திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವೋತ್ತೂರ್ ಸಿವಞಾನತೇಸಿಕನ್ ತಿರುಸ್ಸೀರ್ ಅಟ್ಟಕಂ
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam
ಸಿಙ್ಕಪುರಿಕ್ ಕಂದರ್ ಪತಿಕಂ
siṅkapurik kantar patikam
Fifth Thirumurai

073. ತಿರುಮುಕಪ್ ಪಾಸುರಂ
tirumukap pāsuram

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುತ್ತಕುಸೀರ್ತ್ ತಮಿೞ್ಮಱೈಕ್ಕೇ ಮುತಲಾಯ ವಾಕ್ಕತನಾಲ್ ತಿರುಪ್ಪೇರ್ ಕೊಣ್ಟು
  ಕರುತ್ತರ್ನಮ ತೇಕಂಪಕ್ ಕಟವುಳೈಯುಟ್ ಪುಱಙ್ಕಣ್ಟು ಕಳಿಕ್ಕಿನ್ ಱೋಯ್ನಿನ್
  ಉರುತ್ತಕುಸೇ ವಟಿಕ್ಕಟಿಯೇನ್ ಒರುಕೋಟಿತೆಣ್ಟನಿಟ್ಟೇ ಉರೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ಉನ್
  ಕರುತ್ತಱಿಯೇನ್ ಎನಿನು(ಮುನೈಕ್) ಕೊಟು(ಮುಯಲ್ವೇನ್ ಱನೈ)ಯನ್ಪಾಲ್ ಕಾಕ್ಕ ಅನ್ಱೇ.

  • * ಅಟೈಪ್ಪುಕ್ಕುಳ್ ಉಳ್ಳವೈ ಮೂಲತ್ತಿಲ್ ಎೞುತ್ತು ವಿಳಙ್ಕಾ ಇಟಙ್ಕಳಿಲ್ ಆ. ಪಾ. ಊಕಿತ್ತು ಅಮೈತ್ತಸೊಱ್ಕಳ್.

திருமுகப் பாசுரம் // திருமுகப் பாசுரம்