திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വല്‍ലപൈ കണേചര്‍ പിരചാത മാലൈ
vallapai kaṇēsar pirasāta mālai
Fifth Thirumurai

001. ചിത്തി വിനായകര്‍ പതികം
sitti vināyakar patikam

  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അഞ്ചുമുകത് താന്‍മകന്‍മാല്‍ അഞ്ചുമുകത് താന്‍അരുള്‍വാന്‍
  അഞ്ചുമുകത് താന്‍അഞ് ചണികരത്താന്‍ - അഞ്ചുമുക
  വഞ്ചരൈയാന്‍ കാണാ വകൈവതൈത്താന്‍ ഓര്‍അരൈയോ
  ടഞ്ചരൈയാന്‍ കണ്‍കള്‍ അവൈ.
 • 2. വാതാകാ വണ്‍ണ മണിയേഎം വല്‍ലപൈതന്‍
  നാതാകാ വണ്‍ണ നലങ്കൊള്‍വാന്‍ - പോതാര്‍
  വനങ്കാത്തു നീര്‍അളിത്ത വള്‍ളലേ അന്‍പാല്‍
  ഇനങ്കാത് തരുളായ് എനൈ.
 • എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
 • 3. ഉലകെലാം തഴൈപ്പ അരുള്‍മത അരുവി ഒഴുകുമാ മുകമുംഐങ് കരമും
  ഇലകുചെം മേനിക് കാട്ചിയും ഇരണ്‍ടോ ടിരണ്‍ടെന ഓങ്കുതിണ്‍ തോളും
  തിലകവാള്‍ നുതലാര്‍ ചിത്തിപുത് തികളൈച് ചേര്‍ത്തണൈത് തിടുംഇരു മരുങ്കും
  വിലകുറാ തെളിയേന്‍ വിഴൈന്തനന്‍ ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.
 • 4. ഉള്‍ളമും ഉയിരും ഉണര്‍ച്ചിയും ഉടംപും ഉറുപൊരുള്‍ യാവുംനിന്‍ തനക്കേ
  കള്‍ളമും കരിചും നിനൈന്തിടാ തുതവിക് കഴല്‍ഇണൈ നിനൈന്തുനിന്‍ കരുണൈ
  വെള്‍ളംഉണ്‍ ടിരവുപകല്‍അറി യാത വീട്ടിനില്‍ ഇരുന്തുനിന്‍ നോടും
  വിള്‍ളല്‍ഇല്‍ ലാമല്‍ കലപ്പനോ ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.
 • 5. നാതമും കടന്തു നിറൈന്തുനിന്‍ മയമേ നാന്‍എന അറിന്തുനാന്‍ താനാം
  പേതമും കടന്ത മൗനരാച് ചിയത്തൈപ് പേതൈയേന്‍ പിടിപ്പതെന്‍ നാളോ
  ഏതമും ചമയ വാതമും വിടുത്തോര്‍ ഇതയമും ഏഴൈയേന്‍ ചിരമും
  വേതമും താങ്കും പാതനേ ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.
 • 6. ചച്ചിതാനന്ത വടിവംനം വടിവം തകുംഅതിട് ടാനംമറ് റിരണ്‍ടും
  പൊയ്ച്ചിതാ പാചക് കറ്പനൈ ഇവറ്റൈപ് പോക്കിയാങ് കവ്വടി വാകി
  അച്ചിതാ കാര പോതമും അതന്‍മേല്‍ ആനന്ത പോതമും വിടുത്തല്‍
  മെയ്ച്ചിതാം വീടെന്‍ റുരൈത്തനൈ ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.
 • 7. ഒന്‍റല ഇരണ്‍ടും അലഇരണ്‍ ടൊന്‍റോ ടുരുഅല അരുഅല ഉവട്ട
  നന്‍റല നന്‍റല്‍ ലാതല വിന്തു നാതമും അലഇവൈ അനൈത്തും
  പൊന്‍റല്‍എന്‍ ററിന്തുട് പുറത്തിനും അകണ്‍ട പൂരണ മാംചിവം ഒന്‍റേ
  വെന്‍റല്‍എന്‍ ററിനീ എന്‍റനൈ ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.
 • 8. ചത്തചത് തിയല്‍മറ് ററിന്തുമെയ്പ് പോതത് തത്തുവ നിലൈപെറ വിഴൈവോര്‍
  ചിത്തമുറ് റകലാ തൊളിത്തനിന്‍ കമലച് ചേവടി തൊഴഎനക് കരുള്‍വായ്
  ചുത്തചറ് കുണത്തെള്‍ ളമുതെഴു കടലേ ചുകപരി പൂരണപ് പൊരുളേ
  വിത്തക മുക്കണ്‍ അത്തനേ ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.
 • 9. മരുള്‍ഉറു മനമും കൊടിയവെങ് കുണമും മതിത്തറി യാതതുന്‍ മതിയും
  ഇരുള്‍ഉറു നിലൈയും നീങ്കിനിന്‍ അടിയൈ എന്തനാള്‍ അടൈകുവന്‍ എളിയേന്‍
  അരുള്‍ഉറും ഒളിയായ് അവ്വൊളിക് കുള്‍ളേ അമര്‍ന്തചിറ് പരഒളി നിറൈവേ
  വെരുള്‍ഉറു ചമയത് തറിയൊണാച് ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.
 • 10. കേവലചകല വാതനൈ അതനാല്‍ കീഴ്പ്പടും അവക്കടല്‍ മൂഴ്കി
  ഓവറ മയങ്കി ഉഴലുംഇച് ചിറിയേന്‍ ഉന്‍അരുള്‍ അടൈയുംനാള്‍ ഉളതോ
  പാവലര്‍ ഉളത്തില്‍ പരവിയ നിറൈവേ പരമചിറ് ചുകപരം പരനേ
  മേവുറും അടിയാര്‍ക് കരുളിയ ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.
 • 11. കാനല്‍നീര്‍ വിഴൈന്ത മാന്‍എന ഉലകക് കട്ടിനൈ നട്ടുഴന്‍ റലൈയും
  ഈനവഞ് ചകനെഞ് ചകപ്പുലൈ യേനൈ ഏന്‍റുകൊണ്‍ ടരുളുംനാള്‍ ഉളതോ
  ഊനംഓന്‍ റില്‍ലാ ഉത്തമര്‍ ഉളത്തേ ഓങ്കുചീര്‍പ് പിരണവ ഒളിയേ
  വേല്‍നവില്‍ കരത്തോര്‍ക് കിനിയവാ ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.
 • 12. പെരുംപൊരുട് കിടനാം പിരണവ വടിവില്‍ പിറങ്കിയ ഒരുതനിപ് പേറേ
  അരുംപൊരുള്‍ ആകി മറൈമുടിക് കണ്‍ണേ അമര്‍ന്തപേ രാനന്ത നിറൈവേ
  തരുംപര പോക ചിത്തിയും ചുത്ത തരുമമും മുത്തിയും ചാര്‍ന്തു
  വിരുംപിനോര്‍ക് കളിക്കും വള്‍ളലേ ചിത്തി വിനായക വിക്കിനേച് ചുരനേ.

சித்தி விநாயகர் பதிகம் // சித்தி விநாயகர் பதிகம்