திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పణిత్తిఱం వేట్టల్
paṇittiṟam vēṭṭal
పున్మై నినైన్ తిరఙ్కల్
puṉmai niṉain tiraṅkal
Fifth Thirumurai

019. నెఞ్సొటు పులత్తల్
neñsoṭu pulattal

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. వావా ఎన్న అరుళ్తణికై మరుందై ఎన్కణ్ మామణియైప్
  పూవాయ్ నఱవై మఱందవనాళ్ పోక్కిన్ ఱతువుం పోతామల్
  మూవా ముతలిన్ అరుట్కేలా మూట నినైవుం ఇన్ఱెణ్ణి
  ఆవా నెఞ్సే ఎనైక్కెటుత్తాయ్ అందో నీతాన్ ఆవాయో.
 • 2. వాయాత్ తురిసఱ్ ఱిటుంపులవోర్ వళుత్తుం తణికై మలైఅముతైక్
  కాయాక్ కనియై మఱందవనాళ్ కళిక్కిన్ ఱతువుం పోతామల్
  ఈయాక్ కొటియర్ తమక్కిన్ఱి ఏలా నినైవుం ఇన్ఱెణ్ణి
  మాయా ఎన్ఱన్ వాళ్వళిత్తాయ్ మనమే నీతాన్ వాళ్వాయో.
 • 3. వాళుం పటినల్ అరుళ్పురియుం మరువున్ తణికై మలైత్తేనైస్
  సూళుం కలప మయిల్అరసైత్ తుతియాప్ పవముం పోతామల్
  వీళుం కొటియర్ తమక్కన్ఱి మేవా నినైవుం మేవిఇన్ఱు
  తాళుం పటిఎన్ తనైఅలైత్తాయ్ సవలై మనంనీ సాకాయో.
 • 4. కాయోం ఎననిన్ ఱవర్క్కినియ కనియాం తణికైక్ కఱ్పకత్తైప్
  పోయ్ఓర్ కణముం పోఱ్ఱుకిలాయ్ పున్మై పురిందాయ్ పులఙ్కెట్టాయ్
  పేయో ఎఙ్కుం తిరిందోటిప్ పేణా ఎన్పైప్ పేణుకిన్ఱ
  నాయో మనమే నీఉనైనాన్ నంపి వాళా నలిందేనే.
 • 5. తేనుం కటముం తికళ్తణికైత్ తేవై నినైయాయ్ తీనరకం
  మానుం నటైయిల్ ఉళల్కిన్ఱాయ్ మనమే ఉన్ఱన్ వఞ్సకత్తాల్
  నానుం ఇళందేన్ పెరువాళ్వై నాయ్పోల్ అలైందిఙ్ కవమే9నీ
  తానుం ఇళందాయ్ ఎన్నేఉన్ తన్మై ఇళివాం తన్మైయతే.
 • 6. తన్నాల్ ఉలకై నటత్తుంఅరుట్ సామి తణికై సారామల్
  పొన్నాల్ మణ్ణాల్ పూవైయరాల్ పులంపి వరుందుం పుల్నెఞ్సే
  ఉన్నాల్ ఎన్ఱన్ ఉయర్విళందేన్ ఉఱ్ఱార్ ఇళందేన్ ఉన్సెయలైస్
  సొన్నాల్ నకైప్పర్ ఎనైవిట్టుం తొలైయాయ్ ఇఙ్కు నిలైయాయే.
 • 7. నిలైక్కుం తణికై ఎన్అరసై నీయుం నినైయాయ్ నినైప్పతైయుం
  కలైక్కుం తొళిల్కొణ్ టెనైక్కలక్కం కణ్టాయ్ పలన్ఎన్ కణ్టాయే
  ములైక్కుం కలైక్కుం విళైందవమే ముయఙ్కుం మూట ముళునెఞ్సే
  అలైక్కుం కొటియ విటంనీఎన్ ఱఱిందేన్ మున్నర్ అఱిందిలనే.
 • 8. ఇలతై నినైప్పాయ్ పిత్తర్కళ్పోల్ ఏఙ్కా నిఱ్పాయ్ తణికైయిల్ఎన్
  కులతెయ్ వముమాయ్క్ కోవాయ్సఱ్ కురువాయ్ నిన్ఱ కుకన్అరుళే
  నలతెన్ ఱఱియాయ్ యాన్సెయ్త నన్ఱి మఱందాయ్ నాణాతెన్
  వలతై అళిత్తాయ్ వలతొటునీ వాళ్వాయ్ కొల్లో వల్నెఞ్సే.
 • 9. నెఞ్సే ఉకంద తుణైఎనక్కు నీఎన్ ఱఱిందే నేసిత్తేన్
  మఞ్సేర్ తణికై మలైఅముతై వారిక్ కొళుంపో తెన్నుళ్ళే
  నఞ్సే కలందాయ్ ఉన్ఉఱవు నన్ఱే ఇనిఉన్ నట్పకన్ఱాల్
  ఉయ్ఞ్సేన్ ఇలైయేల్ వన్నరకత్ తుళ్ళేన్ కొళ్ళేన్ ఒన్ఱైయుమే.
 • 10. కొళ్ళుం పొళిల్సూళ్ తణికైమలైక్ కోవై నినైయా తెనైనరకిల్
  తళ్ళుం పటిక్కో తలైప్పట్టాయ్ సకత్తిన్ మటవార్ తంమయలాం
  కళ్ళుణ్ టందో వెఱికొణ్టాయ్ కలైత్తాయ్ ఎన్నైక్ కటందోర్కళ్
  ఎళ్ళుం పటివన్ తలైక్కిన్ఱాయ్ ఎనక్కెన్ ఱెఙ్కే ఇరుందాయో.
 • 11. ఇరుందాయ్ ఇఙ్కు కణ్టవిటత్ తేకా నిన్ఱాయ్ అవ్విటత్తుం
  పొరుందాయ్ మీణ్టుం పుకువాయ్పిన్ పోవాయ్ వరువాయ్ పుకళ్త్తణికై
  మరుందాయ్ నిన్ఱ కుకన్అటియై వళుత్తాయ్ ఎనైయుం వలిక్కిన్ఱాయ్
  తిరుందాయ్ నెఞ్సే నిన్సెయలైస్ సెప్ప ఎనక్కుత్ తిటుక్కిటుమే.

  • 9. నలిందిఙ్కవమే. తొ.వే.ముతఱ్పతిప్పు, స.ము.క.పతిప్పు

நெஞ்சொடு புலத்தல் // நெஞ்சொடு புலத்தல்