திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thanith thirumaalai
taṉit tirumālai
eNNap paththu
eṇṇap pattu
Fifth Thirumurai

005. piraarththanai maalai
pirārttaṉai mālai

  thiruththaNikaip pathikangkaL
  kattaLaik kaliththuRai
  thirussiRRampalam
 • 1. siirkoNta theyva vathanangkaL aaRum thikazkatappan-
  thaarkoNta panniru thooLkaLum thaamaraith thaaLkaLumoor
  kuurkoNta veelum mayilumn-aR koozik kotiyumarut
  kaarkoNta vaNmaith thaNikaa salamumen kaNNuRRathee
 • 2. kaNmuun RuRuseng karumpinmuth theepatham kaNtituvaan
  maNmuun Rulakum vazuththum pavaLa maNikkunRamee
  thiNmuunRu n-aanku puyangkoN toLirvas siramaNiyee
  vaNmuun Ralarmalai vaazmayil eeRiya maaNikkamee.
 • 3. maaNiththa njaana maruntheeen kaNNinuL maamaNiyee
  aaNippon neeena thaaruyi reethaNi kaasalanee
  thaaNiRki leenn-inaith thaazaatha vanjsar thamathitampooyp
  peeNith thirinthanan anthooen seyvanip peethaiyanee.
 • 4. annee enaiththantha appaaen Reengki alaRukinReen
  enneeiv veezaik kirangkaathu n-iittith thiruththalenthaay
  ponnee sukuNap poruppee thaNikaip poruppamarththa
  mannee kalapa mayilmeel azakiya maamaNiyee.
 • 5. maNiyee thinaippuna valliyai veeNti vaLarmaRaivaan
  kaNiyee enan-inRa kaNNee enuLLak kaLin-aRavee
  paNiyeen eninum enaivalin- thaaNtun pathantharavee
  n-aNiyee thaNikaikku vaaena oormozi n-alkuvaiyee.
 • 6. n-alkaatha iinartham paaRsen Riranthu n-avaippatuthal
  malkaatha vaNNam aruLseykaN taaymayil vaakananee
  palkaathal n-iikkiya n-alloork karuLum paranjsutaree
  alkaatha vaNmaith thaNikaa salaththil amarnthavanee.
 • 7. amaraa vathiiRaik kaaruyir iintha arutkunRamee
  samaraa purikkara seethaNi kaasalath thaRparanee
  kumaraa parama kuruvee kukaaenak kuuvin-iRpeen
  emaraajan vanthitung kaalaiya neeenai eenRukoLLee.
 • 8. koLuNta vanjsartham kuuttuNtu vaazkkaiyil kuttuNtumeel
  thuLuNta n-ooyinil suutuNtu mangkaiyar thooyvenumoor
  kaLuNta n-aaykkun karuNaiuN toon-aR katalamuthath
  theLuNta theevar pukazthaNi kaasalas siRparanee.
 • 9. siRpakal meevumith theekaththai ompith thiruanaiyaar
  thaRpaka meevilain- thaazntheen thaNikai thanilamarntha
  kaRpaka meen-in kazalkaru theenik kataippatumen
  poRpakam meeviya n-inaruL enenRu pooRRuvathee.
 • 10. pooRReen eninum poRuththital veeNtum puvin-ataiyaam
  seeRRee vizunthu thiyangkukin Reenais siRithumini
  aaRReen enathara seeamu theeen arutselvamee
  meeRReen peruku pozilthaNi kaasala veelavanee.
 • 11. veelkoNta kaiyum viRalkoNta thooLum viLangkumayil
  meelkoNta viiRum malarmukam aaRum viraikkamalak
  kaalkoNta viirak kazalumkaN taalanRik kaamaneyyum
  koolkoNta vanmai aRumoo thaNikaik kuruparanee.
 • 12. kuruvee ayanari aathiyar pooRRak kuRaithavirppaan
  varuveel pitiththu makizvaLLa leekuNa maamalaiyee
  tharuvee thaNikaith thayaan-ithi yeethunpas saakaramaam
  karuveer aRuththik kataiyanaik kaakkak katanunakkee.
 • 13. unakkee vizaivukoN toolamit toongki ulaRukinReen
  enakkee aruLith thamiyeen pizaiuLath theNNiyiteel
  punakkeez maNivalli yaippuNarn- thaaNtaruL puNNiyanee
  manakkeetha maaRRum thaNikaa salaththamar vaanavanee.
 • 14. vaanoor kutikaLai vaazviththa theyva maNissutaree
  n-aanooreLiyanen thunpaRuth thaaLena n-aNNin-inReen
  eenoon-in n-enjsam irangkaatha vaNNam irungkaNippuun-
  theenoo taruvi payilum thaNikais sivakuruvee.
 • 15. kaiyaatha thunpak katalmuuzki n-enjsam kalangkienRan
  aiyaan-in ponatik koolamit teenennai aaNtukoLaay
  maiyaar thatangkaN malaimakaL kaNtu makizselvamee.
