திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നെഞ്ചൊടു പുലത്തല്‍
neñsoṭu pulattal
തിരുവടി ചൂട വിഴൈതല്‍
tiruvaṭi sūṭa viḻaital
Fifth Thirumurai

020. പുന്‍മൈ നിനൈന്‍ തിരങ്കല്‍
puṉmai niṉain tiraṅkal

  കട്ടളൈക് കലിപ്പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മഞ്ചട് പൂച്ചിന്‍ മിനുക്കില്‍ഇ ളൈഞര്‍കള്‍
  മയങ്ക വേചെയും വാള്‍വിഴി മാതര്‍പാല്‍
  കെഞ്ചിക് കൊഞ്ചി നിറൈഅഴിന്‍ തുന്‍അരുട്
  കിച്ചൈ നീത്തുക് കിടന്തനന്‍ ആയിനേന്‍
  മഞ്ചുറ് റോങ്കും പൊഴില്‍തണി കാചല
  വള്‍ളല്‍ എന്‍വിനൈ മാറ്റുതല്‍ നീതിയേ
  തഞ്ചത് താല്‍വന്‍ തടൈന്തിടും അന്‍പര്‍കള്‍
  തംമൈക് കാക്കും തനിഅരുട് കുന്‍റമേ.
 • 2. മുലൈയൈക് കാട്ടി മയക്കിഎന്‍ ആരുയിര്‍
  മുറ്റും വാങ്കുറും മുണ്‍ടൈകള്‍ നന്‍മതി
  കുലൈയക് കാട്ടും കലവിക്കി ചൈന്തുനിന്‍
  കോലങ് കാണക് കുറിപ്പിലന്‍ ആയിനേന്‍
  നിലൈയൈക് കാട്ടുംനല്‍ ആനന്ത വെള്‍ളമേ
  നേച നെഞ്ചകം നിന്‍റൊളിര്‍ തീപമേ
  കലൈയൈക് കാട്ടും മതിതവഴ് നറ്റണി
  കാച ലത്തമര്‍ന്‍ തോങ്കതി കാരനേ.
 • 3. വഞ്ച മേകുടി കൊണ്‍ടു വിളങ്കിയ
  മങ്കൈ യര്‍ക്കു മയല്‍ഉഴന്‍ തേഅവര്‍
  നഞ്ചം മേവു നയനത്തില്‍ ചിക്കിയ
  നായി നേന്‍ഉനൈ നാടുവ തെന്‍റുകാണ്‍
  കഞ്ചം മേവും അയന്‍പുകഴ് ചോതിയേ
  കടപ്പ മാമലര്‍ക് കന്തചു കന്തനേ
  തഞ്ച മേഎന വന്തവര്‍ തംമൈആള്‍
  തണികൈ മാമലൈച് ചറ്കുരു നാതനേ.
 • 4. പാവം ഓര്‍ഉരു വാകിയ പാവൈയര്‍
  പന്‍നു കണ്‍വലൈപ് പട്ടുമ യങ്കിയേ
  കോവൈ വായ്ഇതഴ്ക് കിച്ചൈയ താകിനിന്‍
  കുരൈക ഴറ്കന്‍പു കൊണ്‍ടിലന്‍ ആയിനേന്‍
  മേവു വാര്‍വിനൈ നീക്കിഅ ളിത്തിടും
  വേല നേതണി കാചല മേലനേ
  തേവര്‍ തേടരും ചീര്‍അരുട് ചെല്‍വനേ
  തെയ്വ യാനൈ തിരുമണ വാളനേ.
 • 5. കരത്തൈക് കാട്ടിയേ കണ്‍കളൈ നീട്ടിയേ
  കടൈയ നേന്‍ഉയിര്‍ വാട്ടിയ കന്‍നിയര്‍
  ഉരത്തൈക് കാട്ടി മയക്കമ യങ്കിനേന്‍
  ഉന്‍റന്‍ പാത ഉപയത്തൈപ് പോറ്റിലേന്‍
  പുരത്തൈക് കാട്ടു നകൈയിന്‍എ രിത്തതോര്‍
  പുണ്‍ണി യറ്കുപ് പുകല്‍കുരു നാതനേ
  വരത്തൈക് കാട്ടും മലൈത്തണി കേചനേ
  വഞ്ച നേറ്കരുള്‍ വാഴ്വുകി ടൈക്കുമോ.
 • 6. കാചം മേകം കടുംപിണി ചൂലൈമോ
  കാതി യാല്‍തന്തു കണ്‍കലക് കംചെയും
  മോച മേനിചം എന്‍റുപെണ്‍ പേയ്കളൈ
  മുന്‍നി നേന്‍നിനൈ മുന്‍നിലന്‍ ആയിനേന്‍
  പാചം നീക്കിടും അന്‍പര്‍കള്‍ പോല്‍എനൈപ്
  പാതു കാക്കും പരംഉനക് കൈയനേ
  തേചം യാവും പുകഴ്തണി കാചലച്
  ചെല്‍വ മേഅരുട് ചിറ്ചുക വാരിയേ.
 • 7. ഐയം ഏറ്റുത് തിരിപവര്‍ ആയിനും
  ആചൈ ആംപൊരുള്‍ ഈന്തിട വല്‍ലരേല്‍
  കുയ്യം കാട്ടുംമ ടന്തൈയര്‍ വായ്പ്പട്ടുന്‍
  കോല മാമലര്‍പ് പാതംകു റിത്തിലേന്‍
  മൈഉ ലാംപൊഴില്‍ ചൂഴുംത ണികൈവാഴ്
  വള്‍ള ലേവള്‍ളി നായക നേപുവിച്
  ചൈയ റുംപര ഞാനികള്‍ പോറ്റിടും
  ചാമി യേഎനൈക് കാപ്പതുന്‍ തന്‍മൈയേ.
 • 8. കണ്‍ണൈക് കാട്ടി ഇരുമുലൈ കാട്ടിമോ
  കത്തൈക് കാട്ടി അകത്തൈക്കൊണ്‍ ടേഅഴി
  മണ്‍ണൈക് കാട്ടിടും മായ വനിതൈമാര്‍
  മാലൈപ് പോക്കിനിന്‍ കാലൈപ് പണിവനോ
  പണ്‍ണൈക് കാട്ടി ഉരുകുംഅ ടിയര്‍തം
  പത്തിക് കാട്ടിമുത് തിപ്—‘രുള്‍ ഈതെന
  വിണ്‍ണൈക് കാട്ടും തിരുത്തണി കാചല
  വേല നേഉമൈ യാള്‍അരുള്‍ പാലനേ.
 • 9. പടിയിന്‍ മാക്കളൈ വീഴ്ത്തും പടുകുഴി
  പാവം യാവും പഴകുറും പാഴ്ങ്കുഴി
  കുടികൊള്‍ നാറ്റക് കുഴിചിറു നീര്‍തരും
  കൊടിയ ഊറ്റുക് കുഴിപുഴുക് കൊള്‍കുഴി
  കടിമ ലക്കുഴി ആകും കരുക്കുഴിക്
  കള്‍ള മാതരൈക് കണ്‍ടുമ യങ്കിനേന്‍
  ഒടിവില്‍ ചീര്‍ത്തണി കാചല നിന്‍പുകഴ്
  ഓതി ലേന്‍എനക് കുണ്‍ടുകൊല്‍ ഉണ്‍മൈയേ.
 • 10. കച്ചുക് കട്ടി മണങ്കട്ടിക് കാമുകര്‍
  കണ്‍ണൈക് കട്ടി മനങ്കട്ടി വഞ്ചകം
  വച്ചുക് കട്ടിയ വന്‍കഴറ് കട്ടിയും
  മണ്‍ണിന്‍ കട്ടിയും മാനുംമു ലൈക്കട്ടിക്
  കിച്ചൈക് കട്ടിഇ ടുംപൈഎ നുംചുമൈ
  ഏറക് കട്ടിയ എറ്കരുള്‍ വായ്കൊലോ
  പിച്ചൈക് കട്ടിയ പിത്തന്‍ പുതല്‍വനേ
  പെരുമൈ കട്ടും പെരുന്തണി കേചനേ.

புன்மை நினைந் திரங்கல் // புன்மை நினைந் திரங்கல்