திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
మకాతేవ మాలై
makātēva mālai
వటివుటై మాణిక్క మాలై
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

006. తిరువరుణ్ ముఱైయీటు
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu

  కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తునియాల్ ఉళందళర్న్ తందో తురుంపిల్ సుళలుకిన్ఱేన్
  ఇనియా యినుంఇరఙ్ కాతోనిన్ సిత్తంఎన్ తాయ్ఇతెన్న
  అనియాయ మోఎన్ నళవిన్నిన్ పాల్తణ్ ణరుళిలైయో
  సనియాంఎన్ వల్వినైప్ పోతనై యోఎన్కొల్ సాఱ్ఱువతే.
 • 2. ఎన్నే ముఱైయుణ్ టెనిల్కేళ్వి ఉణ్టెన్పర్ ఎన్నళవిల్
  ఇన్నే సిఱితుం ఇలైయేనిన్ పాల్ఇతఱ్ కెన్సెయ్కువేన్
  మన్నేముక్ కణ్ణుటై మామణి యేఇటై వైప్పరితాం
  పొన్నేమిన్ నేర్సటైత్ తన్నే రిలాప్పరి పూరణనే.
 • 3. తణ్టాత సఞ్సలఙ్ కొణ్టేన్ నిలైయైఇత్ తారణియిల్
  కణ్టార్ ఇరఙ్కువర్ కేట్టార్ ఉరుకువర్ కఙ్కైతిఙ్కళ్
  తుణ్టార్ మలర్స్సటై ఎందాయ్ ఇరఙ్కిలై తూయ్మైయిలా
  అణ్టార్ పిళైయుం పొఱుప్పోయ్ ఇతునిన్ అరుట్కళకే.
 • 4. పొయ్యాం ఉలక నటైనిన్ఱు సఞ్సలం పొఙ్కముక్కణ్
  ఐయాఎన్ ఉళ్ళం అళలార్ మెళుకొత్ తళికిన్ఱతాల్
  పైయార్ అరవ మతిస్సటై యాయ్సెం పవళనిఱస్
  సెయ్యాయ్ ఎనక్కరుళ్ సెయ్యాయ్ ఎనిల్ఎన్న సెయ్కువనే.
 • 5. విటమిలై యేర్మణి కణ్టానిన్ సైవ విరతఞ్సెయ్యత్
  తిటమిలై యేఉట్ సెఱివిలై యేఎన్ఱన్ సిత్తత్తునిన్
  నటమిలై యేఉన్ఱన్ నణ్పిలై యేఉనై నాటుతఱ్కోర్
  ఇటమిలై యేఇతై ఎణ్ణిలై యేసఱ్ ఱిరఙ్కిలైయే.
 • 6. విణ్ణుటై యాయ్వెళ్ళి వెఱ్పుటై యాయ్మతి మేవుసటైక్
  కణ్ణుటై యాయ్నెఱ్ఱిక్ కణ్ణుటై యాయ్అరుట్ కణ్ణుటైయాయ్
  పణ్ణుటై యాయ్తిసైప్ పట్టుటై యాయ్ఇటప్ పాలిల్అరుట్
  పెణ్ణుటై యాయ్వందిప్ పిట్టుటై యాయ్ఎన్ పెరుఞ్సెల్వమే.
 • 7. విటైయుటై యాయ్మఱై మేలుటై యాయ్నతి మేవియసెఞ్
  సటైయుటై యాయ్కొన్ఱైత్ తారుటై యాయ్కరం తాఙ్కుమళుప్
  పటైయుటై యాయ్అరుట్ పణ్పుటై యాయ్పెణ్ పరవైయిన్పాల్
  నటైయుటై యాయ్అరుళ్ నాటుటై యాయ్పతం నల్కుకవే.
 • 8. కీళుటై యాయ్పిఱైక్ కీఱ్ఱుటై యాయ్ఎఙ్ కిళైత్తలైమేల్
  తాళుటై యాయ్సెఞ్ సటైయుటై యాయ్ఎన్ తనైయుటైయాయ్
  వాళుటై యాయ్మలై మానుటై యాయ్కలై మానుటైయాయ్
  ఆళుటై యాయ్మన్ఱుళ్ ఆట్టుటై యాయ్ఎన్నై ఆణ్టరుళే.
 • 9. నాన్పటుం పాటు సివనే ఉలకర్ నవిలుంపఞ్సు
  తాన్పటు మోసొల్లత్ తాన్పటు మోఎణ్ణత్ తాన్పటుమో
  కాన్పటు కణ్ణియిన్ మాన్పటు మాఱు కలఙ్కినిన్ఱేన్
  ఏన్పటు కిన్ఱనై ఎన్ఱిరఙ్ కాయ్ఎన్నిల్ ఎన్సెయ్వనే.
 • 10. పొయ్యో అటిమై ఉరైత్తల్ఎన్ తాయ్ఎన్నుట్ పోందిరుందాయ్
  ఐయోనిన్ ఉళ్ళత్ తఱిందతన్ ఱోఎన్ అవలమెల్లాం
  కైయోట వల్లవర్ ఓర్పతి నాయిరఙ్ కఱ్పనిన్ఱు
  మెయ్యో టెళుతినున్ తాన్అటఙ్ కాత వియప్పుటైత్తే.
 • 11. తేన్సొల్లుం వాయుమై పాకానిన్ తన్నైత్ తెరిందటుత్తోర్
  తాన్సొల్లుఙ్ కుఱ్ఱఙ్ కుణమాకక్ కొళ్ళున్ తయాళువెన్ఱే
  నాన్సొల్వ తెన్నైపొన్ నాణ్సొల్లుం వాణితన్ నాణ్సొల్లుంఅవ్
  వాన్సొల్లుం ఎంమలై మాన్సొల్లుం కైంమలై మాన్సొల్లుమే.
 • 12. వెన్ఱే ముతలైయుం మూర్క్కరుం కొణ్టతు మీళవిటార్
  ఎన్ఱే ఉరైప్పరిఙ్ కెన్పోన్ఱ మూటర్మఱ్ ఱిల్లైనిన్పేర్
  నన్ఱే ఉరైత్తునిన్ ఱన్ఱే విటుత్తనన్ నాణిల్ఎన్మట్
  టిన్ఱేయక్ కట్టురై ఇన్ఱేఎన్ సొల్వ తిఱైయవనే.
 • 13. కైక్కిన్ఱ కాయుం ఇనిప్పాం విటముం కనఅముతాం
  పొయ్క్కిన్ఱ కానలుం నీరాంవన్ పావముం పుణ్ణియమాం
  వైక్కిన్ఱ ఓటుఞ్సెం పొన్నాంఎన్ కెట్ట మనతునిన్సీర్
  తుయ్క్కిన్ఱ నల్ల మనతావ తిల్లైఎన్ సొల్లువనే.
 • 14. వీణే పొళుతు కళిక్కిన్ఱ నాన్ఉన్ విరైమలర్త్తాళ్
  కాణేన్కణ్ టారైయుఙ్ కాణ్కిన్ఱి లేన్సఱ్ఱుం కాణఱ్కన్పుం
  పూణేన్ తవముం పురియేన్ అఱముం పుకల్కిన్ఱిలేన్
  నాణేన్ విలఙ్కిళి యాణే యెనుఙ్కటై నాయిననే.
 • 15. నానోర్ ఎళిమై అటిమైయెన్ ఱోనల్లన్ అల్లనెన్ఱు
  తానోనిన్ అన్పర్ తకాతెన్పర్ ఈతెన్ఱు తానినైత్తో
  ఏనోనిన్ ఉళ్ళం ఇరఙ్కిలై ఇన్ను మిరఙ్కిలైయేల్
  కానోటు వేన్కొల్ కటల్విళు వేన్కొల్ముక్ కణ్ణవనే.
 • 16. మిన్పోలుఞ్ సెఞ్సటై విత్తక నేఒళి మేవియసెం
  పొన్పోలు మేనిఎం పుణ్ణియ నేఎనైప్ పోఱ్ఱిప్పెఱ్ఱ
  తన్పోలున్ తాయ్తందై ఆయిరం పేరిరున్ తాలుంఅందో
  నిన్పోలుం అన్పుటై యార్ఎనక్ కార్ఇంద నీణిలత్తే.
 • 17. అన్పాలెన్ తన్నైఇఙ్ కాళుటై యాయ్ఇవ్ వటియవనేన్
  నిన్పాలెన్ తున్ప నెఱిప్పాల్ అకఱ్ఱెన్ఱు నిన్ఱతల్లాల్
  తున్పాల్ ఇటరైప్ పిఱర్పాల్ అటుత్తొన్ఱు సొన్నతుణ్టో
  ఎన్పాల్ ఇరఙ్కిలై ఎన్పాఱ్ కటల్పిళ్ళైక్ కీందవనే.
 • 18. ఎన్పోన్ మనితరై ఏన్అటుప్ పేన్ఎనక్ కెయ్ప్పిల్వైప్పాం
  పొన్పోల్ విళఙ్కుం పురిసటై యాన్ఱనైప్ పోయటుత్తేన్
  తున్పోర్ అణువుం పెఱేన్ఇని యాన్ఎన్ఱు సొల్లివందేన్
  మున్పోల్ పరాముకఞ్ సెయ్యేల్ అరుళుక ముక్కణనే.
 • 19. పొన్నుటై యార్తమైప్ పోయ్అటుప్ పాయ్ఎన్ఱ పున్మైయినోర్క్
  కెన్నుటై యాన్ఱనై యేఅటుప్ పేన్ఇతఱ్ కెళ్ళళవుం
  పిన్నిటై యేన్అవర్ మున్నటై యేన్ఎనప్ పేసివందేన్
  మిన్నిటై మాతుమై పాకాఎన్ సోకం విలక్కుకవే.
 • 20. సాతకత్ తోర్కట్కుత్ తానరుళ్ వేనెనిల్ తాళ్ందిటుమా
  పాతకత్ తోనుక్కు మున్నరుళ్ ఈందతెప్ పాన్మైకొణ్టో
  తీతకత్ తేన్ఎళి యేన్ఆ యినుంఉన్ తిరువటియాం
  పోతకత్ తేనినైక్ కిన్ఱేన్ కరుణై పురిందరుళే.
 • 21. అరుళఱి యాస్సిఱు తేవరున్ తంమై అటుత్తవర్కట్
  కిరుళఱి యావిళక్ కెన్ఱాలుం నెఞ్సం ఇరఙ్కుకిన్ఱార్
  మరుళఱి యాప్పెరున్ తేవేనిన్ తన్నటి వందటుత్తేన్
  తెరుళఱి యాస్సిఱి యేన్ఆయి నుఞ్సెయ్క సీరరుళే.
 • 22. అరుంపొరు ళేఎన్ అరసేఎన్ ఆరుయిర్క్ కాకవంద
  పెరుంపొరు ళేఅరుట్ పేఱే సివానందం పెఱ్ఱవర్పాల్
  వరుంపొరు ళేముక్కణ్ మామణి యేనిన్ వళియరుళాల్
  తరుంపొరు ళేపొరుళ్ ఎన్ఱువన్ తేన్ఎనైత్ తాఙ్కిక్కొళ్ళే.
 • 23. సరఙ్కార్ ముకందొటుత్ తెయ్వతు పోలెన్ ఱనైయులకత్
  తురఙ్కా రిరుట్పెరు వాతనై యాల్ఇటర్ ఊట్టునెఞ్సక్
  కురఙ్కాల్ మెలిందునిన్ నామన్ తుణైయెనక్ కూఱుకిన్ఱేన్
  ఇరఙ్కార్ తమక్కుం ఇరఙ్కుకిన్ ఱోయ్ఎఱ్ కిరఙ్కుకవే.
 • 24. కూఱుఱ్ఱ కుఱ్ఱమున్ తానే మకిళ్విల్ కుణమెనవే
  ఆఱుఱ్ఱ సెఞ్సటై అణ్ణల్కొళ్ వాన్ఎన్పర్ ఆఙ్కతఱ్కు
  వేఱుఱ్ఱ తోర్కరి వేణ్టుఙ్కొ లోఎన్నుళ్ మేవిఎన్ఱుం
  వీఱుఱ్ఱ పాతత్ తవన్మిటఱ్ ఱేకరి మేవియుమే.
 • 25. సూఱ్పటు మేక నిఱత్తోనుం నాన్ముకత్ తోనుంఎన్నైప్
  పోఱ్పటుం పాటునల్ లోర్సొలక్ కేట్కుం పొళుతుమనం
  వేఱ్పటుం పుణ్ణిల్ కలఙ్కిఅన్ తోనం విటైయవన్పూఙ్
  కాఱ్పటున్ తూళినం మేఱ్పటు మోఒరు కాల్ఎన్నుమే.
 • 26. వాళేయ్ నెటుఙ్కణ్ణి ఎంపెరు మాట్టి వరుటుమలర్త్
  తాళే వరుంద మణిక్కూటఱ్ పాణన్ తనక్కటిమై
  ఆళే ఎనవిఱ కేఱ్ఱువిఱ్ ఱోయ్నిన్ నరుళ్కిటైక్కుం
  నాళేనన్ నాళ్అంద నాట్కా యిరందెణ్టన్ నాన్సెయ్వనే.
 • 27. అటుత్తార్ తమైఎన్ఱుం మేలోర్ విటార్కళ్ అవర్క్కుప్పిస్సై
  ఎటుత్తా యినుంఇటు వార్కళ్ఎన్ పార్అతఱ్ కేఱ్కస్సొఱ్పూత్
  తొటుత్తార్ ఒరువర్క్కుక్ కస్సూరి లేపిస్సైస్ సోఱెటుత్తుక్
  కొటుత్తాయ్నిన్ పేరరుళ్ ఎన్సొల్లు కేన్ఎణ్ కుణక్కున్ఱమే.
 • 28. నాటినిన్ ఱేనినై నాన్కేట్టుక్ కొళ్వతు నణ్ణుంపత్తుక్
  కోటియన్ ఱేఒరు కోటియిన్ నూఱ్ఱొరు కూఱుమన్ఱే
  తేటినిన్ ఱేపుతైప్ పోరున్ తరువర్నిన్ సీర్నినైందుట్
  పాటియన్ తోమనం వాటినిన్ ఱేన్ముకం పార్త్తరుళే.
 • 29. తాయాకి నుఞ్సఱ్ఱు నేరన్ తరిప్పళ్నన్ తందైయైనాం
  వాయార వాళ్త్తినుం వైయినుం తన్నిటై వందితునీ
  ఈయాయ్ ఎనిల్అరుళ్ వాన్ఎన్ ఱునైయటుత్ తేన్ఉమైయాళ్
  నేయా మనమిరఙ్ కాయాఎన్ ఎణ్ణం నెఱిప్పటవే.
