திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತನಿತ್ ತಿರುಮಾಲೈ
taṉit tirumālai
ಎಣ್ಣಪ್ ಪತ್ತು
eṇṇap pattu
Fifth Thirumurai

005. ಪಿರಾರ್ತ್ತನೈ ಮಾಲೈ
pirārttaṉai mālai

  ತಿರುತ್ತಣಿಕೈಪ್ ಪತಿಕಙ್ಕಳ್
  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸೀರ್ಕೊಣ್ಟ ತೆಯ್ವ ವತನಙ್ಕಳ್ ಆಱುಂ ತಿಕೞ್ಕಟಪ್ಪನ್
  ತಾರ್ಕೊಣ್ಟ ಪನ್ನಿರು ತೋಳ್ಕಳುಂ ತಾಮರೈತ್ ತಾಳ್ಕಳುಂಓರ್
  ಕೂರ್ಕೊಣ್ಟ ವೇಲುಂ ಮಯಿಲುಂನಱ್ ಕೋೞಿಕ್ ಕೊಟಿಯುಂಅರುಟ್
  ಕಾರ್ಕೊಣ್ಟ ವಣ್ಮೈತ್ ತಣಿಕಾ ಸಲಮುಂಎನ್ ಕಣ್ಣುಱ್ಱತೇ
 • 2. ಕಣ್ಮೂನ್ ಱುಱುಸೆಙ್ ಕರುಂಪಿನ್ಮುತ್ ತೇಪತಂ ಕಣ್ಟಿಟುವಾನ್
  ಮಣ್ಮೂನ್ ಱುಲಕುಂ ವೞುತ್ತುಂ ಪವಳ ಮಣಿಕ್ಕುನ್ಱಮೇ
  ತಿಣ್ಮೂನ್ಱು ನಾನ್ಕು ಪುಯಙ್ಕೊಣ್ ಟೊಳಿರ್ವಸ್ ಸಿರಮಣಿಯೇ
  ವಣ್ಮೂನ್ ಱಲರ್ಮಲೈ ವಾೞ್ಮಯಿಲ್ ಏಱಿಯ ಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ.
 • 3. ಮಾಣಿತ್ತ ಞಾನ ಮರುಂದೇಎನ್ ಕಣ್ಣಿನ್ಉಳ್ ಮಾಮಣಿಯೇ
  ಆಣಿಪ್ಪೊನ್ ನೇಎನ ತಾರುಯಿ ರೇತಣಿ ಕಾಸಲನೇ
  ತಾಣಿಱ್ಕಿ ಲೇನ್ನಿನೈತ್ ತಾೞಾತ ವಞ್ಸರ್ ತಮತಿಟಂಪೋಯ್ಪ್
  ಪೇಣಿತ್ ತಿರಿಂದನನ್ ಅಂದೋಎನ್ ಸೆಯ್ವನ್ಇಪ್ ಪೇತೈಯನೇ.
 • 4. ಅನ್ನೇ ಎನೈತ್ತಂದ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಱೇಙ್ಕಿ ಅಲಱುಕಿನ್ಱೇನ್
  ಎನ್ನೇಇವ್ ವೇೞೈಕ್ ಕಿರಙ್ಕಾತು ನೀಟ್ಟಿತ್ ತಿರುತ್ತಲ್ಎಂದಾಯ್
  ಪೊನ್ನೇ ಸುಕುಣಪ್ ಪೊರುಪ್ಪೇ ತಣಿಕೈಪ್ ಪೊರುಪ್ಪಮರ್ತ್ತ
  ಮನ್ನೇ ಕಲಪ ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್ ಅೞಕಿಯ ಮಾಮಣಿಯೇ.
 • 5. ಮಣಿಯೇ ತಿನೈಪ್ಪುನ ವಲ್ಲಿಯೈ ವೇಣ್ಟಿ ವಳರ್ಮಱೈವಾನ್
  ಕಣಿಯೇ ಎನನಿನ್ಱ ಕಣ್ಣೇ ಎನ್ಉಳ್ಳಕ್ ಕಳಿನಱವೇ
  ಪಣಿಯೇನ್ ಎನಿನುಂ ಎನೈವಲಿನ್ ತಾಣ್ಟುನ್ ಪತಂದರವೇ
  ನಣಿಯೇ ತಣಿಕೈಕ್ಕು ವಾಎನ ಓರ್ಮೊೞಿ ನಲ್ಕುವೈಯೇ.
