திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പെരിയനായകിയാര്‍ തോത്തിരം
periyanāyakiyār tōttiram
തിരുവോത്തൂര്‍ ചിവഞാന തേചികന്‍ തോത്തിരം
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
Fifth Thirumurai

070. അരുണകിരി വിളങ്ക വളര്‍ന്ത ചിവക്കൊഴുന്തു
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu

  തിരുവണ്‍ണാമലൈ
  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുവിളങ്കച് ചിവയോക ചിത്തിയെലാം വിളങ്കച്
  ചിവഞാന നിലൈവിളങ്കച് ചിവാനുപവം വിളങ്കത്
  തെരുവിളങ്കു തിരുത്തില്‍ലൈത് തിരുച്ചിറ്റം പലത്തേ
  തിരുക്കൂത്തു വിളങ്കഒളി ചിറന്തതിരു വിളക്കേ
  ഉരുവിളങ്ക ഉയിര്‍വിളങ്ക ഉണര്‍ച്ചിയതു വിളങ്ക
  ഉലകമെലാം വിളങ്കഅരു ളുതവുപെരുന്‍ തായാം
  മരുവിളങ്കു കുഴല്‍വല്‍ലി മകിഴ്ന്തൊരുപാല്‍ വിളങ്ക
  വയങ്കരുണ കിരിവിളങ്ക വളര്‍ന്തചിവക് കൊഴുന്തേ.

அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து // அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து