திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പഴമലൈയോ കിഴമലൈയോ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
അരുണകിരി വിളങ്ക വളര്‍ന്ത ചിവക്കൊഴുന്തു
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu
Fifth Thirumurai

069. പെരിയനായകിയാര്‍ തോത്തിരം
periyanāyakiyār tōttiram

  തിരുവതികൈ വീരട്ടാനം
  കലിവിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉരിയ നായകി യോങ്കതി കൈപ്പതിത്
  തുരിയ നായകി തൂയവീ രട്ടറ്കേ
  പിരിയ നായകി പേരരുള്‍ നായകി
  പെരിയ നായകി പെറ്റിയൈപ് പേചുവാം.
 • പന്‍നിരുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 2. ഉലകന്‍ തഴൈക്ക ഉയിര്‍തഴൈക്ക ഉണര്‍വു തഴൈക്ക ഒളിതഴൈക്ക
  ഉരുവന്‍ തഴൈത്ത പചുങ്കൊടിയേ ഉള്‍ളത് തിനിക്കും തെള്‍ളമുതേ
  തിലകന്‍ തഴൈത്ത നുതറ്കരുംപേ ചെല്‍വത് തിരുവേ കലൈക്കുരുവേ
  ചിറക്കും മലൈപ്പെണ്‍ മണിയേമാ തേവി ഇച്ചൈ ഞാനമൊടു
  വലകന്‍ തഴൈക്കുങ് കിരിയൈ ഇന്‍പം വഴങ്കും ആതി പരൈഎന്‍ന
  വയങ്കും ഒരുപേ രരുളേഎം മതിയൈ വിളക്കും മണിവിളക്കേ
  അലകന്‍ തഴൈക്കുന്‍ തിരുവതികൈ ഐയര്‍ വിരുംപും മെയ്യുറവേ
  അരിയ പെരിയ നായകിപ്പെണ്‍ ണരചേ എന്‍നൈ ആണ്‍ടരുളേ.
 • 3. തന്‍നേര്‍ അറിയാപ് പരവെളിയില്‍ ചത്താം ചുത്ത അനുപവത്തൈച്
  ചാര്‍ന്തു നിന്‍റ പെരിയവര്‍ക്കും തായേ എമക്കുത് തനിത്തായേ
  മിന്‍നേ മിന്‍നേര്‍ ഇടൈപ്പിടിയേ വിളങ്കും ഇതയ മലര്‍അനമേ
  വേതം പുകലും പചുങ്കിളിയേ വിമലക് കുയിലേ ഇളമയിലേ
  പൊന്‍നേ എല്‍ലാം വല്‍ലതിരി പുരൈയേ പരൈയേ പൂരണമേ
  പുനിത മാന പുണ്‍ണിയമേ പൊറ്പേ കറ്പ കപ്പൂവേ
  അന്‍നേ മുന്‍നേ എന്‍നേയത് തമര്‍ന്ത അതികൈ അരുട്ചിവൈയേ
  അരിയ പെരിയ നായകിപ്പെണ്‍ ണരചേ എന്‍നൈ ആണ്‍ടരുളേ.

பெரியநாயகியார் தோத்திரம் // பெரியநாயகியார் தோத்திரம்