திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పళమలైయో కిళమలైయో
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
అరుణకిరి విళఙ్క వళర్ంద సివక్కొళుందు
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu
Fifth Thirumurai

069. పెరియనాయకియార్ తోత్తిరం
periyanāyakiyār tōttiram

  తిరువతికై వీరట్టానం
  కలివిరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఉరియ నాయకి యోఙ్కతి కైప్పతిత్
  తురియ నాయకి తూయవీ రట్టఱ్కే
  పిరియ నాయకి పేరరుళ్ నాయకి
  పెరియ నాయకి పెఱ్ఱియైప్ పేసువాం.
 • పన్నిరుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
 • 2. ఉలకన్ తళైక్క ఉయిర్తళైక్క ఉణర్వు తళైక్క ఒళితళైక్క
  ఉరువన్ తళైత్త పసుఙ్కొటియే ఉళ్ళత్ తినిక్కుం తెళ్ళముతే
  తిలకన్ తళైత్త నుతఱ్కరుంపే సెల్వత్ తిరువే కలైక్కురువే
  సిఱక్కుం మలైప్పెణ్ మణియేమా తేవి ఇస్సై ఞానమొటు
  వలకన్ తళైక్కుఙ్ కిరియై ఇన్పం వళఙ్కుం ఆతి పరైఎన్న
  వయఙ్కుం ఒరుపే రరుళేఎం మతియై విళక్కుం మణివిళక్కే
  అలకన్ తళైక్కున్ తిరువతికై ఐయర్ విరుంపుం మెయ్యుఱవే
  అరియ పెరియ నాయకిప్పెణ్ ణరసే ఎన్నై ఆణ్టరుళే.
 • 3. తన్నేర్ అఱియాప్ పరవెళియిల్ సత్తాం సుత్త అనుపవత్తైస్
  సార్ందు నిన్ఱ పెరియవర్క్కుం తాయే ఎమక్కుత్ తనిత్తాయే
  మిన్నే మిన్నేర్ ఇటైప్పిటియే విళఙ్కుం ఇతయ మలర్అనమే
  వేతం పుకలుం పసుఙ్కిళియే విమలక్ కుయిలే ఇళమయిలే
  పొన్నే ఎల్లాం వల్లతిరి పురైయే పరైయే పూరణమే
  పునిత మాన పుణ్ణియమే పొఱ్పే కఱ్ప కప్పూవే
  అన్నే మున్నే ఎన్నేయత్ తమర్ంద అతికై అరుట్సివైయే
  అరియ పెరియ నాయకిప్పెణ్ ణరసే ఎన్నై ఆణ్టరుళే.

பெரியநாயகியார் தோத்திரம் // பெரியநாயகியார் தோத்திரம்