திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिकामणि मालै
sikāmaṇi mālai
ऎतिर्कॊळ् पत्तु
etirkoḷ pattu
Second Thirumurai

032. कलि मुऱैयीटु
kali muṟaiyīṭu

  कलि विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पॊय्विटु किऩ्ऱिलऩ् ऎऩ्ऱॆम् पुण्णिया
  कैविटु किऩ्ऱियो कटैय ऩेऩ्तऩैप्
  पैविटम् उटैयवॆम् पाम्पुम् एऱ्ऱनी
  पॆय्विटम् अऩैयऎऩ् पिऴैपॊ ऱुक्कवे.
 • 2. पॊऱुक्किऩुम् अऩ्ऱिऎऩ् पॊय्मै नोक्किये
  वॆऱुक्किऩुम् निऩ्अलाल् वेऱु काण्किलेऩ्
  मऱुक्किऩुम् तॊण्टरै वलिय आण्टुपिऩ्
  सिऱुक्किऩुम् पॆरुक्कमे सॆय्युम् सॆल्वमे.
 • 3. सॆल्ललुम् सिऱुमैयुम् सिऩमुम् पुल्लरैप्
  पुल्ललुम् कॊण्टऎऩ् पॊय्मै कण्टुनी
  कॊल्ललुम् तकुम्ऎऩैक् कॊऩ्ऱि टातरुळ्
  मल्ललुम् तकुम्सटा मकुट वळ्ळले.
 • 4. वळ्ळले निऩ्अटि मलरै नण्णिय
  उळ्ळलेऩ् पॊय्मैयै उऩ्ऩि ऎऩ्ऩैयाट्
  कॊळ्ळले इऩ्ऱॆऩिल् कॊटिय ऎऩ्तऩै
  ऎळ्ळले अऩ्ऱिमऱ् ऱॆऩ्सॆय् किऱ्पऩे.
 • 5. सॆय्यनऩ् ऱऱिकिलास् सिऱिय ऩेऩ्तऩैप्
  पॊय्यऩ्ऎऩ् ऱॆण्णिनी पुऱम्पॊ ऴिप्पैयेल्
  वैयनिऩ् ऱैयवो मयङ्कल् अऩ्ऱियाऩ्
  उय्यनिऩ् ऱुणर्कुव तॊऩ्ऱुम् इल्लैये.
 • वेऱु
 • 6. इल्लै ऎऩ्प तिलाअरुळ् वॆळ्ळमे
  तिल्लै मऩ्ऱिल् सिवपरञ् सोतिये
  वल्लै याऩ्सॆयुम् वञ्समॆ लाम्पॊऱुत्
  तॊल्लै इऩ्पम् उतवुतल् वेण्टुमे.
 • वेऱु
 • 7. इल्लैये ऎऩ्पतिङ् किल्लै ऎऩ्ऱरुळ्
  नल्लैये नीअरुळ् नयन्दु नल्किऩाल्
  कल्लैये अऩैयऎऩ् कऩ्म नॆञ्सकम्
  ऒल्लैये वञ्सम्विट् टुवक्कुम् उण्मैये.
 • 8. उण्मैये अऱिकिला ऒतिय ऩेऩ्पटुम्
  ऎण्मैये कण्टुम्उळ् इरक्कम् वैत्तिलै
  अण्मैये अम्पलत् ताटुम् ऐयनी
  वण्मैये अरुट्पॆरु वारि अल्लैयो.
 • 9. अल्ललङ् कटलिटै आऴ्न्द नायिऩेऩ्
  सॊल्ललङ् कटल्विटैत् तोऩ्ऱल् निऩ्अरुळ्
  मल्ललङ् कटलिटै मकिऴ्न्दु मूऴ्किऩाल्
  कल्अलङ् कटल्मऩम् कऩितल् मॆय्मैये.
 • 10. मॆय्मैये अऱिकिला वीण ऩेऩ्इवऩ्
  उय्मैये पॆऱउऩै उऩ्ऩि एत्तिटाक्
  कैमैये अऩैयर्तम् कटैयिल् सॆल्लवुम्
  पॊय्मैये उरैक्कवुम् पुणर्त्त तॆऩ्कॊलो.
 • 11. ऎऩ्ऩुटै वञ्सक इयऱ्कै यावैयुम्
  पॊऩ्ऩुटै विटैयिऩोय् पॊऱुत्तुक् कॊण्टुनिऩ्
  तऩ्ऩुटै अऩ्पर्तम् सङ्कम् सार्न्दुनाऩ्
  निऩ्ऩुटैप् पुकऴ्तऩै निकऴ्त्तस् सॆय्कवे.
 • 12. निकऴुम्निऩ् तिरुवरुळ् निलैयैक् कॊण्टवर्
  तिकऴुम्नल् तिरुस्सपै अतऩुट् सेर्क्कमुऩ्
  अकऴुमाल् एऩ्माय् अळवुम् सॆम्मलर्प्
  पुकऴुमा ऱरुळुक पॊऱुक्क पॊय्मैये.

கலி முறையீடு // கலி முறையீடு

No audios found!