 • 6. ನಲ್ಕಾತ ಈನರ್ತಂ ಪಾಱ್ಸೆನ್ ಱಿರಂದು ನವೈಪ್ಪಟುತಲ್
  ಮಲ್ಕಾತ ವಣ್ಣಂ ಅರುಳ್ಸೆಯ್ಕಣ್ ಟಾಯ್ಮಯಿಲ್ ವಾಕನನೇ
  ಪಲ್ಕಾತಲ್ ನೀಕ್ಕಿಯ ನಲ್ಲೋರ್ಕ್ ಕರುಳುಂ ಪರಞ್ಸುಟರೇ
  ಅಲ್ಕಾತ ವಣ್ಮೈತ್ ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತಿಲ್ ಅಮರ್ಂದವನೇ.
 • 7. ಅಮರಾ ವತಿಇಱೈಕ್ ಕಾರುಯಿರ್ ಈಂದ ಅರುಟ್ಕುನ್ಱಮೇ
  ಸಮರಾ ಪುರಿಕ್ಕರ ಸೇತಣಿ ಕಾಸಲತ್ ತಱ್ಪರನೇ
  ಕುಮರಾ ಪರಮ ಕುರುವೇ ಕುಕಾಎನಕ್ ಕೂವಿನಿಱ್ಪೇನ್
  ಎಮರಾಜನ್ ವಂದಿಟುಙ್ ಕಾಲ್ಐಯ ನೇಎನೈ ಏನ್ಱುಕೊಳ್ಳೇ.
 • 8. ಕೊಳ್ಉಣ್ಟ ವಞ್ಸರ್ತಂ ಕೂಟ್ಟುಣ್ಟು ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಕುಟ್ಟುಣ್ಟುಮೇಲ್
  ತುಳ್ಉಣ್ಟ ನೋಯಿನಿಲ್ ಸೂಟುಣ್ಟು ಮಙ್ಕೈಯರ್ ತೋಯ್ವೆನುಂಓರ್
  ಕಳ್ಉಣ್ಟ ನಾಯ್ಕ್ಕುನ್ ಕರುಣೈಉಣ್ ಟೋನಱ್ ಕಟಲ್ಅಮುತತ್
  ತೆಳ್ಉಣ್ಟ ತೇವರ್ ಪುಕೞ್ತಣಿ ಕಾಸಲಸ್ ಸಿಱ್ಪರನೇ.
 • 9. ಸಿಱ್ಪಕಲ್ ಮೇವುಂಇತ್ ತೇಕತ್ತೈ ಒಂಪಿತ್ ತಿರುಅನೈಯಾರ್
  ತಱ್ಪಕ ಮೇವಿಲೈನ್ ತಾೞ್ಂದೇನ್ ತಣಿಕೈ ತನಿಲ್ಅಮರ್ಂದ
  ಕಱ್ಪಕ ಮೇನಿನ್ ಕೞಲ್ಕರು ತೇನ್ಇಕ್ ಕಟೈಪ್ಪಟುಂಎನ್
  ಪೊಱ್ಪಕಂ ಮೇವಿಯ ನಿನ್ಅರುಳ್ ಎನ್ಎನ್ಱು ಪೋಱ್ಱುವತೇ.
 • 10. ಪೋಱ್ಱೇನ್ ಎನಿನುಂ ಪೊಱುತ್ತಿಟಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ ಪುವಿನಟೈಯಾಂ
  ಸೇಱ್ಱೇ ವಿೞುಂದು ತಿಯಙ್ಕುಕಿನ್ ಱೇನೈಸ್ ಸಿಱಿತುಂಇನಿ
  ಆಱ್ಱೇನ್ ಎನತರ ಸೇಅಮು ತೇಎನ್ ಅರುಟ್ಸೆಲ್ವಮೇ
  ಮೇಱ್ಱೇನ್ ಪೆರುಕು ಪೊೞಿಲ್ತಣಿ ಕಾಸಲ ವೇಲವನೇ.
 • 11. ವೇಲ್ಕೊಣ್ಟ ಕೈಯುಂ ವಿಱಲ್ಕೊಣ್ಟ ತೋಳುಂ ವಿಳಙ್ಕುಮಯಿಲ್
  ಮೇಲ್ಕೊಣ್ಟ ವೀಱುಂ ಮಲರ್ಮುಕಂ ಆಱುಂ ವಿರೈಕ್ಕಮಲಕ್
  ಕಾಲ್ಕೊಣ್ಟ ವೀರಕ್ ಕೞಲುಂಕಣ್ ಟಾಲ್ಅನ್ಱಿಕ್ ಕಾಮನ್ಎಯ್ಯುಂ
  ಕೋಲ್ಕೊಣ್ಟ ವನ್ಮೈ ಅಱುಮೋ ತಣಿಕೈಕ್ ಕುರುಪರನೇ.
 • 12. ಕುರುವೇ ಅಯನ್ಅರಿ ಆತಿಯರ್ ಪೋಱ್ಱಕ್ ಕುಱೈತವಿರ್ಪ್ಪಾನ್
  ವರುವೇಲ್ ಪಿಟಿತ್ತು ಮಕಿೞ್ವಳ್ಳ ಲೇಕುಣ ಮಾಮಲೈಯೇ
  ತರುವೇ ತಣಿಕೈತ್ ತಯಾನಿತಿ ಯೇತುನ್ಪಸ್ ಸಾಕರಮಾಂ
  ಕರುವೇರ್ ಅಱುತ್ತಿಕ್ ಕಟೈಯನೈಕ್ ಕಾಕ್ಕಕ್ ಕಟನ್ಉನಕ್ಕೇ.
 • 13. ಉನಕ್ಕೇ ವಿೞೈವುಕೊಣ್ ಟೋಲಮಿಟ್ ಟೋಙ್ಕಿ ಉಲಱುಕಿನ್ಱೇನ್
  ಎನಕ್ಕೇ ಅರುಳ್ಇತ್ ತಮಿಯೇನ್ ಪಿೞೈಉಳತ್ ತೆಣ್ಣಿಯಿಟೇಲ್
  ಪುನಕ್ಕೇೞ್ ಮಣಿವಲ್ಲಿ ಯೈಪ್ಪುಣರ್ನ್ ತಾಣ್ಟರುಳ್ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ
  ಮನಕ್ಕೇತ ಮಾಱ್ಱುಂ ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತಮರ್ ವಾನವನೇ.
 • 14. ವಾನೋರ್ ಕುಟಿಕಳೈ ವಾೞ್ವಿತ್ತ ತೆಯ್ವ ಮಣಿಸ್ಸುಟರೇ
  ನಾನೋರ್ಎಳಿಯನ್ಎನ್ ತುನ್ಪಱುತ್ ತಾಳ್ಎನ ನಣ್ಣಿನಿನ್ಱೇನ್
  ಏನೋನಿನ್ ನೆಞ್ಸಂ ಇರಙ್ಕಾತ ವಣ್ಣಂ ಇರುಙ್ಕಣಿಪ್ಪೂನ್
  ತೇನೋ ಟರುವಿ ಪಯಿಲುಂ ತಣಿಕೈಸ್ ಸಿವಕುರುವೇ.
 • 15. ಕೈಯಾತ ತುನ್ಪಕ್ ಕಟಲ್ಮೂೞ್ಕಿ ನೆಞ್ಸಂ ಕಲಙ್ಕಿಎನ್ಱನ್
  ಐಯಾನಿನ್ ಪೊನ್ಅಟಿಕ್ ಕೋಲಮಿಟ್ ಟೇನ್ಎನ್ನೈ ಆಣ್ಟುಕೊಳಾಯ್
  ಮೈಯಾರ್ ತಟಙ್ಕಣ್ ಮಲೈಮಕಳ್ ಕಣ್ಟು ಮಕಿೞ್ಸೆಲ್ವಮೇ.
  ಸೆಯ್ಯಾರ್ ತಣಿಕೈ ಮಲೈಅರ ಸೇಅಯಿಱ್ ಸೆಙ್ಕೈಯನೇ.
 • 16. ಸೆಙ್ಕೈಅಂ ಕಾಂದನ್ ಅನೈಯಮಿನ್ ನಾರ್ತಂ ತಿಱತ್ತುೞನ್ಱೇ
  ವೆಙ್ಕಯಂ ಉಣ್ಟ ವಿಳವಾಯಿ ನೇನ್ವಿಱಲ್ ವೇಲಿನೈಓರ್
  ಅಙ್ಕೈಯಿಲ್ ಏಂದಿಯ ಐಯಾ ಕುಱವರ್ ಅರಿತಿಲ್ಪೆಱ್ಱ
  ಮಙ್ಕೈ ಮಕಿೞುಂ ತಣಿಕೇಸ ನೇಅರುಳ್ ವಂದೆನಕ್ಕೇ.
 • 17. ಕೇಳಾತು ಪೋಲ್ಇರುಕ್ ಕಿನ್ಱನೈ ಏೞೈಇಕ್ ಕೀೞ್ನಟೈಯಿಲ್
  ವಾಳಾ ಇಟರ್ಕೊಣ್ ಟಲಱಿಟುಂ ಓಲತ್ತೈ ಮಾಮರುಂದೇ
  ತೋಳಾ ಮಣಿಸ್ಸುಟ ರೇತಣಿ ಕಾಸಲತ್ ತು‘ಯ್ಪ್ಪೊರುಳೇ
  ನಾಳಾಯಿನ್ ಎನ್ಸೆಯ್ಕು ವೇನ್ಇಱಪ್ ಪಾಯ ನವೈವರುಮೇ.
 • 18. ನವೈಯೇ ತರುವಞ್ಸ ನೆಞ್ಸಕಂ ಮಾಯವುಂ ನಾನ್ಉನ್ಅನ್ಪರ್
  ಅವೈಯೇ ಅಣುಕವುಂ ಆನಂದ ವಾರಿಯಿಲ್ ಆಟಿಟವುಂ
  ಸುವೈಯೇ ಅಮುತನ್ನ ನಿನ್ತಿರು ನಾಮಂ ತುತಿಕ್ಕವುಂಆಂ
  ಇವೈಯೇಎನ್ ಎಣ್ಣಂ ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತುಳ್ ಇರುಪ್ಪವನೇ.
 • 19. ಇರುಪ್ಪಾಯ ಮಾಯ ಮನತ್ತಾಲ್ ವರುಂದಿ ಇಳೈತ್ತುನಿನ್ಱೇನ್
  ಪೊರುಪ್ಪಾಯ ಕನ್ಮಪ್ ಪುತುವಾೞ್ವಿಲ್ ಆೞ್ಂದತು ಪೋತುಂಇನ್ಱೇ
  ಕರುಪ್ಪಾೞ್ ಸೆಯುಂಉನ್ ಸುೞಲ್ಅಟಿಕ್ ಕೇಇಕ್ ಕಟೈಯವನೈತ್
  ತಿರುಪ್ಪಾಯ್ ಎನಿಲ್ಎನ್ಸೆಯ್ ಕೇನ್ತಣಿ ಕಾಸಲತ್ ತೆಳ್ಳಮುತೇ.
 • 20. ತೆಳ್ಅಕತ್ ತೋಙ್ಕಿಯ ಸೆಞ್ಸುಟ ರೇಸಿವ ತೇಸಿಕನೇ
  ಕಳ್ಅಕತ್ ತೇಮಲರ್ಕ್ ಕಾಆರ್ ತಣಿಕೈಎಙ್ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ
  ಎನ್ಅಕತ್ ತೇಉೞನ್ ಱೆನ್ನಿನ್ ಱಲೈತ್ತೆೞುನ್ ತಿಙ್ಕುಂಅಙ್ಕುಂ
  ತುಳ್ಅಕತ್ ತೇನ್ಸಿರಂ ಸೇರುಂಕೊ ಲೋನಿನ್ ತುಣೈಅಟಿಯೇ.
