திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம்
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam
சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம்
siṅkapurik kantar patikam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

073. திருமுகப் பாசுரம்
tirumukap pāsuram