திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
¸¨ÄÁ¸Ç¡÷ ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ
kalaimakaḷār tiruppatikam
À¡í¸¢Â÷ì ¸È¢×Úò¾ø
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
Second Thirumurai

102. ¬Éó¾ ¸Ç¢ôÒ
āṉanta kaḷippu

  ÒûÇ¢Õì̧Åé÷
  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
  ÀøÄÅ¢
 • 1. ¿øÄ ÁÕó¾¢õ ÁÕóÐ - ͸õ
  ¿øÌõ ¨Åò¾¢Â ¿¡¾ ÁÕóÐ.
 • ¸ñ½¢¸û
 • 2. «ÕûÅÊ Å¡É ÁÕóÐ - ¿õÓû
  «üÒ¾ Á¡¸ «Á÷ó¾ ÁÕóÐ
  þÕÇÈ §Å¡íÌõ ÁÕóÐ - «ýÀ÷ì
  ¸¢ýÒÕ Å¡¸ þÕó¾ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 3. ºïºÄó ¾£÷ìÌõ ÁÕóÐ - ±íÌó
  ¾¡§É¡¾¡ É¡¸¢ò ¾¨ÆìÌõ ÁÕóÐ
  «ïº¦Äý È¡Ùõ ÁÕóÐ - ºîº¢
  ¾¡Éó¾ Á¡¸ «Á÷ó¾ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 4. Å¢ò¾¸ Á¡É ÁÕóÐ - ºÐ÷
  §Å¾ ÓÊÅ¢ø Å¢ÇíÌ ÁÕóÐ
  ¾òÐÅ¡ ¾£¾ ÁÕóÐ - ±ý¨Éò
  ¾¡É¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼ ¾Â¡Ç ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 5. À¢Èô¨À ¦Â¡Æ¢ìÌ ÁÕóÐ - ¡÷ìÌõ
  §Àºô À¼¡¾ ¦Àâ ÁÕóÐ
  þÈô¨Àò ¾Å¢÷ìÌõ ÁÕóÐ - ±ýÛû
  ±ýÚ ÁÐâò ¾¢É¢ìÌ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 6. ¿¡ÉÐ Å¡Ì ÁÕóÐ - ÀÃ
  »¡É ¦ÅǢ¢ø ¿ÊìÌ ÁÕóÐ
  §Á¡¿ ÅÊÅ¡ ÁÕóÐ - º£Åý
  Óò¾ ÕÇò§¾ ÓÊìÌ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 7. Òò¾Ó ¾¡Ì ÁÕóÐ - À¡÷ò¾
  §À¡§¾ À¢½¢¸¨Çô §À¡ìÌ ÁÕóÐ
  Àò¾ ÃÕóÐ ÁÕóÐ - «Ñ
  À¡ÉÓó ¾¡É¡õ ÀÃÁ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 8. Á¡ÄÂý §¾Î ÁÕóÐ - ÓýÉ
  Á¡÷ì¸ñ¼ ¨Ãì¸¡ì¸ Åó¾ ÁÕóÐ
  ¸¡Ä¨Éî º¡öò¾ ÁÕóÐ - §¾Å÷
  ¸¡Ïí ¸ÉÅ¢Ûí ¸¡½¡ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 9. ¾üÀà §Â¡¸ ÁÕóÐ - ¯À
  º¡ó¾ ÕÇò¾¢¨¼î º¡÷ó¾ ÁÕóÐ
  º¢üÀà §Â¡¸ ÁÕóÐ - ¯Â÷
  §¾Å¦Ãø ġ󦾡Øó ¦¾öÅ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 10. «õÀÄò ¾¡Î ÁÕóÐ - ÀÃ
  Á¡¿ó¾ ¦ÅûÇò ¾ØòÐ ÁÕóÐ
  ±õÀÄ Á¡Ì ÁÕóÐ - §Åé÷
  ±ýÛó ¾Äò¾¢ Ä¢ÕìÌ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 11. §º¾ôÀ ¼¡¾ ÁÕóÐ - ¯ñ¼¡ø
  §¾ý§À¡ ĢɢìÌó ¦¾Å¢ð¼¡ ÁÕóÐ
  §À¾ôÀ ¼¡¾ ÁÕóÐ - Á¨Äô
  ¦Àñ½¢¼í ¦¸¡ñ¼ ¦Àâ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 12. ¬÷ìÌ Á⾡ ÁÕóÐ - ¾¡§É
  ¬¾¢ ¿¡¾¢Ô Á¡É ÁÕóÐ
  §º÷ìÌõ Ò¿¢¾ ÁÕóÐ - ¾ý¨Éò
  §¾Î§Å¡÷ ¾í¸¨Ç ¿¡Î ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 13. Òñ½¢Â÷ì ¸¡É ÁÕóÐ - Àâ
  âý Á¡¸ô ¦À¡ÕóÐ ÁÕóÐ
  ±ñ½¢Â Å¢ýÀ ÁÕóÐ - ±Á
  ¦¾ñ½¦Áø Ä¡ÓÊò ¾¢ð¼ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 14. À¡øÅñ½ Á¡Ì ÁÕóÐ - «¾¢ø
  À ¿¢ÈÓõ À¼÷ó¾ ÁÕóÐ
  áøÅñ½ ¿¡Î ÁÕóÐ - ¯û§Ç
  §¿¡ì̸¢ý §È¡÷¸¨Ç §¿¡ìÌ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 15. À¡÷ì¸ô Àº¢§À¡ ÁÕóÐ - ¾ý¨Éô
  À¡Ã¡¾ Å÷¸¨Çî §ºÃ¡ ÁÕóÐ
  Ü÷ì¸ò ¦¾Ã¢ó¾ ÁÕóÐ - «Ñ
  ÜÄ ÁÕó¦¾ýÚ ¦¸¡ñ¼ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 16. §¸¡¾¢Ä¡ §¾¡íÌ ÁÕóÐ - «ýÀ÷
  ¦¸¡û¨Ç¦¸¡ñ Îñ½ì ÌÄ¡× ÁÕóÐ
  Á¡¦¾¡Õ À¡¸ ÁÕóÐ - ±ý¨É
  Å¡úÅ¢ò¾ ±ý¸ñ Á½¢Â¡ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 17. ²¸ ×ÕÅ¡ ÁÕóÐ - Á¢ì¸
  ²¨Æ¸ ÙìÌõ þÃíÌ ÁÕóÐ
  §º¡¸ó ¾Å¢÷ìÌ ÁÕóÐ - ÀÃï
  §º¡¾¢¦Âý ÈýÀ÷ о¢ìÌ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 18. §¸¡ÁÇí ÜÎ ÁÕóÐ - ¿Äí
  ¦¸¡Îì¸ò кí¸ðÊì ¦¸¡ñ¼ ÁÕóÐ
  ¿¡ÁÇ Å¡¾ ÁÕóÐ - ¿õ¨Á
  ¿¡ÁÈ¢ ÔõÀÊ ¿ñÏ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 19. ¦ºøÅó ¾¨ÆìÌ ÁÕóÐ - ±ýÚó
  ¾£Ã¡ Å¢¨É¦ÂÄ¡ó ¾£÷ò¾ ÁÕóÐ
  ¿øÅó ¾¨É¦¸¡û ÁÕóÐ - ÀÃ
  ¿¡¾¡ó¾ Å£ðÊÛû ¿ñÏ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 20. Å¡öÀ¢Ê ¡¾ ÁÕóÐ - Á¾
  Å¡¾Óõ À¢ò¾Ó Á¡öìÌ ÁÕóÐ
  §¿¡ö¦À¡Ê ¡ìÌ ÁÕóÐ - «ýÀ÷
  §¿¡ì¸¢Â §¿¡ì¸¢Ûû §¿¡ìÌ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 21. ¦Àñ½¡¨º ¾£÷ìÌ ÁÕóÐ - ¦À¡Õð
  §Àᨺ ¦ÂøÄ¡õ À¢ÇìÌ ÁÕóÐ
  Áñ½¡¨º ¾£÷ìÌ ÁÕóÐ - ±øÄ¡õ
  ÅøÄ ÁÕó¦¾ýÚ Å¡úòÐ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 22. ±ýÚí ¦¸¼¡¾ ÁÕóÐ - ÅÕõ
  ±øÄ¡ô À¢½¢ìÌ Á¢Ð§Å ÁÕóÐ
  ÐýÚï º¢§Å¡¸ ÁÕóÐ - ¿õ¨Áî
  Ýúó¾¢Õ ¨ÁìÌó Ш½Â¡ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 23. ¸ñ¦½¡Ç¢ ¸¡ðÎ ÁÕóÐ - «õ¨Á
  ¸ñÎ ¸ÄóÐ ¸Ç¢ìÌ ÁÕóÐ
  Å¢ñ¦½¡Ç¢ Â¡Õ ÁÕóÐ - ÀÃ
  ţΠ¾Õí¸í¨¸ §Å½¢ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 24. ¸¡Â¡õâ Åñ½ ÁÕóÐ - ´Õ
  ¸ïº ÁÄ÷Á¢¨ºì ¸¡Ï ÁÕóÐ
  ¾¡Â¡í ¸Õ¨½ ÁÕóÐ - º¢ü
  º¾¡º¢Å Á¡É¦Áï »¡¿ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 25. «Ç¨Åì ¸¼ó¾ ÁÕóÐ - ¡÷ìÌõ
  «Õ¨Á ÂÕ¨Á ÂÕ¨Á ÁÕóÐ
  ¯ÇÅ¢ü ¸¢¨¼ìÌ ÁÕóÐ - ´ýÚõ
  ´ôÒÂ÷ Å¢øÄ¡ ÐÂ÷ó¾ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 26. ¾ýÁ Á¡Ì ÁÕóÐ - º¢Å
  º¡¾É÷ ¦¿ïº¢ø ¾¨ÆìÌ ÁÕóÐ
  º¢ýÁ §ƒ¡¾¢ ÁÕóÐ - «ð¼
  º¢ò¾¢Ô Óò¾¢Ôï §º÷ìÌ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 27. ÁÈó¾¡ ¦Ä¡Ç¢ìÌ ÁÕóÐ - ¾ý¨É
  ÁÈÅ¡ ¾ÅÕû ÅÆíÌ ÁÕóÐ
  þÈó¾¡ ¦ÄØôÒ ÁÕóÐ - ±Éì
  ¦¸ýÚó Ш½Â¡ ¢ÕìÌ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 28. ¸ÕõÀ¢ ĢɢìÌ ÁÕóÐ - ¸Îí
  ¸ñ¼¸÷ì ¦¸øÄ¡í ¸ºìÌ ÁÕóÐ
  þÕõ¨Àì ̨ÆìÌ ÁÕóÐ - §À
  âýÀ ¦ÅûÇò§¾ ¢ØìÌ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 29. «½¢Á½¢ ¸ñ¼ ÁÕóÐ - «Õû
  ¬¿ó¾ Íò¾ Ÿñ¼ ÁÕóÐ
  À¢½¢¾Å¢ âýÀ ÁÕóÐ - ¡÷ìÌõ
  §Àº¡ ÁÕó¦¾ýÚ §ÀÍ ÁÕóÐ. - ¿øÄ
 • 30. ãÅ÷ì ¸Ã¢Â ÁÕóÐ - ¦ºøÅ
  ÓòÐì ÌÁ¡Ã¨É £ýÈ ÁÕóÐ
  ¿¡Å¢ü ¸¢É¢Â ÁÕóÐ - ¨¾Âø
  ¿¡Â¸¢ ¸ñÎ ¾Ø× ÁÕóÐ.
 • 31. ¿øÄ ÁÕó¾¢õ ÁÕóÐ - ͸õ
  ¿øÌõ ¨Åò¾¢Â ¿¡¾ ÁÕóÐ.

நல்ல மருந்து // ஆனந்த களிப்பு