈಕ್ ಕೆನ್ನೇ ಸೆಯಲ್ಇವ್ ವಿಯನಿಲತ್ತೇ.
 • 109. ಕಣ್ಣಾರ್ ನುತಱ್ಸೆಙ್ ಕರುಂಪೇನಿನ್ ಪೊನ್ನರುಟ್ ಕಾನ್ಮಲರೈ
  ಎಣ್ಣಾತ ಪಾವಿಇಙ್ ಕೇನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ನಿನೈ ಏತ್ತುಕಿನ್ಱೋರ್
  ಉಣ್ಣಾತ ಊಣುಂ ಉಟುಕ್ಕಾ ಉಟೈಯುಂ ಉಣರ್ಸ್ಸಿಸಱ್ಱುಂ
  ನಣ್ಣಾತ ನೆಞ್ಸಮುಂ ಕೊಣ್ಟುಲ ಕೋರ್ಮುನ್ನರ್ ನಾಣುಱವೇ.
 • 110. ಅಂಮಾ ವಯಿಱ್ಱೆರಿಕ್ ಕಾಱ್ಱೇನ್ ಎನನಿನ್ ಱೞುತಲಱಸ್
  ಸುಂಮಾಅಸ್ ಸೇಯ್ಮುಕನ್ ತಾಯ್ಪಾರ್ತ್ ತಿರುಕ್ಕತ್ ತುಣಿವಳ್ಕೊಲೋ
  ಇಂಮಾ ನಿಲತ್ತಮು ತೇಱ್ಱಾಯಿ ನುಂದನ್ ತಿಟುವಳ್ಮುಕ್ಕಣ್
  ಎಂಮಾನ್ಇಙ್ ಕೇೞೈ ಅೞುಮುಕಂ ಪಾರ್ತ್ತುಂ ಇರಙ್ಕಿಲೈಯೇ.
 • 111. ಓಯಾಕ್ ಕರುಣೈ ಮುಕಿಲೇ ನುತಱ್ಕಣ್ ಒರುವನಿನ್ಪಾಲ್
  ತೋಯಾಕ್ ಕೊಟಿಯವೆನ್ ನೆಞ್ಸತ್ತೈ ನಾನ್ಸುಟು ಸೊಲ್ಲೈಸ್ಸೊಲ್ಲಿ
  ವಾಯಾಲ್ ಸುಟಿನುನ್ ತೆರಿಂದಿಲ ತೇಇನಿ ವಲ್ವಟವೈತ್
  ತೀಯಾಲ್ ಸುಟಿನುಮೆನ್ ಅಂದೋ ಸಿಱಿತುನ್ ತೆರಿವತನ್ಱೇ.
 • 112. ಮಾಲಱಿ ಯಾನ್ಮಲ ರೋನ್ಅಱಿ ಯಾನ್ಮಕ ವಾನ್ಅಱಿಯಾನ್
  ಕಾಲಱಿ ಯಾನ್ಮಱ್ಱೈ ವಾನೋರ್ ಕನವಿನುಙ್ ಕಣ್ಟಱಿಯಾರ್
  ಸೇಲಱಿ ಯಾವಿೞಿ ಮಙ್ಕೈಪಙ್ ಕಾನಿನ್ ತಿಱತ್ತೈಮಱೈ
  ನಾಲಱಿ ಯಾಎನಿಲ್ ನಾನಱಿ ವೇನ್ಎನಲ್ ನಾಣುಟೈತ್ತೇ.
 • 113. ಆಱಿಟ್ಟ ವೇಣಿಯುಂ ಆಟ್ಟಿಟ್ಟ ಪಾತಮುಂ ಅಂಮೈಒರು
  ಕೂಱಿಟ್ಟ ಪಾಕಮುಂ ಕೋತ್ತಿಟ್ಟ ಕೊನ್ಱೈಯುಂ ಕೋಲಮಿಕ್ಕ
  ನೀಱಿಟ್ಟ ಮೇನಿಯುಂ ನಾನ್ಕಾಣುಂ ನಾಳ್ಎನ್ ನಿಲೈತ್ತಲೈಮೇಲ್
  ಏಱಿಟ್ಟ ಕೈಕಳ್ಕಣ್ ಟಾಣವಪ್ ಪೇಯ್ಕಳ್ ಇಱಙ್ಕಿಟುಮೇ.
 • 114. ಅಲ್ಲುಣ್ಟ ಕಣ್ಟತ್ ತರಸೇನಿನ್ ಸೀರ್ತ್ತಿ ಅಮುತಮುಣ್ಟೋರ್
  ಕೊಲ್ಲುಣ್ಟ ತೇವರ್ತಙ್ ಕೋಳುಣ್ಟ ಸೀರೆನುಂ ಕೂೞುಣ್ಪರೋ
  ಸೊಲ್ಲುಣ್ಟ157 ವಾಯಿನರ್ ಪುಲ್ಲುಣ್ಪ ರೋಇನ್ ಸುವೈಕ್ಕಣ್ಟೆನುಂ
  ಕಲ್ಲುಣ್ಟ ಪೇರ್ಕರುಙ್ ಕಲ್ಲುಣ್ಪ ರೋಇಕ್ ಕಟಲಿಟತ್ತೇ.
 • 115. ಕಾರೇ ಎನುಮಣಿ ಕಣ್ಟತ್ತಿ ನಾನ್ಪೊಱ್ ಕೞಲೈಯನ್ಱಿ
  ಯಾರೇ ತುಣೈನಮಕ್ ಕೇೞೈನೆಞ್ ಸೇಇಙ್ ಕಿರುಂದುಕೞು
  ನೀರೇ ಎನಿನುನ್ ತರಱ್ಕಞ್ಸು ವಾರೊಟು ನೀಯುಞ್ಸೆನ್ಱು
  ಸೇರೇಲ್ ಇಱುಕಸ್ ಸಿವಾಯ ನಮಎನಸ್ ಸಿಂದೈಸೆಯ್ಯೇ.
 • 116. ವಲೈಪ್ಪಟ್ಟ ಮಾನೆನ ವಾಟ್ಪಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಯರ್ ಮೈಯಲೆನ್ನುಂ
  ಪುಲೈಪ್ಪಟ್ಟ ಪೇಯ್ಕ್ಕು ವಿಲೈಪ್ಪಟ್ಟ ನಾನ್ಮತಿ ಪೋಯ್ಪ್ಪುಲಂಪ
  ವಿಲೈಪ್ಪಟ್ಟ ಇಂಮನಂ ಅಂದೋಇವ್ ವೇೞೈಕ್ಕೆನ್ ಱೆಙ್ಕಿರುಂದು
  ತಲೈಪ್ಪಟ್ಟ ತೋಇತಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ಕು ವೇನ್ಮುಕ್ಕಟ್ ಸಙ್ಕರನೇ.
 • 117. ಕುರುಂದಾಮೆನ್ ಸೋಕ ಮನಮಾನ ಪಿಳ್ಳೈಕ್ ಕುರಙ್ಕುಕ್ಕಿಙ್ಕೇ
  ವರುಂದಾ ಣವಮೆನ್ನು ಮಾನಿಟಪ್ ಪೇಯೊನ್ಱು ಮಾತ್ತಿರಮೋ
  ಪೆರುಂದಾ ಮತಮೆನ್ ಱಿರಾಕ್ಕತಪ್ ಪೇಯುಂ ಪಿಟಿತ್ತತೆಂದಾಯ್
  ತಿರುಂದಾ ಅತನ್ಕುತಿಪ್ ಪೆನ್ಒರು ವಾಯ್ಕೊಣ್ಟು ಸೆಪ್ಪರಿತೇ.
 • 118. ಪೆಣ್ಮಣಿ ಪಾಕಪ್ ಪೆರುಮಣಿ ಯೇಅರುಟ್ ಪೆಱ್ಱಿಕೊಣ್ಟ
  ವಿಣ್ಮಣಿ ಯಾನ ವಿೞಿಮಣಿ ಯೇಎನ್ ವಿರುಪ್ಪುಱುನಲ್
  ಕಣ್ಮಣಿ ನೇರ್ಕಟ ವುಣ್ಮಣಿ ಯೇಒರು ಕಾಲ್ಮಣಿಯೈತ್
  ತಿಣ್ಮಣಿಕ್ ಕೂಟಲಿಲ್ ವಿಱ್ಱೋಙ್ಕು ತೆಯ್ವ ಸಿಕಾಮಣಿಯೇ.
 • 119. ಅಲೈಯೆೞುತ್ ತುಂದೆಱುಂ ಐಂದೆೞುತ್ ತಾಲುನ್ನೈಅರ್ಸ್ಸಿಕ್ಕಿನ್ಱೋರ್
  ಕಲೈಯೆೞುತ್ ತುಂಪುಕೞ್ ಕಾಲೆೞುತ್ ತಿಱ್ಕುಕ್ ಕನಿವಿರಕ್ಕಂ
  ಇಲೈಯೆೞುತ್ ತುಂಪಿಱಪ್ ಪೀಟೆೞುತ್ ತುಙ್ಕೊಣ್ಟ ಎಙ್ಕಳ್ಪುೞುತ್
  ತಲೈಯೆೞುತ್ ತುಞ್ಸರಿ ಯಾಮೋ ನುತಱ್ಕಣ್ ತನಿಮುತಲೇ.
 • 120. ಆಟ್ಸಿಕಣ್ ಟಾರ್ಕ್ಕುಱ್ಱ ತುನ್ಪತ್ತೈತ್ ತಾನ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಳಿಕ್ಕುಂ
  ಮಾಟ್ಸಿಕಣ್ ಟಾಯ್ಎಂದೈ ವಳ್ಳಱ್ ಕುಣಮೆನ್ಪರ್ ಮಱ್ಱತಱ್ಕುಕ್
  ಕಾಟ್ಸಿಕಣ್ ಟೇನಿಲೈ ಆಯಿನುಂ ಉನ್ನರುಟ್ ಕಣ್ಟತ್ತಿಲೋರ್
  ಸಾಟ್ಸಿಕಣ್ ಟೇನ್ಕಳಿ ಕೊಣ್ಟೇನ್ ಕರುಣೈತ್ ತಟಙ್ಕಟಲೇ.
 • 121. ಕಣ್ಕೊಣ್ಟ ನೆಱ್ಱಿಯುಂ ಕಾರ್ಕೊಣ್ಟ ಕಣ್ಟಮುಂ ಕಱ್ಪಳಿಕ್ಕುಂ
  ಪೆಣ್ಕೊಣ್ಟ ಪಾಕಮುಂ ಕಣ್ಟೇನ್ಮುನ್ ಮಾಱನ್ ಪಿರಂಪಟಿಯಾಲ್
  ಪುಣ್ಕೊಣ್ಟ ಮೇನಿಪ್ ಪುಱಙ್ಕಣ್ಟಿ ಲೇನ್ಅಪ್ ಪುಱತ್ತೈಕ್ಕಣ್ಟಾಲ್
  ಒಣ್ಕೊಣ್ಟ ಕಲ್ಲುಂ ಉರುಕುಂಎನ್ ಱೋಇಙ್ ಕೊಳಿತ್ತನೈಯೇ.
 • 122. ವೇಯ್ಕ್ಕುಪ್ ಪೊರುಂಎೞಿಲ್ ತೋಳುಟೈತ್ ತೇವಿ ವಿಳಙ್ಕುಮೆಙ್ಕಳ್
  ತಾಯ್ಕ್ಕುಕ್ ಕನಿಂದೊರು ಕೂಱಳಿತ್ ತೋಯ್ನಿನ್ ತಯವುಮಿಂದ
  ನಾಯ್ಕ್ಕುಕ್ ಕಿಟೈಕ್ಕುಂ ಎನಒರು ಸೋತಿಟಂ ನಲ್ಕಿಲ್ಅವರ್
  ವಾಯ್ಕ್ಕುಪ್ ಪೞತ್ತೊಟು ಸರ್ಕ್ಕರೈ ವಾಙ್ಕಿ ವೞಙ್ಕುವನೇ.
 • 123. ಕಾಣ್ಟತ್ತಿನ್ ಮೇವುಂ ಉಲಕೀರ್ಇತ್ ತೇಕಂ ಕರುಂಪಣೈಪೋಲ್
  ನೀಣ್ಟತ್ತಿ ಲೆನ್ನ ನಿಲೈಯಲ ವೇಇತು ನಿಱ್ಱಲ್ಪಸುಂ
  ಪಾಣ್ಟತ್ತಿಲ್ ನೀರ್ನಿಱ್ಱಲ್ ಅನ್ಱೋ ನಮೈನಂ ಪಸುಪತಿತಾನ್
  ಆಣ್ಟತ್ತಿಲ್ ಎನ್ನ ಕುಱೈಯೋನಂ ಮೇಱ್ಕುಱೈ ಆಯಿರಮೇ.
 • 124. ವೇಣಿಕ್ಕಣ್ ನೀರ್ವೈತ್ತ ತೇವೇ ಮತುರೈ ವಿಯನ್ತೆರುವಿಲ್
  ಮಾಣಿಕ್ಕಂ ವಿಱ್ಱಸೆಂ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮೇಎನೈ ವಾೞ್ವಿತ್ತತೋರ್
  ಆಣಿಪ್ಪೊನ್ ನೇತೆಳ್ ಳಮುತೇನಿನ್ ಸೆಯ್ಯ ಅಟಿಮಲರ್ಕ್ಕುಕ್
  ಕಾಣಿಕ್ಕೈ ಯಾಕ್ಕಿಕ್ಕೊಣ್ ಟಾಳ್ವಾಯ್ ಎನತು ಕರುತ್ತಿನೈಯೇ.
