திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
¬Éó¾ ¸Ç¢ôÒ
āṉanta kaḷippu
¦Åñ½¢Ä¡
veṇṇilā
Second Thirumurai

103. À¡í¸¢Â÷ì ¸È¢×Úò¾ø
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal

  º¢óÐ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. «õÀÄò¾¢ø ¬Î¸¢ýÈ¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã - «Å÷
  ¬ð¼í¸ñÎ ¿¡ð¼í¦¸¡ñ§¼ý À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 2. ¬Î¸¢ýÈ §ºÅʧÁü À¡í¸¢Á¡ §Ã - Á¢¸
  ¬¨º¦¸¡ñΠšθ¢ý§Èý À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 3. þýÀÅÊ Å¡öÀ¢ü À¡í¸¢Á¡ §Ã - ¿¼
  Á¢ð¼Å÷§Á Ä¢ð¼õ¨Åò§¾ý À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 4. ®É×¼ü ¸¢î¨º¨Å§Âý À¡í¸¢Á¡ §Ã - ¿¼
  §Éº÷¾¨Á ¦ÂöÐõÅñ½õ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 5. ¯ò¾Á÷¦À¡ý ÉõÀÄò§¾ À¡í¸¢Á¡ §Ã - þýÀ
  ¯ÕÅ¡¸¢ µí̸¢ýÈ¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 6. °É×Ä ¨¸ì¸Õ§¾ý À¡í¸¢Á¡ §Ã - ÁýÈ¢ø
  ¯ò¾ÁÕì ÌÈÅ¡§Åý À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 7. ¸üÀ¨É¦Âø Ä¡í¸¼ó¾¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã - ±ýÈý
  ¸üÀ¨ÉìÌð ÀÎÅ¡§Ã¡ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 8. ¸ñÊÄ÷¿¡ý ÀÎõÀ¡Î À¡í¸¢Á¡ §Ã - ãýÚ
  ¸ñϨ¼Â¡ ¦ÃýÀ¡¨Ã§Â¡ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 9. ¸ýÁɦÁø Ä¡í¸¨ÃôÀ¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã - ÁÉí
  ¸¨Ã¡¦Ãý ÉÇÅ¢§Ä À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 10. ¸ûǦÁ¡ýÚ ÁÈ¢§ÂÉ¡ý À¡í¸¢Á¡ §Ã - ±ý¨Éì
  ¨¸Å¢¼×ó н¢Å¡§Ã¡ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 11. ¸üÀÆ¢òÐì ¸Ä󾡧à À¡í¸¢Á¡ §Ã - þýÚ
  ¨¸¿ØŠŢÎÅ¡§Ã¡ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 12. ¸ñ¼Å¦Ãø Ä¡õÀÆ¢ì¸ô À¡í¸¢Á¡ §Ã - ±ýÈý
  ¸ýÉ¢ÂÆ¢ò §¾¦Â¡Ç¢ò¾¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 13. ¸¡Á¨Éì¸ñ ½¡¦Äâò¾¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã - ±ýÈý
  ¸¡¾¨Äì¸ñ ¼È¢Å¡§Ã¡ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 14. ¸¡Å¨Ä¦Âø Ä¡í¸¼óÐ À¡í¸¢Á¡ §Ã - ±ý¨Éì
  ¨¸¸Äó¾ ¸ûÇÃÅ÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 15. ¸¡½Å¢¨Æó §¾ÉŨÃô À¡í¸¢Á¡ §Ã - ¦¸¡ñÎ
  ¸¡ðÎÅ¡¨Ã ÂȢ󾢧Äý À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 16. ¸¢ð¼Åà §ÅñΦÁýÈ¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã - ¿¡ý
  ¸¢ðÎÓý§É ¦Â𼿢ýÈ¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 17. ¸¢ýÉÃí§¸ ¦ÇýÈ¢¨ºò¾¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã - ¿¡ý
  §¸ðÀ¾ýÓý §ºðÀÎò¾¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 18. ¸¢û¨Ç¨Âòà ¾¡Å¢Îò§¾ý À¡í¸¢Á¡ §Ã - «Ð
  §¸ðÎÅÃì ¸¡§½¨É§Â¡ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 19. ¸£¾Å¨¸ À¡Ê¿¢ýÈ¡÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã - «Ð
  §¸ðÎÁ¾¢ ÁÂí¸¢§Éý À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 20. ¸£ú¨ÁÌÈ¢ ¡Á¦Äý¨Éô À¡í¸¢Á¡ §Ã - ÁÉì
  §¸ñ¨ÁÌÈ¢ò ¾¡§ÃÂýÚ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 21. ¸£¼Á¨É §Â¦É¨ÉÔõ À¡í¸¢Á¡ §Ã - «Êì
  §¸ÂʨÁ ¦¸¡ñ¼¡ÃýÚ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 22. ÌüȦÁøÄ¡í ̽Á¡¸ô À¡í¸¢Á¡ §Ã - ¦¸¡ûÙí
  ¦¸¡üÈŦÃý ¦¸¡Ø¿÷¸¡ñ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 23. ÌüȦÁ¡ýÚï ¦ºö¾È¢§Âý À¡í¸¢Á¡ §Ã - ±ý¨Éì
  ¦¸¡ñÎÌÄõ §ÀÍÅ¡§Ã¡ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 24. Ìﺢ¾ô¦À¡ü À¡¾í¸ñ¼¡ü À¡í¸¢Á¡ §Ã - ¯ûÇ
  ̨ȦÂøÄ¡ó ¾£Õí¸ñË÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 25. ÜüÚ¨¾ò¾ À¡¾í¸ñË÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã - ¿í¸û
  ÌÊ즸øÄ¡í ÌĦ¾öÅõ À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 26. ÜÈâ À¾í¸ñÎ À¡í¸¢Á¡ §Ã - ¸Ç¢
  ¦¸¡ñο¢ü¸ Å¢¨Æó§¾É¡ý À¡í¸¢Á¡ §Ã.
 • 27. ܼøÅ¢¨Æó §¾ÉŨÃô À¡í¸¢Á¡ §Ã - «Ð
  ÜÎõÅñ½õ ÜðÊÎÅ£÷ À¡í¸¢Á¡ §Ã.

பாங்கிமார் கண்ணி // பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்