திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை
vallapai kaṇēsar pirasāta mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

001. சித்தி விநாயகர் பதிகம்
sitti vināyakar patikam