திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവോത്തൂര്‍ ചിവഞാന തേചികന്‍ തോത്തിരം
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
തിരുമുകപ് പാചുരം
tirumukap pāsuram
Fifth Thirumurai

072. തിരുവോത്തൂര്‍ ചിവഞാനതേചികന്‍ തിരുച്ചീര്‍ അട്ടകം
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam

  പന്‍നിരുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അണിവാ യുലകത് തംപുയനും അളിക്കുന്‍ തൊഴിറ്പൊന്‍ അംപുയനും
  അറിയാ അരുമൈത് തിരുവടിയൈ അടിയേന്‍ തരിചിത് തകങ്കുളിര
  മണിവായ് മലര്‍ന്തെം പോല്‍വാര്‍ക്കു മറൈയുണ്‍ മുടിപൈ വകുത്തരുള
  വയങ്കുങ് കരുണൈ വടിവെടുത്തു വന്തു വിളങ്കു മണിച്ചുടരേ
  പിണിവായ് പിറവിക് കൊരുമരുന്തേ പേരാ നന്തപ് പെരുവിരുന്തേ
  പിറങ്കു കതിയിന്‍ അരുളാറേ പെരിയോര്‍ മകിഴ്വിറ് പെരുംപേറേ
  തിണിവായ് എയിറ്ചൂഴ് തിരുവോത്തൂര്‍ തികഴ അമര്‍ന്ത ചിവനെറിയേ
  തേവര്‍ പുകഴുഞ് ചിവഞാനത്തേവേ ഞാന ചികാമണിയേ.
 • 2. നിന്‍പാല്‍ അറിവും നിന്‍ചെയലും നീയും പിറിതന്‍ റെമതരുളേ
  നെടിയ വികറ്പ ഉണര്‍ച്ചികൊടു നിന്‍റായ് അതനാല്‍ നേര്‍ന്തിലൈകാണ്‍
  അന്‍പാല്‍ ഉന്‍പാല്‍ ഒരുമൊഴിതന്‍ തനംഇം മൊഴിയാല്‍ അറിന്തൊരുങ്കി
  അളവാ അറിവേ ഉരുവാക അമരെന്‍ റുണര്‍ത്തും അരുംപൊരുളേ
  ഇന്‍പാല്‍ എന്‍പാല്‍ തരുതായില്‍ ഇനിയ കരുണൈ ഇരുങ്കടലേ
  ഇകത്തും പരത്തും തുണൈയാകി എന്‍നുള്‍ ഇരുന്ത വിയനിറൈവേ
  തെന്‍പാല്‍ വിളങ്കുന്‍ തിരുവോത്തൂര്‍ തികഴും മതുരച് ചെഴുങ്കനിയേ
  തേവര്‍ പുകഴുഞ് ചിവഞാനത് തേവേ ഞാന ചികാമണിയേ.
 • 3. അചൈയും പരിചാന്‍ തത്തുവമന്‍ റവത്തൈഅകന്‍റ അറിവേനീ
  ആകും അതനൈ എമതരുളാല്‍ അലവാം എന്‍റേ ഉലവാമല്‍
  ഇചൈയും വികറ്പ നിലൈയൈഒഴിത് തിരുന്ത പടിയേ ഇരുന്തറികാണ്‍
  എന്‍റെന്‍ ഉണര്‍വൈത് തെളിത്തനിനക് കെന്‍നേ കൈംമാ ററിയേനേ
  നചൈയും വെറുപ്പും തവിര്‍ന്തവര്‍പാല്‍ നണ്‍ണും തുണൈയേ നന്‍നെറിയേ
  നാന്‍താന്‍ എന്‍നല്‍ അറത്തികഴ്ന്തു നാളും ഓങ്കു നടുനിലൈയേ
  തിചൈയും പുവിയും പുകഴോത്തൂര്‍ച് ചീര്‍കൊള്‍ മതുരച് ചെഴുംപാകേ
  തേവര്‍ പുകഴുഞ് ചിവഞാനത് തേവേ ഞാന ചികാമണിയേ.
 • 4. കണ്‍മൂന്‍ റുടൈയാന്‍ എവന്‍അവനേ കടവുള്‍ അവന്‍തന്‍ കരുണൈഒന്‍റേ
  കരുണൈ അതനൈക് കരുതുകിന്‍റ കരുത്തേ കരുത്താം അക്കരുത്തൈ
  മണ്‍മൂന്‍ ററക്കൊണ്‍ ടിരുന്തവരേ വാനോര്‍ വണങ്കും അരുന്തവരാം
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  • 162. നാന്‍കാം പാവിന്‍ പിറ്പാതിയും 5,6,7,8 ആം പാക്കളും കിടൈക്കവില്‍ലൈ.

திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம் // திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம்