திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪೇರನ್ಪುಕ್ ಕಣ್ಣಿ
pēraṉpuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

083. ಮಙ್ಕಳಂ
maṅkaḷam

  ಸಿಂದು
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪುಙ್ಕವರ್ ಪುಕೞುಮಾತಙ್ಕಮು ಕಂದಿಕೞ್
  ಎಙ್ಕಳ್ ಕಣೇಸರಾನ್ ತುಙ್ಕಱ್ಕು - ಮಙ್ಕಳಂ.
 • 2. ಪೋತನ್ ತಿಕೞ್ಪರ ನಾತನ್ ತನಿಲ್ನಿನ್ಱ
  ನೀತರಾಞ್ ಸಣ್ಮುಕ ನಾತಱ್ಕು - ಮಙ್ಕಳಂ.
 • 3. ಪೂಸೈಸೆಯ್ ವಾರುಳಂ ಆಸೈಸೆಯ್ ವಾರ್ತಿಲ್ಲೈ
  ಈಸರ್ ಎಮತುನಟ ರಾಜಱ್ಕು - ಮಙ್ಕಳಂ.
 • 4. ಪೂಮಿ ಪುಕೞ್ಕುರು ಸಾಮಿ ತನೈಈನ್ಱ
  ವಾಮಿ ಎನುಞ್ಸಿವ ಕಾಮಿಕ್ಕು - ಮಙ್ಕಳಂ.
 • 5. ಪುಙ್ಕಮಿ ಕುಞ್ಸೆಲ್ವನ್ ತುಙ್ಕಮು ಱತ್ತರುಂ
  ಸೆಙ್ಕ ಮಲತ್ತಿರು ಮಙ್ಕೈಕ್ಕು - ಮಙ್ಕಳಂ.
 • 6. ಪೂಣಿ ಲಙ್ಕುಂದನ ವಾಣಿ ಪರಂಪರ
  ವಾಣಿ ಕಲೈಞರ್ಕೊಳ್ ವಾಣಿಕ್ಕು - ಮಙ್ಕಳಂ.
 • 7. ಪುಣ್ಣಿಯ ರಾಕಿಯ ಕಣ್ಣಿಯ ರಾಯ್ತ್ತವಂ
  ಪಣ್ಣಿಯ ಪತ್ತರ್ಕ್ಕು ಮುತ್ತರ್ಕ್ಕು - ಮಙ್ಕಳಂ.

மங்களம் // மங்களம்