 • 30. నటుంపాట్టై నావలన్ వాయ్త్తిరుప్ పాట్టై నయందిట్టనీ
  కుటుంపాట్టై మేఱ్కొణ్ట ఎన్తమిళ్ప్ పాట్టైయుం కొణ్టెనుళ్ళత్
  తిటుంపాట్టై నీక్కిలై ఎన్నినున్ తున్పత్ తిళుక్కుఱ్ఱునాన్
  పటుంపాట్టై యాయినుం పార్త్తిరఙ్ కాయ్ఎం పరఞ్సుటరే.
 • 31. ఏట్టాలుఙ్ కేళయల్ ఎన్పారై నాన్సిరిత్ తెన్నైవెట్టిప్
  పోట్టాలుం వేఱిటం కేళేన్ఎన్ నాణైప్ పుఱంవిటుత్తుక్
  కేట్టాలుం ఎన్నై ఉటైయా నిటఞ్సెన్ఱు కేట్పనెన్ఱే
  నీట్టాలుం వాయురైప్ పాట్టాలుఞ్ సొల్లి నిఱుత్తువనే.
 • 32. సీర్క్కిన్ఱ కూటలిల్ పాణనుక్ కాట్పటస్ సెన్ఱఅన్నాళ్
  వేర్క్కిన్ఱ వెంమణల్ ఎన్తలై మేల్వైక్కు మెల్లటిక్కుప్
  పేర్క్కిన్ఱ తోఱుం ఉఱుత్తియ తోఎనప్ పేసిఎణ్ణిప్
  పార్క్కిన్ఱ తోఱుంఎన్ కణ్ణేఎన్ ఉళ్ళం పతైక్కిన్ఱతే.
 • 33. నీయేఎన్ తందై అరుళుటై యాయ్ఎనై నేర్ందుపెఱ్ఱ
  తాయేనిన్ పాలిటత్ తెంపెరు మాట్టిఇత్ తన్మైయినాల్
  నాయేన్ సిఱితుఙ్ కుణమిలన్ ఆయినుం నానుంఉఙ్కళ్
  సేయే ఎనైప్పుఱం విట్టాల్ ఉలకఞ్ సిరిత్తిటుమే.
 • 34. తెరుళుం పొరుళుంనిన్ సీరరు ళేఎనత్ తేర్ందపిన్యాన్
  మరుళుం పువనత్ తొరువరై యేను మతిత్తతుణ్టో
  వెరుళుం పువియిల్ తుయరాల్ కలఙ్కి వెతుంపుకిన్ఱేన్
  ఇరుళుం కరుమణి కణ్టా అఱిందుం ఇరఙ్కిలైయే.
 • 35. పెణ్ణాన్ మయఙ్కుం ఎళియేనై ఆళప్ పెరుఙ్కరుణై
  అణ్ణానిన్ ఉళ్ళం ఇరఙ్కాత వణ్ణం అఱిందుకొణ్టేన్
  కణ్ణార్ ఉలకిల్ఎన్ తున్పమెల్ లాంవెళి కాణిలింద
  మణ్ణా పిలత్తొటు విణ్ణాటుఙ్ కొళ్ళై వళఙ్కుమెన్ఱే.
 • 36. నెఱికొణ్ట నిన్నటిత్ తామరైక్ కాట్పట్టు నిన్ఱఎన్నైక్
  కుఱికొణ్ట వాళ్క్కైత్ తుయరాం పెరియ కొటుఙ్కలిప్పేయ్
  ముఱికొణ్ టలైక్క వళక్కో వళర్త్త ముటక్కిళనాయ్
  వెఱికొణ్ట తేనుం విటత్తుణి యార్ఇవ్ వియనిలత్తే.
 • 37. మతియామల్ ఆరైయుం నాన్ఇఱు మాందు మకిళ్కిన్ఱతెం
  పతియాం ఉనతు తిరువరుట్ సీరురం పఱ్ఱియన్ఱో
  ఎతియార్ పటినుం ఇటర్ప్పట్ టలైయఇవ్ వేళైక్కెన్న
  వితియా ఇనిప్పట మాట్టేన్ అరుళ్సెయ్ విటైయవనే.
 • 38. కఱ్కోట్టై నెఞ్సరున్ తంపాల్ అటుత్తవర్ కట్కుస్సుంమాస్
  సొఱ్కోట్టై యాయినుం కట్టువర్ నిన్నైత్ తుణిందటుత్తేన్
  అఱ్కోట్టై నెఞ్సుటై యేనుక్ కిరఙ్కిలై అన్ఱులవా
  నెఱ్కోట్టై ఈందవన్ నీయల్లై యోముక్కణ్ నిన్మలనే.
 • 39. ఆతిక్క మాయై మనత్తేన్ కవలై అటుత్తటుత్తు
  వాతిక్క నొందు వరుందుకిన్ ఱేన్నిన్ వళక్కంఎణ్ణిస్
  సోతిక్క ఎన్నైత్ తొటఙ్కేల్ అరుళత్ తొటఙ్కుకణ్టాయ్
  పోతిక్క వల్లనఱ్ సేయ్ఉమై యోటెన్నుళ్ పుక్కవనే.
 • 40. పిఱైముటిత్ తాణ్టొరు పెణ్ముటిత్ తోర్పిళ్ళైప్ పేర్145ముటిత్త
  నిఱైముటిత్ తాణ్టవఞ్ సెవ్వేణి సెయ్తిట నిత్తమన్ఱిన్
  మఱైముటిత్ తాణ్టవఞ్ సెయ్వోయ్ఎన్ పాలరుళ్ వైత్తెళియేన్
  కుఱైముటిత్ తాణ్టుకొళ్ ఎన్నే పలముఱై కూఱువతే.
 • 41. నటఙ్కొణ్ట పొన్నటి నీళలిల్ నాన్వందు నణ్ణుమట్టుం
  తిటఙ్కొణ్ట నిన్పుకళ్ అల్లాల్ పిఱర్పుకళ్ సెప్పవైయేల్
  విటఙ్కొణ్ట కణ్టత్ తరుట్కున్ఱ మేఇమ వెఱ్పుటైయాళ్
  ఇటఙ్కొణ్ట తెయ్వత్ తనిముత లేఎం ఇఱైయవనే.
 • 42. విళిక్కఞ్స నందరుం మిన్నార్తం వాళ్క్కైయిల్ వీళ్ందయలోర్
  మొళిక్కఞ్సి ఉళ్ళం పొఱాతునిన్ నామ మొళిందెళియేన్
  కుళిక్కఞ్సి పోన్మయఙ్ కిన్ఱేన్146అరుళక్ కుఱిత్తిలైయేల్
  పళిక్కఞ్సి నోయ్ఇన్నుం ఎన్పళిక్ కఞ్సప్ పటుమునక్కే.
 • 43. సేల్వైక్కుం కణ్ణుమై పాకానిన్ సిత్తం తిరువరుళ్ఎన్
  పాల్వైక్కు మేల్ఇటర్ ఎల్లాం ఎనైవిట్టప్ పాల్నటక్కక్
  కాల్వైక్కు మేనఱ్ సుకవాళ్వెన్ మీతినిల్ కణ్వైక్కుమే
  మాల్వైక్కు మాయైకళ్ మణ్వైక్కు మేతఙ్కళ్ వాయ్తనిలే.
 • 44. ఒరుమాతు పెఱ్ఱ మకన్పొరుట్ టాక ఉవందుమున్నం
  వరుమామ నాకి వళక్కురైత్ తోయ్ఎన్ వళక్కురైత్తఱ్
  కిరుమా నిలత్తతు పోల్వేటఙ్ కట్ట ఇరుత్తికొలో
  తిరుమాల్ వణఙ్కుం పతత్తవ యానున్ సిఱువనన్ఱే.
 • 45. మున్నఞ్స ముణ్ట మిటఱ్ఱర సేనిన్ ముళుక్కరుణై
  అన్నఞ్ సుకంపెఱ ఉణ్టుంఉన్ పాల్అన్ పటైందిలతాల్
  కన్నెఞ్స మోకట్టై వన్నెఞ్స మోఎట్టిక్ కాయ్నెఞ్సమో
  ఎన్నెఞ్సం ఎన్నెఞ్స మోతెరి యేన్ఇతఱ్ కెన్సెయ్వతే.
 • 46. వానం విటాతుఱు కాల్పోల్ఎన్ తన్నై వళైందుకొణ్ట
  మానం విటాతితఱ్ కెన్సెయ్కు వేన్నిన్నై వందటుత్తేన్
  ఊనం విటాతుళల్ నాయేన్ పిళైయై ఉళఙ్కొణ్టిటేల్
  ఞానం విటాత నటత్తోయ్నిన్ తణ్ణరుళ్ నల్కుకవే.
 • 47. నాయుఞ్ సెయాత నటైయుటై యేనుక్కు నాణముంఉళ్
  నోయుఞ్ సెయానిన్ఱ వన్మిటి నీక్కినన్ నోన్పళిత్తాయ్
  పేయుఞ్ సెయాత కొటుందవత్ తాల్పెఱ్ఱ పిళ్ళైక్కునల్
  తాయుం సెయాళ్ఇంద నన్ఱికణ్ టాయ్సెఞ్ సటైయవనే.
 • 48. ఉరువత్తి లేసిఱి యేనాకి యూకత్తి లొన్ఱుమిన్ఱిత్
  తెరువత్తి లేసిఱు కాల్వీసి యాటిటస్ సెన్ఱఅందప్
  పరువత్తి లేనల్ అఱివళిత్ తేఉనైప్ పాటస్సెయ్తాయ్
  అరువత్తి లేఉరు వానోయ్నిన్ తణ్ణళి యార్క్కుళతే.
 • 49. మానెళున్ తాటుఙ్ కరత్తోయ్నిన్ సాంద మనత్తిల్సినన్
  తానెళన్ తాలుం ఎళుకఎన్ ఱేఎన్ తళర్వైఎల్లాం
  ఊనెళున్ తార్క్కనిన్ పాల్ఉరైప్ పేన్అన్ఱి ఊర్క్కురైక్క
  నానెళున్ తాలుంఎన్ నాఎళు మోమొళి నల్కిటవే.
 • 50. వనమెళున్ తాటుఞ్ సటైయోయ్నిన్ సిత్త మకిళ్తలన్ఱిస్
  సినమెళున్ తాలుం ఎళుకఎన్ ఱేఎన్ సిఱుమైయైనిన్
  మునమెళున్ తాఱ్ఱువ తల్లాల్ పిఱర్క్కు మొళిందిటఎన్
  మనమెళున్ తాలుంఎన్ వాయ్ఎళు మోఉళ్ళ వాఱితువే.
 • 51. సిఱ్పర మేఎఞ్ సివమే తిరువరుళ్ సీర్మికుంద
  కఱ్పక మేఉనైస్ సార్ందోర్క్ కళిక్కునిన్ కైవళక్కం
  అఱ్పమన్ ఱేపల అణ్టఙ్ కళిన్అటఙ్ కాతతెన్ఱే
  నఱ్పర ఞానికళ్ వాసకత్ తాల్కణ్టు నాటిననే.
 • 52. వరుఞ్సెల్లుళ్148 నీర్మఱుత్ తాలుం కరుణై మఱాతఎఙ్కళ్
  పెరుఞ్సెల్వ మేఎఞ్ సివమే నినైత్తొళప్ పెఱ్ఱుంఇఙ్కే
  తరుఞ్సెల్ అరిక్కు మరంపోల్ సిఱుమైత్ తళర్నటైయాల్
  అరుఞ్సెల్లల్ మూళ్కినిఱ్ కిన్ఱేన్ ఇతునిన్ అరుట్కళకే.
 • 53. కరుముక నీక్కియ పాణనుక్ కేకన కఙ్కొటుక్కత్
  తిరుముకం సేరఱ్ కళిత్తోయ్ఎన్ ఱున్నైత్ తెరిందటుత్తెన్
  ఒరుముకం పార్త్తరుళ్ ఎన్కిన్ఱ ఏళైక్ కుతవిలైయేల్
  ఉరుముక149 వార్క్కుం విటైయోయ్ ఎవర్మఱ్ ఱుతవువరే.
 • 54. మరుప్పా వనత్తుఱ్ఱ మాణిక్కు మన్నన్ మనమఱిందోర్
  తిరుప్పా సురఞ్సెయ్తు పొఱ్కిళి ఈందనిన్ సీర్నినైందే
  విరుప్పా నినైయటుత్ తేన్ఎనక్ కీందిట వేఇన్ఱెన్నై
  కరుప్పానిన్ సిత్తం తిరుప్పాయ్ఎన్ మీతు కఱైక్కణ్టనే.
 • 55. పీళైయై మేవుంఇవ్ వాళ్క్కైయి లేమనం పేతుఱ్ఱఇవ్
  ఏళైయై నీవిట లామో అటిమైక్ కిరఙ్కుకణ్టాయ్
  మాళైయైప్150 పోన్మున్నర్త్ తాఙ్కొణ్టు వైత్తు వళర్త్తఇళ
  వాళైయైత్ తాంపిన్నర్ నీర్విట లిన్ఱి మఱుప్పతుణ్టే.
 • 56. కరుత్తఱి యాస్సిఱి యేన్పటున్ తున్పక్ కలక్కమెల్లాం
  ఉరుత్తఱి యామై పొఱుత్తరుళ్ ఈపవర్ ఉన్నైయన్ఱిత్
  తిరుత్తఱి యార్పిఱర్ అన్ఱేమెన్ కన్ఱిన్ సిఱుమైఒన్ఱుం
  ఎరుత్తఱి యాతునఱ్ సేతా అఱియుం ఇరఙ్కుకవే.
 • 57. వాన్వేణ్టిక్ కొణ్ట మరుందోముక్ కణ్కొణ్ట వళ్ళలున్నై
  నాన్వేణ్టిక్ కొణ్టతు నిన్నటి యార్క్కు నకైతరుమీ
  తేన్వేణ్టిక్ కొణ్టనై ఎన్పార్ ఇతఱ్కిన్నుం ఏనిరఙ్కాయ్
  తాన్వేణ్టిక్ కొణ్ట అటిమైక్కుక్ కూళిటత్ తాళ్ప్పతుణ్టే.
 • 58. పైయురైత్ తాటుం పణిప్పుయత్ తోయ్తమైప్ పాటుకిన్ఱోర్
  ఉయ్యురైత్ తావుళ్ళ తిల్లతెన్ ఱిల్లతై ఉళ్ళతెన్ఱే
  పొయ్యురైత్ తాలుం తరువార్ పిఱర్అతు పోలన్ఱినాన్
  మెయ్యురైత్ తాలుం ఇరఙ్కామై నిన్నరుళ్ మెయ్క్కళకే.
