திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kaNNamangkaith thaayaar thuthi
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
pazamalaiyoo kizamalaiyoo
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
Fifth Thirumurai

067. pazamalaip pathikam
paḻamalaip patikam

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thirumaal kamalath thirukkaNmalar thikazu malarththaat sivakkozunthaik
  karumaa lakaRRun- thanimarunthaik kanaka sapaiyiR kalanthaonRai
  arumaa maNiyai aaramuthai anpai aRivai arutperukkaik
  kurumaa malaiyaip pazamalaiyiR kulavi yoongkak kaNteenee.
 • 2. vaana n-atuvee vayangkukinRa mavuna mathiyai mathiamuthaith
  theenai aLintha pazassuvaiyaith theyva maNiyais sivapathaththai
  uunam aRiyaar uLaththoLirum oLiyai oLikkum oruporuLai
  njaana malaiyaip pazamalaimeel n-aNNi viLangkak kaNteenee.
 • 3. thavaLa n-iRaththuth thirun-iiRu thaangku maNiththooL thaaNuvain-am
  kuvaLai viziththaay orupuRaththee kulava viLangkum kurumaNiyaik
  kavaLa mathamaa kariyurivaik kaLiththa meenik kaRpakaththaip
  pavaLa malaiyaip pazamalaiyiR paravi eeththik kaNteenee.
 • 4. iLaiththa itaththil uthavianpar itaththee iruntha eemavaippai
  vaLaiththa mathinmuun ReriththaruLai vaLarththa karuNai vaarithiyaith
  thiLaiththa yookar uLaththoongkith thikazun- thuriyaa thiithamattung
  kiLaiththa malaiyaip pazamalaiyiR kiLarnthu vayangkak kaNteenee.
 • 5. matanthai malaiyaaN manamakiza maruvum pathiyaip pasupathiyai
  atarntha vinaiyin thotakkaiaRuth tharuLum arasai alaikatanmeel
  kitantha passaip perumalaikkuk keetil aruLthan- thakampuRamum
  katantha malaiyaip pazamalaimeeR kaNkaL kaLikkak kaNteenee.
 • 6. thuniyum piRavith thotuvazakkunj soornthu vitavun- thuriyaveLik
  kiniyum parukkung kitaiyaatha inpam atainthee irunthitavum
  paniyun- thimaya malaippassaip patarntha pavaLap paruppathaththaik
  kaniyunj silaiyung kalanthaitam160 engkee angkee kaNteenee.
 • 7. karuNaik katalai akkataliR kalantha amuthai avvamuthath
  tharuNas suvaiyai assuvaiyiR saarntha payanaith thanissukaththai
  varuNap pavaLap perumalaiyai malaiyiR passai marunthorupaal
  poruNas suRavee pazamalaiyiR porunthi yoongkak kaNteenee.
 • 8. ennaar uyiriR kalanthukalan- thinikkum karumpin kattithanaip
  ponnaar veeNik kozungkaniyaip punitharuLaththil pukung kaLippaik
  kannaar uriththup paNikoNta karuNaip perukkaik kalaiththeLivaip
  pannaa kappuuN aNimalaiyaip pazaiya malaiyiR kaNteenee.
 • 9. n-alla manaththee thiththikka n-aNNum kaniyai n-alampurinthen
  allal akaRRum peruvaazvai anpaal iyanRa arumarunthais
  solla mutiyaath thanissukaththaith thuriya n-atuvee thoonRukinRa
  valla malaiyaip pazamalaiyil vayangki yoongkak kaNteenee.
 • 10. aathi n-atuvu mutivumilaa aruLaa nanthap perungkatalai
  oothi uNarthaR kariyasiva yookath thezuntha orusukaththaip
  paathi yaaki onRaakip patarntha vativaip paramparaththais
  soothi malaiyaip pazamalaiyiR suuznthu vaNangkik kaNteenee.

  • 160 kaniyum silaiyum kalantha itam - pazamalai (kani - pazam. silai - malai)

பழமலைப் பதிகம் // பழமலைப் பதிகம்