திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪೞಮಲೈಯೋ ಕಿೞಮಲೈಯೋ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
ಅರುಣಕಿರಿ ವಿಳಙ್ಕ ವಳರ್ಂದ ಸಿವಕ್ಕೊೞುಂದು
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu
Fifth Thirumurai

069. ಪೆರಿಯನಾಯಕಿಯಾರ್ ತೋತ್ತಿರಂ
periyanāyakiyār tōttiram

  ತಿರುವತಿಕೈ ವೀರಟ್ಟಾನಂ
  ಕಲಿವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉರಿಯ ನಾಯಕಿ ಯೋಙ್ಕತಿ ಕೈಪ್ಪತಿತ್
  ತುರಿಯ ನಾಯಕಿ ತೂಯವೀ ರಟ್ಟಱ್ಕೇ
  ಪಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಪೇರರುಳ್ ನಾಯಕಿ
  ಪೆರಿಯ ನಾಯಕಿ ಪೆಱ್ಱಿಯೈಪ್ ಪೇಸುವಾಂ.
 • ಪನ್ನಿರುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 2. ಉಲಕನ್ ತೞೈಕ್ಕ ಉಯಿರ್ತೞೈಕ್ಕ ಉಣರ್ವು ತೞೈಕ್ಕ ಒಳಿತೞೈಕ್ಕ
  ಉರುವನ್ ತೞೈತ್ತ ಪಸುಙ್ಕೊಟಿಯೇ ಉಳ್ಳತ್ ತಿನಿಕ್ಕುಂ ತೆಳ್ಳಮುತೇ
  ತಿಲಕನ್ ತೞೈತ್ತ ನುತಱ್ಕರುಂಪೇ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿರುವೇ ಕಲೈಕ್ಕುರುವೇ
  ಸಿಱಕ್ಕುಂ ಮಲೈಪ್ಪೆಣ್ ಮಣಿಯೇಮಾ ತೇವಿ ಇಸ್ಸೈ ಞಾನಮೊಟು
  ವಲಕನ್ ತೞೈಕ್ಕುಙ್ ಕಿರಿಯೈ ಇನ್ಪಂ ವೞಙ್ಕುಂ ಆತಿ ಪರೈಎನ್ನ
  ವಯಙ್ಕುಂ ಒರುಪೇ ರರುಳೇಎಂ ಮತಿಯೈ ವಿಳಕ್ಕುಂ ಮಣಿವಿಳಕ್ಕೇ
  ಅಲಕನ್ ತೞೈಕ್ಕುನ್ ತಿರುವತಿಕೈ ಐಯರ್ ವಿರುಂಪುಂ ಮೆಯ್ಯುಱವೇ
  ಅರಿಯ ಪೆರಿಯ ನಾಯಕಿಪ್ಪೆಣ್ ಣರಸೇ ಎನ್ನೈ ಆಣ್ಟರುಳೇ.
 • 3. ತನ್ನೇರ್ ಅಱಿಯಾಪ್ ಪರವೆಳಿಯಿಲ್ ಸತ್ತಾಂ ಸುತ್ತ ಅನುಪವತ್ತೈಸ್
  ಸಾರ್ಂದು ನಿನ್ಱ ಪೆರಿಯವರ್ಕ್ಕುಂ ತಾಯೇ ಎಮಕ್ಕುತ್ ತನಿತ್ತಾಯೇ
  ಮಿನ್ನೇ ಮಿನ್ನೇರ್ ಇಟೈಪ್ಪಿಟಿಯೇ ವಿಳಙ್ಕುಂ ಇತಯ ಮಲರ್ಅನಮೇ
  ವೇತಂ ಪುಕಲುಂ ಪಸುಙ್ಕಿಳಿಯೇ ವಿಮಲಕ್ ಕುಯಿಲೇ ಇಳಮಯಿಲೇ
  ಪೊನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲತಿರಿ ಪುರೈಯೇ ಪರೈಯೇ ಪೂರಣಮೇ
  ಪುನಿತ ಮಾನ ಪುಣ್ಣಿಯಮೇ ಪೊಱ್ಪೇ ಕಱ್ಪ ಕಪ್ಪೂವೇ
  ಅನ್ನೇ ಮುನ್ನೇ ಎನ್ನೇಯತ್ ತಮರ್ಂದ ಅತಿಕೈ ಅರುಟ್ಸಿವೈಯೇ
  ಅರಿಯ ಪೆರಿಯ ನಾಯಕಿಪ್ಪೆಣ್ ಣರಸೇ ಎನ್ನೈ ಆಣ್ಟರುಳೇ.

பெரியநாயகியார் தோத்திரம் // பெரியநாயகியார் தோத்திரம்