 • 59. మటల్వఱ్ఱి నాలుం మణంవఱ్ఱు ఱాత మలరెనఎన్
  ఉటల్వఱ్ఱి నాలుంఎన్ ఉళ్వఱ్ఱు మోతుయర్ ఉళ్ళవెల్లాం
  అటల్వఱ్ఱు ఱాతనిన్ తాట్కన్ఱి ఈఙ్కయ లార్క్కురైయేన్
  కటల్వఱ్ఱి నాలుం కరుణైవఱ్ ఱాతముక్ కణ్ణవనే.
 • 60. ఎళ్ళిరుక్ కిన్ఱతఱ్ కేనుఞ్ సిఱితిట మిన్ఱిఎన్పాన్
  ముళ్ళిరుక్ కిన్ఱతు పోలుఱ్ఱ తున్ప ముయక్కమెల్లాం
  వెళ్ళిరుక్ కిన్ఱవర్ తాముఙ్కణ్ టార్ఎనిల్ మేవిఎన్ఱన్
  ఉళ్ళిరుక్ కిన్ఱనిన్ తాట్కోతల్ ఎన్ఎం ఉటైయవనే.
 • 61. పొన్కిన్ఱు151 పూత్త సటైయాయ్ఇవ్ వేళైక్కున్ పొన్నరుళాం
  నన్కిన్ఱు నీతరల్ వేణ్టుంఅన్ తోతుయర్ నణ్ణిఎన్నైత్
  తిన్కిన్ఱ తేకొటుం పాంపైయుం పాలుణస్ సెయ్తుకొలార్
  ఎన్కిన్ఱ ఞాలం ఇళుక్కురై యాతెఱ్ కిరఙ్కిటినే.
 • 62. వాయ్మూటిక్ కొల్పవర్ పోలేఎన్ ఉళ్ళత్తై వన్తుయరాం
  పేయ్మూటిక్ కొణ్టతెన్ సెయ్కేన్ ముకత్తిల్ పిఱఙ్కుకైయైస్
  సేయ్మూటిక్ కొణ్టునఱ్ పాఱ్కళక్ కణ్టున్ తికళ్ములైయైత్
  తాయ్మూటిక్ కొళ్ళువ తుణ్టో అరుళుక సఙ్కరనే.
 • 63. కోళ్వేణ్టుం ఏళై మనత్తినై వేఱుఱ్ఱుక్ కొట్టక్కొళ్ళిత్
  తేళ్వేణ్టు మోసుటత్ తీవేణ్టు మోవతై సెయ్తిటఓర్
  వాళ్వేణ్టు మోకొటున్ తున్పే అతిల్ఎణ్ మటఙ్కుకణ్టాయ్
  ఆళ్వేణ్టు మేల్ఎన్నై ఆళ్వేణ్టుం ఎన్నుళ్ అఞర్ఒళిత్తే.
 • 64. విటైయిలై యోఅతన్ మేలేఱి ఎన్మున్ విరైందువరప్
  పటైయిలై యోతుయర్ ఎల్లాం తుణిక్కప్ పతఙ్కొళరుట్
  కొటైయిలై యోఎన్ కుఱైతీర నల్కక్ కులవుంఎన్తాయ్
  పుటైయిలై యోఎన్ తనక్కాకప్ పేసఎం పుణ్ణియనే.
 • 65. నఱైయుళ తేమలర్క్ కొన్ఱైకొణ్ టాటియ నఱ్సటైమేల్
  పిఱైయుళ తేకఙ్కైప్ పెణ్ణుళ తేపిఱఙ్ కుఙ్కళుత్తిల్
  కఱైయుళ తేఅరుళ్ ఎఙ్కుళ తేఇక్ కటైయవనేన్
  కుఱైయుళ తేఎన్ ఱరఱ్ఱవుం సఱ్ఱుఙ్ కుఱిత్తిలతే.
 • 66. సినత్తాలుం కామత్తి నాలుంఎన్ తన్నైత్ తికైప్పిక్కుంఇం
  మనత్తాల్ ఉఱుందుయర్ పోతామై ఎన్ఱు మతిత్తుస్సుఱ్ఱుం
  ఇనత్తాలుం వాళ్క్కై ఇటుంపైయి నాలుం ఇళైక్కవైత్తాయ్
  అనత్తాన్ పుకళుం పతత్తోయ్ ఇతునిన్ అరుట్కళకే.
 • 67. పుల్లళ వాయినుం ఈయార్తం వాయిల్ పుకుందుపుకళ్స్
  సొల్లళ వానిన్ ఱిరప్పోర్ ఇరక్కనఱ్ సొన్నఙ్కళైక్
  కల్లళ152 వాత్తరు కిన్ఱోర్తం పాలుఙ్ కరుతిస్సెన్ఱోర్
  నెల్లళ వాయినుం కేళేన్నిన్ పాలన్ఱి నిన్మలనే.
 • 68. పిఱైసూళ్ంద వేణి ముటిక్కని యేఎం పెరుఞ్సెల్వమే
  కఱైసూళ్ంద కణ్టత్తెం కఱ్పక మేనుతఱ్ కట్కరుంపే
  మఱైసూళ్ంద మన్ఱొళిర్ మామణి యేఎన్ మనముళుతుం
  కుఱైసూళ్ందు కొణ్టతెన్ సెయ్కేన్ అకఱ్ఱక్ కుఱిత్తరుళే.
 • 69. కణ్కట్టి ఆటుం పరువత్తి లేములై కణ్టఒరు
  పెణ్కట్టి యాళ నినైక్కిన్ఱ ఓర్సిఱు పిళ్ళైయైప్పోల్
  ఎణ్కట్టి యానున్ అరుళ్విళైన్ తేన్సివ నేఎన్నెఞ్సం
  పుణ్కట్టి యాయ్అలైక్ కిన్ఱతు మణ్కట్టిప్ పోలుతిర్ందే.
 • 70. మెయ్విట్ట వఞ్సక నెఞ్సాల్ పటుందుయర్ వెన్నెరుప్పిల్
  నెయ్విట్ట వాఱింద వాళ్క్కైయిన్ వాతనై నేరిట్టతాల్
  పొయ్విట్ట నెఞ్సుఱుం పొఱ్పతత్ తైయ ఇప్ పొయ్యనైనీ
  కైవిట్ టిటనినై యేల్అరుళ్ వాయ్కరు ణైక్కటలే.
 • 71. అరుట్కట లేఅక్ కటలము తేఅవ్ వముతత్తుఱ్ఱ
  తెరుట్సువై యేఅస్ సువైప్పయ నేమఱైస్ సెన్నినిన్ఱ
  పొరుట్పత మేఅప్ పతత్తర సేనిన్ పుకళ్నినైయా
  ఇరుట్కుణ మాయై మనత్తే నైయుంఉవన్ తేన్ఱుకొళ్ళే.
 • 72. అణ్టఙ్కణ్ టానుం అళందానుం కాణ్టఱ్ కరియవనిన్
  కణ్టఙ్కణ్ టార్క్కుఞ్ సటైమేల్ కుఱైంద కలైమతియిన్
  తుణ్టఙ్కణ్ టార్క్కుం పయముళ తోఎనస్ సూళ్ందటైందేన్
  తొణ్టన్కణ్ టాళ్పల తెణ్టన్కణ్ టాయ్నిన్ తుణైయటిక్కే.
 • 73. తేట్టక్కణ్ టేర్మొళిప్ పాకా ఉలకిల్ సిలర్కురఙ్కై
  ఆట్టక్కణ్ టేన్అన్ఱి అక్కురఙ్ కాల్అవర్ ఆటస్సఱ్ఱుం
  కేట్టుక్కణ్ టేనిలై నానేళై నెఞ్సక్ కిళక్కురఙ్కాల్
  వేట్టుక్కొణ్ టాటుకిన్ ఱేన్ఇతు సాన్ఱ వియప్పుటైత్తే.
 • 74. పోకఙ్కొణ్ టార్త్త అరుళార్ అముతప్ పుణర్ములైయైప్
  పాకఙ్కొణ్ టార్త్త పరంపొరు ళేనిన్ పతనినైయా
  వేకఙ్కొణ్ టార్త్త మనత్తాల్ఇవ్ వేళై మెలిందుమికస్
  సోకఙ్కొణ్ టార్త్తునిఱ్ కిన్ఱేన్ అరుళత్ తొటఙ్కుకవే.
 • 75. ఇన్ఱల వేనెటు నాళాక ఏళైక్ కెతిర్త్తతున్పం
  ఒన్ఱల వేపల ఎణ్ణిల వేఉఱ్ ఱురైత్తతయల్
  మన్ఱల వేపిఱర్ నన్ఱల వేయెన వందకయక్
  కన్ఱల వేపసుఙ్ కన్ఱటి యేన్ఱనైక్ కాత్తరుళే.
 • 76. పటిపట్ట మాయైయిన్ పాఱ్పట్ట సాలప్ పరప్పిఱ్పట్టే
  మిటిపట్ట వాళ్క్కైయిన్ మేఱ్పట్ట తున్ప విసారత్తినాల్
  అటిపట్ట నానునక్ కాట్పట్టుం ఇన్నుం అలైతల్నన్ఱో
  పిటిపట్ట నేరిటైప్ పెణ్పట్ట పాకప్ పెరుందకైయే.
 • 77. ఉటైయాయ్ఎన్ విణ్ణప్పం ఒన్ఱుణ్టు కేట్టరుళ్ ఉన్నటిస్సీర్
  తటైయాతుం ఇన్ఱిప్ పుకల్వతల్ లాల్ఇస్ సకత్తిటైనాన్
  నటైయాల్ సిఱుమైకొణ్ టందో పిఱరై నవిన్ఱవర్పాల్
  అటైయా మైయునెఞ్ సుటైయామై యుందన్ తరుళుకవే.
 • 78. తఞ్సమెన్ ఱేనిన్ఱ నాయేన్ కుఱైయైత్ తవిర్ఉనక్కోర్
  పఞ్సమిన్ ఱేఉల కెల్లానిన్ సీరరుట్ పాఙ్కుకణ్టాయ్
  ఎఞ్సనిన్ ఱేఱ్కునై యల్లాల్ తుణైపిఱి తిల్లైఇతు
  వఞ్సమన్ ఱేనిన్ పతఙ్కాణ్క ముక్కణ్ మణిస్సుటరే.
 • 79. పొఱుత్తాలుం నాన్సెయుం కుఱ్ఱఙ్కళ్ యావుం పొఱాతెనైనీ
  ఒఱుత్తాలుం నన్ఱినిక్ కైవిట్టి టేల్ఎన్ నుటైయవన్నీ
  వెఱుత్తాలుం వేఱిలై వేఱ్ఱోర్ ఇటత్తై విరుంపిఎన్నై
  అఱుత్తాలుఞ్ సెన్ఱిట మాట్టేన్ ఎనక్కున్ అరుళిటమే.
 • 80. సేల్వరుం ఏర్విళి మఙ్కైపఙ్ కాఎన్ సిఱుమైకణ్టాల్
  మేల్వరు నీవరత్ తాళ్త్తాలుం ఉన్ఱన్ వియన్అరుట్పొఱ్
  కాల్వరు మేఇళఙ్ కన్ఱళత్ తాయ్ప్పసుక్ కాణిన్మటిప్
  పాల్వరు మేములైప్ పాల్వరు మేపెఱ్ఱ పావైక్కుమే.
 • 81. వన్పట్ట కూటలిల్ వాన్పట్ట వైయై వరంపిట్టనిన్
  పొన్పట్ట మేనియిల్ పుణ్పట్ట పోతిల్ పువినటైయాం
  తున్పట్ట వీరర్అన్ తోవాత వూరర్తం తూయనెఞ్సం
  ఎన్పట్ట తోఇన్ఱు కేట్టఎన్ నెఞ్సం ఇటిపట్టతే.
 • 82. నీర్సిందుం కణ్ణుం నిలైసిందుం నెఞ్సముం నీణటైయిల్
  సీర్సిందు వాళ్క్కైయుం తేన్సింది వాటియ సెంమలర్పోల్
  కూర్సిందు పుందియుం కొణ్టునిన్ ఱేన్ఉట్ కుఱైసిందుంవా
  ఱోర్సిందు పోలరుళ్ నేర్సిందన్ ఏత్తుం ఉటైయవనే.
 • 83. కొటికొణ్ట ఏఱ్ఱిన్ నటైయుం సటైయుం కుళిర్ముకముం
  తుటికొణ్ట కైయుం పొటికొణ్ట మేనియుం తోలుటైయుం
  పిటికొణ్ట పాకముం పేరరుళ్ నోక్కముం పెయ్కళలుం
  కుటికొణ్ట నన్మనం ఎన్మనం పోఱ్కుఱై కొళ్వతిన్ఱే.
 • 84. వితిక్కుం పతిక్కుం పతినతి ఆర్మతి వేణిప్పతి
  తితిక్కుం పతిక్కుం పతిమేఱ్ కతిక్కున్ తికళ్పతివాన్
  తుతిక్కుం పతిక్కుం పతిఓఙ్కు మాపతి సొఱ్కటంద
  పతిక్కుం పతిసిఱ్ పతియెం పతినం పసుపతియే.
 • 85. ఎనైయటైన్ తాళ్త్తియ తున్పస్ సుమైయై ఇఱక్కెనవే
  నినైయటైన్ తేన్అటి నాయేఱ్ కరుళ నినైతికణ్టాయ్
  వినైయటైన్ తేమన వీఱుటైన్ తేనిన్ఱు వేఱ్ఱవర్తం
  మనైయటైన్ తేమనం వాటల్ఉన్ తొణ్టర్ మరపల్లవే.
 • 86. వనంపోయ్ వరువతు పోలేవన్ సెల్వర్ మనైయిటత్తే
  తినంపోయ్ వరుమిస్ సిఱియేన్ సిఱుమైస్ సెయలతుపోయ్స్
  సినంపోయ్క్ కొటుంపకైక్ కామముం పోయ్నిన్ తిఱనికళ్త్తా
  ఇనంపోయ్క్ కొటియ మనంపోయ్ ఇరుప్పతెన్ ఱెన్నరసే.
 • 87. పెఱ్ఱా ళనైయనిన్ కుఱ్ఱేవల్ సెయ్తు పిళైక్కఱియాస్
  సిఱ్ఱాళ్ పలరినుం సిఱ్ఱా ళెనుమెన్ సిఱుమైతవిర్త్
  తుఱ్ఱాళ్ కిలైఎనిన్ మఱ్ఱార్ తుణైఎనక్ కున్కమలప్
  పొఱ్ఱాళ్ అరుట్పుకళ్క్ కఱ్ఱాయ్ందు పాటప్ పురిందరుళే.
 • 88. అన్నాణై యాతునఞ్ సేఱ్ఱయన్ మాల్మనై యాతియర్తం
  పొన్నాణైక్ కాత్త అరుట్కట లేపిఱర్ పున్మనైపోయ్
  ఇన్నాణై యావకై ఎన్నాణైక్ కాత్తరుళ్ ఏళైక్కునిన్
  తన్నాణై ఐయనిన్ తాళాణై వేఱు సరణిల్లైయే.
 • 89. పవసాత నంపెఱుం పాతకర్ మేవుంఇప్ పారిటైనల్
  సివసాత నత్తరై ఏన్పటైత్ తాయ్అత్ తిరువిలికళ్
  అవసాత నఙ్కళైక్ కణ్టివ రుళ్ళం అళుఙ్కఎన్ఱో
  కవసా తనమెనక్ కైంమా నురియైక్ కళిత్తవనే.
 • 90. నాన్సెయ్త పుణ్ణియ మియాతో సివాయ నమఎనవే
  ఊన్సెయ్త నావైక్కొణ్ టోతప్పెఱ్ ఱేన్ఎనై ఒప్పవరార్
  వాన్సెయ్త నాన్ముకత్ తోనుం తిరునెటు మాలుమఱ్ఱైత్
  తేన్సెయ్త కఱ్పకత్ తేవనుం తేవరుఞ్ సెయ్యరితే.
 • 91. ఉఱ్ఱా యినుమఱైక్ కోర్వరి యోయ్ఎనై ఉఱ్ఱుప్పెఱ్ఱ
  నఱ్ఱా యినుంఇని యానేనిన్ నల్లరుళ్ నల్కిల్ఎన్నై
  విఱ్ఱా యినుఙ్కొళ వేణ్టుకిన్ ఱేన్ఎన్ విరుప్పఱిందుం
  సఱ్ఱా యినుంఇరఙ్ కాతోనిన్ సిత్తం తయానితియే.
 • 92. వాన్మా ఱినుమొళి మాఱాత మాఱన్ మనఙ్కళిక్కక్
  కాన్మాఱి యాటియ కఱ్పక మేనిన్ కరుణైయెన్మేల్
  తాన్మా ఱినుంవిట్టు నాన్మాఱి టేన్పెఱ్ఱ తాయ్క్కుములైప్
  పాన్మాఱి నుంపిళ్ళై పాన్మాఱు మోఅతిల్ పల్లిటుమే.
 • 93. అన్పరి తామనత్ తేళైయన్ యాన్తుయ రాల్మెలిందే
  ఇన్పరి తామిస్ సిఱునటై వాళ్క్కైయిల్ ఏఙ్కుకిన్ఱేన్
  ఎన్పరి తాప నిలైనీ అఱిందుం ఇరఙ్కిలైయేల్
  వన్పరి తాందణ్ అరుట్కట లేఎన్న వాళ్వెనక్కే.
 • 94. మైకణ్ట కణ్టముం మాన్కణ్ట వామముం వైత్తరుళిల్
  కైకణ్ట నీఎఙ్కుం కణ్కణ్ట తెయ్వం కరుతిలెన్ఱే
  మెయ్కణ్ట నాన్మఱ్ఱైప్ పొయ్కణ్ట తెయ్వఙ్కళ్ మేవువనో
  నెయ్కణ్ట ఊణ్విట్టు నీర్కణ్ట కూళుక్కెన్ నేటువతే.
 • 95. వేణిక్కు మేలొరు వేణి153 వైత్ తోయ్మున్ విరుంపిఒరు
  మాణిక్కు వేతం వకుత్తే కిళిఒన్ఱు వాఙ్కిత్తంద
  కాణిక్కుత్ తానరైక్ కాణిమట్ టాయినుం కాట్టుకణ్టాయ్
  పాణిక్కుమో154 తరుం పాణి155 వన్ తేఱ్ఱవర్ పాన్మైకణ్టే.
 • 96. మఱైక్కొళిత్ తాయ్నెటు మాఱ్కొళిత్ తాయ్తిసై మాముకఙ్కొళ్
  ఇఱైక్కొళిత్ తాయ్ఇఙ్ కతిలోర్ పళియిలై ఎన్ఱన్మనక్
  కుఱైక్కొళిత్ తాలుం కుఱైతీర్త్ తరుళెనక్ కూవిటుంఎన్
  ముఱైక్కొళిత్ తాలుం అరసేనిన్ పాల్పళి మూటిటుమే.
 • 97. మున్మళై వేణ్టుం పరువప్ పయిర్వెయిల్ మూటిక్కెట్ట
  పిన్మళై పేయ్ందెన్న పేఱుకణ్ టాయ్అందప్ పెఱ్ఱియైప్పోల్
  నిన్మళై పోఱ్కొటై ఇన్ఱన్ఱి మూప్పు నెరుఙ్కియక్కాల్
  పొన్మళై పేయ్ందెన్న కన్మళై పేయ్ందెన్న పూరణనే.
 • 98. నీళా తరవుకొణ్ టెన్కుఱై యావుం నికళ్త్తవుంనీ
  కేళా తవన్ఎన వాళా ఇరుక్కిన్ఱ కేణ్మైఎన్నో
  సూళాత ముక్కణ్ మణియే విటేల్ఉనైస్ సూళ్ందఎన్నై
  ఆళాకక్ కొళ్ళినుం మీళా నరకత్ తళుత్తినుమే.
 • 99. వళఙ్కన్ఱు మావనత్ తీన్ఱతన్ తాయిన్ఱి వాటుకిన్ఱ
  ఇళఙ్కన్ఱు పోల్సిఱు వాళ్క్కైయిల్ నిన్అరుళ్ ఇన్ఱిఅందో
  ఉళఙ్కన్ఱు నాన్సెయ్వ తెన్నే కరుణై ఉతవుకణ్టాయ్
  కళఙ్కన్ఱు పేరరుట్ కారెన్ఱు కూఱుం కళత్తవనే.
 • 100. కాఱ్ఱుక్కు మేల్విట్ట పఞ్సాకి ఉళ్ళం కఱఙ్కస్సెన్ఱే
  సోఱ్ఱుక్కు మేఱ్కతి ఇన్ఱెన వేఱ్ఱకన్ తోఱుంఉణ్పోర్
  తూఱ్ఱుక్కు మేల్పెరున్ తూఱిలై ఆఙ్కెన్ తుయరమెనుం
  సేఱ్ఱుక్కు మేల్పెరుఞ్ సేఱిలై కాణ్అరుట్ సెవ్వణ్ణనే.
 • 101. అందో తుయరిల్ సుళన్ఱాటుం ఏళై అవలనెఞ్సం
  సిందోత నీరిల్ సుళియో ఇళైయవర్ సెఙ్కైతొట్ట
  పందో సిఱువర్తం పంపర మోకొట్టుం పఞ్సుకొలో
  వందో టుళలుం తురుంపోఎన్ సొల్వతెం మామణియే.
 • 102. పొన్వస మోపెణ్క ళిన్వస మోకటఱ్ పూవసమో
  మిన్వస మోఎనుం మెయ్వస మోఎన్ వితివసమో
  తన్వస మోమలన్ తన్వస మోఎన్ సవలైనెఞ్సం
  ఎన్వస మోఇల్లై నిన్వసం నాన్ఎనై ఏన్ఱుకొళ్ళే.
 • 103. నానటఙ్ కాతొరు నాట్సెయుం కుఱ్ఱ నటక్కైఎల్లాం
  వానటఙ్ కాతింద మణ్ణటఙ్ కాతు మతిక్కుమణ్టం
  తానటఙ్ కాతెఙ్కున్ తానటఙ్ కాతెనత్ తానఱిందుం
  మానటఙ్ కాట్టు మణిఎనై ఆణ్టతు మావియప్పే.
 • 104. పాంపా యినుంఉణప్ పాల్కొటుప్ పార్వళర్ప్ పార్మనైప్పాల్
  వేంపాయి నుంవెట్టల్ సెయ్యార్ వళర్త్త వెరుట్సిక్కటాత్
  ` తాంపా యినుం156 ఒరు తాంపాయి నుఙ్కొటు తాంపిన్సెల్వార్
  తేంపాయ్ మలర్క్కుళఱ్ కాంపాక ఎన్నైయుం సేర్త్తుక్కొళ్ళే.
 • 105. నెరుప్పుక్కు ముట్టైయుం కూళ్క్కిట ఉప్పైయుం నేటిస్సెల్వోర్
  పరుప్పుక్కు నెయ్యుంఒణ్ పాలుక్కు వాళైప్ పళముఙ్కొళ్ళత్
  తెరుప్పుక్కు వారొటు సేర్కిలెన్ నాంఇస్ సిఱునటైయాం
  ఇరుప్పుక్కు వేణ్టియ నాన్సివ యోకర్పిన్ ఎయ్తిలెన్నే.
 • 106. ఎంమత మాట్టు మరియోయ్ఎన్ పావి ఇటుంపైనెఞ్సై
  ముంమత యానైయిన్ కాలిట్ టిటఱినుం మొయ్అనఱ్కణ్
  వింమత మాక్కినుం వెట్టినుం నన్ఱున్నై విట్ట అతన్
  వెంమత నీఙ్కలెన్ సంమతఙ్ కాణ్ఎవ్ వితత్తినుమే.
 • 107. కల్లాత పుందియుం అందోనిన్ తాళిల్ కణప్పొళుతుం
  నిల్లాత నెఞ్సముం పొల్లాత మాయైయుం నీణ్మతముం
  కొల్లామల్ కొన్ఱెనైత్ తిన్నామల్ తిన్కిన్ఱ కొళ్కైయైఇఙ్
  కెల్లాం అఱింద ఉనక్కెళి యేనిన్ ఱిసైప్పతెన్నే.
 • 108. తెవ్వళి ఓటుం మనత్తేనుక్ కున్ఱన్ తిరువుళందాన్
  ఇవ్వళి ఏకెన్ ఱిరువళిక్ కుళ్విట్ట తెవ్వళియో
  అవ్వళి యేవళి సెవ్వళి పాటనిన్ ఱాటుకిన్ఱోయ్
  వెవ్వళి నీర్ప్పుణైక్ కెన్నే సెయల్ఇవ్ వియనిలత్తే.
 • 109. కణ్ణార్ నుతఱ్సెఙ్ కరుంపేనిన్ పొన్నరుట్ కాన్మలరై
  ఎణ్ణాత పావిఇఙ్ కేన్పిఱన్ తేన్నినై ఏత్తుకిన్ఱోర్
  ఉణ్ణాత ఊణుం ఉటుక్కా ఉటైయుం ఉణర్స్సిసఱ్ఱుం
  నణ్ణాత నెఞ్సముం కొణ్టుల కోర్మున్నర్ నాణుఱవే.
 • 110. అంమా వయిఱ్ఱెరిక్ కాఱ్ఱేన్ ఎననిన్ ఱళుతలఱస్
  సుంమాఅస్ సేయ్ముకన్ తాయ్పార్త్ తిరుక్కత్ తుణివళ్కొలో
  ఇంమా నిలత్తము తేఱ్ఱాయి నుందన్ తిటువళ్ముక్కణ్
  ఎంమాన్ఇఙ్ కేళై అళుముకం పార్త్తుం ఇరఙ్కిలైయే.
 • 111. ఓయాక్ కరుణై ముకిలే నుతఱ్కణ్ ఒరువనిన్పాల్
  తోయాక్ కొటియవెన్ నెఞ్సత్తై నాన్సుటు సొల్లైస్సొల్లి
  వాయాల్ సుటినున్ తెరిందిల తేఇని వల్వటవైత్
  తీయాల్ సుటినుమెన్ అందో సిఱితున్ తెరివతన్ఱే.
 • 112. మాలఱి యాన్మల రోన్అఱి యాన్మక వాన్అఱియాన్
  కాలఱి యాన్మఱ్ఱై వానోర్ కనవినుఙ్ కణ్టఱియార్
  సేలఱి యావిళి మఙ్కైపఙ్ కానిన్ తిఱత్తైమఱై
  నాలఱి యాఎనిల్ నానఱి వేన్ఎనల్ నాణుటైత్తే.
 • 113. ఆఱిట్ట వేణియుం ఆట్టిట్ట పాతముం అంమైఒరు
  కూఱిట్ట పాకముం కోత్తిట్ట కొన్ఱైయుం కోలమిక్క
  నీఱిట్ట మేనియుం నాన్కాణుం నాళ్ఎన్ నిలైత్తలైమేల్
  ఏఱిట్ట కైకళ్కణ్ టాణవప్ పేయ్కళ్ ఇఱఙ్కిటుమే.
 • 114. అల్లుణ్ట కణ్టత్ తరసేనిన్ సీర్త్తి అముతముణ్టోర్
  కొల్లుణ్ట తేవర్తఙ్ కోళుణ్ట సీరెనుం కూళుణ్పరో
  సొల్లుణ్ట157 వాయినర్ పుల్లుణ్ప రోఇన్ సువైక్కణ్టెనుం
  కల్లుణ్ట పేర్కరుఙ్ కల్లుణ్ప రోఇక్ కటలిటత్తే.
 • 115. కారే ఎనుమణి కణ్టత్తి నాన్పొఱ్ కళలైయన్ఱి
  యారే తుణైనమక్ కేళైనెఞ్ సేఇఙ్ కిరుందుకళు
  నీరే ఎనినున్ తరఱ్కఞ్సు వారొటు నీయుఞ్సెన్ఱు
  సేరేల్ ఇఱుకస్ సివాయ నమఎనస్ సిందైసెయ్యే.
 • 116. వలైప్పట్ట మానెన వాట్పట్ట కణ్ణియర్ మైయలెన్నుం
  పులైప్పట్ట పేయ్క్కు విలైప్పట్ట నాన్మతి పోయ్ప్పులంప
  విలైప్పట్ట ఇంమనం అందోఇవ్ వేళైక్కెన్ ఱెఙ్కిరుందు
  తలైప్పట్ట తోఇతఱ్ కెన్సెయ్కు వేన్ముక్కట్ సఙ్కరనే.
 • 117. కురుందామెన్ సోక మనమాన పిళ్ళైక్ కురఙ్కుక్కిఙ్కే
  వరుందా ణవమెన్ను మానిటప్ పేయొన్ఱు మాత్తిరమో
  పెరుందా మతమెన్ ఱిరాక్కతప్ పేయుం పిటిత్తతెందాయ్
  తిరుందా అతన్కుతిప్ పెన్ఒరు వాయ్కొణ్టు సెప్పరితే.
