திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
vaiththiyan-aathar pathikam
vaittiyanātar patikam
pazamalaip pathikam
paḻamalaip patikam
Fifth Thirumurai

066. kaNNamangkaith thaayaar thuthi
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti

  thirukkaNNamangkai
  pannirusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. ulakam purakkum perumaanthan uLaththum puyaththum amarntharuLi
  uvakai aLikkum peerinpa uruvee ellaam utaiyaaLee
  thilakam seRivaaL n-uthaRkarumpee theenee kanintha sezungkaniyee
  thevittaa thanpar uLaththuLLee thiththith thezumoor theLLamuthee
  malakanj sukaththeeR karuLaLiththa vaazvee enkaN maNiyeeen
  varuththan- thavirkka varumkuruvaam vativee njaana maNiviLakkee
  salakan- tharampooR karuNaipozi thatangkaN thiruvee kaNamangkaith
  thaayee saraNam saraNam ithu tharuNam karuNai tharuvaayee.

கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி // கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி