திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరువోత్తూర్ సివఞానతేసికన్ తిరుస్సీర్ అట్టకం
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam
సిఙ్కపురిక్ కందర్ పతికం
siṅkapurik kantar patikam
Fifth Thirumurai

073. తిరుముకప్ పాసురం
tirumukap pāsuram

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరుత్తకుసీర్త్ తమిళ్మఱైక్కే ముతలాయ వాక్కతనాల్ తిరుప్పేర్ కొణ్టు
  కరుత్తర్నమ తేకంపక్ కటవుళైయుట్ పుఱఙ్కణ్టు కళిక్కిన్ ఱోయ్నిన్
  ఉరుత్తకుసే వటిక్కటియేన్ ఒరుకోటితెణ్టనిట్టే ఉరైక్కిన్ఱేన్ఉన్
  కరుత్తఱియేన్ ఎనిను(మునైక్) కొటు(ముయల్వేన్ ఱనై)యన్పాల్ కాక్క అన్ఱే.

  • * అటైప్పుక్కుళ్ ఉళ్ళవై మూలత్తిల్ ఎళుత్తు విళఙ్కా ఇటఙ్కళిల్ ఆ. పా. ఊకిత్తు అమైత్తసొఱ్కళ్.

திருமுகப் பாசுரம் // திருமுகப் பாசுரம்