திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
నెఞ్సొటు పులత్తల్
neñsoṭu pulattal
తిరువటి సూట విళైతల్
tiruvaṭi sūṭa viḻaital
Fifth Thirumurai

020. పున్మై నినైన్ తిరఙ్కల్
puṉmai niṉain tiraṅkal

  కట్టళైక్ కలిప్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మఞ్సట్ పూస్సిన్ మినుక్కిల్ఇ ళైఞర్కళ్
  మయఙ్క వేసెయుం వాళ్విళి మాతర్పాల్
  కెఞ్సిక్ కొఞ్సి నిఱైఅళిన్ తున్అరుట్
  కిస్సై నీత్తుక్ కిటందనన్ ఆయినేన్
  మఞ్సుఱ్ ఱోఙ్కుం పొళిల్తణి కాసల
  వళ్ళల్ ఎన్వినై మాఱ్ఱుతల్ నీతియే
  తఞ్సత్ తాల్వన్ తటైందిటుం అన్పర్కళ్
  తంమైక్ కాక్కుం తనిఅరుట్ కున్ఱమే.
 • 2. ములైయైక్ కాట్టి మయక్కిఎన్ ఆరుయిర్
  ముఱ్ఱుం వాఙ్కుఱుం ముణ్టైకళ్ నన్మతి
  కులైయక్ కాట్టుం కలవిక్కి సైందునిన్
  కోలఙ్ కాణక్ కుఱిప్పిలన్ ఆయినేన్
  నిలైయైక్ కాట్టుంనల్ ఆనంద వెళ్ళమే
  నేస నెఞ్సకం నిన్ఱొళిర్ తీపమే
  కలైయైక్ కాట్టుం మతితవళ్ నఱ్ఱణి
  కాస లత్తమర్న్ తోఙ్కతి కారనే.
 • 3. వఞ్స మేకుటి కొణ్టు విళఙ్కియ
  మఙ్కై యర్క్కు మయల్ఉళన్ తేఅవర్
  నఞ్సం మేవు నయనత్తిల్ సిక్కియ
  నాయి నేన్ఉనై నాటువ తెన్ఱుకాణ్
  కఞ్సం మేవుం అయన్పుకళ్ సోతియే
  కటప్ప మామలర్క్ కందసు కందనే
  తఞ్స మేఎన వందవర్ తంమైఆళ్
  తణికై మామలైస్ సఱ్కురు నాతనే.
 • 4. పావం ఓర్ఉరు వాకియ పావైయర్
  పన్ను కణ్వలైప్ పట్టుమ యఙ్కియే
  కోవై వాయ్ఇతళ్క్ కిస్సైయ తాకినిన్
  కురైక ళఱ్కన్పు కొణ్టిలన్ ఆయినేన్
  మేవు వార్వినై నీక్కిఅ ళిత్తిటుం
  వేల నేతణి కాసల మేలనే
  తేవర్ తేటరుం సీర్అరుట్ సెల్వనే
  తెయ్వ యానై తిరుమణ వాళనే.
 • 5. కరత్తైక్ కాట్టియే కణ్కళై నీట్టియే
  కటైయ నేన్ఉయిర్ వాట్టియ కన్నియర్
  ఉరత్తైక్ కాట్టి మయక్కమ యఙ్కినేన్
  ఉన్ఱన్ పాత ఉపయత్తైప్ పోఱ్ఱిలేన్
  పురత్తైక్ కాట్టు నకైయిన్ఎ రిత్తతోర్
  పుణ్ణి యఱ్కుప్ పుకల్కురు నాతనే
  వరత్తైక్ కాట్టుం మలైత్తణి కేసనే
  వఞ్స నేఱ్కరుళ్ వాళ్వుకి టైక్కుమో.
 • 6. కాసం మేకం కటుంపిణి సూలైమో
  కాతి యాల్తందు కణ్కలక్ కంసెయుం
  మోస మేనిసం ఎన్ఱుపెణ్ పేయ్కళై
  మున్ని నేన్నినై మున్నిలన్ ఆయినేన్
  పాసం నీక్కిటుం అన్పర్కళ్ పోల్ఎనైప్
  పాతు కాక్కుం పరంఉనక్ కైయనే
  తేసం యావుం పుకళ్తణి కాసలస్
  సెల్వ మేఅరుట్ సిఱ్సుక వారియే.
 • 7. ఐయం ఏఱ్ఱుత్ తిరిపవర్ ఆయినుం
  ఆసై ఆంపొరుళ్ ఈందిట వల్లరేల్
  కుయ్యం కాట్టుంమ టందైయర్ వాయ్ప్పట్టున్
  కోల మామలర్ప్ పాతంకు ఱిత్తిలేన్
  మైఉ లాంపొళిల్ సూళుంత ణికైవాళ్
  వళ్ళ లేవళ్ళి నాయక నేపువిస్
  సైయ ఱుంపర ఞానికళ్ పోఱ్ఱిటుం
  సామి యేఎనైక్ కాప్పతున్ తన్మైయే.
 • 8. కణ్ణైక్ కాట్టి ఇరుములై కాట్టిమో
  కత్తైక్ కాట్టి అకత్తైక్కొణ్ టేఅళి
  మణ్ణైక్ కాట్టిటుం మాయ వనితైమార్
  మాలైప్ పోక్కినిన్ కాలైప్ పణివనో
  పణ్ణైక్ కాట్టి ఉరుకుంఅ టియర్తం
  పత్తిక్ కాట్టిముత్ తిప్—‘రుళ్ ఈతెన
  విణ్ణైక్ కాట్టుం తిరుత్తణి కాసల
  వేల నేఉమై యాళ్అరుళ్ పాలనే.
 • 9. పటియిన్ మాక్కళై వీళ్త్తుం పటుకుళి
  పావం యావుం పళకుఱుం పాళ్ఙ్కుళి
  కుటికొళ్ నాఱ్ఱక్ కుళిసిఱు నీర్తరుం
  కొటియ ఊఱ్ఱుక్ కుళిపుళుక్ కొళ్కుళి
  కటిమ లక్కుళి ఆకుం కరుక్కుళిక్
  కళ్ళ మాతరైక్ కణ్టుమ యఙ్కినేన్
  ఒటివిల్ సీర్త్తణి కాసల నిన్పుకళ్
  ఓతి లేన్ఎనక్ కుణ్టుకొల్ ఉణ్మైయే.
 • 10. కస్సుక్ కట్టి మణఙ్కట్టిక్ కాముకర్
  కణ్ణైక్ కట్టి మనఙ్కట్టి వఞ్సకం
  వస్సుక్ కట్టియ వన్కళఱ్ కట్టియుం
  మణ్ణిన్ కట్టియుం మానుంము లైక్కట్టిక్
  కిస్సైక్ కట్టిఇ టుంపైఎ నుంసుమై
  ఏఱక్ కట్టియ ఎఱ్కరుళ్ వాయ్కొలో
  పిస్సైక్ కట్టియ పిత్తన్ పుతల్వనే
  పెరుమై కట్టుం పెరుందణి కేసనే.

புன்மை நினைந் திரங்கல் // புன்மை நினைந் திரங்கல்