 • 125. ಮಾಕಲೈ ವಾಣರ್ ಪಿಱನ್ಪಾಲ್ ಎಮಕ್ಕುಂ ಮನೈಕ್ಕುಂಕಟ್ಟ
  ನೀಕಲೈ ತಾಒರು ಮೇಕಲೈ ತಾಉಣ ನೆನ್ಮಲೈತಾ
  ಪೋಕಲೈ ಯಾಎನಪ್ ಪಿನ್ತೊಟರ್ ವಾರ್ಅವರ್ ಪೋಲ್ಮನನೀ
  ಏಕಲೈ ಈಕಲರ್ ಏಕಂಪ ವಾಣ ರಿಟಞ್ಸೆಲ್ಕವೇ.
 • 126. ಊರ್ತರು ವಾರ್ನಲ್ಲ ಊಣ್ತರು ವಾರ್ಉಟೈ ಯುಂದರುವಾರ್
  ಪಾರ್ತರು ವಾರ್ಉೞಱ್ ಕೇರ್ತರು ವಾರ್ಪೊನ್ ಪಣಂದರುವಾರ್
  ಸೋರ್ತರು ವಾರ್ಉಳ್ ಳಱಿವುಕೆ ಟಾಮಲ್ ಸುಕಿಪ್ಪತಱ್ಕಿಙ್
  ಕಾರ್ತರು ವಾರ್ಅಂಮೈ ಯಾರ್ತರು ಪಾಕನೈ ಯನ್ಱಿನೆಞ್ಸೇ.
 • 127. ಪಣ್ಸೆಯ್ತ ಸೊನ್ಮಙ್ಕೈ ಪಾಕಾವೆಣ್ ಪಾಱ್ಕಟಲ್ ಪಳ್ಳಿಕೊಣ್ಟೋನ್
  ತಿಣ್ಸೆಯ್ತ ಸಕ್ಕರಙ್ ಕೊಳ್ವಾನ್ ಅರುಸ್ಸನೈ ಸೆಯ್ತಿಟ್ಟನಾಳ್
  ವಿಣ್ಸೆಯ್ತ ನಿನ್ನರುಟ್ ಸೇವಟಿ ಮೇಱ್ಪಟ ವೇಣ್ಟಿಯವನ್
  ಕಣ್ಸೆಯ್ತ ನಱ್ಱವಂ ಯಾತೋ ಕರುತ್ತಿಲ್ ಕಣಿಪ್ಪರಿತೇ.
 • 128. ಮಾಪ್ಪಿಟ್ಟು ನೇರ್ಂದುಣ್ಟು ವಂದಿಯೈ ವಾೞ್ವಿತ್ತ ವಳ್ಳಲ್ಉನ್ವೆಣ್
  ಕಾಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮೇಱ್ಪಲ ಪಾಪ್ಪಿಟ್ಟ ಮೇನಿಯೈಕ್ ಕಣ್ಟುತೊೞಕ್
  ಕೂಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಾನಿಱ್ಕ ವಂದಿಲೈ ನಾತನೈಕ್ ಕೂಟಇಲ್ಲಾಳ್
  ಪೂಪ್ಪಿಟ್ಟ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಕೂಪ್ಪಿಟ್ಟ ಪೋತಿನುಂ ಪೋವತುಣ್ಟೇ.
 • 129. ಎನ್ಮೇಱ್ ಪಿೞೈಯಿಲೈ ಯಾನೆನ್ಸೆಯ್ ಕೇನ್ಎನ್ ಇಟತ್ತಿರುಂದೆನ್
  ಸೊನ್ಮೇಱ್ ಕೊಳಾತೆನೈ ಇನ್ಮೇಲ್ ತುರುಂಪೆನಸ್ ಸುಱ್ಱುನೆಞ್ಸತ್
  ತಿನ್ಮೇಱ್ ಪಿೞೈಯತು ಪುನ್ಮೇಱ್ ಪನಿಯೆನಸ್ ಸೆಯ್ತೊೞಿಕ್ಕ
  ನಿನ್ಮೇಱ್ ಪರಂವಿಟೈ ತನ್ಮೇಱ್ಕೊಣ್ ಟನ್ಪರ್ಮುನ್ ನಿಱ್ಪವನೇ.
 • 130. ಮೈವಿಟ್ಟಿ ಟಾಮಣಿ ಕಣ್ಟಾನಿನ್ ತನ್ನೈ ವೞುತ್ತುಂಎನ್ನೈ
  ನೆಯ್ವಿಟ್ಟಿ ಟಾಉಣ್ಟಿ ಪೋಲ್ಇನ್ಪಿ ಲಾನ್ಮೆಯ್ನ್ ನೆಱಿಯಱಿಯಾನ್
  ಪೊಯ್ವಿಟ್ಟಿ ಟಾನ್ವೆಂ ಪುಲೈವಿಟ್ಟಿ ಟಾನ್ಮಯಲ್ ಪೋಕಮೆಲಾಂ
  ಕೈವಿಟ್ಟಿ ಟಾನ್ಎನಕ್ ಕೈವಿಟ್ಟಿ ಟೇಲ್ವಂದು ಕಾತ್ತರುಳೇ.
 • 131. ನಲ್ಲಮು ತಂಸಿವೈ ತಾನ್ತರಕ್ ಕೊಣ್ಟುನಿನ್ ನಱ್ಸೆವಿಕ್ಕುಸ್
  ಸೊಲ್ಲಮು ತಂದಂದ ಎಙ್ಕಳ್ ಪಿರಾನ್ವಳಞ್ ಸೂೞ್ಮಯಿಲೈ
  ಇಲ್ಲಮು ತಂದಿಕೞ್ ಪೆಣ್ಣಾಕ ಎನ್ಪೈ ಎೞುಪ್ಪಿಯನಾಳ್
  ಸಿಲ್ಲಮು ತಂಪೆಱ್ಱ ತೇವರೈ ವಾನಞ್ ಸಿರಿತ್ತತನ್ಱೇ.
 • 132. ಸೊಱ್ಱುಣೈವೇತಿಯನ್ ಎನ್ನುಂಪತಿಕಸ್ ಸುರುತಿಯೈನಿನ್
  ಪೊಱ್ಱುಣೈ ವಾರ್ಕೞಱ್ ಕೇಱ್ಱಿಯಪ್ ಪೊನ್ನಟಿಪ್ ಪೋತಿನೈಯೇ
  ನಱ್ಱುಣೈ ಯಾಕ್ಕರೈ ಏಱಿಯ ಪುಣ್ಣಿಯ ನಾವರಸೈಕ್
  ಕಱ್ಱುಣೈ ಯಾತಿಂದಕ್ ಕಱ್ಱುಣೈ ಯಾಮೆನ್ ಕಟೈನೆಞ್ಸಮೇ.
 • 133. ಸಟೈಯವ ನೀಮುನ್ ತಟುತ್ತಾಣ್ಟ ನಂಪಿಕ್ಕುಸ್ ಸಱ್ಱೆನಿನುಂ
  ಕಟೈಯವ ನೇನ್ಸೆಯುಙ್ ಕೈಂಮಾ ಱಱಿಂದಿಲನ್ ಕಾಲ್ವರುಂದಿ
  ನಟೈಯುಱ ನಿನ್ನೈಪ್ ಪರವೈತನ್ ಪಾಙ್ಕರ್ ನಟತ್ತಿಅನ್ಪರ್
  ಇಟೈವರುಂ ಉನ್ಱನ್ ಇರಕ್ಕತ್ತೈತ್ ತಾನ್ವೆಳಿ ಯಿಟ್ಟತಱ್ಕೇ.
 • 134. ತಿರುವಾತ ವೂರೆಂ ಪೆರುಮಾನ್ ಪೊರುಟ್ಟನ್ಱು ತೆನ್ನನ್ಮುನ್ನೇ
  ವೆರುವಾತ ವೈತಿಕಪ್ ಪಾಯ್ಪರಿ ಮೇಱ್ಕೊಣ್ಟು ಮೇವಿನಿನ್ಱ
  ಒರುವಾತ ಕೋಲತ್ ತೊರುವಾಅಕ್ ಕೋಲತ್ತೈ ಉಳ್ಕುಳಿರ್ಂದೇ
  ಕರುವಾತ ನೀಙ್ಕಿಟಕ್ ಕಾಟ್ಟುಕಣ್ ಟಾಯ್ಎನ್ ಕನವಿನಿಲೇ.
 • 135. ಸೀರ್ತರು ನಾವುಕ್ ಕರೈಯರೈಪ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಱಿಯನುಂಓರ್
  ಕಾರ್ತರು ಮಾಯೈಸ್ ಸಮಣಾನ್ ಮನಕ್ಕರುಙ್ ಕಲ್ಲಿಱ್ಕಟ್ಟಿಪ್
  ಪಾರ್ತರು ಪಾವಕ್ ಕಟಲಿಟೈ ವೀೞ್ತ್ತಿಟಪ್ ಪಟ್ಟುೞನ್ಱೇ
  ಏರ್ತರುಂ ಐಂದೆೞುತ್ ತೋತುಕಿನ್ ಱೇನ್ಕರೈ ಏಱ್ಱರಸೇ.
 • 136. ತೂಕ್ಕಮುಂ ಸೋಂಪಲುಂ ತುಕ್ಕಮುಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯೈತ್ ತೊಟ್ಟುವರುಂ
  ಏಕ್ಕಮುಂ ನೋಯುಂ ಇಟೈಯೂಱುಂ ಮಱ್ಱೈ ಇಟರುಂವಿಟ್ಟ
  ನೀಕ್ಕಮುಂ ನಿನ್ಮಲ ನೆಞ್ಸಮುಂ ಸಾಂದ ನಿಱೈವುಂ ಅರುಳ್
  ಆಕ್ಕಮುಂ ನಿನ್ಪತತ್ ತನ್ಪುಂ ತರುಕ ಅರುಟ್ಸಿವಮೇ.
 • 137. ಪೊಯ್ವಂದ ವಾಯುಂ ಪುಲೈವಂದ ಸೆಯ್ಕೈಯುಂ ಪುನ್ಮೈಯೆಲ್ಲಾಂ
  ಕೈವಂದ ನೆಞ್ಸಮುಂ ಕಣ್ಟೇನ್ ಇನಿನಱ್ ಕನಿವುಟನ್ಯಾನ್
  ಮೆಯ್ವಂದ ವಾಯುಂ ವಿತಿವಂದ ಸೆಯ್ಕೈಯುಂ ವೀಱನ್ಪಿನಾಲ್
  ತೈವಂದ ನೆಞ್ಸಮುಂ ಕಾಣ್ಪತೆನ್ ಱೋಸೆಞ್ ಸಟೈಕ್ಕನಿಯೇ.
 • 138. ಕಙ್ಕೈಕೊಣ್ ಟಾಯ್ಮಲರ್ ವೇಣಿಯಿ ಲೇಅರುಟ್ ಕಣ್ಣಿಮಲೈ
  ಮಙ್ಕೈಕೊಣ್ ಟಾಯ್ಇಟಪ್ ಪಾಕತ್ತಿ ಲೇಐಯ ಮಱ್ಱುಮೊರು
  ನಙ್ಕೈಕೊಣ್ ಟಾಲ್ಎಙ್ಕು ಕೊಣ್ಟರುಳ್ ವಾಯೆನ್ಱು ನಣ್ಣುಮನ್ಪರ್
  ಸಙ್ಕೈಕೊಣ್ ಟಾಲ್ಅತಱ್ ಕೆನ್ಸೊಲ್ಲು ವಾಯ್ಮುಕ್ಕಟ್ ಸಙ್ಕರನೇ.
 • 139. ವಾಟ್ಕೊಣ್ಟ ಕಣ್ಣಿಯರ್ ಮಾಯಾ ವಿಕಾರ ವಲೈಪಿೞೈತ್ತುನ್
  ತಾಟ್ಕೊಣ್ಟ ನೀೞಲಿಲ್ ಸಾರ್ಂದಿಟು ಮಾಱೆನ್ ಱನಕ್ಕರುಳ್ವಾಯ್
  ಕೀಟ್ಕೊಣ್ಟ ಕೋವಣಪ್ ಪೇರೞ ಕಾಎನೈಕ್ ಕೇತಮಱ
  ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ನೀಇನ್ಱು ವಾಳಾ ಇರುಪ್ಪ ತೞಕಲ್ಲವೇ.
 • 140. ವೀಟ್ಟುತ್ ತಲೈವನಿನ್ ತಾಳ್ವಣಙ್ ಕಾರ್ತಂ ವಿರಿತಲೈಸುಂ
  ಮಾಟ್ಟುತ್ ತಲೈಪಟ್ಟಿ ಮಾಟ್ಟುತ್ ತಲೈಪುನ್ ವರಾಕತ್ತಲೈ
  ಆಟ್ಟುತ್ ತಲೈವೆಱಿ ನಾಯ್ತ್ತಲೈ ಪಾಂಪಿನ್ ಅಟುಂದಲೈಕಱ್
  ಪೂಟ್ಟುತ್ ತಲೈವೆಂ ಪುಲೈತ್ತಲೈ ನಾಱ್ಱಪ್ ಪುೞುತ್ತಲೈಯೇ.
 • 141. ತೆಣ್­ರ್ ಮುಟಿಯನೈಕ್ ಕಾಣಾರ್ತಙ್ ಕಣ್ಇರುಳ್ ಸೇರ್ಕುರುಟ್ಟುಕ್
  ಕಣ್­ರ್ ಸೊರಿಂದಕಣ್ ಕಾಸಕ್ಕಣ್ ಪುನ್ಮುಲೈಕ್ ಕಣ್ನಕಕ್ಕಣ್
  ಪುಣ್­ರ್ ಒೞುಕುಙ್ ಕೊಟುಙ್ಕಣ್ ಪೊಱಾಮೈಕ್ಕಣ್ ಪುನ್ಕಣ್ವನ್ಕಣ್
  ಮಣ್­ರ್ಮೈ ಯುಱ್ಱಕಣ್ ಮಾಮಣಿ ನೀತ್ತಕಣ್ ಮಾಲೈಕ್ಕಣ್ಣೇ.
 • 142. ಕಣ್ಣುತ ಲಾನ್ಪುಕೞ್ ಕೇಳಾರ್ ಸೆವಿಪೊಯ್ಕ್ ಕತೈಒಲಿಯುಂ
  ಅಣ್ಣುಱ ಮಾತರು ಮೈಂದರುಙ್ ಕೂಟಿ ಅೞುಮೊಲಿಯುಂ
  ತುಣ್ಣೆನುನ್ ತೀಸ್ಸೊಲ್ ಒಲಿಯುಂಅವ್ ವಂದಕನ್ ತೂತರ್ಕಣ್ಮೊತ್
  ತುಣ್ಣುಱ ವಾವೆನ್ ಱುರಪ್ಪೊಲಿ ಯುಂಪುಕುಂ ಊನ್ಸೆವಿಯೇ.
 • 143. ಮಣಿಕೊಣ್ಟ ಕಣ್ಟನೈ ವಾೞ್ತ್ತಾರ್ತಂ ವಾಯ್ತ್ತೆರು ಮಣ್ಣುಣ್ಟವಾಯ್
  ಪಿಣಿಕೊಣ್ಟ ವಾಯ್ವಿಟಪ್ ಪಿಸ್ಸುಣ್ಟ ವಾಯ್ವರುಂ ಪೇಸ್ಸಱ್ಱವಾಯ್
  ತುಣಿಕೊಣ್ಟ ವಾಯನಱ್ ಸೂಟುಣ್ಟ ವಾಯ್ಮಲಞ್ ಸೋರ್ಂದಿೞಿವಾಯ್
  ಕುಣಿಕೊಣ್ಟ ಉಪ್ಪಿಲಿಕ್ ಕೂೞುಣ್ಟ ವಾಯ್ಎನಕ್ ಕೂಱುಪವೇ.
 • 144. ಸಕಮಿಲೈ ಯೇಎನ್ ಱುಟೈಯಾನೈ ಎಣ್ಣಲರ್ ತಙ್ಕಳ್ನೆಞ್ಸಂ
  ಸುಕಮಿಲೈ ಯೇಉಣಸ್ ಸೋಱಿಲೈ ಯೇಕಟ್ಟತ್ ತೂಸಿಲೈಯೇ
  ಅಕಮಿಲೈ ಯೇಪೊರು ಳಾವಿಲೈ ಯೇವಳ್ಳ ಲಾರಿಲೈಯೇ
  ಇಕಮಿಲೈ ಯೇಒನ್ಱುಂ ಇಙ್ಕಿಲೈ ಯೇಎನ್ ಱಿರಙ್ಕುನೆಞ್ಸೇ.
 • 145. ಪೊಙ್ಕರುಂ ಪೇರ್ಮುಲೈ ಮಙ್ಕೈಕ್ ಕಿಟಂದಂದ ಪುತ್ತಮುತೇ
  ಸೆಙ್ಕರುಂ ಪೇನಱುನ್ ತೇನೇ ಮತುರಸ್ ಸೆೞುಙ್ಕನಿಯೇ
  ತಿಙ್ಕಳುಙ್ ಕಙ್ಕೈಯುಞ್ ಸೇರ್ಂದೊಳಿರ್ ವೇಣಿಸ್ ಸಿವಕ್ಕೊೞುಂದೇ
  ಎಙ್ಕಳೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟುಂ ಎನ್ನೇ ತುಯರಿಲ್ ಇರುತ್ತುವತೇ.
 • 146. ವಿಲ್ಲೈಪ್ಪೊನ್ ನಾಕ್ಕರಙ್ ಕೊಣ್ಟೋಯ್ವನ್ತೊಣ್ಟರ್ ವಿರುಂಪುಱಸ್ಸೆಙ್
  ಕಲ್ಲೈಪ್ಪೊನ್ ನಾಕ್ಕಿಕ್ ಕೊಟುತ್ತೋಯ್ನಿನ್ ಪಾತಙ್ ಕರುತ್ತಿಲ್ವೈಯಾರ್
  ಪುಲ್ಲೈಪ್ಪೊನ್ ನಾಕ್ಕೊಳುಂ ಪುಲ್ಲರ್ಕಳ್ ಪಾಱ್ಸೆನ್ಱು ಪೊನ್ನಳಿಕ್ಕ
  ವಲ್ಲೈಪ್ಪೊನ್ ನಾರ್ಪುಯ ಎನ್ಪಾರ್ ಇಃ¤ತೆನ್ಸೊಲ್ ವಾಣರ್ಕಳೇ.
 • 147. ಕೂತ್ತುಟೈ ಯಾಯ್ಎನ್ ನುಟೈಯಾಯ್ಮುತ್ ತೇವರುಂ ಕೂಱುಕಿನ್ಱ
  ಏತ್ತುಟೈ ಯಾಯ್ಅನ್ಪರ್ ಏತ್ತುಟೈ ಯಾಯ್ಎನ್ಱನ್ ಎಣ್ಮೈಮೊೞಿಸ್
  ಸಾತ್ತುಟೈ ಯಾಯ್ನಿನ್ ತನಕ್ಕೇ ಪರಂಎನೈತ್ ತಾಙ್ಕುತಱ್ಕೋರ್
  ವೇತ್ತುಟೈ ಯಾರ್ಮಱ್ ಱಿಲೈಅರುಳ್ ಈತೆನ್ಱನ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮೇ.
 • 148. ವೆಪ್ಪಿಲೈ ಯೇಎನುಂ ತಣ್ವಿಳಕ್ ಕೇಮುಕ್ಕಣ್ ವಿತ್ತಕನಿನ್
  ಒಪ್ಪಿಲೈ ಯೇಎನುಂ ಸೀರ್ಪುಕ ಲಾರ್ಪುಱ್ಕೈ ಉಣ್ಣುತಱ್ಕೋರ್
  ಉಪ್ಪಿಲೈ ಯೇಪೊರು ಳೊನ್ಱಿಲೈ ಯೇಎನ್ ಱುೞಲ್ಪವರ್ಮೇಲ್
  ತಪ್ಪಿಲೈ ಯೇಅವರ್ ಪುನ್ತಲೈ ಏಟ್ಟಿಲ್ ತವಮಿಲೈಯೇ.
 • 149. ಎನೈಪ್ಪೆಱ್ಱ ತಾಯಿನುಂ ಅನ್ಪುಟೈ ಯಾಯ್ಎನಕ್ ಕಿನ್ಪನಲ್ಕುಂ
  ಉನೈಪ್ಪೆಱ್ಱ ಉಳ್ಳತ್ ತವರ್ಮಲರ್ಸ್ ಸೇವಟಿಕ್ ಕೋಙ್ಕುಂಅನ್ಪು
  ತನೈಪ್ಪೆಱ್ಱ ನನ್ಮನಂ ತಾಂಪೆಱ್ಱ ಮೇಲವರ್ ಸಾರ್ಪೈಪ್ಪೆಱ್ಱಾಲ್
  ವಿನೈಪ್ಪೆಱ್ಱ ವಾೞ್ವಿನ್ ಮನೈಪ್ಪೆಱ್ಱಂ ಪೋಲ ಮೆವಿವತಿನ್ಱೇ.
 • 150. ನಿಱೈಮತಿ ಯಾಳರ್ ಪುಕೞ್ವೋಯ್ ಸಟೈಯುಟೈ ನೀಣ್ಮುಟಿಮೇಲ್
  ಕುಱೈಮತಿ ತಾನೊನ್ಱು ಕೊಣ್ಟನೈ ಯೇಅಕ್ ಕುಱಿಪ್ಪೆನವೇ
  ಪೊಱೈಮತಿ ಯೇನ್ಱನ್ ಕುಱೈಮತಿ ತನ್ನೈಯುಂ ಪೊನ್ನಟಿಕ್ಕೀೞ್
  ಉಱೈಮತಿ ಯಾಕ್ಕೊಣ್ ಟರುಳ್ವಾಯ್ ಉಲಕಂ ಉವಪ್ಪುಱವೇ.
 • 151. ತುಟಿವೈತ್ತ ಸೆಙ್ಕೈ ಅರಸೇನಲ್ ಲೂರಿಲ್ನಿನ್ ತೂಮಲರ್ಪ್ಪೊನ್
  ಅಟಿವೈತ್ತ ಪೋತೆಙ್ಕಳ್ ಅಪ್ಪರ್ತಂ ಸೆನ್ನಿ ಯತುಕುಳಿರ್ಂದೆಪ್
  ಪಟಿವೈತ್ತ ತೋಇನ್ಪ ಮಿಯಾನ್ಎಣುನ್ ತೋಱುಂಇಪ್ ಪಾವಿಕ್ಕುಮಾಲ್
  ಕುಟಿವೈತ್ತ ಪುನ್ತಲೈ ಒನ್ಱೋ ಮನಮುಂ ಕುಳಿರ್ಕಿನ್ಱತೇ.
 • 152. ಒರುಮುಟಿ ಮೇಲ್ಪಿಱೈ ವೈತ್ತೋಯ್ ಅರಿಅಯನ್ ಒಣ್ಮಱೈತಂ
  ಪೆರುಮುಟಿ ಮೇಲುಱ ವೇಣ್ಟ ವರಾತುನೈಪ್ ಪಿತ್ತನೆನ್ಱ
  ಮರುಮುಟಿ ಯೂರನ್ ಮುಟಿಮೇಲ್ ಮಱುಪ್ಪವುಂ ವಂದತವರ್
  ತಿರುಮುಟಿ ಮೇಲೆನ್ನ ಆಸೈಕಣ್ ಟಾಯ್ನಿನ್ ತಿರುವಟಿಕ್ಕೇ.
 • 153. ವೇಲ್ಕೊಣ್ಟ ಕೈಯುಮುನ್ ನು‘ಲ್ಕೊಣ್ಟ ಮಾರ್ಪಮುಂ ಮೆನ್ಮಲರ್ಪ್ಪೊಱ್
  ಕಾಲ್ಕೊಣ್ಟ ಒಣ್ಕೞಱ್ ಕಾಟ್ಸಿಯುಂ ಪನ್ನಿರು ಕಣ್ಣುಂವಿಟೈ
  ಮೇಲ್ಕೊಣ್ಟ ಸೆಞ್ಸುಟರ್ ಮೇನಿಯುಂ ಸಣ್ಮುಕ ವೀಱುಙ್ಕಣ್ಟು
  ಮಾಲ್ಕೊಣ್ಟ ನೆಞ್ಸಂ ಮಕಿೞ್ವತೆನ್ ನಾಳ್ಎನ್ಕಣ್ ಮಾಮಣಿಯೇ.
 • 154. ವಿಣ್ಪೂತ್ತ ಕಙ್ಕೈಯುಂ ಮಿನ್ಪೂತ್ತ ವೇಣಿಯುಂ ಮೆನ್ಮುಕಮುಂ
  ಕಣ್ಪೂತ್ತ ನೆಱ್ಱಿಯುಂ ಪೆಣ್ಪೂತ್ತ ಪಾಕಮುಂ ಕಾರ್ಮಿಟಱುಂ
  ತಣ್ಪೂತ್ತ ಪಾತಮುಂ ಪೊನ್ಪೂತ್ತ ಮೇನಿಯುಂ ಸಾರ್ಂದುಕಣ್ಟೇ
  ಮಣ್ಪೂತ್ತ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯೈ ವಿಣ್ಪೂತ್ತ ಪೂವಿನ್ ಮತಿಪ್ಪತೆನ್ಱೇ.
 • 155. ತಣ್ಮತಿ ಯೋಅತನ್ ತಣ್ಣಮು ತೋಎನಸ್ ಸಾರ್ಂದಿರು­ತ್
  ತುಣ್ಮತಿ ಯೋರ್ಕ್ಕಿನ್ ಪುತವುನಿನ್ ಪೇರರುಳ್ ಉಱ್ಱಿಟವೇ
  ಎಣ್ಮತಿ ಯೋಟಿಸ್ಸೈ ಎಯ್ತಾ ತಲೈಯುಮೆನ್ ಏೞೈಮತಿ
  ಪೆಣ್ಮತಿ ಯೋಅನ್ಱಿಪ್ ಪೇಯ್ಮತಿ ಯೋಎನ್ನ ಪೇಸುವತೇ.
 • 156. ಪಿಟ್ಟುಕ್ಕುಂ ವಂದುಮುನ್ ಮಣ್ಸುಮನ್ ತಾಯೆನ್ಪರ್ ಪಿತ್ತನೆನ್ಱ
  ತಿಟ್ಟುಕ್ಕುಂ ಸೀರರುಳ್ ಸೆಯ್ತಳಿತ್ ತಾಯೆನ್ಪರ್ ತೀವಿಱಕುಕ್
  ಕಟ್ಟುಕ್ಕುಂ ಪೊನ್ಮುಟಿ ಕಾಟ್ಟಿನಿನ್ ಱಾಯೆನ್ಪರ್ ಕಣ್ಟಿಟಎನ್
  ಮಟ್ಟುಕ್ಕುಂ ವಞ್ಸಕತ್ ತೆಯ್ವಮೆನ್ ಕೋಮುಕ್ಕಣ್ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 157. ಮೈಯಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಯರ್ ಪೊಯ್ಯಿಟ್ಟ ವಾೞ್ವಿನ್ ಮತಿಮಯಙ್ಕಿಕ್
  ಕೈಯಿಟ್ಟ ನಾನುಂಉನ್ ಮೆಯ್ಯಿಟ್ಟ ಸೀರರುಳ್ ಕಾಣ್ಕುವನೋ
  ಪೈಯಿಟ್ಟ ಪಾಂಪಣಿ ಯೈಯಿಟ್ಟ ಮೇನಿಯುಂ ಪತ್ತರುಳ್ಳ
  ಮೊಯ್ಯಿಟ್ಟ ಕಾಲುಞ್ಸೆವ್ ವೈಯಿಟ್ಟ ವೇಲುಙ್ಕೊಳ್ ಮುನ್ನವನೇ.
 • 158. ತವಮೇ ಪುರಿಯುಂ ಪರುವಮಿ ಲೇನ್ಪೊಯ್ಸ್ ಸಕನಟೈಕ್ಕಣ್
  ಅವಮೇ ಪುರಿಯುಂ ಅಱಿವಿಲಿ ಯೇನುಕ್ ಕರುಳುಮುಣ್ಟೋ
  ಉವಮೇಯ ಮೆನ್ನಪ್ಪ ಟಾತೆಙ್ಕು ಮಾಕಿ ಒಳಿರ್ಒಳಿಯಾಂ
  ಸಿವಮೇಮುಕ್ ಕಣ್ಣುಟೈತ್ ತೇವೇನಿನ್ ಸಿತ್ತನ್ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 159. ಮಟ್ಟುಣ್ಟ ಕೊನ್ಱೈಸ್ ಸಟೈಯರ ಸೇಅನ್ಱು ವಂದಿಯಿಟ್ಟ
  ಪಿಟ್ಟುಣ್ಟ ಪಿಸ್ಸೈಪ್ ಪೆರುಂದಕೈ ಯೇಕೊಟುಂ ಪೆಣ್ಮಯಲಾಲ್
  ಕಟ್ಟುಣ್ಟ ನಾನ್ಸುಕಪ್ ಪಟ್ಟುಣ್ಟು ವಾೞ್ವನ್ಇಕ್ ಕನ್ಮನಮಾಂ
  ತಿಟ್ಟುಣ್ಟ ಪೇಯ್ತ್ತಲೈ ವೆಟ್ಟುಣ್ಟ ನಾಳಿಲ್ಎನ್ ತೀಮೈಯಱ್ಱೇ.
 • 160. ಆಟ್ಟುಕ್ಕುಕ್ ಕಾಲೆಟುತ್ ತಾಯ್ನಿನೈಪ್ ಪಾಟಲರ್ ಆಙ್ಕಿಯಱ್ಱುಂ
  ಪಾಟ್ಟುಕ್ಕುಪ್ ಪೇರೆನ್ಕೊಲ್ ಪಣ್ಣೆನ್ಕೊಲ್ ನೀಟ್ಟಿಯಪ್ ಪಾಟ್ಟೆೞುತುಂ
  ಏಟ್ಟುಕ್ಕು ಮೈಯೆನ್ಕೊಲ್ ಸೇಱ್ಱಿಲ್ ಉಱಙ್ಕ ಇಱಙ್ಕುಙ್ಕಟಾ
  ಮಾಟ್ಟುಕ್ಕು ವೀಟೆನ್ಕೊಲ್ ಪಞ್ಸಣೈ ಎನ್ಕೊಲ್ ಮತಿತ್ತಿಟಿನೇ.
 • 161. ಒಪ್ಪಱ್ಱ ಮುಕ್ಕಟ್ ಸುಟರೇನಿನ್ ಸೀರ್ತ್ತಿ ಉಱಾತವೆಱುಂ
  ತುಪ್ಪಱ್ಱ ಪಾಟ್ಟಿಲ್ ಸುವೈಯುಳ ತೋಅತೈಸ್ ಸೂೞ್ಂದುಕಱ್ಱುಸ್
  ಸೆಪ್ಪಱ್ಱ ವಾಯ್ಕ್ಕುತ್ ತಿರುವುಳ ತೋಸಿಱಿ ತೇನುಂಉಣ್ಟೇಲ್
  ಉಪ್ಪಱ್ಱ ಪುನ್ಕಱಿ ಉಣ್ಟೋರ್ತನ್ ನಾವುಕ್ ಕುವಪ್ಪುಳತೇ.
 • 162. ಸೇಲ್ವರುಙ್ ಕಣ್ಣಿ ಇಟತ್ತೋಯ್ನಿನ್ ಸೀರ್ತ್ತಿಯೈಸ್ ಸೇರ್ತ್ತಿಯಂದ
  ನಾಲ್ವರುಂ ಸೆಯ್ತಮಿೞ್ ಕೇಟ್ಟುಪ್ ಪುಱತ್ತಿಲ್ ನಟಕ್ಕಸ್ಸಱ್ಱೇ
  ಕಾಲ್ವರುಂ ಆಯಿನುಂ ಇನ್ಪುರು ವಾಕಿಕ್ ಕನಿಮನಂಅಪ್
  ಪಾಲ್ವರು ಮೋಅತನ್ ಪಾಱ್ಪೆಣ್ ಕಳೈವಿಟ್ಟುಪ್ ಪಾರ್ಕ್ಕಿನುಮೇ.
 • 163. ಕಾರ್ಮುಕ ಮಾಕಪ್ಪೊಱ್ ಕಲ್ವಳೈತ್ ತೋಯ್ಇಕ್ ಕಟೈಯವನೇನ್
  ಸೋರ್ಮುಕ ಮಾಕನಿನ್ ಸೀರ್ಮುಕಂ ಪಾರ್ತ್ತುತ್ ತುವಳುಕಿನ್ಱೇನ್
  ಪೋರ್ಮುಕ ಮಾಕನಿನ್ ಱೋರೈಯುಂ ಕಾತ್ತನಿನ್ ಪೊನ್ನರುಳ್ಇಪ್
  ಪಾರ್ಮುಕ ಮಾಕಎನ್ ಓರ್ಮುಕಂ ಪಾರ್ಕ್ಕಪ್ ಪರಿಂದಿಲತೇ.
 • 164. ವಾನ್ವಳರ್ತ್ ತಾಯ್ಇಂದ ಮಣ್ವಳರ್ತ್ ತಾಯ್ಎಙ್ಕುಂ ಮನ್ನುಯಿರ್ಕಳ್
  ತಾನ್ವಳರ್ತ್ ತಾಯ್ನಿನ್ ತಕೈಅಱಿ ಯಾಎನ್ ಱನೈಅರಸೇ
  ಏನ್ವಳರ್ತ್ ತಾಯ್ಕೊಟುಂ ಪಾಂಪೈಯೆಲ್ ಲಾಂದಳ್ ಳಿಲೈವಳರ್ತ್ತಾಯ್
  ಮಾನ್ವಳರ್ತ್ ತಾಯ್ಕರತ್ ತಾರ್ನಿನೈಪ್ ಪೋಲ ವಳರ್ಪ್ಪವರೇ.
 • 165. ಅಱ್ಕಣ್ಟಂ ಓಙ್ಕುಂ ಅರಸೇನಿನ್ ಱನ್ಅಟಿ ಯಾರ್ಮತುರಸ್
  ಸೊಱ್ಕಣ್ಟ ಪೋತುಂಎನ್ ಪುಱ್ಕಣ್ಟ ನೆಞ್ಸಂ ತುಣಿಂದುನಿಲ್ಲಾ
  ತಿಱ್ಕಣ್ಟ ಮೆಯ್ತ್ತವರ್ ಪೋಲೋಟು ಕಿನ್ಱ ತೆಱಿಂದತುತೀಙ್
  ಕಱ್ಕಣ್ ಟೆನಿನುಂಅಕ್ ಕಱ್ಕಣ್ಟ ಕಾಕ್ಕೈನಿಱ್ ಕಾತೆನ್ಪರೇ.
 • 166. ಸೊಲ್ಲುಕಿನ್ ಱೋರ್ಕ್ಕಮು ತಂಪೋಲ್ ಸುವೈತರುಂ ತೊಲ್ಪುಕೞೋಯ್
  ವೆಲ್ಲುಕಿನ್ ಱೋರಿನ್ಱಿಸ್ ಸುಂಮಾ ಅಲೈಯುಮೆನ್ ವೇಟನೆಞ್ಸಂ
  ಪುಲ್ಲುಕಿನ್ ಱೋರ್ತಮೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್ಎನ್ ನಾಙ್ಕೊಲ್ ಪುಕಲ್ವೆಱುಂವಾಯ್
  ಮೆಲ್ಲುಕಿನ್ ಱೋರ್ಕ್ಕೊರು ನೆಲ್ಲವಲ್ ವಾಯ್ಕ್ಕಿಲ್ ವಿಟುವರನ್ಱೇ.
 • 167. ಸೀರಿಟು ವಾರ್ಪೊರುಟ್ ಸೆಲ್ವರ್ಕ್ಕ ಲಾಮಲ್ಇತ್ ತೀನರ್ಕಟ್ಕಿಙ್
  ಕಾರಿಟು ವಾರ್ಪಿಸ್ಸೈ ಆಯಿನುಂ ಪಿಸ್ಸನ್ ಅಸಟನ್ಎನ್ಱೇ
  ಪೇರಿಟು ವಾರ್ವಂಪುಪ್ ಪೇಸ್ಸಿಟು ವಾರ್ಇಂದಪ್ ಪೆಱ್ಱಿಕಣ್ಟುಂ
  ಪೋರಿಟು ವಾರ್ನಿನೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಾರ್ಎನ್ ನೇಮುಕ್ಕಟ್ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ.
 • 168. ಸೇಲುಕ್ಕು ನೇರ್ವಿೞಿ ಮಙ್ಕೈಪಙ್ ಕಾಎನ್ ಸಿಱುಮತಿತಾನ್
  ಮೇಲುಕ್ಕು ನೆಞ್ಸೈಯುಟ್ ಕಾಪ್ಪತು ಪೋಲ್ನಿನ್ಱು ವೆವ್ವಿಟಯ
  ಮಾಲುಕ್ಕು ವಾಙ್ಕಿ ವೞಙ್ಕವುನ್ ತಾನ್ಸಂ ಮತಿತ್ತತುಕಾಣ್
  ಪಾಲುಕ್ಕುಙ್ ಕಾವಲ್ವೆಂ ಪೂನೈಕ್ಕುನ್ ತೋೞನ್ಎನ್ ಪಾರ್ಇತುವೇ.
 • 169. ಇಣೈಯೇತುಂ ಇನ್ಱಿಯ ತೇವೇ ಕನಲ್ಇನನ್ ಇಂದೆನುಮುಕ್
  ಕಣೈಯೇ ಕೊಳುಂಸೆಙ್ ಕರುಂಪೇ ಪಿಱವಿಕ್ ಕಟಲ್ಕಟತ್ತುಂ
  ಪುಣೈಯೇ ತಿರುವರುಟ್ ಪೂರಣ ಮೇಮೆಯ್ಪ್ ಪುಲಮಳಿಕ್ಕುಂ
  ತುಣೈಯೇಎನ್ ತುನ್ಪನ್ ತುಟೈತ್ತಾಣ್ಟು ಕೊಳ್ಳತ್ ತುಣಿಂದರುಳೇ.
 • 170. ನಿಲೈಕಾಟ್ಟಿ ಆಣ್ಟನಿನ್ ತಾಟ್ಕನ್ಪಿ ಲಾತನ್ಪಿಲ್ ನೀಣ್ಟವನ್ಪೋಲ್
  ಪುಲೈಕಾಟ್ ಟಿಯಮನತ್ ತೇನ್ಕೊಣ್ಟ ವೇಟಂ ಪುನೈಇಟೈಮೇಲ್
  ಕಲೈಕಾಟ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಯಿರ್ತ್ತಲೈ ಕಾಟ್ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕಂದೈಸುಱ್ಱಿ
  ಮುಲೈಕಾಟ್ಟಿ ಆಣ್ಮಕನ್ ಪೆಣ್ವೇಟಂ ಕಾಟ್ಟು ಮುಱೈಮೈಯನ್ಱೇ.
 • 171. ವಿಟನಾಕಪ್ ಪೂಣಣಿ ಮೇಲೋಯ್ಎನ್ ನೆಞ್ಸಂ ವಿರಿತಲ್ವಿಟ್ಟೆನ್
  ಉಟನಾಕ ಮೆಯ್ಅನ್ಪು ಳೂಱ್ಱಾಕ ನಿನ್ನರು ಳುಱ್ಱಿಟುತಱ್
  ಕಿಟನಾಕ ಮೆಯ್ನ್ನೆಱಿಕ್ ಕೀಟಾಕಸ್ ಸೆಯ್ಕುವ ತಿಙ್ಕುನಕ್ಕೇ
  ಕಟನಾಕ ನಿಱ್ಪತು ಕಣ್ಟೇನ್ಪಿನ್ ತುನ್ಪೊನ್ಱುಙ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 172. ನಯಪ್ಪಟುಂ ಓರ್ನಿನ್ ಅರುಳೆನಕ್ ಕಿನ್ಱೆನಿಲ್ ನಾಯ್ಮನಮೆನ್
  ವಯಪ್ಪಟು ಮೋತುಯರ್ ಮಣ್ಪಟು ಮೋನಲ್ಲ ವಾೞ್ವೈಎನ್ನಾಲ್
  ಸೆಯಪ್ಪಟು ಮೋಕುಣಂ ಸೀರ್ಪ್ಪಟು ಮೋಪವಂ ಸೇರಸ್ಸಱ್ಱುಂ
  ಪಯಪ್ಪಟು ಮೋಮಲಂ ಪಾೞ್ಪಟು ಮೋಎಂ ಪಸುಪತಿಯೇ.
 • 173. ಸೋಪಙ್ಕಣ್ ಟಾರ್ಕ್ಕರುಳ್ ಸೆಯ್ವೋಯ್ ಮತಿಕ್ಕನ್ಱಿಸ್ ಸೂೞ್ಂದಿಟುವೆನ್
  ತೀಪಙ್ಕಣ್ ಟಾಲುಂ ಇರುಳ್ಪೋಂಇವ್ ವೇೞೈ ತಿಯಙ್ಕುಂಪರಿ
  ತಾಪಙ್ಕಣ್ ಟಾಯ್ಅರುಳ್ ಸೆಯ್ಯಾತೆನ್ ಕುಱ್ಱನ್ ತನೈಕ್ಕುಱಿತ್ತುಕ್
  ಕೋಪಙ್ಕಣ್ ಟಾಲುನನ್ ಱೈಯಾಎನ್ ತುನ್ಪಕ್ ಕೊತಿಪ್ಪಱುಮೇ.
 • 174. ಎಲ್ಲಾ ಮುಟೈಯ ಇಱೈಯವ ನೇನಿನೈ ಏತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ನಲ್ಲಾರ್ ತಮಕ್ಕೊರು ನಾಳೇನುಂ ಪೂಸೈ ನಯಂದಿಯಱ್ಱಿಸ್
  ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ಅವರ್ಪುಕೞ್ ಸೊಲ್ಲಾತಿವ್ ವಣ್ಣಂ ತುಯರ್ವತಱ್ಕೆನ್
  ಕಲ್ಲಾಮೈ ಒನ್ಱುಮಱ್ ಱಿಲ್ಲಾಮೈ ಒನ್ಱಿರು ಕಾರಣಮೇ.
 • 175. ಪಿಱೈಯಾಱು ಕೊಣ್ಟಸೆವ್ ವೇಣಿಪ್ ಪಿರಾನ್ಪತಪ್ ಪೇಱಟೈವಾನ್
  ಮಱೈಯಾಱು ಕಾಟ್ಟುನಿನ್ ತಣ್ಣರು ಳೇಯನ್ಱಿ ಮಾಯೈಎನ್ನುಂ
  ನಿಱೈಯಾಱು ಸೂೞುನ್ ತುರುಂಪಾಯ್ಸ್ ಸುೞಲುಂಎನ್ ನೆಞ್ಸಿನುಳ್ಳ
  ಕುಱೈಯಾಱು ತಱ್ಕಿಟಂ ವೇಱಿಲ್ಲೈ ಕಾಣ್ಇಕ್ ಕುವಲೈಯತ್ತೇ.
 • 176. ಮಾಲಱಿ ಯಾತವನ್ ಅನ್ಱೇಅತ್ ತೆಯ್ವ ವರತನುನಿನ್
  ಕಾಲಱಿ ಯಾತವನ್ ಎನ್ಱಾಲ್ಅಕ್ ಕಾಲೈಎಕ್ ಕಾಲೈಎಮೈಪ್
  ಪೋಲಱಿ ಯಾತವರ್ ಕಾಣ್ಪಾರ್ಮುಱ್ ಕಣ್ಟಮೆಯ್ಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯರ್ತಂ
  ಪಾಲಱಿ ಯಾತವನ್ ನಾನಿತು ಕೇಟ್ಟುಣರ್ ಪಾಲನನ್ಱೇ.
 • 177. ಒನ್ಱೇಎನ್ ಆರುಯಿರ್ಕ್ ಕೋರುಱ ವೇಎನಕ್ ಕೋರಮುತೇ
  ನನ್ಱೇಮುಕ್ ಕಣ್ಣುಟೈ ನಾಯಕ ಮೇಮಿಕ್ಕ ನಲ್ಲಕುಣಕ್
  ಕುನ್ಱೇ ನಿಱೈಅರುಟ್ ಕೋವೇ ಎನತು ಕುಲತೆಯ್ವಮೇ
  ಮನ್ಱೇ ಒಳಿರ್ಮುೞು ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮೇಎನೈ ವಾೞ್ವಿಕ್ಕವೇ.
 • 178. ತಾೞ್ವೇತುಂ ಇನ್ಱಿಯ ಕೋವೇ ಎನಕ್ಕುತ್ ತನಿತ್ತಪೆರು
  ವಾೞ್ವೇ ನುತಱ್ಕಣ್ ಮಣಿಯೇಎನ್ ಉಳ್ಳ ಮಣಿವಿಳಕ್ಕೇ
  ಏೞ್ವೇಲೈ ಎನ್ನಿನುಂ ಪೋತಾ ಇಟುಂಪೈ ಇಟುಙ್ಕುಟುಂಪಪ್
  ಪಾೞ್ವೇ ತನೈಪ್ಪಟ ಮಾಟ್ಟೇನ್ ಎನಕ್ಕುನ್ ಪತಮರುಳೇ.
 • 179. ವಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟಾರ್ನಱುಙ್ ಕೊನ್ಱೈಯಿ ನಾನ್ಱನ್ ಮಲರಟಿಕ್ಕುತ್
  ತೊಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟಾರ್ತಞ್ ಸುಕತ್ತುಕ್ಕುಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಸ್ ಸುೞಲಿಱ್ಱಳ್ಳುಂ
  ಪೆಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟಾರ್ತಂ ತುಯರುಕ್ಕುಂ ಒಪ್ಪಿನ್ಱು ಪೇಸಿಲ್ಎನ್ಱೇ
  ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟಾಯ್ಇನಿ ನೆಞ್ಸೇನಿನ್ ಉಳ್ಳಕ್ ಕರುತ್ತೆತುವೇ.
 • 180. ಮಲಙ್ಕವಿೞ್ನ್ ತಾರ್ಮನಂ ವಾನ್ಕವಿೞ್ನ್ ತಾಲುಂಅವ್ ವಾನ್ಪುಱಮಾಂ
  ಸಲಙ್ಕವಿೞ್ನ್ ತಾಲುಂ ಸಲಿಯಾತೆನ್ ಪುನ್ಮನನ್ ತಾನ್ಕಟಲಿಲ್
  ಕಲಙ್ಕವಿೞ್ನ್ ತಾರ್ಮನಂ ಪೋಲೇ ಸಲಿಪ್ಪತು ಕಾಣ್ಕುಟುಂಪ
  ವಿಲಙ್ಕವಿೞ್ನ್ ತಾಲನ್ಱಿ ನಿಲ್ಲಾತೆನ್ ಸೆಯ್ವಲ್ ವಿಟೈಯವನೇ.
 • 181. ಮೈಕೊಟುತ್ ತಾರ್ನೆಟುಙ್ ಕಣ್ಮಲೈ ಮಾನುಕ್ಕು ವಾಯ್ಂದೊರುಪಾಲ್
  ಮೆಯ್ಕೊಟುತ್ ತಾಯ್ತವರ್ ವಿಟ್ಟವೆಂ ಮಾನುಕ್ಕು ಮೇವುಱಓರ್
  ಕೈಕೊಟುತ್ ತಾಯ್ಮಯಲ್ ಕಣ್ಣಿಯಿಲ್ ವೀೞ್ಂದುಟ್ ಕಲಙ್ಕುಱುಂಎನ್
  ಕೊಯ್ಕೊಟುತ್ ತಾೞ್ಮನ ಮಾನುಕ್ಕುಕ್ ಕಾಲೈಕ್ ಕೊಟುತ್ತರುಳೇ.
 • 182. ಉಟಂಪಾರ್ ಉಱುಮಯಿರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಪುೞೈ ತೋಱನಲ್ ಊಟ್ಟಿವೆಯ್ಯ
  ವಿಟಂಪಾಸ್ ಸಿಯಇರುಪ್ ಪೂಸಿಕಳ್ ಪಾಯ್ಸ್ಸಿನುಂ ಮೆತ್ತೆನ್ನುಂಇತ್
  ತಟಂಪಾರ್ ಸಿಱುನಟೈತ್ ತುನ್ಪಞ್ಸೆಯ್ ವೇತನೈತ್ ತಾಙ್ಕರಿತೆನ್
  ಕಟಂಪಾನಱ್ ಪನ್ನಿರು ಕಣ್ಣಾ ಇನಿಎನೈಕ್ ಕಾತ್ತರುಳೇ.
 • 183. ಮಣ್ಣಾಲುಂ ಮಣ್ಣುಱ್ಱ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿ ನಾಲುಂಅವ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಕ್ಕುಱ್ಱ
  ಪೆಣ್ಣಾಲುಂ ನೊಂದುವನ್ ತಾರೈ ಎಲಾಂಅರುಟ್ ಪೇಱೆನುಮುಕ್
  ಕಣ್ಣಾಲುಂ ಪಾರ್ತ್ತೈಂದು ಕೈಯಾಲುಂ ಈಯುಂ ಕಣಪತಿನಿನ್
  ಪಣ್ಣಾಲುಂ ಮಾಮಱೈ ಮೇಱ್ಱಾಳೈ ಎನ್ನುಟ್ ಪತಿತ್ತರುಳೇ.
 • 184. ವಾನಾಳ ಮಾಲಯನ್ ವಾೞ್ವಾಳ ಅನ್ಱಿಇಂ ಮಣ್ಮುೞುತುಂ
  ತಾನಾಳ ನಿನ್ಪತಂ ತಾೞ್ಪವರ್ ತಾೞ್ಕಒಣ್ ಸಙ್ಕೈಯಙ್ಕೈ
  ಮಾನಾಳ ಮೆಯ್ಯಿಟನ್ ತಂದೋಯ್ತುನ್ ಪಱ್ಱ ಮನಮತೊನ್ಱೇ
  ನಾನಾಳ ಎಣ್ಣಿನಿನ್ ತಾಳೇತ್ತು ಕಿನ್ಱನನ್ ನಲ್ಕುಕವೇ.
 • 185. ಈಟಱಿ ಯಾತಮುಕ್ ಕಣ್ಣಾನಿನ್ ಅನ್ಪರ್ ಇಯಲ್ಪಿನೈಇನ್
  ನಾಟಱಿ ಯಾತುನ್ ಅರುಳನ್ಱಿ ಊಣ್ಸುವೈ ನಾವೈಯನ್ಱಿ
  ಮೇಟಱಿ ಯಾತುನಱ್ ಪಾಟ್ಟೈಕ್ಕಱ್ ಱೋರನ್ಱಿ ಮೇಱ್ಸುಮಂದ
  ಏಟಱಿ ಯಾತವೈ ಯೇನಱಿ ಯಾಎನ್ ಱಿಕೞ್ವರನ್ಱೇ.
 • 186. ಸೂಟುಣ್ಟ ಪೂಞೈಕ್ಕುಸ್ ಸೋಱುಣ್ಟ ವಾಯ್ಪಿನ್ ತುಟಿಪ್ಪತನ್ಱಿ
  ಊಟುಣ್ಟ ಪಾಲಿಟ್ಟ ಊಣ್ಕಣ್ಟ ತೇನುಂ ಉಣತ್ತುಣಿಯಾ
  ತೀಟುಣ್ಟ ಎನ್ಮನಂ ಅಂದೋ ತುಯರಿಲ್ ಇಟಿಯುಣ್ಟುಂಇವ್
  ವೀಟುಣ್ಟ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ವೀೞುಣ್ಟ ತಾಲ್ಎಂ ವಿಟೈಯವನೇ.
