திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവടിക് കണ്‍ണി
tiruvaṭik kaṇṇi
മങ്കളം
maṅkaḷam
Fifth Thirumurai

082. പേരന്‍പുക് കണ്‍ണി
pēraṉpuk kaṇṇi

  താഴിചൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കറ്റതെന്‍റുഞ് ചാകാത കല്‍വിയെന്‍റു കണ്‍ടുകൊണ്‍ടുന്‍
  അറ്പുതച്ചിറ് റംപലത്തി ലന്‍പുവൈത്തേന്‍ ഐയാവേ.
 • 2. ഈടണൈകള്‍ നീക്കിനമക് കിന്‍പളിക്കു മെന്‍റുമന്‍റില്‍
  ആടുന്‍ തിരുവടിക്കേ ആചൈവൈത്തേന്‍ ഐയാവേ.
 • 3. നാനന്ത മെയ്താ നലംപെറവേ യെണ്‍ണിമന്‍റില്‍
  ആനന്ത നാടകത്തുക് കന്‍പുവൈത്തേന്‍ ഐയാവേ.
 • 4. വാടലറച് ചാകാ വരങ്കൊടുക്കു മെന്‍റുമന്‍റില്‍
  ആടലടിപ് പൊന്‍മലര്‍ക്കേ അന്‍പുവൈത്തേന്‍ ഐയാവേ.
 • 5. പൊറ്പുറവേ പൊന്‍റാപ് പൊരുളളിക്കു മെന്‍റുമന്‍റില്‍
  അറ്പുതപ്പൊറ് ചേവടിക്കേ അന്‍പുവൈത്തേന്‍ ഐയാവേ.
 • 6. ഈനമറുത് തെന്‍റും ഇറവാമൈ നല്‍കുമെന്‍റേ
  ഞാനമണി മന്‍റിടത്തേ നണ്‍പുവൈത്തേന്‍ ഐയാവേ.
 • 7. ഓര്‍തുണൈനിന്‍ പൊന്‍നടിയെന്‍ റുന്‍നുകിന്‍റേ നുന്‍നൈയന്‍റി
  ആര്‍തുണൈയും വേണ്‍ടേനെന്‍ അന്‍പുടൈയ ഐയാവേ.
 • 8. പൂചൈചെയ്തു പെറ്റവുന്‍റന്‍ പൊന്‍നടിമേ ലന്‍റിയയല്‍
  ആചൈയൊന്‍റു മില്‍ലൈയെനക് കന്‍പുടൈയ ഐയാവേ.
 • 9. ഇച്ചൈനിന്‍മേ ലന്‍റിയെനക് കെള്‍ളളവും വേറുമൊന്‍റില്‍
  ഇച്ചൈയിലൈ നിന്‍നാണൈ യെന്‍നരുമൈ ഐയാവേ.
 • 10. എപ്പടിനിന്‍ നുള്‍ള മിരുക്കിന്‍റ തെന്‍നളവില്‍
  അപ്പടിനീ ചെയ്കവെനക് കന്‍പുടൈയ ഐയാവേ.
 • 11. എവ്വണ്‍ണം നിന്‍കരുത്തിങ് കെന്‍നളവി ലെണ്‍ണിയതോ
  അവ്വണ്‍ണഞ് ചെയ്കവെനക് കന്‍പുടൈയ ഐയാവേ.
 • 12. തേചുറുനിന്‍ റണ്‍ണരുളാന്‍ തെള്‍ളമുതങ് കൊള്‍ളവുള്‍ളേ
  ആചൈപൊങ്കു കിന്‍റതെനക് കന്‍പുടൈയ ഐയാവേ.
 • 13. മാചറുനിന്‍ പൊന്‍നരുളാ മാമണിപെറ് റാടവുള്‍ളേ
  ആചൈപൊങ്കു കിന്‍റതെനക് കന്‍പുടൈയ ഐയാവേ.
 • 14. നാചമിലാ നിന്‍നരുളാം ഞാനമരുന്‍ തുണ്‍ണവുള്‍ളേ
  ആചൈപൊങ്കു കിന്‍റതെനക് കന്‍പുടൈയ ഐയാവേ.

பேரன்புக் கண்ணி // பேரன்புக் கண்ணி