திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kaNeesath thiruaruL maalai
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
piraarththanai maalai
pirārttaṉai mālai
Fifth Thirumurai

004. thanith thirumaalai
taṉit tirumālai

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thingkaLam kozunthu veeyntha senjsataik kozunthee pooRRi
  mangkaival lapaikku vaayththa makizn-an-in malarththaaL pooRRi
  aingkara n-aalvaay mukkaN arutsiva kaLiRee pooRRi
  kangkaiyai makizum selvak kaNeesan-in kazalkaL pooRRi.
 • kalivaNNath thuRai
 • 2. ulakam paravum poruLen kooen uRavenkoo
  kalakam peRumaim pulanven Ruyarum kathienkoo
  thilakam peRun-ey enan-in Rilakum sivamenkoo
  ilakaing karaam paran-in thanaien enkeenee.
 • 3. atiyaar uLLam thiththith thuuRum amuthenkoo
  katiyaar konRais senjsatai yaanaik kanRenkoo
  potiyaar meenip puNNiyar pukazum poruLenkoo
  atikeeL siththi vin-aayaka enen RaRaikeenee.
 • ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
 • 4. kamalamalar ayann-ayanan muthalamarar ithayamuRu karisakala aruLseypasu pathiyaam
  n-imalan-iRai mathiyinoLir n-irathisaya paramasuka n-ilaiyaiaruL puriyumathipathiyaam
  vimalapira Navavativa vikatathata katakarata vipulakaya mukasukuNa pathiyaam
  amalapara sivaoLiyin uthayasaya visayasaya apayaenum emathukaNa pathiyee.
 • kattaLaik kaliththuRai
 • 5. amponRu senjsatai apparaip poolthan atiyarthamthuk
  kamponRum vaNNam karuNaisey thaaLum karuthuminoo
  vamponRu puungkuzal vallapai yootu vayangkiyaveN
  komponRu koNtemai aatkoN taruLiya kunjsaramee.
 • 6. thirumaal vaNangkath thisaimukan pooRRas sivamuNarntha
  irumaa thavarthoza manRakath thaatu miRaivativaak
  kurumaa malarppiRai veeNiyu mukkaNung kuuRumainthu
  varumaa mukamungkoL vallapai paakanai vaazththuthumee.

கணேசத் தனித் திருமாலை // தனித் திருமாலை