 • 118. పెణ్మణి పాకప్ పెరుమణి యేఅరుట్ పెఱ్ఱికొణ్ట
  విణ్మణి యాన విళిమణి యేఎన్ విరుప్పుఱునల్
  కణ్మణి నేర్కట వుణ్మణి యేఒరు కాల్మణియైత్
  తిణ్మణిక్ కూటలిల్ విఱ్ఱోఙ్కు తెయ్వ సికామణియే.
 • 119. అలైయెళుత్ తుందెఱుం ఐందెళుత్ తాలున్నైఅర్స్సిక్కిన్ఱోర్
  కలైయెళుత్ తుంపుకళ్ కాలెళుత్ తిఱ్కుక్ కనివిరక్కం
  ఇలైయెళుత్ తుంపిఱప్ పీటెళుత్ తుఙ్కొణ్ట ఎఙ్కళ్పుళుత్
  తలైయెళుత్ తుఞ్సరి యామో నుతఱ్కణ్ తనిముతలే.
 • 120. ఆట్సికణ్ టార్క్కుఱ్ఱ తున్పత్తైత్ తాన్కొణ్ టరుళళిక్కుం
  మాట్సికణ్ టాయ్ఎందై వళ్ళఱ్ కుణమెన్పర్ మఱ్ఱతఱ్కుక్
  కాట్సికణ్ టేనిలై ఆయినుం ఉన్నరుట్ కణ్టత్తిలోర్
  సాట్సికణ్ టేన్కళి కొణ్టేన్ కరుణైత్ తటఙ్కటలే.
 • 121. కణ్కొణ్ట నెఱ్ఱియుం కార్కొణ్ట కణ్టముం కఱ్పళిక్కుం
  పెణ్కొణ్ట పాకముం కణ్టేన్మున్ మాఱన్ పిరంపటియాల్
  పుణ్కొణ్ట మేనిప్ పుఱఙ్కణ్టి లేన్అప్ పుఱత్తైక్కణ్టాల్
  ఒణ్కొణ్ట కల్లుం ఉరుకుంఎన్ ఱోఇఙ్ కొళిత్తనైయే.
 • 122. వేయ్క్కుప్ పొరుంఎళిల్ తోళుటైత్ తేవి విళఙ్కుమెఙ్కళ్
  తాయ్క్కుక్ కనిందొరు కూఱళిత్ తోయ్నిన్ తయవుమింద
  నాయ్క్కుక్ కిటైక్కుం ఎనఒరు సోతిటం నల్కిల్అవర్
  వాయ్క్కుప్ పళత్తొటు సర్క్కరై వాఙ్కి వళఙ్కువనే.
 • 123. కాణ్టత్తిన్ మేవుం ఉలకీర్ఇత్ తేకం కరుంపణైపోల్
  నీణ్టత్తి లెన్న నిలైయల వేఇతు నిఱ్ఱల్పసుం
  పాణ్టత్తిల్ నీర్నిఱ్ఱల్ అన్ఱో నమైనం పసుపతితాన్
  ఆణ్టత్తిల్ ఎన్న కుఱైయోనం మేఱ్కుఱై ఆయిరమే.
 • 124. వేణిక్కణ్ నీర్వైత్త తేవే మతురై వియన్తెరువిల్
  మాణిక్కం విఱ్ఱసెం మాణిక్క మేఎనై వాళ్విత్తతోర్
  ఆణిప్పొన్ నేతెళ్ ళముతేనిన్ సెయ్య అటిమలర్క్కుక్
  కాణిక్కై యాక్కిక్కొణ్ టాళ్వాయ్ ఎనతు కరుత్తినైయే.
 • 125. మాకలై వాణర్ పిఱన్పాల్ ఎమక్కుం మనైక్కుంకట్ట
  నీకలై తాఒరు మేకలై తాఉణ నెన్మలైతా
  పోకలై యాఎనప్ పిన్తొటర్ వార్అవర్ పోల్మననీ
  ఏకలై ఈకలర్ ఏకంప వాణ రిటఞ్సెల్కవే.
 • 126. ఊర్తరు వార్నల్ల ఊణ్తరు వార్ఉటై యుందరువార్
  పార్తరు వార్ఉళఱ్ కేర్తరు వార్పొన్ పణందరువార్
  సోర్తరు వార్ఉళ్ ళఱివుకె టామల్ సుకిప్పతఱ్కిఙ్
  కార్తరు వార్అంమై యార్తరు పాకనై యన్ఱినెఞ్సే.
 • 127. పణ్సెయ్త సొన్మఙ్కై పాకావెణ్ పాఱ్కటల్ పళ్ళికొణ్టోన్
  తిణ్సెయ్త సక్కరఙ్ కొళ్వాన్ అరుస్సనై సెయ్తిట్టనాళ్
  విణ్సెయ్త నిన్నరుట్ సేవటి మేఱ్పట వేణ్టియవన్
  కణ్సెయ్త నఱ్ఱవం యాతో కరుత్తిల్ కణిప్పరితే.
 • 128. మాప్పిట్టు నేర్ందుణ్టు వందియై వాళ్విత్త వళ్ళల్ఉన్వెణ్
  కాప్పిట్టు మేఱ్పల పాప్పిట్ట మేనియైక్ కణ్టుతొళక్
  కూప్పిట్టు నానిఱ్క వందిలై నాతనైక్ కూటఇల్లాళ్
  పూప్పిట్ట కాలత్తిల్ కూప్పిట్ట పోతినుం పోవతుణ్టే.
 • 129. ఎన్మేఱ్ పిళైయిలై యానెన్సెయ్ కేన్ఎన్ ఇటత్తిరుందెన్
  సొన్మేఱ్ కొళాతెనై ఇన్మేల్ తురుంపెనస్ సుఱ్ఱునెఞ్సత్
  తిన్మేఱ్ పిళైయతు పున్మేఱ్ పనియెనస్ సెయ్తొళిక్క
  నిన్మేఱ్ పరంవిటై తన్మేఱ్కొణ్ టన్పర్మున్ నిఱ్పవనే.
 • 130. మైవిట్టి టామణి కణ్టానిన్ తన్నై వళుత్తుంఎన్నై
  నెయ్విట్టి టాఉణ్టి పోల్ఇన్పి లాన్మెయ్న్ నెఱియఱియాన్
  పొయ్విట్టి టాన్వెం పులైవిట్టి టాన్మయల్ పోకమెలాం
  కైవిట్టి టాన్ఎనక్ కైవిట్టి టేల్వందు కాత్తరుళే.
 • 131. నల్లము తంసివై తాన్తరక్ కొణ్టునిన్ నఱ్సెవిక్కుస్
  సొల్లము తందంద ఎఙ్కళ్ పిరాన్వళఞ్ సూళ్మయిలై
  ఇల్లము తందికళ్ పెణ్ణాక ఎన్పై ఎళుప్పియనాళ్
  సిల్లము తంపెఱ్ఱ తేవరై వానఞ్ సిరిత్తతన్ఱే.
 • 132. సొఱ్ఱుణైవేతియన్ ఎన్నుంపతికస్ సురుతియైనిన్
  పొఱ్ఱుణై వార్కళఱ్ కేఱ్ఱియప్ పొన్నటిప్ పోతినైయే
  నఱ్ఱుణై యాక్కరై ఏఱియ పుణ్ణియ నావరసైక్
  కఱ్ఱుణై యాతిందక్ కఱ్ఱుణై యామెన్ కటైనెఞ్సమే.
 • 133. సటైయవ నీమున్ తటుత్తాణ్ట నంపిక్కుస్ సఱ్ఱెనినుం
  కటైయవ నేన్సెయుఙ్ కైంమా ఱఱిందిలన్ కాల్వరుంది
  నటైయుఱ నిన్నైప్ పరవైతన్ పాఙ్కర్ నటత్తిఅన్పర్
  ఇటైవరుం ఉన్ఱన్ ఇరక్కత్తైత్ తాన్వెళి యిట్టతఱ్కే.
 • 134. తిరువాత వూరెం పెరుమాన్ పొరుట్టన్ఱు తెన్నన్మున్నే
  వెరువాత వైతికప్ పాయ్పరి మేఱ్కొణ్టు మేవినిన్ఱ
  ఒరువాత కోలత్ తొరువాఅక్ కోలత్తై ఉళ్కుళిర్ందే
  కరువాత నీఙ్కిటక్ కాట్టుకణ్ టాయ్ఎన్ కనవినిలే.
 • 135. సీర్తరు నావుక్ కరైయరైప్ పోలిస్ సిఱియనుంఓర్
  కార్తరు మాయైస్ సమణాన్ మనక్కరుఙ్ కల్లిఱ్కట్టిప్
  పార్తరు పావక్ కటలిటై వీళ్త్తిటప్ పట్టుళన్ఱే
  ఏర్తరుం ఐందెళుత్ తోతుకిన్ ఱేన్కరై ఏఱ్ఱరసే.
 • 136. తూక్కముం సోంపలుం తుక్కముం వాళ్క్కైయైత్ తొట్టువరుం
  ఏక్కముం నోయుం ఇటైయూఱుం మఱ్ఱై ఇటరుంవిట్ట
  నీక్కముం నిన్మల నెఞ్సముం సాంద నిఱైవుం అరుళ్
  ఆక్కముం నిన్పతత్ తన్పుం తరుక అరుట్సివమే.
 • 137. పొయ్వంద వాయుం పులైవంద సెయ్కైయుం పున్మైయెల్లాం
  కైవంద నెఞ్సముం కణ్టేన్ ఇనినఱ్ కనివుటన్యాన్
  మెయ్వంద వాయుం వితివంద సెయ్కైయుం వీఱన్పినాల్
  తైవంద నెఞ్సముం కాణ్పతెన్ ఱోసెఞ్ సటైక్కనియే.
 • 138. కఙ్కైకొణ్ టాయ్మలర్ వేణియి లేఅరుట్ కణ్ణిమలై
  మఙ్కైకొణ్ టాయ్ఇటప్ పాకత్తి లేఐయ మఱ్ఱుమొరు
  నఙ్కైకొణ్ టాల్ఎఙ్కు కొణ్టరుళ్ వాయెన్ఱు నణ్ణుమన్పర్
  సఙ్కైకొణ్ టాల్అతఱ్ కెన్సొల్లు వాయ్ముక్కట్ సఙ్కరనే.
 • 139. వాట్కొణ్ట కణ్ణియర్ మాయా వికార వలైపిళైత్తున్
  తాట్కొణ్ట నీళలిల్ సార్ందిటు మాఱెన్ ఱనక్కరుళ్వాయ్
  కీట్కొణ్ట కోవణప్ పేరళ కాఎనైక్ కేతమఱ
  ఆట్కొణ్ట నీఇన్ఱు వాళా ఇరుప్ప తళకల్లవే.
 • 140. వీట్టుత్ తలైవనిన్ తాళ్వణఙ్ కార్తం విరితలైసుం
  మాట్టుత్ తలైపట్టి మాట్టుత్ తలైపున్ వరాకత్తలై
  ఆట్టుత్ తలైవెఱి నాయ్త్తలై పాంపిన్ అటుందలైకఱ్
  పూట్టుత్ తలైవెం పులైత్తలై నాఱ్ఱప్ పుళుత్తలైయే.
 • 141. తెణ్­ర్ ముటియనైక్ కాణార్తఙ్ కణ్ఇరుళ్ సేర్కురుట్టుక్
  కణ్­ర్ సొరిందకణ్ కాసక్కణ్ పున్ములైక్ కణ్నకక్కణ్
  పుణ్­ర్ ఒళుకుఙ్ కొటుఙ్కణ్ పొఱామైక్కణ్ పున్కణ్వన్కణ్
  మణ్­ర్మై యుఱ్ఱకణ్ మామణి నీత్తకణ్ మాలైక్కణ్ణే.
 • 142. కణ్ణుత లాన్పుకళ్ కేళార్ సెవిపొయ్క్ కతైఒలియుం
  అణ్ణుఱ మాతరు మైందరుఙ్ కూటి అళుమొలియుం
  తుణ్ణెనున్ తీస్సొల్ ఒలియుంఅవ్ వందకన్ తూతర్కణ్మొత్
  తుణ్ణుఱ వావెన్ ఱురప్పొలి యుంపుకుం ఊన్సెవియే.
 • 143. మణికొణ్ట కణ్టనై వాళ్త్తార్తం వాయ్త్తెరు మణ్ణుణ్టవాయ్
  పిణికొణ్ట వాయ్విటప్ పిస్సుణ్ట వాయ్వరుం పేస్సఱ్ఱవాయ్
  తుణికొణ్ట వాయనఱ్ సూటుణ్ట వాయ్మలఞ్ సోర్ందిళివాయ్
  కుణికొణ్ట ఉప్పిలిక్ కూళుణ్ట వాయ్ఎనక్ కూఱుపవే.
 • 144. సకమిలై యేఎన్ ఱుటైయానై ఎణ్ణలర్ తఙ్కళ్నెఞ్సం
  సుకమిలై యేఉణస్ సోఱిలై యేకట్టత్ తూసిలైయే
  అకమిలై యేపొరు ళావిలై యేవళ్ళ లారిలైయే
  ఇకమిలై యేఒన్ఱుం ఇఙ్కిలై యేఎన్ ఱిరఙ్కునెఞ్సే.
 • 145. పొఙ్కరుం పేర్ములై మఙ్కైక్ కిటందంద పుత్తముతే
  సెఙ్కరుం పేనఱున్ తేనే మతురస్ సెళుఙ్కనియే
  తిఙ్కళుఙ్ కఙ్కైయుఞ్ సేర్ందొళిర్ వేణిస్ సివక్కొళుందే
  ఎఙ్కళై ఆట్కొణ్టుం ఎన్నే తుయరిల్ ఇరుత్తువతే.
 • 146. విల్లైప్పొన్ నాక్కరఙ్ కొణ్టోయ్వన్తొణ్టర్ విరుంపుఱస్సెఙ్
  కల్లైప్పొన్ నాక్కిక్ కొటుత్తోయ్నిన్ పాతఙ్ కరుత్తిల్వైయార్
  పుల్లైప్పొన్ నాక్కొళుం పుల్లర్కళ్ పాఱ్సెన్ఱు పొన్నళిక్క
  వల్లైప్పొన్ నార్పుయ ఎన్పార్ ఇః¤తెన్సొల్ వాణర్కళే.
 • 147. కూత్తుటై యాయ్ఎన్ నుటైయాయ్ముత్ తేవరుం కూఱుకిన్ఱ
  ఏత్తుటై యాయ్అన్పర్ ఏత్తుటై యాయ్ఎన్ఱన్ ఎణ్మైమొళిస్
  సాత్తుటై యాయ్నిన్ తనక్కే పరంఎనైత్ తాఙ్కుతఱ్కోర్
  వేత్తుటై యార్మఱ్ ఱిలైఅరుళ్ ఈతెన్ఱన్ విణ్ణప్పమే.
