திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சித்தி விநாயகர் பதிகம்
sitti vināyakar patikam
கணேசத் திருஅருள் மாலை
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

002. வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை
vallapai kaṇēsar pirasāta mālai