திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
periyan-aayakiyaar thooththiram
periyanāyakiyār tōttiram
thiruvooththuur sivanjaana theesikan thooththiram
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
Fifth Thirumurai

070. aruNakiri viLangka vaLarntha sivakkozunthu
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu

  thiruvaNNaamalai
  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thiruviLangkas sivayooka siththiyelaam viLangkas
  sivanjaana n-ilaiviLangkas sivaan-upavam viLangkath
  theruviLangku thiruththillaith thirussiRRam palaththee
  thirukkuuththu viLangkaoLi siRanthathiru viLakkee
  uruviLangka uyirviLangka uNarssiyathu viLangka
  ulakamelaam viLangkaaru Luthavuperun- thaayaam
  maruviLangku kuzalvalli makiznthorupaal viLangka
  vayangkaruNa kiriviLangka vaLarnthasivak kozunthee.

அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து // அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து