திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವಟಿಕ್ ಕಣ್ಣಿ
tiruvaṭik kaṇṇi
ಮಙ್ಕಳಂ
maṅkaḷam
Fifth Thirumurai

082. ಪೇರನ್ಪುಕ್ ಕಣ್ಣಿ
pēraṉpuk kaṇṇi

  ತಾೞಿಸೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಱ್ಱತೆನ್ಱುಞ್ ಸಾಕಾತ ಕಲ್ವಿಯೆನ್ಱು ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ಟುನ್
  ಅಱ್ಪುತಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ತಿ ಲನ್ಪುವೈತ್ತೇನ್ ಐಯಾವೇ.
 • 2. ಈಟಣೈಕಳ್ ನೀಕ್ಕಿನಮಕ್ ಕಿನ್ಪಳಿಕ್ಕು ಮೆನ್ಱುಮನ್ಱಿಲ್
  ಆಟುನ್ ತಿರುವಟಿಕ್ಕೇ ಆಸೈವೈತ್ತೇನ್ ಐಯಾವೇ.
 • 3. ನಾನಂದ ಮೆಯ್ತಾ ನಲಂಪೆಱವೇ ಯೆಣ್ಣಿಮನ್ಱಿಲ್
  ಆನಂದ ನಾಟಕತ್ತುಕ್ ಕನ್ಪುವೈತ್ತೇನ್ ಐಯಾವೇ.
 • 4. ವಾಟಲಱಸ್ ಸಾಕಾ ವರಙ್ಕೊಟುಕ್ಕು ಮೆನ್ಱುಮನ್ಱಿಲ್
  ಆಟಲಟಿಪ್ ಪೊನ್ಮಲರ್ಕ್ಕೇ ಅನ್ಪುವೈತ್ತೇನ್ ಐಯಾವೇ.
 • 5. ಪೊಱ್ಪುಱವೇ ಪೊನ್ಱಾಪ್ ಪೊರುಳಳಿಕ್ಕು ಮೆನ್ಱುಮನ್ಱಿಲ್
  ಅಱ್ಪುತಪ್ಪೊಱ್ ಸೇವಟಿಕ್ಕೇ ಅನ್ಪುವೈತ್ತೇನ್ ಐಯಾವೇ.
 • 6. ಈನಮಱುತ್ ತೆನ್ಱುಂ ಇಱವಾಮೈ ನಲ್ಕುಮೆನ್ಱೇ
  ಞಾನಮಣಿ ಮನ್ಱಿಟತ್ತೇ ನಣ್ಪುವೈತ್ತೇನ್ ಐಯಾವೇ.
 • 7. ಓರ್ತುಣೈನಿನ್ ಪೊನ್ನಟಿಯೆನ್ ಱುನ್ನುಕಿನ್ಱೇ ನುನ್ನೈಯನ್ಱಿ
  ಆರ್ತುಣೈಯುಂ ವೇಣ್ಟೇನೆನ್ ಅನ್ಪುಟೈಯ ಐಯಾವೇ.
 • 8. ಪೂಸೈಸೆಯ್ತು ಪೆಱ್ಱವುನ್ಱನ್ ಪೊನ್ನಟಿಮೇ ಲನ್ಱಿಯಯಲ್
  ಆಸೈಯೊನ್ಱು ಮಿಲ್ಲೈಯೆನಕ್ ಕನ್ಪುಟೈಯ ಐಯಾವೇ.
 • 9. ಇಸ್ಸೈನಿನ್ಮೇ ಲನ್ಱಿಯೆನಕ್ ಕೆಳ್ಳಳವುಂ ವೇಱುಮೊನ್ಱಿಲ್
  ಇಸ್ಸೈಯಿಲೈ ನಿನ್ನಾಣೈ ಯೆನ್ನರುಮೈ ಐಯಾವೇ.
 • 10. ಎಪ್ಪಟಿನಿನ್ ನುಳ್ಳ ಮಿರುಕ್ಕಿನ್ಱ ತೆನ್ನಳವಿಲ್
  ಅಪ್ಪಟಿನೀ ಸೆಯ್ಕವೆನಕ್ ಕನ್ಪುಟೈಯ ಐಯಾವೇ.
 • 11. ಎವ್ವಣ್ಣಂ ನಿನ್ಕರುತ್ತಿಙ್ ಕೆನ್ನಳವಿ ಲೆಣ್ಣಿಯತೋ
  ಅವ್ವಣ್ಣಞ್ ಸೆಯ್ಕವೆನಕ್ ಕನ್ಪುಟೈಯ ಐಯಾವೇ.
 • 12. ತೇಸುಱುನಿನ್ ಱಣ್ಣರುಳಾನ್ ತೆಳ್ಳಮುತಙ್ ಕೊಳ್ಳವುಳ್ಳೇ
  ಆಸೈಪೊಙ್ಕು ಕಿನ್ಱತೆನಕ್ ಕನ್ಪುಟೈಯ ಐಯಾವೇ.
 • 13. ಮಾಸಱುನಿನ್ ಪೊನ್ನರುಳಾ ಮಾಮಣಿಪೆಱ್ ಱಾಟವುಳ್ಳೇ
  ಆಸೈಪೊಙ್ಕು ಕಿನ್ಱತೆನಕ್ ಕನ್ಪುಟೈಯ ಐಯಾವೇ.
 • 14. ನಾಸಮಿಲಾ ನಿನ್ನರುಳಾಂ ಞಾನಮರುನ್ ತುಣ್ಣವುಳ್ಳೇ
  ಆಸೈಪೊಙ್ಕು ಕಿನ್ಱತೆನಕ್ ಕನ್ಪುಟೈಯ ಐಯಾವೇ.

பேரன்புக் கண்ணி // பேரன்புக் கண்ணி