திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அம்மை திருப்பதிகம்
ammai tiruppatikam
ஆனந்த களிப்பு
āṉanta kaḷippu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

101. கலைமகளார் திருப்பதிகம்
kalaimakaḷār tiruppatikam