திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சுறுத்த திருநேரிசை
neñsuṟutta tirunērisai
கலி முறையீடு
kali muṟaiyīṭu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

031. சிகாமணி மாலை
sikāmaṇi mālai