திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
विण्णप्पप् पतिकम्
viṇṇappap patikam
अपरात विण्णप्पम्
aparāta viṇṇappam
Second Thirumurai

081. तरिसऩप् पतिकम्
tarisaṉap patikam

  कोयिल्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिरुवार् पॊऩ्ऩम् पलनटुवे तॆळ्ळार् अमुतत् तिरळ्अऩैय
  उरुवार् अऱिवा ऩन्दनटम् उटैयार् अटियार्क् कुवकैनिलै
  तरुवार् अवर्तम् तिरुमुकत्ते ततुम्पुम् इळवॆण् णकैकण्टेऩ्
  इरुवा तऩैअऱ् ऱन्दोनाऩ् इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.
 • 2. पॊऩ्ना यकऩुम् पुरन्दरऩुम् पूवाऴ् पवऩुम् पुकऴ्न्देत्त
  मिऩ्ऩार् पॊऩ्ऩम् पलनटुवे विळङ्कुम् करुणै विऴिवऴङ्कुम्
  अऩ्ऩार् अऱिवा ऩन्दनटम् आटुम् कऴल्कण् टकङ्कुळिर्न्देऩ्
  ऎऩ्ना यकऩार् अवर्कऴलै इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.
 • 3. तायिऱ् पॆरिय करुणैयिऩार् तलैमा लैयिऩार् ताऴ्सटैयार्
  वायिऱ् किऩिय पुकऴुटैय वळ्ळल् अवर्तन् तिरुअऴकैक्
  कोयिऱ् करुके सॆऩ्ऱुमऩम् कुळिरक् कण्टेऩ् पिरिवुऱ्ऱेऩ्
  ईयिल् सिऱियेऩ् अवर् अऴकै इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.
 • 4. पुऩ्कण् अकऱ्ऱुम् मॆय्यटियार् पोऱ्ऱुम् पॊऩ्ऩम् पलनटुवे
  वऩ्कण् अऱियार् तिरुनटञ्सॆय् वरतर् अमुतत् तिरुमुकत्तै
  मुऩ्कण् उलकिल् सिऱियेऩ्सॆय् मुऴुमा तवत्ताल् कण्टेऩ्नाऩ्
  ऎऩ्कण् अऩैयार् अवर्मुकत्तै इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.
 • 5. अऩ्पुऱ् ऱटियार् तॊऴुतेत्त अणियार् मणिप्पॊऩ् अम्पलत्ते
  वऩ्पुऱ् ऱऴियाप् पॆरुङ्करुणै मलैयार् तलैयार् मालैयिऩार्
  मऩ्पुऱ् ऱरवार् कस्सिटैयिऩ् वयङ्क नटञ्सॆय् वतुकण्टेऩ्
  इऩ्पुऱ् ऱटियेऩ् अवर्नटत्तै इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.
 • 6. इम्मा निलत्तिल् सिवपतमी तॆऩ्ऩुम् पॊऩ्ऩम् पलनटुवे
  अम्माल् अऱिया अटिकळ्अटि असैय नटञ्सॆय् वतुकण्टेऩ्
  ऎम्माल् अऱियप् पटुवतल ऎऩ्ऎऩ् ऱुरैप्पेऩ् एऴैयऩ्याऩ्
  ऎम्माऩ् अवर्तन् तिरुनटत्तै इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.
 • 7. सिऱियेऩ् तवमो ऎऩैईऩ्ऱाळ् सॆय्त तवमो याऩ्अऱियेऩ्
  मऱियेर् करत्तार् अम्पलत्ते वाऴुम् सिवऩार् तमैक्कण्टेऩ्
  पिऱियेऩ् ऎऩिऩुम् पिरिन्देऩ्नाऩ् पेयेऩ् अन्दप् पिरिविऩैक्कीऴ्
  ऎऱियेऩ् अन्दो अवर्तम्मै इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.
 • 8. अरुळे वटिवाय् अम्पलत्ते आटुम् पॆरुमाऩ् अटिकळ्तमैत्
  तॆरुळे वटिवाम् अटियवर्पोल् सिऱियेऩ् कण्टेऩ् सीर्उऱ्ऱेऩ्
  मरुळे वटिवेऩ् आतलिऩाल् मऱन्दे पिरिन्दे मतिकॆट्टेऩ्
  इरुळेर् मऩत्तेऩ् अवर्तमैनाऩ् इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.
 • 9. अऩ्ऩो तिरुअम् पलत्तेऎम् ऐयर् उरुक्कण् टेऩ्अतुताऩ्
  पॊऩ्ऩो पवळप् पॊरुप्पतुवो पुतुमा णिक्क मणित्तिरळो
  मिऩ्ऩो विळक्को विरिसुटरो मेलै ऒळियो ऎऩ् उरैप्पेऩ्
  ऎऩ्ऩो अवर्तन् तिरुउरुवै इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.
 • 10. पॊऩ्ऎऩ् ऱुरैक्कुम् अम्पलत्ते पुऩित ऩार्तम् अऴकियलै
  उऩ्ऎऩ् ऱुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩेऎऩ् उळ्ळम् सिऱितुम् उणर्न्दतिलै
  मिऩ्ऎऩ् ऱुरैक्कुम् पटिमूऩ्ऱु विळक्कुम् मऴुङ्कुम् ऎऩिल्अटियेऩ्
  ऎऩ्ऎऩ् ऱुरैप्पेऩ् अवर्अऴकै इऩ्ऩुम् ऒरुकाल् काण्पेऩो.

தரிசனப் பதிகம் // தரிசனப் பதிகம்

No audios found!