 • 187. ಕರಙ್ಕಾಟ್ಟಿ ಮೈಯಿಟ್ಟ ಕಣ್ಕಾಟ್ಟಿ ಎನ್ಪೆರುಙ್ ಕನ್ಮನೆಞ್ಸಕ್
  ಕುರಙ್ಕಾಟ್ಟಿಸ್ ಸೇಯ್ಮೈಯಿಲ್ ನಿಱ್ಕಿನ್ಱ ಮಾತರೈಕ್ ಕೊಣ್ಟುಕಲ್ಲಾರ್
  ಉರಙ್ಕಾಟ್ಟಿಕ್ ಕೋಲೊನ್ ಱುಟನೀಟ್ಟಿಕ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಉರಪ್ಪಿಒರು
  ಮರಙ್ಕಾಟ್ ಟಿಯಕುರಙ್ ಕಾಟ್ಟುಕಿನ್ ಱೋರೆನ್ ಮಣಿಕಣ್ಟನೇ.
 • 188. ಕಳಙ್ಕನಿ ಪೋಲ್ಮಣಿ ಕಣ್ಟಾನಿನ್ ಪೊಱ್ಕೞಲ್ ಕಾಣಱ್ಕೆನ್ಸಿಱ್
  ಱುಳಙ್ಕನಿ ಯಾತುನಿನ್ ಸೀರ್ಕೇಟ್ ಕಿನುಂಅನ್ ಪುಱಉರುಕಾ
  ವಳಙ್ಕನಿ ಕಾಮಞ್ ಸಿಱವಾಮಲ್ ಸಿಱ್ಱಿಲ್ ವಕುತ್ತುೞಲುಂ
  ಇಳಙ್ಕನಿ ಪೋಲ್ನಿನ್ಱ ತೆನ್ಸೆಯ್ಕು ವೇನ್ಎಂ ಇಱೈಯವನೇ.
 • 189. ಮಾಮತ್ತಿ ನಾಲ್ಸುೞಲ್ ವೆಣ್ತಯಿರ್ ಪೋನ್ಱು ಮಟಂದೈಯರ್ತಂ
  ಕಾಮತ್ತಿ ನಾಲ್ಸುೞಲ್ ಎನ್ಱನ್ನೆಞ್ ಸೋಉನ್ಱನ್ ಕಾಲೈಅನ್ಪಾಂ
  ತಾಮತ್ತಿ ನಾಲ್ತಳೈ ಯಿಟ್ಟನೆಞ್ ಸೋಇತ್ ತಕೈಇರಣ್ಟಿನ್
  ನಾಮತ್ತಿನಾಲ್ ಪಿತ್ತನ್ ಎನ್ಪೋಯ್ ನಿನಕ್ಕೆತು ನಲ್ಲನೆಞ್ಸೇ.
 • 190. ಏಱ್ಱಿಲಿಟ್ ಟಾರ್ಕೊಟಿ ಕೊಣ್ಟೋಯ್ ವಿಳಕ್ಕಿನೈ ಏಱ್ಱಪೆರುಙ್
  ಕಾಱ್ಱಿಲಿಟ್ ಟಾಲುಂ ಇಟಲಾಂನೆಲ್ ಮಾವೈಕ್ ಕಲಿತ್ತಿಟುನೀರ್
  ಆಱ್ಱಿಲಿಟ್ ಟಾಲುಂ ಪೆಱಲಾಂಉಟ್ ಕಾಲೈ ಅಟುಙ್ಕುಟುಂಪಸ್
  ಸೇಱ್ಱಿಲಿಟ್ ಟಾಲ್ಪಿನ್ ಪರಿತಾಂ ಎವರ್ಕ್ಕುಂ ತಿರುಪ್ಪುವತೇ.
 • 191. ತೇರೋಙ್ಕು ಕಾೞಿಕ್ಕಣ್ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನಪ್ಪಾಲುಣ್ಟ ಸೆಂಮಣಿಯೈಸ್
  ಸೀರೋಙ್ಕು ಮುತ್ತುಸ್ ಸಿವಿಕೈಯಿನ್ ಮೇಲ್ವೈತ್ತ ತೇವಉನ್ಱನ್
  ಪೇರೋಙ್ಕುಂ ಐಂದೆೞುತ್ ತನ್ಱೋ ಪಟೈಪ್ಪೈಪ್ ಪಿರಮನುಕ್ಕುಂ
  ಏರೋಙ್ಕು ಕಾಪ್ಪೈತ್ ತಿರುನೆಟು ಮಾಲುಕ್ಕುಂ ಈಂದತುವೇ.
 • 192. ವೇತನೈ ಯಾಮತು ಸೂತನೈ ಯಾಎನ್ಱು ವೇತನೈಯಾಲ್
  ಪೋತನೈ ಯಾನಿನ್ ಱುನೈಕ್ಕೂವು ಮೇೞೈಯೈಪ್ ಪೋತನೈಕೇಳ್
  ವಾತನೈ ಯಾತಿಙ್ಕು ವಾತನೈ ಯಾವೆನ್ಱುನ್ ವಾಯ್ಮಲರಸ್
  ಸೋತನೈ ಯಾಯಿನುಞ್ ಸೋತನೈ ಯಾಸಿಱ್ ಸುಕಪ್ಪೊರುಳೇ.
 • 193. ಇನ್ಪಱ್ಱ ಇಸ್ಸಿಱು ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿ ಲೇವೆಯಿ ಲೇಱವೆಂಪುಂ
  ಎನ್ಪಱ್ಱ ಪುನ್ಪುೞುಪ್ ಪೋಲ್ತಳರ್ ಏೞೈ ಎನಿನುಮಿವನ್
  ಅನ್ಪಱ್ಱ ಪಾವಿಎನ್ ಱಂದೋ ಎನೈವಿಟಿಲ್ ಐಯವೈಯತ್
  ತೆನ್ಪಱ್ಱ ತಾಕಮಱ್ ಱಿಲ್ಲೈಕಣ್ ಟಾಯ್ಎನೈ ಏನ್ಱುಕೊಳ್ಳೇ.
 • 194. ಕಳಙ್ಕೊಣ್ಟ ಓರ್ಮಣಿಕ್ ಕಾಟ್ಸಿಯುಂ ಮುಸ್ಸುಟರ್ಕ್ ಕಣ್ಅರುಳುಂ
  ವಳಙ್ಕೊಣ್ಟ ತೆಯ್ವತ್ ತಿರುಮುಕ ಮಾಟ್ಸಿಯುಂ ವಾಯ್ಂದಪರಿ
  ಮಳಙ್ಕೊಣ್ಟ ಕೊನ್ಱೈಸ್ ಸಟೈಯುಂಪೊಱ್ ಸೇವಟಿ ಮಾಣ್ಪುಂಒನ್ಱ
  ಉಳಙ್ಕೊಣ್ಟ ಪುಣ್ಣಿಯರ್ ಅನ್ಱೋಎನ್ ತನ್ನೈ ಉಟೈಯವರೇ.
 • 195. ಕಾವಿಕ್ಕು ನೇರ್ಮಣಿ ಕಣ್ಟಾವಣ್ ಟಾರ್ಕುೞಲ್ ಕಱ್ಪರುಳುಂ
  ತೇವಿಕ್ಕು ವಾಮಙ್ ಕೊಟುತ್ತೋಯ್ನಿನ್ ಮಾಮಲರ್ಸ್ ಸೇವಟಿಪ್ಪಾಲ್
  ಸೇವಿಕ್ಕುಂ ಸೇವಕಞ್ ಸೆಯ್ವೋರೈ ಆಯಿನುಞ್ ಸೇವಿಕ್ಕಇಪ್
  ಪಾವಿಕ್ಕು ವಾಯ್ಕ್ಕಿಲ್ಎನ್ ಆವಿಕ್ಕು ನೀಣ್ಟ ಪಯನತುವೇ.
 • 196. ಕೊಙ್ಕಿಟ್ಟ ಕೊನ್ಱೈಸ್ ಸಟೈಯುಂನಿನ್ ನೋರ್ಪಸುಙ್ ಕೋಮಳಪ್ಪೆಣ್
  ಪಙ್ಕಿಟ್ಟ ವೆಣ್ತಿರು ನೀಱ್ಱೊಳಿ ಮೇನಿಯುಂ ಪಾರ್ತ್ತಿಟಿಲ್ಪಿನ್
  ಇಙ್ಕಿಟ್ಟ ಮಾಯೈಯೈ ಎಙ್ಕಿಟ್ಟ ವಾಎನ್ ಱಿಸೈಪ್ಪಿನುಂಪೋಯ್ಸ್
  ಸಙ್ಕಿಟ್ಟ ಓಸೈಯಿಲ್ ಪೊಙ್ಕಿಟ್ಟ ವಾಯ್ಕೊಟು ತಾಣ್ಟಿಟುಮೇ.
 • 197. ವೆಂಪೆರು ಮಾನುಕ್ಕುಕ್ ಕೈಕೊಟುತ್ ತಾಣ್ಟ ಮಿಕುಙ್ಕರುಣೈ
  ಎಂಪೆರು ಮಾನುಕ್ಕು ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ತೇವರ್ ಇಳಂಪಿಟಿಯಾರ್
  ತಂಪೆರು ಮಾನುಕ್ಕುಂ ಸಾರ್ಮಲೈ ಮಾನುಕ್ಕುಂ ಸಾಱ್ಱುಮೈಙ್ಕೈಸ್
  ಸೆಂಪೆರು ಮಾನುಕ್ಕುಂ ಎಂದಾಯ್ಕ್ಕುಂ ನಾನ್ಪಣಿ ಸೆಯ್ಯಸ್ಸೆಯ್ಯೇ.
 • 198. ಸಾಱ್ಱವ ನೇಕನನ್ ನಾವುಳ್ಳ ತಾಯಿನುಂ ಸಾಱ್ಱರಿತಾಂ
  ವೀಱ್ಱವ ನೇವೆಳ್ಳಿ ವೆಱ್ಪವ ನೇಅರುಳ್ ಮೇವಿಯವೆಣ್
  ನೀಱ್ಱವ ನೇನಿನ್ ನರುಳ್ತರ ವೇಣ್ಟುಂ ನೆಟುಮುಟಿವೆಳ್
  ಏಱ್ಱವ ನೇಪಲಿ ಏಱ್ಱವನೇ ಅನ್ಪರ್ಕ್ ಕೇಱ್ಱವನೇ.
 • 199. ಪತಿಯೇ ಸರಣಂ ಪರಮೇ ಸರಣಂ ಪರಂಪರಮಾಂ
  ತಿತಿಯೇ ಸರಣಂ ಸಿವಮೇ ಸರಣಂ ಸಿವಮುಣರ್ಂದೋರ್
  ಕತಿಯೇ ಸರಣಂಎನ್ ಕಣ್ಣೇ ಸರಣಂಮುಕ್ ಕಟ್ಕರುಣಾ
  ನಿತಿಯೇ ಸರಣಂ ಸರಣಂಎನ್ ಪಾಲ್ಮೆಯ್ನ್ ನಿಲೈಯರುಳೇ.
 • 200. ಎನ್ನುಱ ವೇಎನ್ ಕುರುವೇಎನ್ ಉಳ್ಳತ್ ತೆೞುಂಇನ್ಪಮೇ
  ಎನ್ನುಯಿ ರೇಎನ್ಱನ್ ಅನ್ಪೇ ನಿಲೈಪೆಱ್ಱ ಎನ್ಸೆಲ್ವಮೇ
  ಎನ್ನಱಿ ವೇಎನ್ಱನ್ ವಾೞ್ವೇಎನ್ ವಾೞ್ವುಕ್ ಕಿಟುಮುತಲೇ
  ಎನ್ನರ ಸೇಎನ್ ಕುಲತೆಯ್ವ ಮೇಎನೈ ಏನ್ಱುಕೊಳ್ಳೇ.
 • 201. ಕಾನ್ಪೋಲ್ ಇರುಣ್ಟಇವ್ ವಞ್ಸಕ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಕನ್ನೆಞ್ಸಮೇ
  ಮಾನ್ಪೋಲ್ ಕುತಿತ್ತುಕ್ಕೊಣ್ ಟೋಟೇಲ್ ಅಮುತ ಮತಿವಿಳಙ್ಕುಂ
  ವಾನ್ಪೋಲ್ ಕುಳಿರ್ಂದ ಸಿವಾನಂದ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿನ್ ವಾೞ್ವುಱಸ್ಸೆನ್
  ತೇನ್ಪೋಲ್ ಇನಿಕ್ಕುಂ ಸಿವಾಯ ನಮಎನಸ್ ಸಿಂದೈಸೆಯ್ಯೇ.
 • 202. ವೇತನೆನ್ ಕೋತಱ ವೇಣ್ಟುಮೆನ್ ಕೋಎನ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಞ್ಸೆಯ್
  ಪಾತನೆನ್ ಕೋಕಟಱ್ ಪಳ್ಳಿಕೊಣ್ ಟಾನ್ತೊೞುಂ ಪಣ್ಪನ್ಎನ್ಕೋ
  ನಾತನೆನ್ ಕೋಪರ ನಾತನೆನ್ ಕೋಎಙ್ಕಳ್ ನಂಪಿಕ್ಕುನಲ್
  ತೂತನೆನ್ ಕೋಅವನ್ ತೋೞನೆನ್ ಕೋನಿನೈತ್ ತೂಯ್ಮಣಿಯೇ.