 • 21. ಅಟಿಯೇನ್ ಎನಸ್ಸೊಲ್ವ ತಲ್ಲಾಮಲ್ ತಾಳ್ಅಟೈನ್ ತಾರೈಕ್ಕಣ್ಟೇ
  ತುಟಿಯೇನ್ ಅರುಣ ಕಿರಿಪಾಟುಂ ನಿನ್ಅರುಳ್ ತೋಯ್ಪುಕೞೈಪ್
  ಪಟಿಯೇನ್ ಪತೈತ್ತುರು ಕೇನ್ಪಣಿ ಯೇನ್ಮನಪ್ ಪಂದಂಎಲಾಂ
  ಕಟಿಯೇನ್ ತಣಿಕೈಯೈಕ್ ಕಾಣೇನ್ಎನ್ ಸೆಯ್ವೇನ್ಎಂ ಕಾತಲನೇ.
 • 22. ತಲನೇ ಅಟಿಯರ್ ತನಿಮನ ಮಾಂಪುಕೞ್ ಸಾರ್ತಣಿಕಾ
  ಸಲನೇ ಅಯನ್ಅರಿ ಆತಿಯರ್ ವಾೞ್ಂದಿಟತ್ ತಾಙ್ಕಯಿಲ್ವೇಲ್
  ವಲನೇನಿನ್ ಪೊನ್ಅರುಳ್ ವಾರಿಯಿನ್ ಮೂೞ್ಕ ಮನೋಲಯಂವಾಯ್ನ್
  ತಿಲನೇಲ್ ಸನನ ಮರಣಂಎನ್ ನುಂಕಟಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ವನೇ.
 • 23. ಎನ್ಸೆಯ್ಕೈ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೈ ಎಂದಾಯ್ನಿನ್ ಪೊನ್ಅಟಿಕ್ ಕೇಅಲಙ್ಕಲ್
  ವನ್ಸೆಯ್ಕೈ ನೀಙ್ಕ ಮಕಿೞ್ಂದಣಿ ಯೇನ್ತುತಿ ವಾಯ್ಉರೈಕ್ಕ
  ಮೆನ್ಸೆಯ್ಕೈ ಕೂಪ್ಪ ವಿೞಿನೀರ್ ತುಳಿತ್ತಿಟ ಮೆಯ್ಸಿಲಿರ್ಕ್ಕತ್
  ತನ್ಸೆಯ್ಕೈ ಎನ್ಪತಱ್ ಱೇತಣಿ ಕಾಸಲಂ ಸಾರ್ಂದಿಲನೇ.
 • 24. ಸಾರುಂ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಸಾರ್ಂದೋಯ್ನಿನ್ ತಾಮರೈತ್ ತಾಳ್ತುಣೈಯೈಸ್
  ಸೇರುಂ ತೊೞುಂಪಾ ತಿರುಪ್ಪತಂ ಅನ್ಱಿಇಸ್ ಸಿಱ್ಱಟಿಯೇನ್
  ಊರುಂ ತನಮುಂ ಉಱವುಂ ಪುಕೞುಂ ಉರೈಮಟವಾರ್
  ವಾರುನ್ ತಣಿಮುಲೈಪ್ ಪೋಕಮುಂ ವೇಣ್ಟಿಲನ್ ಮಣ್ವಿಣ್ಣಿಲೇ.
 • 25. ಮಣ್ನೀರ್ ಅನಲ್ವಳಿ ವಾನ್ಆಕಿ ನಿನ್ಱರುಳ್ ವತ್ತುಎನ್ಱೇ
  ತೆಣ್ನೀರ್ಮೈ ಯಾಲ್ಪುಕೞ್ ಮಾಲ್ಅಯ ನೇಮುತಲ್ ತೇವರ್ಕಳ್ತಂ
  ಕಣ್ನೀರ್ ತುಟೈತ್ತರುಳ್ ಕಱ್ಪಕ ಮೇಉನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ಟೇನ್
  ತಣ್ನೀರ್ ಪೊೞಿಱ್ಕಣ್ ಮತಿವನ್ ತುಲಾವುಂ ತಣಿಕೈಯಿಲೇ.
