திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पोऱ्ऱित् तिरुप्पतिकम्
pōṟṟit tiruppatikam
तरिसऩप् पतिकम्
tarisaṉap patikam
Second Thirumurai

080. विण्णप्पप् पतिकम्
viṇṇappap patikam

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तण्णार् मतिपोल् सीतळवॆण् तरळक् कविकैत् तऩिनिऴऱ्कीऴ्क्
  कण्णार् सॆल्वस् सॆरुक्किऩर्तम् कळिप्पिल् सिऱिय कटैनायेऩ्
  पॆण्णार् पाकप् पॆरुन्दकैतऩ् पॆरिय करुणैक् कुरियम्ऎऩ्ऱे
  ऎण्णा निऩ्ऱु कळिक्किऩ्ऱेऩ् आरूर् ऎन्दाय् इरङ्काये.
 • 2. इरङ्का तिरुन्दाल् सिऱियेऩै यारे मतिप्पार् इऴिन्दमऩक्
  कुरङ्काल् अलैप्पुण् टलैकिऩ्ऱ कॊटिय पावि इवऩ्ऎऩ्ऱे
  उरङ्का तलित्तोर् सिरिप्पार्नाऩ् उलकत् तुयरम् नटिक्किऩ्ऱ
  अरङ्काक् किटप्पेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् आरूर् अमर्न्द अरुमणिये.
 • 3. मणियार् कण्टत् तॆण्टोळ्सॆव् वण्णप् पवळ मामलैये
  अणियाल् विळङ्कुम् तिरुआरूर् आरा अमुते अटिस्सिऱियेऩ्
  तणिया उलकस् सऴक्किटैये तळर्न्दु किटन्दु तविक्किऩ्ऱेऩ्
  तिणियार् मुरुट्टुक् कटैमऩत्तेऩ् सॆय्व तॊऩ्ऱुम् तॆरियेऩे.
 • 4. तॆरियत् तॆरियुम् तॆरिवुटैयार् सिवानु पवत्तिल् सिऱक्किऩ्ऱार्
  पिरियप् पिरियुम् पॆरुम्पावि अटियेऩ् पिऴैयिल् पिऴैक्किऩ्ऱेऩ्
  तुरियप् पॊरुळे अणिआरूर्स् सोति मणिनी तूयअरुळ्
  पुरियप् पॆऱुवेऩ् ऎऩिल्अवर्पोल् याऩुम् सुकत्तिऱ् पॊलिवेऩे.
 • 5. पॊलिवेऩ् करुणै पुरिन्दायेल् पोता ऩन्दक् कटल्आटि
  मलिवेऩ् इऩ्प मयमावेऩ् आरूर् मणिनी वऴङ्कायेल्
  मॆलिवेऩ् तुऩ्पक् कटल्मूऴ्कि मेवि ऎटुप्पार् इल्लामल्
  नलिवेऩ् अन्दो अन्दोनिऩ् नल्ल करुणैक् कऴकऩ्ऱे.
 • 6. करुणैक् कटले तिरुआरूर्क् कटवुट् सुटरे निऩ्ऩुटैय
  अरुणक् कमल मलरटिक्के अटिमै विऴैन्देऩ् अरुळायेल्
  वरुणक् कॊलैमा पातकऩाम् मऱैयोऩ् तऩक्कु मकिऴ्न्दऩ्ऱु
  तरुणक् करुणै अळित्तपुकऴ् ऎऩ्ऩाम् इन्नाळ् साऱ्ऱुकवे.
 • 7. इन्नाळ् अटियेऩ् पिऴैत्तपिऴै ऎण्णि इरङ्काय् ऎऩिल्अन्दो
  अन्नाळ् अटिमै कॊण्टऩैये पिऴैया तॊऩ्ऱुम् अऱिन्दिलैयो
  पॊऩ्ऩार् करुणैक् कटल्इऩ्ऱु पुतितो पिऱर्पाल् पोयिऱ्ऱो
  ऎऩ्ना यकऩे तिरुआरूर् ऎन्दाय् उळ्ळम् इरङ्किलैये.
 • 8. उळ्ळक् कवलै ऒरुसिऱितुम् ऒरुना ळेऩुम् ऒऴिन्दिटवुम्
  वॆळ्ळक् करुणै इऱैयेऩुम् मेवि यिटवुम् पॆऱ्ऱऱियेऩ्
  कळ्ळक् कुरङ्काय् उऴल्किऩ्ऱ मऩत्तेऩ् ऎऩिऩुम् कटैयेऩैत्
  तळ्ळत् तकुमो तिरुआरूर् ऎन्दाय् ऎन्दाय् तमियेऩे.
 • 9. ऎन्दाय् ऒरुनाळ् अरुळ्वटिविऩ् ऎळियेऩ् कण्टु कळिप्पटैय
  वन्दाय् अन्दो कटैनायेऩ् मऱन्दु विटुत्तेऩ् मतिकॆट्टेऩ्
  सॆन्दा मरैत्ताळ् इणैअऩ्ऱे सिक्कॆऩ् ऱिऱुकप् पिटित्तेऩेल्
  इन्दार् सटैयाय् तिरुआरूर्इऱैवा तुयरऱ् ऱिरुप्पेऩे.
 • 10. इरुप्पु मऩत्तुक् कटैनायेऩ् ऎऩ्सॆय् वेऩ्निऩ् तिरुवरुळाम्
  पॊरुप्पिल् अमर्न्दार् अटियर्ऎलाम् अन्दो उलकप् पुलैऒऴुक्काम्
  तिरुप्पिल् सुऴऩ्ऱु नाऩ्ऒरुवऩ् तिकैक्किऩ् ऱेऩ्ओर् तुणैकाणेऩ्
  विरुप्पिल् करुणै पुरिवायो आरूर् तण्णार् वियऩ्अमुते.

திருவாரூர்ப் பதிகம் // விண்ணப்பப் பதிகம்