 • 203. ಇಯಙ್ಕಾ ಮನಮುಂ ಕಯಙ್ಕಾ ನಿಲೈಯುಂ ಇಕಪರತ್ತೇ
  ಮಯಙ್ಕಾ ಅಱಿವುಂ ತಿಯಙ್ಕಾ ನೆಱಿಯುಂ ಮಕಿೞ್ಂದರುಳ್ವಾಯ್
  ವಯಙ್ಕಾ ನಿಲತ್ತಿನ್ ಮುಯಙ್ಕಾ ಉಯರ್ತವರ್ ವಾೞ್ತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ಪುಯಙ್ಕಾ ತುತಿತ್ತಱ್ ಕುಯಙ್ಕಾ ತವರುಟ್ ಪುಕುಂದವನೇ.
 • 204. ಸಿವಸಙ್ಕ ರಾಸಿವ ಯೋಕಾ ಸಿವಕತಿಸ್ ಸೀರಳಿಕ್ಕುಂ
  ಸಿವಸಂಪು ವೇಸಿವ ಲೋಕಾ ಸಿವಾನಂದಸ್ ಸೆಲ್ವನಲ್ಕುಂ
  ಸಿವಸುಂದ ರಾಸಿವ ಪೋಕಾ ಸಿವಾಕಮಸ್ ಸೆನ್ನೆಱಿಸೊಲ್
  ಸಿವಪುಙ್ಕ ವಾಸಿವ ಞಾನಿಕಳ್ ವಾೞ್ತ್ತುಂ ಸಿವಕುರುವೇ.
 • 205. ಮತಿತತ್ತು ವಾಂದ ಅರುಟ್ಸಿವ ಮೇಸಿನ್ ಮಯಸಿವಮೇ
  ತುತಿಸಿತ್ ತೆಲಾಂವಲ್ಲ ಮೆಯ್ಸ್ಸಿವ ಮೇಸಿಱ್ ಸುಕಸಿವಮೇ
  ಕತಿನಿತ್ತ ಸುತ್ತಸ್ ಸಿವಮೇ ವಿಳಙ್ಕುಮುಕ್ ಕಟ್ಸಿವಮೇ
  ಪತಿಸಸ್ಸಿ ತಾನಂದ ಸಿಱ್ಸಿವ ಮೇಎಂ ಪರಸಿವಮೇ.
 • 206. ಕಟುಂಪುಲ ವೇಟರ್ಕಳ್ ಓರೈವರ್ ಇಂದಿಯಕ್ ಕಳ್ವರೈವರ್
  ಕೊಟುಙ್ಕರ ಣತ್ತುಟ್ಟರ್ ನಾಲ್ವರ್ಕಳ್ ವನ್ಮಲಕ್ ಕೋಳರೈವರ್
  ಅಟುಂಪಟೈ ಕೋಟಿಕೊಣ್ ಟುಱ್ಱಾರ್ಮಱ್ ಱೇೞೈಯನ್ ಯಾನೊರುವನ್
  ಇಟುಂಪಟೈ ಯಾತುಮಿ ಲೇನ್ವೆಲ್ವ ತೆಙ್ಙನ್ ಇಱೈಯವನೇ.
 • 207. ಇಟೈಕ್ಕೊಟಿ ವಾಮತ್ ತಿಱೈವಾಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಿಕಟ್ ಕಿನ್ಪನಲ್ಕುಂ
  ವಿಟೈಕ್ಕೊಟಿ ಏಂದುಂ ವಲತ್ತಾಯ್ನಿನ್ ನಾಮಂ ವಿಯಂದುರೈಯಾರ್
  ಕಟೈಕ್ಕೊಟಿ ಪೋಲಕ್ ಕತಱುಕಿನ್ ಱಾರ್ಪೊಯ್ಕ್ ಕತೈಯವರ್ತಾಂ
  ಪುಟೈಕ್ಕೊಟಿ ಯಾಲನ್ಱಿಪ್ ಪುಲ್ಲಾಲ್ ಎಯಿಲೈಪ್ ಪುನೈಪವರೇ.
 • 208. ಉರುಮತ್ತಿ ಲೇಪಟ್ಟ ಪುನ್ಪುೞುಪ್ ಪೋಲ್ಇವ್ ಉಲಕನಟೈಕ್
  ಕರುಮತ್ತಿ ಲೇಪಟ್ಟ ಎನ್ಮನನ್ ತಾನ್ನಿನ್ ಕೞಲಟೈಯುಂ
  ತರುಮತ್ತಿ ಲೇಪಟ್ಟ ತಿನ್ಱೇಎನ್ ಱೆಣ್ಣುನ್ ತನೈಯುಮಂದೋ
  ಮರುಮತ್ತಿ ಲೇಪಟ್ಟ ವಾಳಿಯೈಪ್ ಪೋನ್ಱು ವರುತ್ತುವತೇ.
 • 209. ಎನ್ನಿಱೈ ವಾಇಮೈ ಯೋರಿಱೈ ವಾಮಱೈ ಯಿನ್ಮುಟಿಪಿನ್
  ಮುನ್ನಿಱೈ ವಾಮಲೈ ಮಿನ್ನಿಱೈ ವಾಮಲರ್ ಮುಣ್ಟಕತ್ತೋನ್
  ತನ್ನಿಱೈ ವಾತಿತಿತ್ ತಾನಿಱೈ ವಾಮೆಯ್ತ್ ತಪೋತನರುಳ್
  ಮನ್ನಿಱೈ ವಾಇಙ್ಕು ವಾಎನ್ ಱೆನಕ್ಕುನಲ್ ವಾೞ್ವರುಳೇ.
 • 210. ಪೋಱ್ಱಿಎನ್ ಆವಿತ್ ತುಣೈಯೇಎನ್ ಅನ್ಪಿಲ್ ಪುಕುಞ್ಸಿವಮೇ
  ಪೋಱ್ಱಿಎನ್ ವಾೞ್ವಿನ್ ಪಯನೇಎನ್ ಇನ್ಪಪ್ ಪುತುನಱವೇ
  ಪೋಱ್ಱಿಎನ್ ಕಣ್ಣುಣ್ ಮಣಿಯೇಎನ್ ಉಳ್ಳಂ ಪುನೈಅಣಿಯೇ
  ಪೋಱ್ಱಿಎನ್ ಓರ್ಪೆರುನ್ ತೇವೇ ಕರುಣೈ ಪುರಿಂದರುಳೇ.
 • 211. ಕಞ್ಸತ್ತಿ ಲೇರ್ಮುಕ ಮಞ್ಸತ್ತಿ ಲೇರ್ನಟೈಕ್ ಕನ್ನಿಯರ್ಕಣ್
  ನಞ್ಸತ್ತಿ ಲೇಅವರ್ ವಞ್ಸತ್ತಿ ಲೇಪಟ್ಟು ನಾಣುಱುಂಪುನ್
  ನೆಞ್ಸತ್ತಿ ಲೇಅತನ್ ತಞ್ಸತ್ತಿ ಲೇಮುಕ್ ಕಣಿತ್ತಎನ್ಪೋಲ್
  ಪಞ್ಸತ್ತಿ ಲೇಪಿರ ಪಞ್ಸತ್ತಿ ಲೇಉೞಪ್ ಪಾರ್ಎವರೇ.
 • 212. ನಾನ್ಮುಕತ್ ತೋನುಂ ತಿರುನೆಟು ಮಾಲುಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಮೆನ್ನುಂ
  ವಾನ್ಮುಕಕ್ ಕಣ್ಕೊಣ್ಟು ಕಾಣಾಮಲ್ ತಂಉರು ಮಾಱಿಯುಂನಿನ್
  ತೇನ್ಮುಕಕ್ ಕೊನ್ಱೈ ಮುಟಿಯುಂಸೆನ್ ತಾಮರೈಸ್ ಸೇವಟಿಯುಂ
  ಊನ್ಮುಕಕ್ ಕಣ್ಕೊಣ್ಟು ತೇಟಿನಿನ್ ಱಾರ್ಸಱ್ ಱುಣರ್ವಿಲರೇ.
 • 213. ಇರುವರ್ಕ್ ಕಱಿಯಪ್ ಪಟಾತೆೞುನ್ ತೋಙ್ಕಿನಿನ್ ಱೇತ್ತುಕಿನ್ಱೋರ್
  ಕರುವರ್ಕ್ಕ ನೀಕ್ಕುಂ ಕರುಣೈವೆಱ್ ಪೇಎನ್ ಕವಲೈಯೈಇಙ್
  ಕೊರುವರ್ಕ್ಕು ನಾನ್ಸೊಲ ಮಾಟ್ಟೇನ್ ಅವರೆನ್ ನುಟೈಯವರೋ
  ವೆರುವಱ್ಕ ಎನ್ಱೆನೈ ಆಣ್ಟರುಳ್ ಈತೆನ್ಱನ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮೇ.
 • 214. ಒಣ್ಣುತಲ್ ಏೞೈ ಮಟವಾರ್ತಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿನ್ ಉಱ್ಱಿಟಿನುಂ
  ಪಣ್ಣುತ ಲೇರ್ಮಱೈ ಆಯಿರಞ್ ಸೂೞುನಿನ್ ಪಾತತ್ತೈಯಾನ್
  ಎಣ್ಣುತ ಲೇತೊೞಿ ಲಾಕಸ್ಸೆಯ್ ವಿತ್ತೆನ್ನೈ ಏನ್ಱುಕೊಳ್ವಾಯ್
  ಕಣ್ಣುತ ಲೇಕರು ಣೈಕ್ಕಟ ಲೇಎನ್ ಕರುತ್ತಿತುವೇ.
 • 215. ತಳೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಮಾಯಕ್ ಕುಟುಂಪಪ್ ಪೆರುಂದುಯರ್ ತಾಙ್ಕಿಅಂದೋ
  ಇಳೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಏೞೈಕ್ ಕಿರಙ್ಕುಕಣ್ ಟಾಯ್ಸಿಱಿ ತೇಇಱಕು
  ಮುಳೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಪೋತಱುಪ್ ಪಾರ್ಪೋಲ್ನಿನ್ ನಾಮ ಮೊೞಿಂದಿಟುಙ್ಕಾಲ್
  ವಳೈಕ್ಕಿನ್ಱ ಮಾಯೈಕ್ಕಿಙ್ ಕಾಱ್ಱೇನ್ಮುಕ್ ಕಣ್ಣುಟೈ ಮಾಮಣಿಯೇ.
 • 216. ಮಞ್ಸಟೈ ವಾನ ನಿಱತ್ತೋನ್ ಅಯನ್ಮುತಲ್ ವಾನವರ್ಕ್ಕಾ
  ನಞ್ಸಟೈ ಯಾಳ ಮಿಟುಮಿಟಱ್ ಱೋಯ್ಕಙ್ಕೈ ನಣ್ಣುಕಿನ್ಱ
  ಸೆಞ್ಸಟೈ ಯಾಯ್ನಿನ್ ತಿರುಪ್ಪೆಯ ರಾಕಸ್ ಸಿಱಂದಎೞುತ್
  ತಞ್ಸಟೈ ಯಾರ್ಕಣ್ಕಳ್ ಪಞ್ಸಟೈ ಯಾಮುನ್ ನಱಿವಿಲರೇ.
 • 217. ಇಲಙ್ಕಾ ಪುರತ್ತನ್ ಇರಾಕ್ಕತರ್ ಮನ್ನನ್ ಇರಾವಣನ್ಮುನ್
  ಮಲಙ್ಕಾನಿನ್ ವೆಳ್ಳಿ ಮಲೈಕ್ಕೀ ೞಿರುಂದು ವರುಂದನಿನ್ಸೀರ್
  ಕಲಙ್ಕಾಮಲ್ ಪಾಟಿಟಕ್ ಕೇಟ್ಟೇ ಇರಙ್ಕಿಕ್ ಕರುಣೈಸೆಯ್ತ
  ನಲಙ್ಕಾಣಿನ್ ತನ್ಮೈಇನ್ ಱೆನ್ನಳ ವಿಯಾಣ್ಟೈಯಿನ್ ನಣ್ಣಿಯತೇ.
 • 218. ಉಟೈಯೆನ್ಱುಂ ಪೂಣೆನ್ಱುಂ ಊಣೆನ್ಱುಂ ನಾಟಿ ಉೞನ್ಱಿಟುಂಇನ್
  ನಟೈಯೆನ್ಱುಂ ಸಞ್ಸಲಞ್ ಸಞ್ಸಲಙ್ ಕಾಣಿತಿ ನಾನ್ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಪುಟೈಯೆನ್ಱು ವೆಯ್ಯ ಲುಱುಂಪುೞುಪ್ ಪೋನ್ಱು ಪುೞುಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಿಟೈಯೆನ್ಱು ಮಾಲಱಙ್ ಕೊಣ್ಟೋಯೆನ್ ತುನ್ಪಂ ವಿಲಕ್ಕುಕವೇ.
 • 219. ಅರುಳ್ಅರ ಸೇಅರುಟ್ ಕುನ್ಱೇಮನ್ ಱಾಟುಂ ಅರುಳಿಱೈಯೇ
  ಅರುಳ್ಅಮು ತೇಅರುಟ್ ಪೇಱೇ ನಿಱೈಂದ ಅರುಟ್ಕಟಲೇ
  ಅರುಳ್ಅಣಿ ಯೇಅರುಟ್ ಕಣ್ಣೇವಿಣ್ ಣೋಙ್ಕುಂ ಅರುಳ್ಒಳಿಯೇ
  ಅರುಳ್ಅಱ ಮೇಅರುಟ್ ಪಣ್ಪೇಮುಕ್ ಕಣ್ಕೊಳ್ ಅರುಟ್ಸಿವಮೇ.
 • 220. ನಿಲೈಯಱಿ ಯಾತ ಕುಟುಂಪತ್ ತುಯರೆನ್ನುಂ ನೀತ್ತತ್ತಿಲೇ
  ತಲೈಯಱಿ ಯಾತು ವಿೞುಂದೇನೈ ಆಣ್ಟರುಳ್ ತಾನಳಿಪ್ಪಾಯ್
  ಅಲೈಯಱಿ ಯಾತ ಕಟಲೇಮುಕ್ ಕಣ್ಕೊಣ್ಟ ಆರಮುತೇ
  ವಿಲೈಯಱಿ ಯಾತ ಮಣಿಯೇ ವಿಟೇಲಿತೆನ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಮೇ.
 • 221. ಮೆಯ್ಯಕತ್ ತೇಕಣಪ್ ಪೋತುಂ ವಿಟಾತು ವಿರುಂಪುಕಿನ್ಱೋರ್
  ಕೈಯಕತ್ ತೇನಿನ್ ಱೊಳಿರ್ಕನಿ ಯೇನುತಱ್ ಕಟ್ಕರುಂಪೇ
  ವೈಯಕತ್ ತೇನಿನೈ ಅಲ್ಲಾಮಲ್ ನಱ್ಱುಣೈ ಮಱ್ಱಿಲೈಇಪ್
  ಪೊಯ್ಯಕತ್ ತೇನ್ಸೆಯುಂ ತೀಙ್ಕಾ ಯಿರಮುಂ ಪೊಱುತ್ತರುಳೇ.
 • 222. ಮುಲೈಕ್ಕಲಙ್ ಕಾರ ಮಿಟುಮಟ ವಾರ್ಮಯಲ್ ಮೂಟಿಅವರ್
  ತಲೈಕ್ಕಲಙ್ ಕಾರ ಮಲರ್ಸೂಟು ವಾರ್ನಿನ್ ಱನೈವೞುತ್ತಾರ್
  ಇಲೈಕ್ಕಲಙ್ ಕಾರವ್ ವಿಯಮನ್ವನ್ ತಾಲೆನ್ ಇಸೈಪ್ಪರ್ವೆಳ್ಳಿ
  ಮಲೈಕ್ಕಲಙ್ ಕಾರ ಮಣಿಯೇಮುಕ್ ಕಣ್ಕೊಣ್ಟ ಮಾಮರುಂದೇ.
 • 223. ಪುರಿಕಿನ್ಱ ವೀಟ್ಟಕಂ ಪೋಂದಟಿ ಪಟ್ಟುಪ್ ಪುಱಙ್ಕಟೈಯಿಲ್
  ತಿರಿಕಿನ್ಱ ನಾಯ್ಕ್ಕುಂ ಸಿರಿಪ್ಪಾಂಎನ್ ಪಾವಿಸ್ ಸಿಱುಪಿೞೈಪ್ಪೈಸ್
  ಸೊರಿಕಿನ್ಱ ಪುಣ್ಣಿಲ್ ಕನಲಿಟಲ್ ಪೋಲೆಣುನ್ ತೋಱುನೆಞ್ಸಂ
  ಎರಿಕಿನ್ಱ ತೆನ್ಸೆಯ್ಕು ವೇನ್ಪಿಱೈ ವಾರ್ಸಟೈ ಎನ್ನಮುತೇ.
 • 224. ಮನಕ್ಕೇತ ಮಾಱ್ಱು ಮರುಂದೇ ಪೊತುಒಳಿರ್ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ
  ಕನಕ್ಕೇ ತುಱಎನ್ ಕರುತ್ತಱಿ ಯಾಮಲ್ ಕೞಱುಕಿನ್ಱ
  ತನಕ್ಕೇಳರ್ ಪಾಱ್ಸೆನ್ ಱಟಿಯೇನ್ ಇತಯಂ ತಳರ್ವತೆಲ್ಲಾಂ
  ನಿನಕ್ಕೇ ತೆರಿಂದ ತೆನಕ್ಕೇ ಅರುಳ ನಿನೈಂದರುಳೇ.
 • 225. ಮೋಕಙ್ ಕಲಂದ ಮನತ್ತೇನ್ ತುಯರಙ್ಕಳ್ ಮುಱ್ಱುಮಱ್ಱುತ್
  ತೇಕಙ್ ಕಲಂದ ಪವಂದೀರ್ಕ್ಕುಂ ನಿನ್ಪತಂ ಸಿಂದಿಕ್ಕುಂನಾಳ್
  ಪೋಕಙ್ ಕಲಂದ ತಿರುನಾಳ್ ಮಲೈಯಱ್ ಪುತಪ್ಪಸುಂದೇನ್
  ಪಾಕಙ್ ಕಲಂದಸೆಂ ಪಾಲೇ ನುತಱ್ಕಟ್ ಪರಞ್ಸುಟರೇ.
 • 226. ಕೋಲೊನ್ಱು ಕಣ್ಟ ಇಱೈಮಕನ್ ವಾೞ್ವಿನುಂ ಕೋಟಿಪಙ್ಕು
  ಮೇಲೊನ್ಱು ಕಣ್ಟನಂ ನೆಞ್ಸೇಎನ್ ಸೊಲ್ಲೈ ವಿರುಂಪಿನಿಯಞ್
  ಸೇಲೊನ್ಱು ಕಣ್ಟ ಮಣಿಯಾನ್ ವರೈಪ್ಪಸುನ್ ತೇನ್ಕಲಂದ
  ಪಾಲೊನ್ಱು ಕಣ್ಟಕಣ್ ಕೊಣ್ಟುಯರ್ ವಾೞ್ವು ಪಲಿತ್ತತುವೇ.
 • 227. ಪುಲೈಯಳ ವೋಎನುಂ ನೆಞ್ಸಕ ನೇನ್ತುಯರ್ಪ್ ಪೋಕಮೆಟ್ಟು
  ಮಲೈಯಳ ವೋಇಂದ ಮಣ್ಣಳ ವೋವಂದ ವಾನಳವೋ
  ಅಲೈಯಳ ವೋವನ್ಱು ಮನ್ಱುಣಿನ್ ಱೋಙ್ಕುಂ ಅರುಮರುಂದೇ
  ಇಲೈಯಳ ವೋಎನುನ್ ತೇವೇ ಅಱಿಂದುಂ ಇರಙ್ಕಿಲೈಯೇ.
 • 228. ಕಲ್ಲೆನ್ಱು ವಲ್ಲೆನ್ಱು ಮಿನ್ನಾರ್ ಪುಳಕಕ್ ಕನತನತ್ತೈಸ್
  ಸೊಲ್ಲೆನ್ಱು ಸೊಲ್ಲುಮುನ್ ಸೊಲ್ಲುಮನ್ ತೋನಿನ್ ತುಣೈಯಟಿಕ್ಕಣ್
  ನಿಲ್ಲೆನ್ಱು ಪಲ್ಲ ನಿಕೞ್ತ್ತಿನುಂ ಎನ್ಮನಂ ನಿಱ್ಪತನ್ಱೇ
  ಅಲ್ಲೆನ್ಱು ವೆಲ್ಕಳಙ್ ಕೊಣ್ಟೋಯ್ಎನ್ ಸೆಯ್ವ ತಱಿಂದಿಲನೇ.
 • 229. ಕಳ್ಳಾ ಟಿಯಕೊನ್ಱೈಸ್ ಸೆಞ್ಸಟೈ ಯೋಯ್ನಱ್ ಕನಕಮನ್ಱಿನ್
  ಉಳ್ಳಾ ಟಿಯಮಲರ್ಸ್ ಸೇವಟಿ ಯೋಯ್ಇವ್ ವುಲಕಿಯಱ್ಕಣ್
  ಎಳ್ಳಾ ಟಿಯಸೆಕ್ ಕಿಟೈಪ್ಪಟಲ್ ಪೋಲ್ತುನ್ ಪಿಟೈಇಳೈತ್ತುತ್
  ತಳ್ಳಾ ಟಿಯನಟೈ ಕೊಣ್ಟೇಱ್ಕು ನನ್ನಟೈ ತಂದರುಳೇ.
 • 230. ಮರುಕ್ಕಾ ಮಲರ್ಕ್ಕುೞಲ್ ಮಿನ್ನಾರ್ ಮಯಲ್ಸಣ್ಟ ಮಾರುತತ್ತಾಲ್
  ಇರುಕ್ಕಾ ತುೞಲುಮೆನ್ ಏೞೈನೆಞ್ ಸೇಇವ್ ವಿಟುಂಪೈಯಿಲೇ
  ಸೆರುಕ್ಕಾ ತುರುಕಿಸ್ ಸಿವಾಯ ನಮಎನತ್ ತೇರ್ಂದನ್ಪಿನಾಲ್
  ಒರುಕ್ಕಾಲ್ ಉರೈಕ್ಕಿಲ್ ಪೆರುಕ್ಕಾಕುಂ ನಲ್ಲಿನ್ಪಂ ಓಙ್ಕಿಟುಮೇ.
 • 231. ಮತಿಕ್ಕಣ್ಣಿ ವೇಣಿಪ್ ಪೆರುಂದಕೈ ಯೇನಿನ್ ಮಲರಟಿಕ್ಕುತ್
  ತುತಿಕ್ಕಣ್ಣಿ ಸೂಟ್ಟುಮೆಯ್ತ್ ತೊಣ್ಟರಿಲ್ ಸೇರ್ಂದುನಿನ್ ತೂಯಒಱ್ಱಿಪ್
  ಪತಿಕ್ಕಣ್ಣಿ ನಿನ್ನೈಪ್ ಪಣಿಂದೇತ್ತಿ ಉಳ್ಳಂ ಪರವಸಮಾಕ್
  ಕತಿಕ್ಕಣ್ಣಿ ವಾೞುಂ ಪಟಿಅರು ಳಾಯೆನ್ ಕರುತ್ತಿತುವೇ.
 • 232. ಇರೈಯೇಱ್ಱು ತುನ್ಪಕ್ ಕುಟುಂಪ ವಿಕಾರ ಇರುಟ್ಕಟಲಿಲ್
  ಪುರೈಯೇಱ್ಱು ನೆಞ್ಸಂ ಪುಲರ್ಂದುನಿನ್ ಱೇನೈಪ್ ಪೊರುಟ್ಪಟುತ್ತಿಕ್
  ಕರೈಯೇಱ್ಱ ವೇಣ್ಟುಮೆನ್ ಕಣ್ಣೇ ಪವತ್ತೈಕ್ ಕಟಿಮರುಂದೇ
  ತಿರೈಯೇಱ್ಱು ಸೆಞ್ಸಟೈತ್ ತೇವೇ ಅಮರರ್ ಸಿಕಾಮಣಿಯೇ.

  • 145. ಓರ್ಪಿಳ್ಳೈಪ್ಪೇರ್ - ಮತಲೈ - ಸರಕ್ಕೊನ್ಱೈ. ಸ. ಮೂ. ಕ.
  • 146. ಮಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್, ಮಯಙ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಎನ ವಿಕಾರಮಾಯಿಱ್ಱು. ತೊ. ವೇ.
  • 147. ಕೊಣ್ಟಿಟೇಲ್ ಎನ ಮುನ್ನಿಲೈ ಎತಿರ್ಮಱೈ ಏವನ್ಮುಱ್ಱಾಕಕ್ ಕೊಳ್ಕ. ತೊ. ವೇ.
  • 148. ಸೆಲ್ - ಮೇಕಂ. ತೊ. ವೇ.
  • 149. ಉರುಂ - ಇಟಿ. ತೊ. ವೇ.
  • 150. ಮಾೞೈ - ಪೊನ್. ತೊ. ವೇ.
  • 151. ಪೊನ್ಕಿನ್ಱು ಪೂತ್ತ ಸಟೈ - ಕೊನ್ಱೈ ಪೂತ್ತ ಸಟೈ. ತೊ. ವೇ.
  • 152. ಕಲ್ - ಮಲೈ. ತೊ. ವೇ.
  • 153. ವೇಣಿ - ನತಿ. ತೊ. ವೇ.
  • 154. ಪಾಣಿಕ್ಕುಮೋ - ತಾಮತಿಕ್ಕುಮೋ. ಸ. ಮು. ಕ.
  • 155. ಪಾಣಿ - ಕೈ, ನೀರ್. ಸ. ಮು. ಕ.
  • 156. ಕಟಾ, ತಾಂ, ಪಾಯಿನುಂ - ಪಾಯ್ಂದಾಲುಂ ; ತಾಂಪು - ಕಯಿಱು. ಸ. ಮು. ಕ.
  • 157. ಸೊಲ್ - ನೆಲ್, ತೊ. ವೇ.
  • 158. ಕನಲ್ - ಅಕ್ಕಿನಿ. ಇನನ್ - ಸೂರಿಯನ್. ಇಂದು - ಸಂದಿರನ್. ಸ. ಮು. ಕ.

திருவருண் முறையீடு // திருவருண் முறையீடு