 • 26. ತಣಿಯಾತ ತುನ್ಪತ್ ತಟ್ಙ್ಕಟಲ್ ನೀಙ್ಕನಿನ್ ತನ್ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್
  ಪಣಿಯಾತ ಪಾವಿಕ್ ಕರುಳುಂಉಣ್ ಟೋಪಸು ಪಾಸಂಅಱ್ಱೋರ್ಕ್
  ಕಣಿಯಾಕ ನಿನ್ಱ ಅರುಟ್ಸೆಲ್ವ ಮೇತಣಿ ಕಾಸಲನೇ
  ಅಣಿಆ ತವನ್ಮುತ ಲಾಂಅಟ್ಟ ಮೂರ್ತ್ತಂ ಅಟೈಂದವನೇ.
 • 27. ಅಟೈಯಾತ ವಞ್ಸಕರ್ ಪಾಲ್ಸೆನ್ ಱಿರಂದಿಙ್ ಕಲೈಂದಲೈಂದೇ
  ಕಟೈಯಾನ ನಾಯ್ಕ್ಕುಳ್ ಕರುಣೈಉಣ್ ಟೋತಣಿ ಕೈಕ್ಕುಳ್ನಿನ್ಱೇ
  ಉಟೈಯಾತ ನಲ್ನೆಞ್ಸರ್ಕ್ ಕುಣ್ಮೈಯೈಕ್ ಕಾಣ್ಪಿಕ್ಕುಂ ಉತ್ತಮನೇ
  ಪಟೈಯಾತ ತೇವರ್ ಸಿಱೈಮೀಟ್ ಟಳಿತ್ತರುಳ್ ಪಣ್ಣವನೇ.
 • 28. ಪಣ್ಣವ ನೇನಿನ್ ಪತಮಲರ್ ಏತ್ತುಂ ಪಯನ್ಉಟೈಯೋರ್
  ಕಣ್ಣವ ನೇತಣಿ ಕಾಸಲ ನೇಅಯಿಲ್ ಕೈಯವನೇ
  ವಿಣ್ಣವರ್ ಏತ್ತಿಯ ಮೇಲವ ನೇಮಯಲ್ ಮೇವುಮನಂ
  ಪುಣ್ಣವ ನೇನೈಯುಂ ಸೇರ್ಂದಾಯ್ಎನ್ ನೇಉನ್ಱನ್ ಪೊನ್ಅರುಳೇ.
 • 29. ಪೊನ್ಆರ್ ಪುಯತ್ತನುಂ ಪೂಉಟೈ ಯೋನುಂ ಪುಕೞ್ಮಣಿಯೇ
  ಎನ್ಆವಿ ಯಿನ್ತುಣೈ ಯೇತಣಿ ಕಾಸಲತ್ ತೇಅಮರ್ಂದ
  ಮನ್ನಾನಿನ್ ಪೊನ್ಅಟಿ ವಾೞ್ತ್ತಾತು ವೀಣಿಲ್ ವರುಂದುಱುವೇನ್
  ಇನ್ನಾ ಇಯಱ್ಱುಂ ಇಯಮನ್ವನ್ ತಾಲ್ಅವಱ್ ಕೆನ್ಸೊಲ್ವನೇ.
 • 30. ಸೊಲ್ಲಾರ್ ಮಲರ್ಪುನೈ ಅನ್ಪಕತ್ ತೋರ್ಕ್ಕರುಳ್ ಸೊಲ್ಲುಂಎಲ್ಲಾಂ
  ವಲ್ಲಾಯ್ಎನ್ ಱೇತ್ತ ಅಱಿಂದೇನ್ ಇನಿಎನ್ಱನ್ ವಲ್ವಿನೈಕಳ್
  ಎಲ್ಲಾಂ ವಿಟೈಕೊಣ್ ಟಿರಿಯುಂಎನ್ ಮೇಲ್ಇಯ ಮನ್ಸಿನಮುಂ
  ಸೆಲ್ಲಾತು ಕಾಣ್ಐಯ ನೇತಣಿ ಕಾಸಲಸ್ ಸೀರ್ಅರೈಸೇ.

பிரார்த்தனை மாலை // பிரார்த்தனை மாலை