திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവോത്തൂര്‍ ചിവഞാനതേചികന്‍ തിരുച്ചീര്‍ അട്ടകം
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam
ചിങ്കപുരിക് കന്തര്‍ പതികം
siṅkapurik kantar patikam
Fifth Thirumurai

073. തിരുമുകപ് പാചുരം
tirumukap pāsuram

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുത്തകുചീര്‍ത് തമിഴ്മറൈക്കേ മുതലായ വാക്കതനാല്‍ തിരുപ്പേര്‍ കൊണ്‍ടു
  കരുത്തര്‍നമ തേകംപക് കടവുളൈയുട് പുറങ്കണ്‍ടു കളിക്കിന്‍ റോയ്നിന്‍
  ഉരുത്തകുചേ വടിക്കടിയേന്‍ ഒരുകോടിതെണ്‍ടനിട്ടേ ഉരൈക്കിന്‍റേന്‍ഉന്‍
  കരുത്തറിയേന്‍ എനിനു(മുനൈക്) കൊടു(മുയല്‍വേന്‍ റനൈ)യന്‍പാല്‍ കാക്ക അന്‍റേ.

  • * അടൈപ്പുക്കുള്‍ ഉള്‍ളവൈ മൂലത്തില്‍ എഴുത്തു വിളങ്കാ ഇടങ്കളില്‍ ആ. പാ. ഊകിത്തു അമൈത്തചൊറ്കള്‍.

திருமுகப் பாசுரம் // திருமுகப் பாசுரம்