திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరువోత్తూర్ సివఞాన తేసికన్ తోత్తిరం
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
తిరుముకప్ పాసురం
tirumukap pāsuram
Fifth Thirumurai

072. తిరువోత్తూర్ సివఞానతేసికన్ తిరుస్సీర్ అట్టకం
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam

  పన్నిరుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అణివా యులకత్ తంపుయనుం అళిక్కున్ తొళిఱ్పొన్ అంపుయనుం
  అఱియా అరుమైత్ తిరువటియై అటియేన్ తరిసిత్ తకఙ్కుళిర
  మణివాయ్ మలర్ందెం పోల్వార్క్కు మఱైయుణ్ ముటిపై వకుత్తరుళ
  వయఙ్కుఙ్ కరుణై వటివెటుత్తు వందు విళఙ్కు మణిస్సుటరే
  పిణివాయ్ పిఱవిక్ కొరుమరుందే పేరా నందప్ పెరువిరుందే
  పిఱఙ్కు కతియిన్ అరుళాఱే పెరియోర్ మకిళ్విఱ్ పెరుంపేఱే
  తిణివాయ్ ఎయిఱ్సూళ్ తిరువోత్తూర్ తికళ అమర్ంద సివనెఱియే
  తేవర్ పుకళుఞ్ సివఞానత్తేవే ఞాన సికామణియే.
 • 2. నిన్పాల్ అఱివుం నిన్సెయలుం నీయుం పిఱితన్ ఱెమతరుళే
  నెటియ వికఱ్ప ఉణర్స్సికొటు నిన్ఱాయ్ అతనాల్ నేర్ందిలైకాణ్
  అన్పాల్ ఉన్పాల్ ఒరుమొళితన్ తనంఇం మొళియాల్ అఱిందొరుఙ్కి
  అళవా అఱివే ఉరువాక అమరెన్ ఱుణర్త్తుం అరుంపొరుళే
  ఇన్పాల్ ఎన్పాల్ తరుతాయిల్ ఇనియ కరుణై ఇరుఙ్కటలే
  ఇకత్తుం పరత్తుం తుణైయాకి ఎన్నుళ్ ఇరుంద వియనిఱైవే
  తెన్పాల్ విళఙ్కున్ తిరువోత్తూర్ తికళుం మతురస్ సెళుఙ్కనియే
  తేవర్ పుకళుఞ్ సివఞానత్ తేవే ఞాన సికామణియే.
 • 3. అసైయుం పరిసాన్ తత్తువమన్ ఱవత్తైఅకన్ఱ అఱివేనీ
  ఆకుం అతనై ఎమతరుళాల్ అలవాం ఎన్ఱే ఉలవామల్
  ఇసైయుం వికఱ్ప నిలైయైఒళిత్ తిరుంద పటియే ఇరుందఱికాణ్
  ఎన్ఱెన్ ఉణర్వైత్ తెళిత్తనినక్ కెన్నే కైంమా ఱఱియేనే
  నసైయుం వెఱుప్పుం తవిర్ందవర్పాల్ నణ్ణుం తుణైయే నన్నెఱియే
  నాన్తాన్ ఎన్నల్ అఱత్తికళ్ందు నాళుం ఓఙ్కు నటునిలైయే
  తిసైయుం పువియుం పుకళోత్తూర్స్ సీర్కొళ్ మతురస్ సెళుంపాకే
  తేవర్ పుకళుఞ్ సివఞానత్ తేవే ఞాన సికామణియే.
 • 4. కణ్మూన్ ఱుటైయాన్ ఎవన్అవనే కటవుళ్ అవన్తన్ కరుణైఒన్ఱే
  కరుణై అతనైక్ కరుతుకిన్ఱ కరుత్తే కరుత్తాం అక్కరుత్తై
  మణ్మూన్ ఱఱక్కొణ్ టిరుందవరే వానోర్ వణఙ్కుం అరుందవరాం
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  • 162. నాన్కాం పావిన్ పిఱ్పాతియుం 5,6,7,8 ఆం పాక్కళుం కిటైక్కవిల్లై.

திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம் // திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம்