திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವೋತ್ತೂರ್ ಸಿವಞಾನ ತೇಸಿಕನ್ ತೋತ್ತಿರಂ
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
ತಿರುಮುಕಪ್ ಪಾಸುರಂ
tirumukap pāsuram
Fifth Thirumurai

072. ತಿರುವೋತ್ತೂರ್ ಸಿವಞಾನತೇಸಿಕನ್ ತಿರುಸ್ಸೀರ್ ಅಟ್ಟಕಂ
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam

  ಪನ್ನಿರುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅಣಿವಾ ಯುಲಕತ್ ತಂಪುಯನುಂ ಅಳಿಕ್ಕುನ್ ತೊೞಿಱ್ಪೊನ್ ಅಂಪುಯನುಂ
  ಅಱಿಯಾ ಅರುಮೈತ್ ತಿರುವಟಿಯೈ ಅಟಿಯೇನ್ ತರಿಸಿತ್ ತಕಙ್ಕುಳಿರ
  ಮಣಿವಾಯ್ ಮಲರ್ಂದೆಂ ಪೋಲ್ವಾರ್ಕ್ಕು ಮಱೈಯುಣ್ ಮುಟಿಪೈ ವಕುತ್ತರುಳ
  ವಯಙ್ಕುಙ್ ಕರುಣೈ ವಟಿವೆಟುತ್ತು ವಂದು ವಿಳಙ್ಕು ಮಣಿಸ್ಸುಟರೇ
  ಪಿಣಿವಾಯ್ ಪಿಱವಿಕ್ ಕೊರುಮರುಂದೇ ಪೇರಾ ನಂದಪ್ ಪೆರುವಿರುಂದೇ
  ಪಿಱಙ್ಕು ಕತಿಯಿನ್ ಅರುಳಾಱೇ ಪೆರಿಯೋರ್ ಮಕಿೞ್ವಿಱ್ ಪೆರುಂಪೇಱೇ
  ತಿಣಿವಾಯ್ ಎಯಿಱ್ಸೂೞ್ ತಿರುವೋತ್ತೂರ್ ತಿಕೞ ಅಮರ್ಂದ ಸಿವನೆಱಿಯೇ
  ತೇವರ್ ಪುಕೞುಞ್ ಸಿವಞಾನತ್ತೇವೇ ಞಾನ ಸಿಕಾಮಣಿಯೇ.
 • 2. ನಿನ್ಪಾಲ್ ಅಱಿವುಂ ನಿನ್ಸೆಯಲುಂ ನೀಯುಂ ಪಿಱಿತನ್ ಱೆಮತರುಳೇ
  ನೆಟಿಯ ವಿಕಱ್ಪ ಉಣರ್ಸ್ಸಿಕೊಟು ನಿನ್ಱಾಯ್ ಅತನಾಲ್ ನೇರ್ಂದಿಲೈಕಾಣ್
  ಅನ್ಪಾಲ್ ಉನ್ಪಾಲ್ ಒರುಮೊೞಿತನ್ ತನಂಇಂ ಮೊೞಿಯಾಲ್ ಅಱಿಂದೊರುಙ್ಕಿ
  ಅಳವಾ ಅಱಿವೇ ಉರುವಾಕ ಅಮರೆನ್ ಱುಣರ್ತ್ತುಂ ಅರುಂಪೊರುಳೇ
  ಇನ್ಪಾಲ್ ಎನ್ಪಾಲ್ ತರುತಾಯಿಲ್ ಇನಿಯ ಕರುಣೈ ಇರುಙ್ಕಟಲೇ
  ಇಕತ್ತುಂ ಪರತ್ತುಂ ತುಣೈಯಾಕಿ ಎನ್ನುಳ್ ಇರುಂದ ವಿಯನಿಱೈವೇ
  ತೆನ್ಪಾಲ್ ವಿಳಙ್ಕುನ್ ತಿರುವೋತ್ತೂರ್ ತಿಕೞುಂ ಮತುರಸ್ ಸೆೞುಙ್ಕನಿಯೇ
  ತೇವರ್ ಪುಕೞುಞ್ ಸಿವಞಾನತ್ ತೇವೇ ಞಾನ ಸಿಕಾಮಣಿಯೇ.
 • 3. ಅಸೈಯುಂ ಪರಿಸಾನ್ ತತ್ತುವಮನ್ ಱವತ್ತೈಅಕನ್ಱ ಅಱಿವೇನೀ
  ಆಕುಂ ಅತನೈ ಎಮತರುಳಾಲ್ ಅಲವಾಂ ಎನ್ಱೇ ಉಲವಾಮಲ್
  ಇಸೈಯುಂ ವಿಕಱ್ಪ ನಿಲೈಯೈಒೞಿತ್ ತಿರುಂದ ಪಟಿಯೇ ಇರುಂದಱಿಕಾಣ್
  ಎನ್ಱೆನ್ ಉಣರ್ವೈತ್ ತೆಳಿತ್ತನಿನಕ್ ಕೆನ್ನೇ ಕೈಂಮಾ ಱಱಿಯೇನೇ
  ನಸೈಯುಂ ವೆಱುಪ್ಪುಂ ತವಿರ್ಂದವರ್ಪಾಲ್ ನಣ್ಣುಂ ತುಣೈಯೇ ನನ್ನೆಱಿಯೇ
  ನಾನ್ತಾನ್ ಎನ್ನಲ್ ಅಱತ್ತಿಕೞ್ಂದು ನಾಳುಂ ಓಙ್ಕು ನಟುನಿಲೈಯೇ
  ತಿಸೈಯುಂ ಪುವಿಯುಂ ಪುಕೞೋತ್ತೂರ್ಸ್ ಸೀರ್ಕೊಳ್ ಮತುರಸ್ ಸೆೞುಂಪಾಕೇ
  ತೇವರ್ ಪುಕೞುಞ್ ಸಿವಞಾನತ್ ತೇವೇ ಞಾನ ಸಿಕಾಮಣಿಯೇ.
 • 4. ಕಣ್ಮೂನ್ ಱುಟೈಯಾನ್ ಎವನ್ಅವನೇ ಕಟವುಳ್ ಅವನ್ತನ್ ಕರುಣೈಒನ್ಱೇ
  ಕರುಣೈ ಅತನೈಕ್ ಕರುತುಕಿನ್ಱ ಕರುತ್ತೇ ಕರುತ್ತಾಂ ಅಕ್ಕರುತ್ತೈ
  ಮಣ್ಮೂನ್ ಱಱಕ್ಕೊಣ್ ಟಿರುಂದವರೇ ವಾನೋರ್ ವಣಙ್ಕುಂ ಅರುಂದವರಾಂ
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  • 162. ನಾನ್ಕಾಂ ಪಾವಿನ್ ಪಿಱ್ಪಾತಿಯುಂ 5,6,7,8 ಆಂ ಪಾಕ್ಕಳುಂ ಕಿಟೈಕ್ಕವಿಲ್ಲೈ.

திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம் // திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம்