திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருமுகப் பாசுரம்
tirumukap pāsuram
தெய்வத் தனித் திருமாலை
teyvat taṉit tirumālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

074. சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம்
siṅkapurik kantar patikam