 • 148. వెప్పిలై యేఎనుం తణ్విళక్ కేముక్కణ్ విత్తకనిన్
  ఒప్పిలై యేఎనుం సీర్పుక లార్పుఱ్కై ఉణ్ణుతఱ్కోర్
  ఉప్పిలై యేపొరు ళొన్ఱిలై యేఎన్ ఱుళల్పవర్మేల్
  తప్పిలై యేఅవర్ పున్తలై ఏట్టిల్ తవమిలైయే.
 • 149. ఎనైప్పెఱ్ఱ తాయినుం అన్పుటై యాయ్ఎనక్ కిన్పనల్కుం
  ఉనైప్పెఱ్ఱ ఉళ్ళత్ తవర్మలర్స్ సేవటిక్ కోఙ్కుంఅన్పు
  తనైప్పెఱ్ఱ నన్మనం తాంపెఱ్ఱ మేలవర్ సార్పైప్పెఱ్ఱాల్
  వినైప్పెఱ్ఱ వాళ్విన్ మనైప్పెఱ్ఱం పోల మెవివతిన్ఱే.
 • 150. నిఱైమతి యాళర్ పుకళ్వోయ్ సటైయుటై నీణ్ముటిమేల్
  కుఱైమతి తానొన్ఱు కొణ్టనై యేఅక్ కుఱిప్పెనవే
  పొఱైమతి యేన్ఱన్ కుఱైమతి తన్నైయుం పొన్నటిక్కీళ్
  ఉఱైమతి యాక్కొణ్ టరుళ్వాయ్ ఉలకం ఉవప్పుఱవే.
 • 151. తుటివైత్త సెఙ్కై అరసేనల్ లూరిల్నిన్ తూమలర్ప్పొన్
  అటివైత్త పోతెఙ్కళ్ అప్పర్తం సెన్ని యతుకుళిర్ందెప్
  పటివైత్త తోఇన్ప మియాన్ఎణున్ తోఱుంఇప్ పావిక్కుమాల్
  కుటివైత్త పున్తలై ఒన్ఱో మనముం కుళిర్కిన్ఱతే.
 • 152. ఒరుముటి మేల్పిఱై వైత్తోయ్ అరిఅయన్ ఒణ్మఱైతం
  పెరుముటి మేలుఱ వేణ్ట వరాతునైప్ పిత్తనెన్ఱ
  మరుముటి యూరన్ ముటిమేల్ మఱుప్పవుం వందతవర్
  తిరుముటి మేలెన్న ఆసైకణ్ టాయ్నిన్ తిరువటిక్కే.
 • 153. వేల్కొణ్ట కైయుమున్ ను‘ల్కొణ్ట మార్పముం మెన్మలర్ప్పొఱ్
  కాల్కొణ్ట ఒణ్కళఱ్ కాట్సియుం పన్నిరు కణ్ణుంవిటై
  మేల్కొణ్ట సెఞ్సుటర్ మేనియుం సణ్ముక వీఱుఙ్కణ్టు
  మాల్కొణ్ట నెఞ్సం మకిళ్వతెన్ నాళ్ఎన్కణ్ మామణియే.
 • 154. విణ్పూత్త కఙ్కైయుం మిన్పూత్త వేణియుం మెన్ముకముం
  కణ్పూత్త నెఱ్ఱియుం పెణ్పూత్త పాకముం కార్మిటఱుం
  తణ్పూత్త పాతముం పొన్పూత్త మేనియుం సార్ందుకణ్టే
  మణ్పూత్త వాళ్క్కైయై విణ్పూత్త పూవిన్ మతిప్పతెన్ఱే.
 • 155. తణ్మతి యోఅతన్ తణ్ణము తోఎనస్ సార్ందిరు­త్
  తుణ్మతి యోర్క్కిన్ పుతవునిన్ పేరరుళ్ ఉఱ్ఱిటవే
  ఎణ్మతి యోటిస్సై ఎయ్తా తలైయుమెన్ ఏళైమతి
  పెణ్మతి యోఅన్ఱిప్ పేయ్మతి యోఎన్న పేసువతే.
 • 156. పిట్టుక్కుం వందుమున్ మణ్సుమన్ తాయెన్పర్ పిత్తనెన్ఱ
  తిట్టుక్కుం సీరరుళ్ సెయ్తళిత్ తాయెన్పర్ తీవిఱకుక్
  కట్టుక్కుం పొన్ముటి కాట్టినిన్ ఱాయెన్పర్ కణ్టిటఎన్
  మట్టుక్కుం వఞ్సకత్ తెయ్వమెన్ కోముక్కణ్ మాణిక్కమే.
 • 157. మైయిట్ట కణ్ణియర్ పొయ్యిట్ట వాళ్విన్ మతిమయఙ్కిక్
  కైయిట్ట నానుంఉన్ మెయ్యిట్ట సీరరుళ్ కాణ్కువనో
  పైయిట్ట పాంపణి యైయిట్ట మేనియుం పత్తరుళ్ళ
  మొయ్యిట్ట కాలుఞ్సెవ్ వైయిట్ట వేలుఙ్కొళ్ మున్నవనే.
 • 158. తవమే పురియుం పరువమి లేన్పొయ్స్ సకనటైక్కణ్
  అవమే పురియుం అఱివిలి యేనుక్ కరుళుముణ్టో
  ఉవమేయ మెన్నప్ప టాతెఙ్కు మాకి ఒళిర్ఒళియాం
  సివమేముక్ కణ్ణుటైత్ తేవేనిన్ సిత్తన్ తెరిందిలనే.
 • 159. మట్టుణ్ట కొన్ఱైస్ సటైయర సేఅన్ఱు వందియిట్ట
  పిట్టుణ్ట పిస్సైప్ పెరుందకై యేకొటుం పెణ్మయలాల్
  కట్టుణ్ట నాన్సుకప్ పట్టుణ్టు వాళ్వన్ఇక్ కన్మనమాం
  తిట్టుణ్ట పేయ్త్తలై వెట్టుణ్ట నాళిల్ఎన్ తీమైయఱ్ఱే.
 • 160. ఆట్టుక్కుక్ కాలెటుత్ తాయ్నినైప్ పాటలర్ ఆఙ్కియఱ్ఱుం
  పాట్టుక్కుప్ పేరెన్కొల్ పణ్ణెన్కొల్ నీట్టియప్ పాట్టెళుతుం
  ఏట్టుక్కు మైయెన్కొల్ సేఱ్ఱిల్ ఉఱఙ్క ఇఱఙ్కుఙ్కటా
  మాట్టుక్కు వీటెన్కొల్ పఞ్సణై ఎన్కొల్ మతిత్తిటినే.
 • 161. ఒప్పఱ్ఱ ముక్కట్ సుటరేనిన్ సీర్త్తి ఉఱాతవెఱుం
  తుప్పఱ్ఱ పాట్టిల్ సువైయుళ తోఅతైస్ సూళ్ందుకఱ్ఱుస్
  సెప్పఱ్ఱ వాయ్క్కుత్ తిరువుళ తోసిఱి తేనుంఉణ్టేల్
  ఉప్పఱ్ఱ పున్కఱి ఉణ్టోర్తన్ నావుక్ కువప్పుళతే.
 • 162. సేల్వరుఙ్ కణ్ణి ఇటత్తోయ్నిన్ సీర్త్తియైస్ సేర్త్తియంద
  నాల్వరుం సెయ్తమిళ్ కేట్టుప్ పుఱత్తిల్ నటక్కస్సఱ్ఱే
  కాల్వరుం ఆయినుం ఇన్పురు వాకిక్ కనిమనంఅప్
  పాల్వరు మోఅతన్ పాఱ్పెణ్ కళైవిట్టుప్ పార్క్కినుమే.
 • 163. కార్ముక మాకప్పొఱ్ కల్వళైత్ తోయ్ఇక్ కటైయవనేన్
  సోర్ముక మాకనిన్ సీర్ముకం పార్త్తుత్ తువళుకిన్ఱేన్
  పోర్ముక మాకనిన్ ఱోరైయుం కాత్తనిన్ పొన్నరుళ్ఇప్
  పార్ముక మాకఎన్ ఓర్ముకం పార్క్కప్ పరిందిలతే.
 • 164. వాన్వళర్త్ తాయ్ఇంద మణ్వళర్త్ తాయ్ఎఙ్కుం మన్నుయిర్కళ్
  తాన్వళర్త్ తాయ్నిన్ తకైఅఱి యాఎన్ ఱనైఅరసే
  ఏన్వళర్త్ తాయ్కొటుం పాంపైయెల్ లాందళ్ ళిలైవళర్త్తాయ్
  మాన్వళర్త్ తాయ్కరత్ తార్నినైప్ పోల వళర్ప్పవరే.
 • 165. అఱ్కణ్టం ఓఙ్కుం అరసేనిన్ ఱన్అటి యార్మతురస్
  సొఱ్కణ్ట పోతుంఎన్ పుఱ్కణ్ట నెఞ్సం తుణిందునిల్లా
  తిఱ్కణ్ట మెయ్త్తవర్ పోలోటు కిన్ఱ తెఱిందతుతీఙ్
  కఱ్కణ్ టెనినుంఅక్ కఱ్కణ్ట కాక్కైనిఱ్ కాతెన్పరే.
 • 166. సొల్లుకిన్ ఱోర్క్కము తంపోల్ సువైతరుం తొల్పుకళోయ్
  వెల్లుకిన్ ఱోరిన్ఱిస్ సుంమా అలైయుమెన్ వేటనెఞ్సం
  పుల్లుకిన్ ఱోర్తమైక్ కణ్టాల్ఎన్ నాఙ్కొల్ పుకల్వెఱుంవాయ్
  మెల్లుకిన్ ఱోర్క్కొరు నెల్లవల్ వాయ్క్కిల్ విటువరన్ఱే.
 • 167. సీరిటు వార్పొరుట్ సెల్వర్క్క లామల్ఇత్ తీనర్కట్కిఙ్
  కారిటు వార్పిస్సై ఆయినుం పిస్సన్ అసటన్ఎన్ఱే
  పేరిటు వార్వంపుప్ పేస్సిటు వార్ఇందప్ పెఱ్ఱికణ్టుం
  పోరిటు వార్నినైప్ పోఱ్ఱార్ఎన్ నేముక్కట్ పుణ్ణియనే.
 • 168. సేలుక్కు నేర్విళి మఙ్కైపఙ్ కాఎన్ సిఱుమతితాన్
  మేలుక్కు నెఞ్సైయుట్ కాప్పతు పోల్నిన్ఱు వెవ్విటయ
  మాలుక్కు వాఙ్కి వళఙ్కవున్ తాన్సం మతిత్తతుకాణ్
  పాలుక్కుఙ్ కావల్వెం పూనైక్కున్ తోళన్ఎన్ పార్ఇతువే.
 • 169. ఇణైయేతుం ఇన్ఱియ తేవే కనల్ఇనన్ ఇందెనుముక్
  కణైయే కొళుంసెఙ్ కరుంపే పిఱవిక్ కటల్కటత్తుం
  పుణైయే తిరువరుట్ పూరణ మేమెయ్ప్ పులమళిక్కుం
  తుణైయేఎన్ తున్పన్ తుటైత్తాణ్టు కొళ్ళత్ తుణిందరుళే.
 • 170. నిలైకాట్టి ఆణ్టనిన్ తాట్కన్పి లాతన్పిల్ నీణ్టవన్పోల్
  పులైకాట్ టియమనత్ తేన్కొణ్ట వేటం పునైఇటైమేల్
  కలైకాట్టిక్ కట్టు మయిర్త్తలై కాట్టిప్పున్ కందైసుఱ్ఱి
  ములైకాట్టి ఆణ్మకన్ పెణ్వేటం కాట్టు ముఱైమైయన్ఱే.
 • 171. విటనాకప్ పూణణి మేలోయ్ఎన్ నెఞ్సం విరితల్విట్టెన్
  ఉటనాక మెయ్అన్పు ళూఱ్ఱాక నిన్నరు ళుఱ్ఱిటుతఱ్
  కిటనాక మెయ్న్నెఱిక్ కీటాకస్ సెయ్కువ తిఙ్కునక్కే
  కటనాక నిఱ్పతు కణ్టేన్పిన్ తున్పొన్ఱుఙ్ కణ్టిలనే.
 • 172. నయప్పటుం ఓర్నిన్ అరుళెనక్ కిన్ఱెనిల్ నాయ్మనమెన్
  వయప్పటు మోతుయర్ మణ్పటు మోనల్ల వాళ్వైఎన్నాల్
  సెయప్పటు మోకుణం సీర్ప్పటు మోపవం సేరస్సఱ్ఱుం
  పయప్పటు మోమలం పాళ్పటు మోఎం పసుపతియే.
 • 173. సోపఙ్కణ్ టార్క్కరుళ్ సెయ్వోయ్ మతిక్కన్ఱిస్ సూళ్ందిటువెన్
  తీపఙ్కణ్ టాలుం ఇరుళ్పోంఇవ్ వేళై తియఙ్కుంపరి
  తాపఙ్కణ్ టాయ్అరుళ్ సెయ్యాతెన్ కుఱ్ఱన్ తనైక్కుఱిత్తుక్
  కోపఙ్కణ్ టాలునన్ ఱైయాఎన్ తున్పక్ కొతిప్పఱుమే.
 • 174. ఎల్లా ముటైయ ఇఱైయవ నేనినై ఏత్తుకిన్ఱ
  నల్లార్ తమక్కొరు నాళేనుం పూసై నయందియఱ్ఱిస్
  సొల్లాల్ అవర్పుకళ్ సొల్లాతివ్ వణ్ణం తుయర్వతఱ్కెన్
  కల్లామై ఒన్ఱుమఱ్ ఱిల్లామై ఒన్ఱిరు కారణమే.
 • 175. పిఱైయాఱు కొణ్టసెవ్ వేణిప్ పిరాన్పతప్ పేఱటైవాన్
  మఱైయాఱు కాట్టునిన్ తణ్ణరు ళేయన్ఱి మాయైఎన్నుం
  నిఱైయాఱు సూళున్ తురుంపాయ్స్ సుళలుంఎన్ నెఞ్సినుళ్ళ
  కుఱైయాఱు తఱ్కిటం వేఱిల్లై కాణ్ఇక్ కువలైయత్తే.
 • 176. మాలఱి యాతవన్ అన్ఱేఅత్ తెయ్వ వరతనునిన్
  కాలఱి యాతవన్ ఎన్ఱాల్అక్ కాలైఎక్ కాలైఎమైప్
  పోలఱి యాతవర్ కాణ్పార్ముఱ్ కణ్టమెయ్ప్ పుణ్ణియర్తం
  పాలఱి యాతవన్ నానితు కేట్టుణర్ పాలనన్ఱే.
 • 177. ఒన్ఱేఎన్ ఆరుయిర్క్ కోరుఱ వేఎనక్ కోరముతే
  నన్ఱేముక్ కణ్ణుటై నాయక మేమిక్క నల్లకుణక్
  కున్ఱే నిఱైఅరుట్ కోవే ఎనతు కులతెయ్వమే
  మన్ఱే ఒళిర్ముళు మాణిక్క మేఎనై వాళ్విక్కవే.
 • 178. తాళ్వేతుం ఇన్ఱియ కోవే ఎనక్కుత్ తనిత్తపెరు
  వాళ్వే నుతఱ్కణ్ మణియేఎన్ ఉళ్ళ మణివిళక్కే
  ఏళ్వేలై ఎన్నినుం పోతా ఇటుంపై ఇటుఙ్కుటుంపప్
  పాళ్వే తనైప్పట మాట్టేన్ ఎనక్కున్ పతమరుళే.
 • 179. వణ్టుకొణ్ టార్నఱుఙ్ కొన్ఱైయి నాన్ఱన్ మలరటిక్కుత్
  తొణ్టుకొణ్ టార్తఞ్ సుకత్తుక్కుం వాళ్క్కైస్ సుళలిఱ్ఱళ్ళుం
  పెణ్టుకొణ్ టార్తం తుయరుక్కుం ఒప్పిన్ఱు పేసిల్ఎన్ఱే
  కణ్టుకొణ్ టాయ్ఇని నెఞ్సేనిన్ ఉళ్ళక్ కరుత్తెతువే.
 • 180. మలఙ్కవిళ్న్ తార్మనం వాన్కవిళ్న్ తాలుంఅవ్ వాన్పుఱమాం
  సలఙ్కవిళ్న్ తాలుం సలియాతెన్ పున్మనన్ తాన్కటలిల్
  కలఙ్కవిళ్న్ తార్మనం పోలే సలిప్పతు కాణ్కుటుంప
  విలఙ్కవిళ్న్ తాలన్ఱి నిల్లాతెన్ సెయ్వల్ విటైయవనే.
 • 181. మైకొటుత్ తార్నెటుఙ్ కణ్మలై మానుక్కు వాయ్ందొరుపాల్
  మెయ్కొటుత్ తాయ్తవర్ విట్టవెం మానుక్కు మేవుఱఓర్
  కైకొటుత్ తాయ్మయల్ కణ్ణియిల్ వీళ్ందుట్ కలఙ్కుఱుంఎన్
  కొయ్కొటుత్ తాళ్మన మానుక్కుక్ కాలైక్ కొటుత్తరుళే.
 • 182. ఉటంపార్ ఉఱుమయిర్క్ కాల్పుళై తోఱనల్ ఊట్టివెయ్య
  విటంపాస్ సియఇరుప్ పూసికళ్ పాయ్స్సినుం మెత్తెన్నుంఇత్
  తటంపార్ సిఱునటైత్ తున్పఞ్సెయ్ వేతనైత్ తాఙ్కరితెన్
  కటంపానఱ్ పన్నిరు కణ్ణా ఇనిఎనైక్ కాత్తరుళే.
 • 183. మణ్ణాలుం మణ్ణుఱ్ఱ వాళ్క్కైయి నాలుంఅవ్ వాళ్క్కైక్కుఱ్ఱ
  పెణ్ణాలుం నొందువన్ తారై ఎలాంఅరుట్ పేఱెనుముక్
  కణ్ణాలుం పార్త్తైందు కైయాలుం ఈయుం కణపతినిన్
  పణ్ణాలుం మామఱై మేఱ్ఱాళై ఎన్నుట్ పతిత్తరుళే.
 • 184. వానాళ మాలయన్ వాళ్వాళ అన్ఱిఇం మణ్ముళుతుం
  తానాళ నిన్పతం తాళ్పవర్ తాళ్కఒణ్ సఙ్కైయఙ్కై
  మానాళ మెయ్యిటన్ తందోయ్తున్ పఱ్ఱ మనమతొన్ఱే
  నానాళ ఎణ్ణినిన్ తాళేత్తు కిన్ఱనన్ నల్కుకవే.
 • 185. ఈటఱి యాతముక్ కణ్ణానిన్ అన్పర్ ఇయల్పినైఇన్
  నాటఱి యాతున్ అరుళన్ఱి ఊణ్సువై నావైయన్ఱి
  మేటఱి యాతునఱ్ పాట్టైక్కఱ్ ఱోరన్ఱి మేఱ్సుమంద
  ఏటఱి యాతవై యేనఱి యాఎన్ ఱికళ్వరన్ఱే.
 • 186. సూటుణ్ట పూఞైక్కుస్ సోఱుణ్ట వాయ్పిన్ తుటిప్పతన్ఱి
  ఊటుణ్ట పాలిట్ట ఊణ్కణ్ట తేనుం ఉణత్తుణియా
  తీటుణ్ట ఎన్మనం అందో తుయరిల్ ఇటియుణ్టుంఇవ్
  వీటుణ్ట వాళ్క్కైయిల్ వీళుణ్ట తాల్ఎం విటైయవనే.
 • 187. కరఙ్కాట్టి మైయిట్ట కణ్కాట్టి ఎన్పెరుఙ్ కన్మనెఞ్సక్
  కురఙ్కాట్టిస్ సేయ్మైయిల్ నిఱ్కిన్ఱ మాతరైక్ కొణ్టుకల్లార్
  ఉరఙ్కాట్టిక్ కోలొన్ ఱుటనీట్టిక్ కాట్టి ఉరప్పిఒరు
  మరఙ్కాట్ టియకురఙ్ కాట్టుకిన్ ఱోరెన్ మణికణ్టనే.
 • 188. కళఙ్కని పోల్మణి కణ్టానిన్ పొఱ్కళల్ కాణఱ్కెన్సిఱ్
  ఱుళఙ్కని యాతునిన్ సీర్కేట్ కినుంఅన్ పుఱఉరుకా
  వళఙ్కని కామఞ్ సిఱవామల్ సిఱ్ఱిల్ వకుత్తుళలుం
  ఇళఙ్కని పోల్నిన్ఱ తెన్సెయ్కు వేన్ఎం ఇఱైయవనే.
 • 189. మామత్తి నాల్సుళల్ వెణ్తయిర్ పోన్ఱు మటందైయర్తం
  కామత్తి నాల్సుళల్ ఎన్ఱన్నెఞ్ సోఉన్ఱన్ కాలైఅన్పాం
  తామత్తి నాల్తళై యిట్టనెఞ్ సోఇత్ తకైఇరణ్టిన్
  నామత్తినాల్ పిత్తన్ ఎన్పోయ్ నినక్కెతు నల్లనెఞ్సే.
 • 190. ఏఱ్ఱిలిట్ టార్కొటి కొణ్టోయ్ విళక్కినై ఏఱ్ఱపెరుఙ్
  కాఱ్ఱిలిట్ టాలుం ఇటలాంనెల్ మావైక్ కలిత్తిటునీర్
  ఆఱ్ఱిలిట్ టాలుం పెఱలాంఉట్ కాలై అటుఙ్కుటుంపస్
  సేఱ్ఱిలిట్ టాల్పిన్ పరితాం ఎవర్క్కుం తిరుప్పువతే.
 • 191. తేరోఙ్కు కాళిక్కణ్ మెయ్ఞ్ఞానప్పాలుణ్ట సెంమణియైస్
  సీరోఙ్కు ముత్తుస్ సివికైయిన్ మేల్వైత్త తేవఉన్ఱన్
  పేరోఙ్కుం ఐందెళుత్ తన్ఱో పటైప్పైప్ పిరమనుక్కుం
  ఏరోఙ్కు కాప్పైత్ తిరునెటు మాలుక్కుం ఈందతువే.
 • 192. వేతనై యామతు సూతనై యాఎన్ఱు వేతనైయాల్
  పోతనై యానిన్ ఱునైక్కూవు మేళైయైప్ పోతనైకేళ్
  వాతనై యాతిఙ్కు వాతనై యావెన్ఱున్ వాయ్మలరస్
  సోతనై యాయినుఞ్ సోతనై యాసిఱ్ సుకప్పొరుళే.
 • 193. ఇన్పఱ్ఱ ఇస్సిఱు వాళ్క్కైయి లేవెయి లేఱవెంపుం
  ఎన్పఱ్ఱ పున్పుళుప్ పోల్తళర్ ఏళై ఎనినుమివన్
  అన్పఱ్ఱ పావిఎన్ ఱందో ఎనైవిటిల్ ఐయవైయత్
  తెన్పఱ్ఱ తాకమఱ్ ఱిల్లైకణ్ టాయ్ఎనై ఏన్ఱుకొళ్ళే.
 • 194. కళఙ్కొణ్ట ఓర్మణిక్ కాట్సియుం ముస్సుటర్క్ కణ్అరుళుం
  వళఙ్కొణ్ట తెయ్వత్ తిరుముక మాట్సియుం వాయ్ందపరి
  మళఙ్కొణ్ట కొన్ఱైస్ సటైయుంపొఱ్ సేవటి మాణ్పుంఒన్ఱ
  ఉళఙ్కొణ్ట పుణ్ణియర్ అన్ఱోఎన్ తన్నై ఉటైయవరే.
 • 195. కావిక్కు నేర్మణి కణ్టావణ్ టార్కుళల్ కఱ్పరుళుం
  తేవిక్కు వామఙ్ కొటుత్తోయ్నిన్ మామలర్స్ సేవటిప్పాల్
  సేవిక్కుం సేవకఞ్ సెయ్వోరై ఆయినుఞ్ సేవిక్కఇప్
  పావిక్కు వాయ్క్కిల్ఎన్ ఆవిక్కు నీణ్ట పయనతువే.
 • 196. కొఙ్కిట్ట కొన్ఱైస్ సటైయుంనిన్ నోర్పసుఙ్ కోమళప్పెణ్
  పఙ్కిట్ట వెణ్తిరు నీఱ్ఱొళి మేనియుం పార్త్తిటిల్పిన్
  ఇఙ్కిట్ట మాయైయై ఎఙ్కిట్ట వాఎన్ ఱిసైప్పినుంపోయ్స్
  సఙ్కిట్ట ఓసైయిల్ పొఙ్కిట్ట వాయ్కొటు తాణ్టిటుమే.
 • 197. వెంపెరు మానుక్కుక్ కైకొటుత్ తాణ్ట మికుఙ్కరుణై
  ఎంపెరు మానుక్కు విణ్ణప్పం తేవర్ ఇళంపిటియార్
  తంపెరు మానుక్కుం సార్మలై మానుక్కుం సాఱ్ఱుమైఙ్కైస్
  సెంపెరు మానుక్కుం ఎందాయ్క్కుం నాన్పణి సెయ్యస్సెయ్యే.
 • 198. సాఱ్ఱవ నేకనన్ నావుళ్ళ తాయినుం సాఱ్ఱరితాం
  వీఱ్ఱవ నేవెళ్ళి వెఱ్పవ నేఅరుళ్ మేవియవెణ్
  నీఱ్ఱవ నేనిన్ నరుళ్తర వేణ్టుం నెటుముటివెళ్
  ఏఱ్ఱవ నేపలి ఏఱ్ఱవనే అన్పర్క్ కేఱ్ఱవనే.
 • 199. పతియే సరణం పరమే సరణం పరంపరమాం
  తితియే సరణం సివమే సరణం సివముణర్ందోర్
  కతియే సరణంఎన్ కణ్ణే సరణంముక్ కట్కరుణా
  నితియే సరణం సరణంఎన్ పాల్మెయ్న్ నిలైయరుళే.
 • 200. ఎన్నుఱ వేఎన్ కురువేఎన్ ఉళ్ళత్ తెళుంఇన్పమే
  ఎన్నుయి రేఎన్ఱన్ అన్పే నిలైపెఱ్ఱ ఎన్సెల్వమే
  ఎన్నఱి వేఎన్ఱన్ వాళ్వేఎన్ వాళ్వుక్ కిటుముతలే
  ఎన్నర సేఎన్ కులతెయ్వ మేఎనై ఏన్ఱుకొళ్ళే.
 • 201. కాన్పోల్ ఇరుణ్టఇవ్ వఞ్సక వాళ్క్కైయిల్ కన్నెఞ్సమే
  మాన్పోల్ కుతిత్తుక్కొణ్ టోటేల్ అముత మతివిళఙ్కుం
  వాన్పోల్ కుళిర్ంద సివానంద వాళ్క్కైయిన్ వాళ్వుఱస్సెన్
  తేన్పోల్ ఇనిక్కుం సివాయ నమఎనస్ సిందైసెయ్యే.
 • 202. వేతనెన్ కోతఱ వేణ్టుమెన్ కోఎన విణ్ణప్పఞ్సెయ్
  పాతనెన్ కోకటఱ్ పళ్ళికొణ్ టాన్తొళుం పణ్పన్ఎన్కో
  నాతనెన్ కోపర నాతనెన్ కోఎఙ్కళ్ నంపిక్కునల్
  తూతనెన్ కోఅవన్ తోళనెన్ కోనినైత్ తూయ్మణియే.
 • 203. ఇయఙ్కా మనముం కయఙ్కా నిలైయుం ఇకపరత్తే
  మయఙ్కా అఱివుం తియఙ్కా నెఱియుం మకిళ్ందరుళ్వాయ్
  వయఙ్కా నిలత్తిన్ ముయఙ్కా ఉయర్తవర్ వాళ్త్తుకిన్ఱ
  పుయఙ్కా తుతిత్తఱ్ కుయఙ్కా తవరుట్ పుకుందవనే.
 • 204. సివసఙ్క రాసివ యోకా సివకతిస్ సీరళిక్కుం
  సివసంపు వేసివ లోకా సివానందస్ సెల్వనల్కుం
  సివసుంద రాసివ పోకా సివాకమస్ సెన్నెఱిసొల్
  సివపుఙ్క వాసివ ఞానికళ్ వాళ్త్తుం సివకురువే.
 • 205. మతితత్తు వాంద అరుట్సివ మేసిన్ మయసివమే
  తుతిసిత్ తెలాంవల్ల మెయ్స్సివ మేసిఱ్ సుకసివమే
  కతినిత్త సుత్తస్ సివమే విళఙ్కుముక్ కట్సివమే
  పతిసస్సి తానంద సిఱ్సివ మేఎం పరసివమే.
 • 206. కటుంపుల వేటర్కళ్ ఓరైవర్ ఇందియక్ కళ్వరైవర్
  కొటుఙ్కర ణత్తుట్టర్ నాల్వర్కళ్ వన్మలక్ కోళరైవర్
  అటుంపటై కోటికొణ్ టుఱ్ఱార్మఱ్ ఱేళైయన్ యానొరువన్
  ఇటుంపటై యాతుమి లేన్వెల్వ తెఙ్ఙన్ ఇఱైయవనే.
 • 207. ఇటైక్కొటి వామత్ తిఱైవామెయ్ఞ్ ఞానికట్ కిన్పనల్కుం
  విటైక్కొటి ఏందుం వలత్తాయ్నిన్ నామం వియందురైయార్
  కటైక్కొటి పోలక్ కతఱుకిన్ ఱార్పొయ్క్ కతైయవర్తాం
  పుటైక్కొటి యాలన్ఱిప్ పుల్లాల్ ఎయిలైప్ పునైపవరే.
 • 208. ఉరుమత్తి లేపట్ట పున్పుళుప్ పోల్ఇవ్ ఉలకనటైక్
  కరుమత్తి లేపట్ట ఎన్మనన్ తాన్నిన్ కళలటైయుం
  తరుమత్తి లేపట్ట తిన్ఱేఎన్ ఱెణ్ణున్ తనైయుమందో
  మరుమత్తి లేపట్ట వాళియైప్ పోన్ఱు వరుత్తువతే.
 • 209. ఎన్నిఱై వాఇమై యోరిఱై వామఱై యిన్ముటిపిన్
  మున్నిఱై వామలై మిన్నిఱై వామలర్ ముణ్టకత్తోన్
  తన్నిఱై వాతితిత్ తానిఱై వామెయ్త్ తపోతనరుళ్
  మన్నిఱై వాఇఙ్కు వాఎన్ ఱెనక్కునల్ వాళ్వరుళే.
 • 210. పోఱ్ఱిఎన్ ఆవిత్ తుణైయేఎన్ అన్పిల్ పుకుఞ్సివమే
  పోఱ్ఱిఎన్ వాళ్విన్ పయనేఎన్ ఇన్పప్ పుతునఱవే
  పోఱ్ఱిఎన్ కణ్ణుణ్ మణియేఎన్ ఉళ్ళం పునైఅణియే
  పోఱ్ఱిఎన్ ఓర్పెరున్ తేవే కరుణై పురిందరుళే.
 • 211. కఞ్సత్తి లేర్ముక మఞ్సత్తి లేర్నటైక్ కన్నియర్కణ్
  నఞ్సత్తి లేఅవర్ వఞ్సత్తి లేపట్టు నాణుఱుంపున్
  నెఞ్సత్తి లేఅతన్ తఞ్సత్తి లేముక్ కణిత్తఎన్పోల్
  పఞ్సత్తి లేపిర పఞ్సత్తి లేఉళప్ పార్ఎవరే.
 • 212. నాన్ముకత్ తోనుం తిరునెటు మాలుమెయ్ఞ్ ఞానమెన్నుం
  వాన్ముకక్ కణ్కొణ్టు కాణామల్ తంఉరు మాఱియుంనిన్
  తేన్ముకక్ కొన్ఱై ముటియుంసెన్ తామరైస్ సేవటియుం
  ఊన్ముకక్ కణ్కొణ్టు తేటినిన్ ఱార్సఱ్ ఱుణర్విలరే.
 • 213. ఇరువర్క్ కఱియప్ పటాతెళున్ తోఙ్కినిన్ ఱేత్తుకిన్ఱోర్
  కరువర్క్క నీక్కుం కరుణైవెఱ్ పేఎన్ కవలైయైఇఙ్
  కొరువర్క్కు నాన్సొల మాట్టేన్ అవరెన్ నుటైయవరో
  వెరువఱ్క ఎన్ఱెనై ఆణ్టరుళ్ ఈతెన్ఱన్ విణ్ణప్పమే.
 • 214. ఒణ్ణుతల్ ఏళై మటవార్తం వాళ్క్కైయిన్ ఉఱ్ఱిటినుం
  పణ్ణుత లేర్మఱై ఆయిరఞ్ సూళునిన్ పాతత్తైయాన్
  ఎణ్ణుత లేతొళి లాకస్సెయ్ విత్తెన్నై ఏన్ఱుకొళ్వాయ్
  కణ్ణుత లేకరు ణైక్కట లేఎన్ కరుత్తితువే.
 • 215. తళైక్కిన్ఱ మాయక్ కుటుంపప్ పెరుందుయర్ తాఙ్కిఅందో
  ఇళైక్కిన్ఱ ఏళైక్ కిరఙ్కుకణ్ టాయ్సిఱి తేఇఱకు
  ముళైక్కిన్ఱ పోతఱుప్ పార్పోల్నిన్ నామ మొళిందిటుఙ్కాల్
  వళైక్కిన్ఱ మాయైక్కిఙ్ కాఱ్ఱేన్ముక్ కణ్ణుటై మామణియే.
 • 216. మఞ్సటై వాన నిఱత్తోన్ అయన్ముతల్ వానవర్క్కా
  నఞ్సటై యాళ మిటుమిటఱ్ ఱోయ్కఙ్కై నణ్ణుకిన్ఱ
  సెఞ్సటై యాయ్నిన్ తిరుప్పెయ రాకస్ సిఱందఎళుత్
  తఞ్సటై యార్కణ్కళ్ పఞ్సటై యామున్ నఱివిలరే.
 • 217. ఇలఙ్కా పురత్తన్ ఇరాక్కతర్ మన్నన్ ఇరావణన్మున్
  మలఙ్కానిన్ వెళ్ళి మలైక్కీ ళిరుందు వరుందనిన్సీర్
  కలఙ్కామల్ పాటిటక్ కేట్టే ఇరఙ్కిక్ కరుణైసెయ్త
  నలఙ్కాణిన్ తన్మైఇన్ ఱెన్నళ వియాణ్టైయిన్ నణ్ణియతే.
 • 218. ఉటైయెన్ఱుం పూణెన్ఱుం ఊణెన్ఱుం నాటి ఉళన్ఱిటుంఇన్
  నటైయెన్ఱుం సఞ్సలఞ్ సఞ్సలఙ్ కాణితి నాన్సిఱియేన్
  పుటైయెన్ఱు వెయ్య లుఱుంపుళుప్ పోన్ఱు పుళుఙ్కుకిన్ఱేన్
  విటైయెన్ఱు మాలఱఙ్ కొణ్టోయెన్ తున్పం విలక్కుకవే.
 • 219. అరుళ్అర సేఅరుట్ కున్ఱేమన్ ఱాటుం అరుళిఱైయే
  అరుళ్అము తేఅరుట్ పేఱే నిఱైంద అరుట్కటలే
  అరుళ్అణి యేఅరుట్ కణ్ణేవిణ్ ణోఙ్కుం అరుళ్ఒళియే
  అరుళ్అఱ మేఅరుట్ పణ్పేముక్ కణ్కొళ్ అరుట్సివమే.
 • 220. నిలైయఱి యాత కుటుంపత్ తుయరెన్నుం నీత్తత్తిలే
  తలైయఱి యాతు విళుందేనై ఆణ్టరుళ్ తానళిప్పాయ్
  అలైయఱి యాత కటలేముక్ కణ్కొణ్ట ఆరముతే
  విలైయఱి యాత మణియే విటేలితెన్ విణ్ణప్పమే.
 • 221. మెయ్యకత్ తేకణప్ పోతుం విటాతు విరుంపుకిన్ఱోర్
  కైయకత్ తేనిన్ ఱొళిర్కని యేనుతఱ్ కట్కరుంపే
  వైయకత్ తేనినై అల్లామల్ నఱ్ఱుణై మఱ్ఱిలైఇప్
  పొయ్యకత్ తేన్సెయుం తీఙ్కా యిరముం పొఱుత్తరుళే.
 • 222. ములైక్కలఙ్ కార మిటుమట వార్మయల్ మూటిఅవర్
  తలైక్కలఙ్ కార మలర్సూటు వార్నిన్ ఱనైవళుత్తార్
  ఇలైక్కలఙ్ కారవ్ వియమన్వన్ తాలెన్ ఇసైప్పర్వెళ్ళి
  మలైక్కలఙ్ కార మణియేముక్ కణ్కొణ్ట మామరుందే.
 • 223. పురికిన్ఱ వీట్టకం పోందటి పట్టుప్ పుఱఙ్కటైయిల్
  తిరికిన్ఱ నాయ్క్కుం సిరిప్పాంఎన్ పావిస్ సిఱుపిళైప్పైస్
  సొరికిన్ఱ పుణ్ణిల్ కనలిటల్ పోలెణున్ తోఱునెఞ్సం
  ఎరికిన్ఱ తెన్సెయ్కు వేన్పిఱై వార్సటై ఎన్నముతే.
 • 224. మనక్కేత మాఱ్ఱు మరుందే పొతుఒళిర్ మాణిక్కమే
  కనక్కే తుఱఎన్ కరుత్తఱి యామల్ కళఱుకిన్ఱ
  తనక్కేళర్ పాఱ్సెన్ ఱటియేన్ ఇతయం తళర్వతెల్లాం
  నినక్కే తెరింద తెనక్కే అరుళ నినైందరుళే.
 • 225. మోకఙ్ కలంద మనత్తేన్ తుయరఙ్కళ్ ముఱ్ఱుమఱ్ఱుత్
  తేకఙ్ కలంద పవందీర్క్కుం నిన్పతం సిందిక్కుంనాళ్
  పోకఙ్ కలంద తిరునాళ్ మలైయఱ్ పుతప్పసుందేన్
  పాకఙ్ కలందసెం పాలే నుతఱ్కట్ పరఞ్సుటరే.
 • 226. కోలొన్ఱు కణ్ట ఇఱైమకన్ వాళ్వినుం కోటిపఙ్కు
  మేలొన్ఱు కణ్టనం నెఞ్సేఎన్ సొల్లై విరుంపినియఞ్
  సేలొన్ఱు కణ్ట మణియాన్ వరైప్పసున్ తేన్కలంద
  పాలొన్ఱు కణ్టకణ్ కొణ్టుయర్ వాళ్వు పలిత్తతువే.
 • 227. పులైయళ వోఎనుం నెఞ్సక నేన్తుయర్ప్ పోకమెట్టు
  మలైయళ వోఇంద మణ్ణళ వోవంద వానళవో
  అలైయళ వోవన్ఱు మన్ఱుణిన్ ఱోఙ్కుం అరుమరుందే
  ఇలైయళ వోఎనున్ తేవే అఱిందుం ఇరఙ్కిలైయే.
 • 228. కల్లెన్ఱు వల్లెన్ఱు మిన్నార్ పుళకక్ కనతనత్తైస్
  సొల్లెన్ఱు సొల్లుమున్ సొల్లుమన్ తోనిన్ తుణైయటిక్కణ్
  నిల్లెన్ఱు పల్ల నికళ్త్తినుం ఎన్మనం నిఱ్పతన్ఱే
  అల్లెన్ఱు వెల్కళఙ్ కొణ్టోయ్ఎన్ సెయ్వ తఱిందిలనే.
 • 229. కళ్ళా టియకొన్ఱైస్ సెఞ్సటై యోయ్నఱ్ కనకమన్ఱిన్
  ఉళ్ళా టియమలర్స్ సేవటి యోయ్ఇవ్ వులకియఱ్కణ్
  ఎళ్ళా టియసెక్ కిటైప్పటల్ పోల్తున్ పిటైఇళైత్తుత్
  తళ్ళా టియనటై కొణ్టేఱ్కు నన్నటై తందరుళే.
 • 230. మరుక్కా మలర్క్కుళల్ మిన్నార్ మయల్సణ్ట మారుతత్తాల్
  ఇరుక్కా తుళలుమెన్ ఏళైనెఞ్ సేఇవ్ విటుంపైయిలే
  సెరుక్కా తురుకిస్ సివాయ నమఎనత్ తేర్ందన్పినాల్
  ఒరుక్కాల్ ఉరైక్కిల్ పెరుక్కాకుం నల్లిన్పం ఓఙ్కిటుమే.
 • 231. మతిక్కణ్ణి వేణిప్ పెరుందకై యేనిన్ మలరటిక్కుత్
  తుతిక్కణ్ణి సూట్టుమెయ్త్ తొణ్టరిల్ సేర్ందునిన్ తూయఒఱ్ఱిప్
  పతిక్కణ్ణి నిన్నైప్ పణిందేత్తి ఉళ్ళం పరవసమాక్
  కతిక్కణ్ణి వాళుం పటిఅరు ళాయెన్ కరుత్తితువే.
 • 232. ఇరైయేఱ్ఱు తున్పక్ కుటుంప వికార ఇరుట్కటలిల్
  పురైయేఱ్ఱు నెఞ్సం పులర్ందునిన్ ఱేనైప్ పొరుట్పటుత్తిక్
  కరైయేఱ్ఱ వేణ్టుమెన్ కణ్ణే పవత్తైక్ కటిమరుందే
  తిరైయేఱ్ఱు సెఞ్సటైత్ తేవే అమరర్ సికామణియే.

  • 145. ఓర్పిళ్ళైప్పేర్ - మతలై - సరక్కొన్ఱై. స. మూ. క.
  • 146. మయఙ్కుకిన్ఱేన్, మయఙ్కిన్ఱేన్ ఎన వికారమాయిఱ్ఱు. తొ. వే.
  • 147. కొణ్టిటేల్ ఎన మున్నిలై ఎతిర్మఱై ఏవన్ముఱ్ఱాకక్ కొళ్క. తొ. వే.
  • 148. సెల్ - మేకం. తొ. వే.
  • 149. ఉరుం - ఇటి. తొ. వే.
  • 150. మాళై - పొన్. తొ. వే.
  • 151. పొన్కిన్ఱు పూత్త సటై - కొన్ఱై పూత్త సటై. తొ. వే.
  • 152. కల్ - మలై. తొ. వే.
  • 153. వేణి - నతి. తొ. వే.
  • 154. పాణిక్కుమో - తామతిక్కుమో. స. ము. క.
  • 155. పాణి - కై, నీర్. స. ము. క.
  • 156. కటా, తాం, పాయినుం - పాయ్ందాలుం ; తాంపు - కయిఱు. స. ము. క.
  • 157. సొల్ - నెల్, తొ. వే.
  • 158. కనల్ - అక్కిని. ఇనన్ - సూరియన్. ఇందు - సందిరన్. స. ము. క.

திருவருண் முறையீடு // திருவருண் முறையீடு