திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪೆರಿಯನಾಯಕಿಯಾರ್ ತೋತ್ತಿರಂ
periyanāyakiyār tōttiram
ತಿರುವೋತ್ತೂರ್ ಸಿವಞಾನ ತೇಸಿಕನ್ ತೋತ್ತಿರಂ
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
Fifth Thirumurai

070. ಅರುಣಕಿರಿ ವಿಳಙ್ಕ ವಳರ್ಂದ ಸಿವಕ್ಕೊೞುಂದು
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu

  ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ
  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುವಿಳಙ್ಕಸ್ ಸಿವಯೋಕ ಸಿತ್ತಿಯೆಲಾಂ ವಿಳಙ್ಕಸ್
  ಸಿವಞಾನ ನಿಲೈವಿಳಙ್ಕಸ್ ಸಿವಾನುಪವಂ ವಿಳಙ್ಕತ್
  ತೆರುವಿಳಙ್ಕು ತಿರುತ್ತಿಲ್ಲೈತ್ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ
  ತಿರುಕ್ಕೂತ್ತು ವಿಳಙ್ಕಒಳಿ ಸಿಱಂದತಿರು ವಿಳಕ್ಕೇ
  ಉರುವಿಳಙ್ಕ ಉಯಿರ್ವಿಳಙ್ಕ ಉಣರ್ಸ್ಸಿಯತು ವಿಳಙ್ಕ
  ಉಲಕಮೆಲಾಂ ವಿಳಙ್ಕಅರು ಳುತವುಪೆರುನ್ ತಾಯಾಂ
  ಮರುವಿಳಙ್ಕು ಕುೞಲ್ವಲ್ಲಿ ಮಕಿೞ್ಂದೊರುಪಾಲ್ ವಿಳಙ್ಕ
  ವಯಙ್ಕರುಣ ಕಿರಿವಿಳಙ್ಕ ವಳರ್ಂದಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.

அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து // அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து