திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചിത്തി വിനായകര്‍ പതികം
sitti vināyakar patikam
കണേചത് തിരുഅരുള്‍ മാലൈ
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
Fifth Thirumurai

002. വല്‍ലപൈ കണേചര്‍ പിരചാത മാലൈ
vallapai kaṇēsar pirasāta mālai

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുനെടു മാല്‍അന്‍ റാല്‍ഇടൈ നിനതു ചേവടിത് തുണൈമലര്‍ത് തുകളാന്‍
  പെരുനെടു മേനി തനിറ്പടപ്165 പാംപിന്‍ പേരുരു അകന്‍റമൈ മറവേന്‍
  കരുനെടുങ് കടലൈക് കടത്തു166 നറ് റുണൈയേ കണ്‍കള്‍മൂന്‍ റുടൈയചെങ് കരുംപേ
  വരുനെടു മരുപ്പൊന്‍ റിലകുവാ രണമേ വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 2. നളിനമാ മലര്‍വാഴ് നാന്‍മുകത് തൊരുവന്‍ നണ്‍ണിനിന്‍ തുണൈയടിവഴുത്തിക്
  കളിനലന്‍ ഉടന്‍ ഇവ്വുലകെലാംപടൈക്കക്കടൈക്കണിത്തതൈഉളംമറവേന്‍
  അളിനലന്‍ ഉറുപേ രാനന്തക് കടലേ അരുമരുന്‍ തേഅരുള്‍ അമുതേ
  വളിനിറൈ ഉലകുക് കൊരുപെരുന്‍ തുണൈയേ വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 3. ചീര്‍ഉരുത് തിരമൂര്‍ത് തികട്കുമുത് തൊഴിലും ചെയ്തരുള്‍ ഇറൈമൈതന്‍ തരുളില്‍
  പേര്‍ഉരുത് തിരങ്കൊണ്‍ ടിടച്ചെയും നിനതു പെരുമൈയൈ നാള്‍തൊറും മറവേന്‍
  ആര്‍ഉരുത് തിടിനും അഞ്ചുതല്‍ ചെയ്യാ ആണ്‍മൈഎറ് കരുളിയ അരചേ
  വാര്‍ഉരുത് തിടുപൂണ്‍ മണിമുകക് കൊങ്കൈ വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 4. വിണ്‍ണവര്‍ പുകഴും മെയ്കണ്‍ട നാതന്‍ വിത്തകക് കപിലന്‍ആ തിയര്‍ക്കേ
  കണ്‍അരുള്‍ ചെയുംനിന്‍ പെരുമൈയൈ അടിയേന്‍ കനവിലും നനവിലും മറവേന്‍
  തണ്‍അരുട് കടലേ അരുട്ചിവ പോക ചാരമേ ചരാചര നിറൈവേ
  വണ്‍ണമാ മേനിപ് പരചിവ കളിറേ വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 5. നാരൈയൂര്‍ നംപി അമുതുകൊണ്‍ ടൂട്ട നറ്റിരു വായ്മലര്‍ന്‍ തരുളിച്
  ചീരൈമേ വുറച്ചെയ് തളിത്തിടും നിനതു തിരുവരുള്‍ നാള്‍തൊറും മറവേന്‍
  തേരൈഊര്‍ വാഴ്വും തിരംഅല എനുംനറ് റിടംഎനക് കരുളിയ വാഴ്വേ
  വാരൈഊര്‍ മുലൈയാള്‍ മങ്കൈനാ യകിഎം വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 6. കുംപമാ മുനിയിന്‍ കരകനീര്‍ കവിഴ്ത്തുക് കുളിര്‍മലര്‍ നന്തനം കാത്തുച്
  ചെംപൊന്‍നാട് ടിറൈവറ് കരുളിയ നിനതു തിരുവരുട് പെരുമൈയൈ മറവേന്‍
  നംപനാര്‍ക് കിനിയ അരുള്‍മകപ് പേറേ നറ്കുണത് തോര്‍പെരു വാഴ്വേ
  വംപറാ മലര്‍ത്താര്‍ മഴൈമുകില്‍ കൂന്തല്‍ വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 7. അയന്‍തവത് തീന്‍റ ചിത്തിപുത് തികള്‍ആം അംമൈയര്‍ ഇരുവരൈ മണന്തേ
  ഇയന്‍റഅണ്‍ ടങ്കള്‍ വാഴ്വുറച് ചെയുംനിന്‍ എഴില്‍മണക് കോലത്തൈ മറവേന്‍
  പയന്‍തരും കരുണൈക് കറ്പകത് തരുവേ പരചിവത് തെഴുപരം പരമേ
  വയന്‍തരു നിമല നിത്തിയപ് പൊരുളേ വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 8. മുന്‍അരുന്‍ തവത്തോന്‍ മുറ്കലന്‍ മുതലാ മുനിവര്‍കള്‍ ഇനിതുവീ ടടൈയ
  ഇന്‍നരുള്‍ പുരിയും നിന്‍അരുട് പെരുമൈ ഇരവിനും പകലിനും മറവേന്‍
  എന്‍അരും പൊരുളേ എന്‍ഉയിര്‍ക് കുയിരേ എന്‍അര ചേഎന തുറവേ
  മന്‍അരു നെറിയില്‍ മന്‍നിയ അറിവേ വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 9. തുതിപെറും കാചി നകരിടത് തനന്തം തൂയനല്‍ ഉരുവുകൊണ്‍ ടാങ്കണ്‍
  വിതിപെറും മനൈകള്‍ തൊറുംവിരുന്‍ തിനനായ് മേവിയ കരുണൈയൈ മറവേന്‍
  നതിപെറും ചടിലപ് പവളനറ് കുന്‍റേ നാന്‍മറൈ നാടരു നലമേ
  മതിപെറും ഉളത്തില്‍ പതിപെറും ചിവമേ വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 10. തടക്കൈമാ മുകമും മുക്കണും പവളച് ചടിലമും ചതുര്‍പ്പുയങ് കളുംകൈ
  ഇടക്കൈഅങ് കുചമും പാചമും പതമും ഇറൈപ്പൊഴു തേനുംയാന്‍ മറവേന്‍
  വിടക്കളം ഉടൈയ വിത്തകപ് പെരുമാന്‍ മികമകിഴ്ന്‍ തിടഅരുട് പേറേ
  മടക്കൊടി നങ്കൈ മങ്കൈനാ യകിഎം വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.
 • 11. പെരുവയല്‍ ആറു മുകന്‍നകല്‍ അമര്‍ന്തുന്‍ പെരുമൈകള്‍ പേചിടത് തിനമും
  തിരുവളര്‍ മേന്‍മൈത് തിറമുറച് ചൂഴും തിരുവരുട് പെരുമൈയൈ മറവേന്‍
  മരുവളര്‍ തെയ്വക് കറ്പക മലരേ മനമൊഴി കടന്തവാന്‍ പൊരുളേ
  വരുമലൈ വല്‍ലിക് കൊരുമുതറ് പേറേ വല്‍ലപൈക് കണേചമാ മണിയേ.

  • 165. തളിര്‍പട - തൊ. വേ.
  • 166. കടറ്റു - തൊ. വേ.

வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை // வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை