திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പേരന്‍പുക് കണ്‍ണി
pēraṉpuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

083. മങ്കളം
maṅkaḷam

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പുങ്കവര്‍ പുകഴുമാതങ്കമു കന്തികഴ്
  എങ്കള്‍ കണേചരാന്‍ തുങ്കറ്കു - മങ്കളം.
 • 2. പോതന്‍ തികഴ്പര നാതന്‍ തനില്‍നിന്‍റ
  നീതരാഞ് ചണ്‍മുക നാതറ്കു - മങ്കളം.
 • 3. പൂചൈചെയ് വാരുളം ആചൈചെയ് വാര്‍തില്‍ലൈ
  ഈചര്‍ എമതുനട രാജറ്കു - മങ്കളം.
 • 4. പൂമി പുകഴ്കുരു ചാമി തനൈഈന്‍റ
  വാമി എനുഞ്ചിവ കാമിക്കു - മങ്കളം.
 • 5. പുങ്കമി കുഞ്ചെല്‍വന്‍ തുങ്കമു റത്തരും
  ചെങ്ക മലത്തിരു മങ്കൈക്കു - മങ്കളം.
 • 6. പൂണി ലങ്കുന്തന വാണി പരംപര
  വാണി കലൈഞര്‍കൊള്‍ വാണിക്കു - മങ്കളം.
 • 7. പുണ്‍ണിയ രാകിയ കണ്‍ണിയ രായ്ത്തവം
  പണ്‍ണിയ പത്തര്‍ക്കു മുത്തര്‍ക്കു - മങ്കളം.

மங்களம் // மங்களம்