  seyyaar thaNikai malaiara seeayiR sengkaiyanee.
 • 16. sengkaiam kaanthan anaiyamin naartham thiRaththuzanRee
  vengkayam uNta viLavaayi neenviRal veelinaioor
  angkaiyil eenthiya aiyaa kuRavar arithilpeRRa
  mangkai makizum thaNikeesa neearuL vanthenakkee.
 • 17. keeLaathu pooliruk kinRanai eezaiik kiizn-ataiyil
  vaaLaa itarkoN talaRitum oolaththai maamarunthee
  thooLaa maNissuta reethaNi kaasalath thu‘ypporuLee
  n-aaLaayin enseyku veeniRap paaya n-avaivarumee.
 • 18. n-avaiyee tharuvanjsa n-enjsakam maayavum n-aanunanpar
  avaiyee aNukavum aanantha vaariyil aatitavum
  suvaiyee amuthanna n-inthiru n-aamam thuthikkavumaam
  ivaiyeeen eNNam thaNikaa salaththuL iruppavanee.
 • 19. iruppaaya maaya manaththaal varunthi iLaiththun-inReen
  poruppaaya kanmap puthuvaazvil aaznthathu poothuminRee
  karuppaaz seyumun suzalatik keeik kataiyavanaith
  thiruppaay enilensey keenthaNi kaasalath theLLamuthee.
 • 20. theLakath thoongkiya senjsuta reesiva theesikanee
  kaLakath theemalark kaaaar thaNikaieng kaNmaNiyee
  enakath theeuzan Renn-in Ralaiththezun- thingkumangkum
  thuLakath theensiram seerumko loon-in thuNaiatiyee.
 • 21. atiyeen enassolva thallaamal thaaLatain- thaaraikkaNtee
  thutiyeen aruNa kiripaatum n-inaruL thooypukazaip
  patiyeen pathaiththuru keenpaNi yeenmanap panthamelaam
  katiyeen thaNikaiyaik kaaNeenen seyveenem kaathalanee.
 • 22. thalanee atiyar thanimana maampukaz saarthaNikaa
  salanee ayanari aathiyar vaaznthitath thaangkayilveel
  valaneen-in ponaruL vaariyin muuzka manoolayamvaayn-
  thilaneel sanana maraNamen numkataR kenseyvanee.
 • 23. enseykai enseykai enthaayn-in ponatik keealangkal
  vanseykai n-iingka makiznthaNi yeenthuthi vaayuraikka
  menseykai kuuppa vizin-iir thuLiththita meysilirkkath
  thanseykai enpathaR ReethaNi kaasalam saarnthilanee.
 • 24. saarum thaNikaiyil saarnthooyn-in thaamaraith thaaLthuNaiyais
  seerum thozumpaa thiruppatham anRiis siRRatiyeen
  uurum thanamum uRavum pukazum uraimatavaar
  vaarun- thaNimulaip pookamum veeNtilan maNviNNilee.
 • 25. maNn-iir analvaLi vaanaaki n-inRaruL vaththuenRee
  theNn-iirmai yaalpukaz maalaya neemuthal theevarkaLtham
  kaNn-iir thutaiththaruL kaRpaka meeunaik kaNtukoNteen
  thaNn-iir poziRkaN mathivan- thulaavum thaNikaiyilee.
 • 26. thaNiyaatha thunpath thatngkatal n-iingkan-in thanmalarththaaL
  paNiyaatha paavik karuLumuN toopasu paasamaRRoork
  kaNiyaaka n-inRa arutselva meethaNi kaasalanee
  aNiaa thavanmutha laamatta muurththam atainthavanee.
 • 27. ataiyaatha vanjsakar paalsen Riranthing kalainthalainthee
  kataiyaana n-aaykkuL karuNaiuN toothaNi kaikkuLn-inRee
  utaiyaatha n-aln-enjsark kuNmaiyaik kaaNpikkum uththamanee
  pataiyaatha theevar siRaimiit taLiththaruL paNNavanee.
 • 28. paNNava neen-in pathamalar eeththum payanutaiyoor
  kaNNava neethaNi kaasala neeayil kaiyavanee
  viNNavar eeththiya meelava neemayal meevumanam
  puNNava neenaiyum seernthaayen neeunRan ponaruLee.
 • 29. ponaar puyaththanum puuutai yoonum pukazmaNiyee
  enaavi yinthuNai yeethaNi kaasalath theeamarntha
  mannaan-in ponati vaazththaathu viiNil varunthuRuveen
  innaa iyaRRum iyamanvan- thaalavaR kensolvanee.
 • 30. sollaar malarpunai anpakath thoorkkaruL sollumellaam
  vallaayen Reeththa aRintheen inienRan valvinaikaL
  ellaam vitaikoN tiriyumen meeliya mansinamum
  sellaathu kaaNaiya neethaNi kaasalas siiraraisee.

பிரார்த்தனை மாலை // பிரார்த்தனை மாலை