திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕಣೇಸತ್ ತಿರುಅರುಳ್ ಮಾಲೈ
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
ಪಿರಾರ್ತ್ತನೈ ಮಾಲೈ
pirārttaṉai mālai
Fifth Thirumurai

004. ತನಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ
taṉit tirumālai

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿಙ್ಕಳ್ಅಂ ಕೊೞುಂದು ವೇಯ್ಂದ ಸೆಞ್ಸಟೈಕ್ ಕೊೞುಂದೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಮಙ್ಕೈವಲ್ ಲಪೈಕ್ಕು ವಾಯ್ತ್ತ ಮಕಿೞ್ನನಿನ್ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಐಙ್ಕರ ನಾಲ್ವಾಯ್ ಮುಕ್ಕಣ್ ಅರುಟ್ಸಿವ ಕಳಿಱೇ ಪೋಱ್ಱಿ
  ಕಙ್ಕೈಯೈ ಮಕಿೞುಂ ಸೆಲ್ವಕ್ ಕಣೇಸನಿನ್ ಕೞಲ್ಕಳ್ ಪೋಱ್ಱಿ.
 • ಕಲಿವಣ್ಣತ್ ತುಱೈ
 • 2. ಉಲಕಂ ಪರವುಂ ಪೊರುಳ್ಎನ್ ಕೋಎನ್ ಉಱವೆನ್ಕೋ
  ಕಲಕಂ ಪೆಱುಂಐಂ ಪುಲನ್ವೆನ್ ಱುಯರುಂ ಕತಿಎನ್ಕೋ
  ತಿಲಕಂ ಪೆಱುನೆಯ್ ಎನನಿನ್ ಱಿಲಕುಂ ಸಿವಂಎನ್ಕೋ
  ಇಲಕೈಙ್ ಕರಅಂ ಪರನಿನ್ ತನೈಎನ್ ಎನ್ಕೇನೇ.
 • 3. ಅಟಿಯಾರ್ ಉಳ್ಳಂ ತಿತ್ತಿತ್ ತೂಱುಂ ಅಮುತೆನ್ಕೋ
  ಕಟಿಯಾರ್ ಕೊನ್ಱೈಸ್ ಸೆಞ್ಸಟೈ ಯಾನೈಕ್ ಕನ್ಱೆನ್ಕೋ
  ಪೊಟಿಯಾರ್ ಮೇನಿಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯರ್ ಪುಕೞುಂ ಪೊರುಳ್ಎನ್ಕೋ
  ಅಟಿಕೇಳ್ ಸಿತ್ತಿ ವಿನಾಯಕ ಎನ್ಎನ್ ಱಱೈಕೇನೇ.
 • ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
 • 4. ಕಮಲಮಲರ್ ಅಯನ್ನಯನನ್ ಮುತಲ್ಅಮರರ್ ಇತಯಂಉಱು ಕರಿಸಕಲ ಅರುಳ್ಸೆಯ್ಪಸು ಪತಿಯಾಂ
  ನಿಮಲನಿಱೈ ಮತಿಯಿನ್ಒಳಿರ್ ನಿರತಿಸಯ ಪರಮಸುಕ ನಿಲೈಯೈಅರುಳ್ ಪುರಿಯುಂಅತಿಪತಿಯಾಂ
  ವಿಮಲಪಿರ ಣವವಟಿವ ವಿಕಟತಟ ಕಟಕರಟ ವಿಪುಲಕಯ ಮುಕಸುಕುಣ ಪತಿಯಾಂ
  ಅಮಲಪರ ಸಿವಒಳಿಯಿನ್ ಉತಯಸಯ ವಿಸಯಸಯ ಅಪಯಎನುಂ ಎಮತುಕಣ ಪತಿಯೇ.
 • ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
 • 5. ಅಂಪೊನ್ಱು ಸೆಞ್ಸಟೈ ಅಪ್ಪರೈಪ್ ಪೋಲ್ತನ್ ಅಟಿಯರ್ತಂತುಕ್
  ಕಂಪೊನ್ಱುಂ ವಣ್ಣಂ ಕರುಣೈಸೆಯ್ ತಾಳುಂ ಕರುತುಮಿನೋ
  ವಂಪೊನ್ಱು ಪೂಙ್ಕುೞಲ್ ವಲ್ಲಪೈ ಯೋಟು ವಯಙ್ಕಿಯವೆಣ್
  ಕೊಂಪೊನ್ಱು ಕೊಣ್ಟೆಮೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಿಯ ಕುಞ್ಸರಮೇ.
 • 6. ತಿರುಮಾಲ್ ವಣಙ್ಕತ್ ತಿಸೈಮುಕನ್ ಪೋಱ್ಱಸ್ ಸಿವಮುಣರ್ಂದ
  ಇರುಮಾ ತವರ್ತೊೞ ಮನ್ಱಕತ್ ತಾಟು ಮಿಱೈವಟಿವಾಕ್
  ಕುರುಮಾ ಮಲರ್ಪ್ಪಿಱೈ ವೇಣಿಯು ಮುಕ್ಕಣುಙ್ ಕೂಱುಮೈಂದು
  ವರುಮಾ ಮುಕಮುಙ್ಕೊಳ್ ವಲ್ಲಪೈ ಪಾಕನೈ ವಾೞ್ತ್ತುತುಮೇ.

கணேசத் தனித் திருமாலை // தனித் திருமாலை