திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
pazamalaiyoo kizamalaiyoo
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
aruNakiri viLangka vaLarntha sivakkozunthu
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu
Fifth Thirumurai

069. periyan-aayakiyaar thooththiram
periyanāyakiyār tōttiram

  thiruvathikai viirattaanam
  kaliviruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. uriya n-aayaki yoongkathi kaippathith
  thuriya n-aayaki thuuyavii rattaRkee
  piriya n-aayaki peeraruL n-aayaki
  periya n-aayaki peRRiyaip peesuvaam.
 • pannirusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
 • 2. ulakan- thazaikka uyirthazaikka uNarvu thazaikka oLithazaikka
  uruvan- thazaiththa pasungkotiyee uLLath thinikkum theLLamuthee
  thilakan- thazaiththa n-uthaRkarumpee selvath thiruvee kalaikkuruvee
  siRakkum malaippeN maNiyeemaa theevi issai njaanamotu
  valakan- thazaikkung kiriyai inpam vazangkum aathi paraienna
  vayangkum orupee raruLeeem mathiyai viLakkum maNiviLakkee
  alakan- thazaikkun- thiruvathikai aiyar virumpum meyyuRavee
  ariya periya n-aayakippeN Narasee ennai aaNtaruLee.
 • 3. thanneer aRiyaap paraveLiyil saththaam suththa an-upavaththais
  saarnthu n-inRa periyavarkkum thaayee emakkuth thaniththaayee
  minnee minneer itaippitiyee viLangkum ithaya malaranamee
  veetham pukalum pasungkiLiyee vimalak kuyilee iLamayilee
  ponnee ellaam vallathiri puraiyee paraiyee puuraNamee
  punitha maana puNNiyamee poRpee kaRpa kappuuvee
  annee munnee enneeyath thamarntha athikai arutsivaiyee
  ariya periya n-aayakippeN Narasee ennai aaNtaruLee.

பெரியநாயகியார் தோத்திரம் // பெரியநாயகியார் தோத்திரம்