திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
singkapurik kanthar pathikam
siṅkapurik kantar patikam
aanantha n-atanap pathikam
āṉanta naṭaṉap patikam
Fifth Thirumurai

075. theyvath thanith thirumaalai
teyvat taṉit tirumālai

  thirussiRRampalam
  vanjsiththuRai
 • 1. aingkaran atimalar
  ingkuRa n-inaithin-in
  pongkuRu thuyaraRum
  mangkalin manananee.
 • kuRaL veNsenthuRai
 • 2. thirumaal aRiyaas seevati yaalen
  karumaal aRukkung kaNapathi saraNam.
 • kaliviruththam
 • 3. thuthipeRu kaNapathi iNaiyati malarum
  pathitharu saravaNa pavanmala ratiyung
  kathitharu parasivaniyalaNi kazalum
  mathiyuRa mananitai maruvuthu mikavee.
 • 4. aruLuRung kayamukath thaNNal paathamum
  poruLuRu saNmukap punithan thaaLkaLum
  theruLuRu sivapiraan sempoR kanjsamum
  maruLaRa n-aatoRum vaNangki vaazththuvaam.
 • 5. aRputhak kaNapathi amala pooRRiyee
  thaRpara saNmuka saami pooRRiyee
  siRpara sivamakaa theeva pooRRiyee
  poRpamar kaurin-iR pooRRi pooRRiyee.
 • aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
 • 6. maathangka mukaththoonn-ang kaNapathithan sengkamala malarththaaL pooRRi
  eethangkaL aRuththaruLung kumarakuruparanpaatha iNaikaL pooRRi
  thaathangka malarkkonRais sataiyutaiya sivaperumaan saraNam pooRRi
  siithangkoL malarkkuzalaaL sivakaama savunthariyin thiruththaaL pooRRi.
 • eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
 • 7. kalain-iRai kaNapathi saraNanj saraNam
  kajamuka kuNapathi saraNanj saraNam
  thalaivan-in iNaiyati saraNanj saraNam
  saravaNa pavakuka saraNanj saraNam
  silaimalai yutaiyava saraNanj saraNam
  sivasiva sivasiva saraNanj saraNam
  ulaivaRum oruparai saraNanj saraNam
  umaisivai ampikai saraNanj saraNam.

தெய்வத் தனித் திருமாலை // தெய்வத் தனித் திருமாலை