திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नॆञ्सुऱुत्त तिरुनेरिसै
neñsuṟutta tirunērisai
कलि मुऱैयीटु
kali muṟaiyīṭu
Second Thirumurai

031. सिकामणि मालै
sikāmaṇi mālai

  पुळ्ळिरुक्कुवेळूर्
  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. वल्विऩै येऩैइव् वाऴ्क्कैक् कटल्निऩ्ऱुम् वळ्ळल्उऩ्तऩ्
  नल्विऩै वाऴ्क्कैक् करैएऱ्ऱि मॆय्अरुळ् नल्कुकण्टाय्
  कॊल्विऩै याऩै उरित्तोय् वयित्तिय नातकुऩ्ऱास्
  सॆल्विऩै मेलवर् वाऴ्वे अमरर् सिकामणिये.
 • 2. पॊय्ये पुलम्पिप् पुऴुत्तलै नायिऩ् पुऱत्तिलुऱ्ऱेऩ्
  मॆय्ये उरैक्कुम्निऩ् अऩ्पर्तम् सार्पै विरुम्पुकिलेऩ्
  पैयेल् अरवऩै येऩ्पिऴै नोक्किप् परामुकम्नी
  सॆय्येल् वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 3. कल्लेऩ् मऩक्करुङ् कल्लेऩ् सिऱितुम् करुत्तऱियाप्
  पॊल्लेऩ्पॊय् वाञ्सित्त पुल्लेऩ् इरक्कम् पॊऱैसिऱितुम्
  इल्लेऩ् ऎऩिऩुम्निऩ् पाल्अऩ्ऱि मऱ्ऱै इटत्तिल्सऱ्ऱुम्
  सॆल्लेऩ् वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 4. आर्प्पार् कटल्नञ् समुतुसॆय् ताय्निऩ् अटिक्कऩ्पिऩ्ऱि
  वेर्प्पार् तमक्कुम् विरुन्दळित् ताय्वॆळ्ळि वॆऱ्पॆटुत्त
  कार्प्पाळ ऩुक्कुम् करुणैसॆय् ताय्कटै येऩ्तुयरुम्
  तीर्प्पाय् वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 5. नाऩे निऩक्कुप् पणिसॆयल् वेण्टुम्निऩ् नाण्मलर्त्ताळ्
  ताऩे ऎऩक्कुत् तुणैसॆयल् वेण्टुम् तयानितिये
  कोऩे करुम्पिऩ् सुवैयेसॆम् पालॊटु कूट्टुनऱुन्
  तेऩे वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 6. मरुवार् कुऴलियर् मैयल् कटल्विऴुम् वञ्सनॆञ्साल्
  वॆरुवा उयङ्कुम् अटियेऩ् पिणियै विलक्कुकण्टाय्
  उरुवाय् अरुवुम् ऒळियुम् वॆळियुम्ऎऩ् ऱोतनिऩ्ऱ
  तिरुवार् वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 7. तवनेय माकुम्निऩ् ताळ्नेय मिऩ्ऱित् तटमुलैयार्
  अवनेय मेऱ्कॊण् टलैकिऩ्ऱ पेतैक् करुळ्पुरिवाय्
  नवनेय माकि मऩवाक् किऱन्द नटुऒळियाम्
  सिवऩे वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 8. ऐवाय् अरविल् तुयिल्किऩ्ऱ मालुम् अयऩुम्तङ्कळ्
  कैवाय् पुतैत्तुप् पणिकेट्क मेवुम्मुक् कण्अरसे
  पॊय्वाय् विटाइप् पुलैयेऩ् पिऴैयैप् पॊऱुत्तरुळ्नी
  सॆय्वाय् वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 9. पुल्वायिऩ् मुऩ्ऩर्प् पुलिप्पोत् तॆऩऎऩ्मुऩ् पोन्दुनिऩ्ऱ
  कल्वाय् मऩत्तरैक् कण्टञ्सि ऩेऩैक् कटैक्कणिप्पाय्
  अल्वाय् मणिमिटऱ् ऱारमु तेअरुळ् आऩ्ऱपॆरुम्
  सॆल्वा वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 10. आर्त्तार् कटल्नञ् समुतुसॆय् ताय्ऎऩ्ऩै अऩ्पर्कळ्पाल्
  सेर्त्ताय्ऎऩ् तुऩ्पम् अऩैत्तैयुम् तीर्त्तुत् तिरुअरुट्कण्
  पार्त्ताय् परम कुरुवाकि ऎऩ्ऩुळ् परिन्दमर्न्द
  तीर्त्ता वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 11. अऱत्तायै ओर्पुटै कॊण्टोर् पुटैमण् अळन्दमुकिल्
  निऱत्तायै वैत्तुल कॆल्लाम् नटत्तुम् निरुत्तअण्टप्
  पुऱत्ताय्ऎऩ् तुऩ्पम् तुटैत्ताण्टु मॆय्अरुट् पोतन्दन्द
  तिऱत्ताय् वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 12. अलैओय् कटलिल् सिवयोकम् मेविय अन्दणर्तम्
  निलैओर् सिऱितुम् अऱियेऩ् ऎऩक्कुऩ् निमलअरुळ्
  मलैओङ्कु वाऴ्क्कैयुम् वाय्क्कुङ् कॊलोपॊऩ् मलैऎऩ्किऩ्ऱ
  सिलैयोय् वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 13. ऊऩ्कॊण्ट तेकत्तुम् उळ्ळत्तुम् मेवि उऱुम्पिणियाल्
  नाऩ्कॊण्ट तुऩ्पम् तविर्प्पाय् वयित्तिय नातऎऩ्ऱे
  वाऩ्कॊण्ट निऩ्अरुट् सीरेत्तु किऩ्ऱ वकैअऱियेऩ्
  तेऩ्कॊण्ट कॊऩ्ऱैस् सटैयाय् अमरर् सिकामणिये.
 • 14. कळिवे तऩुम्अन्दक् कालऩुम् ऎऩ्ऩैक् करुतऒट्टा
  ऒळिवे तरत्तिरु वुळ्ळञ्सॆय् वाय्अऩ्पर् उळ्ळम्ऎऩ्ऩुम्
  तळिवे तऩत्तुऱुम् तऱ्पर मेअरुळ् तण्णमुतत्
  तॆळिवे वयित्तिय नाता अमरर् सिकामणिये.
 • 15. माल्विटै मेऱ्कॊण्टु वन्दॆळि येऩुटै वल्विऩैक्कु
  मेल्विटै ईन्दिट वेण्टुङ्कण् टाय्इतु वेसमयम्
  नील्विट मुण्ट मिटऱ्ऱाय् वयित्तिय नातनिऩ्पाल्
  सेल्विटु वाट्कण् उमैयॊटुम् तेवर् सिकामणिये.

சிகாமணி மாலை // சிகாமணி மாலை