திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పెరియనాయకియార్ తోత్తిరం
periyanāyakiyār tōttiram
తిరువోత్తూర్ సివఞాన తేసికన్ తోత్తిరం
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
Fifth Thirumurai

070. అరుణకిరి విళఙ్క వళర్ంద సివక్కొళుందు
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu

  తిరువణ్ణామలై
  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరువిళఙ్కస్ సివయోక సిత్తియెలాం విళఙ్కస్
  సివఞాన నిలైవిళఙ్కస్ సివానుపవం విళఙ్కత్
  తెరువిళఙ్కు తిరుత్తిల్లైత్ తిరుస్సిఱ్ఱం పలత్తే
  తిరుక్కూత్తు విళఙ్కఒళి సిఱందతిరు విళక్కే
  ఉరువిళఙ్క ఉయిర్విళఙ్క ఉణర్స్సియతు విళఙ్క
  ఉలకమెలాం విళఙ్కఅరు ళుతవుపెరున్ తాయాం
  మరువిళఙ్కు కుళల్వల్లి మకిళ్ందొరుపాల్ విళఙ్క
  వయఙ్కరుణ కిరివిళఙ్క వళర్ందసివక్ కొళుందే.

அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து // அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து