திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പുന്‍മൈ നിനൈന്‍ തിരങ്കല്‍
puṉmai niṉain tiraṅkal
ആറ്റാ വിരക്കം
āṟṟā virakkam
Fifth Thirumurai

021. തിരുവടി ചൂട വിഴൈതല്‍
tiruvaṭi sūṭa viḻaital

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തേനാര്‍ അലങ്കല്‍ കുഴല്‍മടവാര്‍ തിറത്തിന്‍ മയങ്കാത് തിറല്‍അടൈതറ്
  കാനാര്‍ കൊടിഎം പെരുമാന്‍തന്‍ അരുട്കണ്‍ മണിയേ അറ്പുതമേ
  കാനാര്‍ പൊഴില്‍ചൂഴ് തിരുത്തണികൈക് കരുംപേ കരുണൈപ് പെരുങ്കടലേ
  വാനാര്‍ അമുതേ നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പായേ.
 • 2. താഴും കൊടിയ മടവിയര്‍തം ചഴക്കാല്‍ ഉഴലാത് തകൈഅടൈന്തേ
  ആഴും പരമാ നന്തവെള്‍ളത് തഴുന്തിക് കളിക്കും പടിവായ്പ്പ
  ഊഴ്ഉന്‍ തിയചീര്‍ അന്‍പര്‍മനത് തൊളിരും ചുടരേ ഉയര്‍തണികൈ
  വാഴും പൊരുളേ നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പായേ.
 • 3. മിന്‍നുണ്‍ മരുങ്കുല്‍ പേതൈയര്‍തം വെളിറ്റു മയക്കുള്‍ മേവാമേ
  ഉന്‍നും പരമ യോകിയര്‍തം ഉടനേ മരുവി ഉനൈപ്പുകഴ്വാന്‍
  പിന്‍നും ചടൈഎം പെരുമാറ്കോര്‍ പേറേ തണികൈപ് പിറങ്കലിന്‍മേല്‍
  മന്‍നും ചുടരേ നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പായേ.
 • 4. ആറാത് തുയരം തരുങ്കൊടിയാര്‍ക് കാളായ് ഉഴന്‍റിങ് കലൈയാതേ
  കൂറാപ് പെരുമൈ നിന്‍അടിയാര്‍ കൂട്ടത് തുടന്‍പോയ്ക് കുലാവുംവണ്‍ണം
  തേറാപ് പൊരുളാം ചിവത്തൊഴുകും തേനേ തണികൈത് തിരുമലൈവാഴ്
  മാറാച് ചുകമേ നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പായേ.
 • 5. വിരതം അഴിക്കും കൊടിയാര്‍തം വിഴിയാല്‍ മെലിയാ തുനൈപ്പുകഴും
  ചരതര്‍ അവൈയില്‍ ചെന്‍റുനിന്‍ചീര്‍ തനൈയേ വഴുത്തും തകൈഅടൈവാന്‍
  പരതം മയില്‍മേല്‍ ചെയുംതണികൈപ് പരനേ വെള്‍ളിപ് പരുപ്പതംവാഴ്
  വരതന്‍ മകനേ നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പായേ.
 • 6. വെയില്‍മേല്‍ കീടം എനമടവാര്‍ വെയ്യ മയറ്കണ്‍ വീഴാമേ.
  അയില്‍മേല്‍ കരങ്കൊള്‍ നിനൈപ്പുകഴും അടിയാര്‍ചവൈയിന്‍ അടൈയുംവകൈക്
  കുയില്‍മേല്‍ കുലവും തിരുത്തണികൈക് കുണപ്പൊറ് കുന്‍റേ കൊള്‍കലപ
  മയില്‍മേല്‍ മണിയേ നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പായേ.
 • 7. തനമും കടന്തേ നാരിയര്‍മാല്‍ തനൈയും കടന്തേ തവംഅഴിക്കും
  ചിനമും കടന്തേ നിനൈച്ചേര്‍ന്തോര്‍ തെയ്വച് ചപൈയില്‍ ചേര്‍ന്തിടവേ
  വനമും കടമും തികഴ്തണികൈ മലൈയിന്‍ മരുന്തേ വാക്കിനൊടു
  മനമും കടന്തോയ് നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പായേ.
 • 8. കല്‍ലാക് കൊടിയ മടവാര്‍തം കാമക് കുഴിക്കണ്‍ വീഴാമേ
  നല്‍ലാര്‍ക് കെല്‍ലാം നല്‍ലവനിന്‍ നാമം തുതിക്കും നലംപെറവേ
  ചൊല്‍ലാറ് പുനൈന്ത മാലൈയൊടും തൊഴുതു തണികൈ തനൈത്തുതിക്ക
  വല്‍ലാര്‍ക് കരുളും നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പായേ.
 • 9. കള്‍ളക് കയറ്കണ്‍ മടവാര്‍തം കാമത് തുഴലാ തുനൈനിനൈക്കും
  ഉള്‍ളത് തവര്‍പാല്‍ ചേര്‍ന്തുമകിഴ്ന്‍ തുണ്‍മൈ ഉണര്‍ന്തങ് കുറ്റിടുവാന്‍
  അള്‍ളറ് പഴനത് തിരുത്തണികൈ അരചേ ഞാന അമുതളീക്കും
  വള്‍ളറ് പെരുമാന്‍ നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പായേ.
 • 10. പാകൈപ് പൊരുവും മൊഴിയുടൈയീര്‍ എന്‍റു മടവാര്‍പ് പഴിച്ചാമല്‍
  ഓകൈപ് പെറുംനിന്‍ തിരുത്തൊണ്‍ടര്‍ ഉടന്‍ചേര്‍ന്‍ തുണ്‍മൈ യുണര്‍ന്തിടുവാന്‍
  തോകൈപ് പരിമേല്‍ വരുന്തെയ്വ ചൂളാ മണിയേ തിരുത്തണികൈ
  വാകൈപ് പുയനേ നിന്‍തിരുത്താള്‍ അടിയേന്‍ മുടിമേല്‍ വൈപ്പപായേ.

திருவடி சூட விழைதல் // திருவடி சூட விழைதல்