திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
వల్లపై కణేసర్ పిరసాత మాలై
vallapai kaṇēsar pirasāta mālai
తనిత్ తిరుమాలై
taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

003. కణేసత్ తిరుఅరుళ్ మాలై
kaṇēsat tiruaruḷ mālai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తిరువుం కల్వియుం సీరుంసి ఱప్పుంఉన్ తిరువ టిప్పుకళ్ పాటుంది ఱముంనల్
  ఉరువుం సీలముం ఊక్కముం తాళ్వుఱా ఉణర్వుం తందెన తుళ్ళత్త మర్ందవా
  కురువుంతెయ్వముం ఆకిఅన్ పాళర్తం కుఱైతవిర్క్కుంకుణప్పెరుఙ్కున్ఱమే
  వెరువుం సిందైవి లకక్క జాననం విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.
 • 2. సీత నాళ్మలర్స్ సెల్వనుం మామలర్స్ సెల్వి మార్పకస్ సెల్వనుం కాణ్కిలాప్
  పాతం నాటొఱుం పఱ్ఱఱప్ పఱ్ఱువోర్ పాతం నాటప్ పరిందరుళ్ పాలిప్పాయ్
  నాతం నాటియ అందత్తిల్ ఓఙ్కుంమెయ్ఞ్ ఞాన నాటక నాయక నాన్కెనుం
  వేతం నాటియ మెయ్పొరు ళేఅరుళ్ విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.
 • 3. ఎన్నై వేణ్టిఎ నక్కరుళ్ సెయ్తియేల్ ఇన్నల్ నీఙ్కుంనల్ ఇన్పముం ఓఙ్కుంనిన్
  తన్నై వేణ్టిస్స రణ్పుకున్ తేన్ఎన్నైత్ తాఙ్కిక్ కొళ్ళుంసరన్పిఱి తిల్లైకాణ్
  అన్నైవేణ్టిఅ ళుంమకప్ పోల్కిన్ఱేన్ అఱికి లేన్నిన్తి రువుళం ఐయనే
  మిన్నై వేణ్టియ సెఞ్సటైయాళనే విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.
 • 4. నీణ్ట మాల్అర వాకిక్కి టందునిన్ నేయత్ తాల్కలి నీఙ్కియ వాఱుకేట్
  టాణ్ట వానిన్అ టైక్కలం ఆయినేన్ అటియనేన్పిళై ఆయిర ముంపొఱుత్
  తీణ్ట వావిన్ప టికొటుత్తెన్నైనీఏన్ఱుకొళ్వతఱ్కెణ్ణు తియావరుం
  వేణ్టు వాళ్వుత రుంపెరున్ తెయ్వమే విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.
 • 5. తఞ్సం ఎన్ఱునైస్ సార్ందనన్ ఎందైనీ తానుం ఇందస్స కత్తవర్ పోలవే
  వఞ్సం ఎణ్ణి ఇరుందిటిల్ ఎన్ సెయ్వేన్ వఞ్సం అఱ్ఱమ నత్తుఱై అణ్ణలే
  పఞ్స పాతకం తీర్త్తనై ఎన్ఱునిన్ పాత పఙ్కయం పఱ్ఱినన్ పావియేన్
  విఞ్స నల్లరుళ్ వేణ్టిత్త రుతియో విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.
 • 6. కళ్ళ నెఞ్సకన్ ఆయినుం ఐయనాన్ కళ్ళం ఇన్ఱిక్క ళఱుకిన్ ఱేన్ఎన
  తుళ్ళం నిన్తిరు వుళ్ళంఅ ఱియుమే ఓతు కిన్ఱతెన్ పోతుక ళిత్తిటేల్
  వళ్ళ మామలర్ప్ పాతప్పె రుంపుకళ్ వాళ్త్తి నాత్తళుం పేఱవ ళఙ్కువాయ్
  వెళ్ళ వేణిప్పె రుందకై యేఅరుళ్ విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.
 • 7. మణ్ణిల్ ఆసైమ యక్కఱ వేణ్టియ మాత వర్క్కుంమ తిప్పరి యాయ్ఉనై
  ఎణ్ణి లాస్సిఱి యేనైయుం మున్నిన్ఱే ఏన్ఱు కొణ్టనై ఇన్ఱువి టుత్తియో
  ఉణ్ణి లావియ నిన్తిరు వుళ్ళముం ఉవకై167 యోటువర్ప్ పుంకొళ ఒణ్ణుమో
  వెణ్ణి లాముటిప్ పుణ్ణియమూర్త్తియే విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.
 • 8. ఆణి లేఅన్ఱి ఆరుయిర్ప్ పెణ్ణిలే అలియి లేఇవ్వ టియనైప్ పోలవే
  కాణి లేన్ఒరు పావియై ఇప్పెరుఙ్ కళ్ళ నెఞ్సక్క టైయనై మాయైయాం
  ఏణి లేఇటర్ ఎయ్తవి టుత్తియేల్ ఎన్సెయ్ కేన్ఇని ఇవ్వుల కత్తిలే
  వీణి లే ఉళైప్ పేన్అరుళ్ ఐయనే విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.
 • 9. వాళి లేవిళి మఙ్కైయర్ కొఙ్కైయాం మలైయి లేముక మాయత్తి లేఅవర్
  తోళి లే ఇటైస్ సూళలి లేఉందిస్ సుళియి లేనితం సుఱ్ఱుంఎన్ నెఞ్సంనిన్
  తాళి లేనిన్త నిత్తపు కళిలే తఙ్కుం వణ్ణం తరఉళం సెయ్తియో
  వేళి లేఅళ కానసెవ్ వేళిన్మున్ విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.
 • 10. నావి నాల్ఉనై నాళ్తొఱుం పాటువార్ నాటు వార్ తమై నణ్ణిప్పు కళవుం
  ఓవి లాతునైప్ పాటవుం తున్పెలాం ఓటవుంమకిళ్ ఓఙ్కవుం సెయ్కువాయ్
  కావి నేర్కళత్ తాన్మకిళ్ ఐఙ్కరక్ కటవుళేనఱ్క రుఙ్కుళి ఎన్నుంఊర్
  మేవి అన్పర్క్క రుళ్కణ నాతనే విళఙ్కుం సిత్తి వినాయక వళ్ళలే.

  • 167. ఆసై - తొ. వే. పతిప్పు
  • 168. ఆళైయా - తొ. వే.పతిప్పు

கணேசத் திருஅருள் மாலை // கணேசத் திருஅருள் மாலை