திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
సిత్తి వినాయకర్ పతికం
sitti vināyakar patikam
కణేసత్ తిరుఅరుళ్ మాలై
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
Fifth Thirumurai

002. వల్లపై కణేసర్ పిరసాత మాలై
vallapai kaṇēsar pirasāta mālai

  ఎళుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరునెటు మాల్అన్ ఱాల్ఇటై నినతు సేవటిత్ తుణైమలర్త్ తుకళాన్
  పెరునెటు మేని తనిఱ్పటప్165 పాంపిన్ పేరురు అకన్ఱమై మఱవేన్
  కరునెటుఙ్ కటలైక్ కటత్తు166 నఱ్ ఱుణైయే కణ్కళ్మూన్ ఱుటైయసెఙ్ కరుంపే
  వరునెటు మరుప్పొన్ ఱిలకువా రణమే వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 2. నళినమా మలర్వాళ్ నాన్ముకత్ తొరువన్ నణ్ణినిన్ తుణైయటివళుత్తిక్
  కళినలన్ ఉటన్ ఇవ్వులకెలాంపటైక్కక్కటైక్కణిత్తతైఉళంమఱవేన్
  అళినలన్ ఉఱుపే రానందక్ కటలే అరుమరున్ తేఅరుళ్ అముతే
  వళినిఱై ఉలకుక్ కొరుపెరున్ తుణైయే వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 3. సీర్ఉరుత్ తిరమూర్త్ తికట్కుముత్ తొళిలుం సెయ్తరుళ్ ఇఱైమైతన్ తరుళిల్
  పేర్ఉరుత్ తిరఙ్కొణ్ టిటస్సెయుం నినతు పెరుమైయై నాళ్తొఱుం మఱవేన్
  ఆర్ఉరుత్ తిటినుం అఞ్సుతల్ సెయ్యా ఆణ్మైఎఱ్ కరుళియ అరసే
  వార్ఉరుత్ తిటుపూణ్ మణిముకక్ కొఙ్కై వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 4. విణ్ణవర్ పుకళుం మెయ్కణ్ట నాతన్ విత్తకక్ కపిలన్ఆ తియర్క్కే
  కణ్అరుళ్ సెయుంనిన్ పెరుమైయై అటియేన్ కనవిలుం ననవిలుం మఱవేన్
  తణ్అరుట్ కటలే అరుట్సివ పోక సారమే సరాసర నిఱైవే
  వణ్ణమా మేనిప్ పరసివ కళిఱే వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 5. నారైయూర్ నంపి అముతుకొణ్ టూట్ట నఱ్ఱిరు వాయ్మలర్న్ తరుళిస్
  సీరైమే వుఱస్సెయ్ తళిత్తిటుం నినతు తిరువరుళ్ నాళ్తొఱుం మఱవేన్
  తేరైఊర్ వాళ్వుం తిరంఅల ఎనుంనఱ్ ఱిటంఎనక్ కరుళియ వాళ్వే
  వారైఊర్ ములైయాళ్ మఙ్కైనా యకిఎం వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 6. కుంపమా మునియిన్ కరకనీర్ కవిళ్త్తుక్ కుళిర్మలర్ నందనం కాత్తుస్
  సెంపొన్నాట్ టిఱైవఱ్ కరుళియ నినతు తిరువరుట్ పెరుమైయై మఱవేన్
  నంపనార్క్ కినియ అరుళ్మకప్ పేఱే నఱ్కుణత్ తోర్పెరు వాళ్వే
  వంపఱా మలర్త్తార్ మళైముకిల్ కూందల్ వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 7. అయన్తవత్ తీన్ఱ సిత్తిపుత్ తికళ్ఆం అంమైయర్ ఇరువరై మణందే
  ఇయన్ఱఅణ్ టఙ్కళ్ వాళ్వుఱస్ సెయుంనిన్ ఎళిల్మణక్ కోలత్తై మఱవేన్
  పయన్తరుం కరుణైక్ కఱ్పకత్ తరువే పరసివత్ తెళుపరం పరమే
  వయన్తరు నిమల నిత్తియప్ పొరుళే వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 8. మున్అరున్ తవత్తోన్ ముఱ్కలన్ ముతలా మునివర్కళ్ ఇనితువీ టటైయ
  ఇన్నరుళ్ పురియుం నిన్అరుట్ పెరుమై ఇరవినుం పకలినుం మఱవేన్
  ఎన్అరుం పొరుళే ఎన్ఉయిర్క్ కుయిరే ఎన్అర సేఎన తుఱవే
  మన్అరు నెఱియిల్ మన్నియ అఱివే వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 9. తుతిపెఱుం కాసి నకరిటత్ తనందం తూయనల్ ఉరువుకొణ్ టాఙ్కణ్
  వితిపెఱుం మనైకళ్ తొఱుంవిరున్ తిననాయ్ మేవియ కరుణైయై మఱవేన్
  నతిపెఱుం సటిలప్ పవళనఱ్ కున్ఱే నాన్మఱై నాటరు నలమే
  మతిపెఱుం ఉళత్తిల్ పతిపెఱుం సివమే వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 10. తటక్కైమా ముకముం ముక్కణుం పవళస్ సటిలముం సతుర్ప్పుయఙ్ కళుంకై
  ఇటక్కైఅఙ్ కుసముం పాసముం పతముం ఇఱైప్పొళు తేనుంయాన్ మఱవేన్
  విటక్కళం ఉటైయ విత్తకప్ పెరుమాన్ మికమకిళ్న్ తిటఅరుట్ పేఱే
  మటక్కొటి నఙ్కై మఙ్కైనా యకిఎం వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.
 • 11. పెరువయల్ ఆఱు ముకన్నకల్ అమర్ందున్ పెరుమైకళ్ పేసిటత్ తినముం
  తిరువళర్ మేన్మైత్ తిఱముఱస్ సూళుం తిరువరుట్ పెరుమైయై మఱవేన్
  మరువళర్ తెయ్వక్ కఱ్పక మలరే మనమొళి కటందవాన్ పొరుళే
  వరుమలై వల్లిక్ కొరుముతఱ్ పేఱే వల్లపైక్ కణేసమా మణియే.

  • 165. తళిర్పట - తొ. వే.
  • 166. కటఱ్ఱు - తొ. వే.

வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை // வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை